Utskrift från www2.yimby.se
....

Norra Station revisited

 


I maj lämnade Yimby in sitt yttrande om Norra Stationsområdet, ett av de mest spännande stadsutvecklingsprojekten i Stockholm på mycket länge. Vi uttryckte i yttrandet vår stora glädje över att man planerar Norra Station som en stadsmässig expansion av innerstaden med det uttalade målet att länka samman Solna och Stockholm. Stadsbyggnadskontorets svar på vårt yttrande är blandad läsning. Både bra och mindre bra alltså.

"Kontoret anser att Yimbys förslag om att värna områdets urbana prägel är intressant. Möjligheten att utvidga bebyggelseområdet österut mot Nationalstadsparken är emellertid orealistisk. Dels p.g.a. den alltför hårda trafiken på Uppsalavägen även i framtiden, dels p.g.a. att detta skulle kunna innebära ett intrång i riksintresset Nationalstadsparken. Vad beträffar den aktuella bebyggelsestrukturen har Yimby många intressanta uppslag som kommer att analyseras i det pågående detaljplanearbetet"

För det första är det naturligtvis glädjande att stadsbyggnadskontoret är öppna för synpunkter på att säkerställa den urbana prägeln i området, liksom de alternativa förslag på bebyggelse som vi föreslagit. Många är de intressorganisationer i Stockholm som ser städer som en styggelse (men ändå valt att bosätta sig i en av någon märklig anledning...), varför det är viktigt att även vi finns där för att skydda stadens värden. Att man valt att inte ta intryck angående våra synpunkter att skapa bra samband med nationalstadsparken är naturligtvis tråkigt. Här finns som bekant en stark lobby som inte vill se några hus inifrån parken, vilket är vad som torde avses med formuleringen "intrång i riksintresset nationalstadsparken". Några hus i parken har vi nämligen inte föreslagit. Här finns en uppenbar brist då de uttalade målen, både från SBK och från många intresseföreningar och myndigheter, är att skapa just bra samband mellan Norra Stationsområdet och nationalstadsparken. Det aktuella planförslaget misslyckas med detta då urbaniteten trappas ner när man närmar sig parken, och avslutas med en barriär i form av en fortsatt isolerad Uppsalaväg. Bra samband kan inte skapas med ord. Bra samband skapas genom att park och stad får mötas.

Samrådssynpunkterna är överlag förvånansvärt positiva. Visst finns det en del av de vanliga slentriansynpunkterna om "mer grönt", "lägre hus", "glesare mellan husen", liksom rena ryggmärksreaktioner som denna:

"N H, Järfälla
Bevara all naturmark - vacker och oersättlig, nyttig och nödvändig för syrets
skull."


För den som faktiskt bemödat sig med att gå runt och titta vid Norra Stationsområdet, och sedan också bemödat sig att läsa planen, så framgår det med all tydlighet att grönskan kommer att öka, inte minska, med det aktuella planförslaget. Istället för motorväg, snårbuskage, parkeringsplatser och spårområde så blir det levande stadskvarter, stadsparker och trädplanterade alléer.

Birka Vasa stadsmiljögrupp säger:
"Önskar hus i mänsklig skala. I en kompakt stenstad bör husen inte vara högre
än 6 våningar. Med för höga hus skapas en anonymitet bland de boende vilket
leder till en otrygg boendemiljö."


Detta är naturligtvis rent subjektiva åsikter. Vad som är en mänsklig skala är någonting relativt och att just 6 våningar skulle vara någon slags gräns mellan trygga och otrygga boendemiljöer ter sig ytterst tveksamt. Det finns gott om miljöer med 6-våningshus som är trygga och gott om andra exempel på miljöer med hus i liknande skala som är otrygga. Men det finns också miljöer med höghus och skyskrapor som är trygga, vilket det finns gott om exempel på i städer runt omkring oss i världen. Trygghet har inget magiskt samband med husens höjd, det handlar om stadsplanering. Det går att bygga både bra och dåligt, tryggt och otryggt, både med höga och låga hus. Att planera för låghusbebyggelse vid Norra Station skulle dessutom göra det ytterst svårt att få projektet att gå ihop ekonomiskt.

Men någonting har hänt. Det verkar som att det inte längre bara är Yimby som hör av sig till stadsbyggnadskontoret om stadens värden. Ett flertal personer har inkommit med synpunkter där man efterfrågar en högre exploateringsnivå och tydligare stadsmässighet.

"PO H, boende Dalagatan:
Gillar inte kvarter uppbrutna av gränder runt en alldeles för stor parkmiljö.
Varför bryta upp tydliga slutna kvarter? Bygg innerstaden med slutna kvarter, variabel höjd och med flera olika byggherrar i varje kvarter. Här har vi en av de få platser där stenstaden kan förlängas på ett naturligt sätt."


Så hur har det då gått?

I måndags sa Stockholms kommunfullmäktige ja till den fördjupade översiktsplanen. DN skriver om det här, och protokollet från mötet kan laddas ner här.

Det verkar råda samförstånd över blockgränserna om att området skall däckas över och bebyggas, vilket är utmärkt. Det handlar om ett stort projekt som kommer att löpa över många år.

Från alliansen i Stockholm(moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet) anfördes bland annat detta:

"Genom förverkligandet av Karolinska – Norra Station läks ett av de största öppna såren i Stockholm och staden förenas med Solna i en ny spännande stadsdel. Stadsdelen kommer att vara bostadsort för tusentals människor och kommer genom sin blandning av verksamheter som sjukhus, näringsliv och akademi att stärka Stockholm som ledande kunskapsstad. [...]
Under åren fram till 2030 beräknas Stockholms invånarantal växa till en miljon människor i kommunen och närmare tre miljoner i den omgivande regionen. För att klara den utvecklingen behöver Stockholm planera för framtiden och lära av de misstag som begåtts tidigare. Vi lämnar därför den glesa stadens planering där skivhus placerats ut på åkrar med motorvägar som barriärer runtomkring. Vi bygger istället stenstaden vidare, och ansluter oss till det klassiska mönstret för effektiv urbanisering med dess fokus på täthet, variation och öppenhet för stadens invånare. Att bygga på detta vis har många fördelar: När arbetsplatser och bostäder blandas och det är nära till kommunikationer, affärer och social service blir staden mer livlig, mer trygg och mer miljövänlig.
Stockholm behöver modern arkitektur. I stockholmsområdet råder brist på samtida urbana miljöer, och när vi nu läker ett av stadsvävens största sår ges en historisk möjlighet att binda samman två städer med arkitektur av världsklass. Det är dags att vår tids arkitekter får göra avtryck. [...] Behovet av god kollektivtrafik med hög kapacitet till området är mycket stort. Med 12 000 nya invånare och mer än 30 000 arbetsplatser kommer den planerade tunnelbanan till Karolinska sjukhuset vara oerhört viktig för området."


Detta är naturligtvis alldeles lysande visioner som vi från Yimbys sida varmt applåderar. Det återstår dock att se om visionerna kan realiseras i faktiska detaljplaner. Mycket arbete kvarstår.

Vidare:

"Det är också mycket viktigt att annan trafikförsörjning fungerar till området och att onödiga runtkörningar i stadsdelen med enda syfte att finna en parkeringsplats minimeras. Parkeringstalet ska därför vara 1.0 i Norra Stationsområ-det liksom i övriga nybyggda stadsdelar."

Här finns det all anledning till kritik. Man kan till exempel fråga sig varför man först påtalar behovet av en kapacitetsstark kollektivtrafik, medan man i nästa stycke säger att det är viktigt att samtliga hushåll skall äga en bil. Det är nämligen precis det som menas med ett parkeringstal på 1.0 Varje lägenhet skall ha en parkeringsplats. Att man vill ha parkeringstal i nivå med glesa förorter och villaområden, fast man bygger täta stadsmiljöer, är ett mycket allvarligt problem, som vi har tagit upp tidigare. Bortsett från den uppenbara miljöproblematik som det innebär att planera en stad som alla skall åka bil i, så finns det också rent fysiska aspekter att ta hänsyn till. Hur skall alla dessa bilar få plats? Ett tunnelbanetåg ersätter en bilkö på över en halvmil. Bussar och spårvagnar är avsevärt mer yteffektiva än personbilar. I stockholms befintliga innerstad ligger parkeringstalet på drygt 0,6. I riktigt tätbebyggda miljöer är parkeringstalet ännu lägre. Som jämförelse så ligger parkeringstalet på Manhattan på cirka 0,25. De mål om en tät och levande stad som alliansen sätter upp är helt enkelt oförenliga med det parkeringstal som planeras.Oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (s) anförde en reservation som följer:
"Utvecklingen går alltmer mot att barnfamiljer väljer att bosätta sig i täta stadsmiljöer. Norra Stationsområdet kommer sannolikt att bebos av en stor mängd barnfamiljer. Det är därför särskilt viktigt att ansvariga nämnder ytterligare utvecklar planeringen med avseende på ljusförhållanden, tillgång till rekreationsytor och lokaler för social och kommunal service, exempelvis förskolor och skolor."

I princip håller Yimby här med. Stadens urbana värden lockar idag många barnfamiljer. Det är dock viktigt att "tillgång till rekreationsytor" och "ljusförhållanden" inte innebär att det stadsmässiga försvinner. Då försvinner just de urbana värden som lockar barnfamiljerna, och hela poängen går förlorad. Tillgång till rekreationsytor för barn kan lämpligen anordnas på innergårdar och takterasser samt i den park som planeras. Genom goda samband med nationalstadsparken kan även denna nyttjas som rekreationsyta. Att planera för förskolor och skolor i tillräcklig utsträckning är ytterst viktigt. Här måste staden lära sig från Hammarby Sjöstad.

Yvonne Ruwaida(mp) anförde bl.a att området borde utformas som en klimatneutral stadsdel, med effektiv kollektivtrafik och miljöeffektiva hus. Det är ett utmärkt initiativ som Yimby gärna ser att staden fångar upp och jobbar vidare med.

Ruwaida anförde också:

"För att minimera trafiken bör bilsnål planering tillämpas. Det innebär att stadsdelen bör erbjuda bilfria kvarter, bilpoolssystem, goda cykelmöjligheter och spårbunden kollektivtrafik i världsklass. P-normen bör inte vara högre än 0,8."


Här är det något förvånande att miljöpartiet sätter ett så pass högt tak som 0,8. Att lägga sig något lägre än så torde inte vara orealistiskt om man samtidigt planerar just för god kollektivtrafik, tät bebyggelse, bilpooler och goda cykelmöjligheter.

"Kollektivtrafikförsörjningen till området behöver förbättras avsevärt. Ett förslag är att via Värtabanan leda in Roslagsbanan dit."

Detta förslag är ej genomförbart då Roslagsbanan är smalspårig. Lämpligare är att använda Värtabanan för spårvägstrafik, vilket Yimby påtalat i sitt yttrande om både Norra Station och Norra Djurgårdsstaden.

"Grönska bör tas med som en väsentlig del i projektet. Det bör finnas med gröna ytor även mellan husen."

Här ansluter sig tyvärr Ruwaida till den slentrianmässiga synen på grönt. Att placera grönska mellan husen i alltför stor grad är skadligt för stadsbilden och omöjliggör den urbana levande staden, och kan dessutom vara direkt kontraproduktivt vad gäller upplevelse av och nyttjande av just det gröna. Grönska i staden handlar om kvalitet, inte kvantitet. Kvantitativ grönska finns det gott om i den angränsande nationalstadsparken. Menlösa gräsmattor mellan husen tillför inget. Däremot ser vi gärna grönska i form av murgröna, allér, trädplanterade torg, gröna innergårdar och stadsparker. Det finns många fler kommentarer från Ruwaida, både bra (t.ex. blandning av hyres- och bostadsrätter) och dåliga (kritik mot bebyggelseskalan), men plats finns inte här för att återge allt.Ann-Margarethe Livh (v) anför bland annat:
"Vänsterpartiets ställer sig positivt till att förtäta och bygga staden inåt. Det blir nya bostäder för nuvarande och framtida Stockholmare samtidigt som värdefulla natur- och grönområden kan bevaras. Att däcka över större vägar och använda det överdäck-ade området för bostäder och arbetsplatser är en mycket bra idé som ligger helt i linje med vårt bostadsprogram."

Detta är naturligtvis utmärkt och Yimby välkomnar vänsterpartiets tydliga ställningstagande i den här frågan. Bortsett från att vänsterpartiet tydligt tar ställning för strategin att bygga staden inåt (vilket miljöpartiet tyvärr inte varit tydliga med och i många sammanhang direkt motarbetar) så anför de i stora drag samma synpunkter som miljöpartiet. Bra kritik som väl utbyggd kollektivtrafik, sänkt parkeringsnorm, miljösmart byggande, men också sådan där vi inte instämmer, som att det skall anläggas menlösa gräsmattor mellan husen och att bebyggelseskalan är för hög.

Eie Herlitz (mp):
"Man ska kunna ha odlingar mellan husen. Det är bra om människor kan skapa sin föda"

Dessa tankar ställer vi oss ytterst tveksamma till. Norra Station blir en ny del av innerstaden. Hur realistiskt är det att tro att de som bosätter sig där kommer att ha tid till, och intresse av, att odla sin egen föda? Här lyser tyvärr en landsortsromantism igenom. Det är viktigt att förstå att Stockholm är en storstad, och behöver byggas som en sådan. Att bo i en storstad, och att vara jordbrukare, är två vitt skilda saker. Att flytta landet till staden är lika okonstruktivt som att flytta staden till landet. Dessutom är det ytterst tveksamt att sådant skulle vara positivt ur en ren miljöaspekt. Den största miljöpåverkan från många grödor ligger i transporten från affären till konsumenten, där stora köplådor utanför stan intill motorvägar naturligtvis inte är en särskilt miljövänlig lösning. Sådana problem kommer dock att öka så länge vi inte får bygga täta stadsdelar som skapar korta och effektiva transportvägar från affär till konsument. Det torde också vara ytterst tveksamt att små personliga odlingar skulle kunna vara miljövänligare än effektiva jordbruk med yrkesutövande jordbrukare. Naturligtvis kan det finnas önskemål hos boende som har odling som hobby, sådana odlingar kan med fördel anläggas på de takterasser som planeras.

Per Ankersjö (c) anför bland annat:
"Centerpartiet är mycket positivt till att innerstaden expanderar utåt och ser positivt på stora delar av förslaget Karolinska - Norra station. Norra Stationsområdet har goda förutsättningar att bli ett bra stadsutvecklingsprojekt, det kan också bli en stadsdel som sticker ut från den rådande Stockholmsskalan. Centerpartiet anser att exploateringsgraden i Norra Stationsområdet ska vara mycket hög. Förslaget bör utvecklas och omformas till en ännu tätare stadsdel som också inbegriper några riktiga skyskrapor."

Här kan vi från Yimbys sida bara applådera. Att Centerpartiet här vågar sticka ut hakan och uttryckligen propagera för den täta staden, inklusive skyskrapor, är mycket glädjande.

På det hela ser det ganska hoppfullt ut. Den sittande majoriteten har här tydligt tagit ställning för den täta staden, men parkeringsnormen behöver ses över då den står i direkt kontrast med det som man säger sig vilja uppnå. Även oppositionen är i huvudsak positiva, men där finns tyvärr en hel del myter kvar om både höga hus och att kvantiteten grönska är viktigare än kvaliteten. Många debattörer verkar också ha glömt bort att nationalstadsparken ligger ett stenkast bort när de propagerar för mer grönytor i stadsdelen. Oroväckande tendenser finns också där man å ena sidan talar om att många barnfamiljer vill bo i staden, för att i nästa andetag kritisera att man bygger just stad, med samma barnfamiljer som argument. De barnfamiljer som söker sig till staden gör det för de urbana värdena. Att då göra om staden till en förort är således knappast en bra lösning.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Lilleberg (2 Oktober 2008 23:12):
Dina kommentarer blir bättre och bättre för varje artikel du skriver:)
 0
Johannes Hulter (2 Oktober 2008 23:39):
Bra skrivet Anders! Visst känns det som något håller på att lossna? Det har varit en lång funkisvinter men nu kommer sommaren snart (om någon sätter fart förstås). Det är kul att se dinosaurierna lååångsamt fatta grejen. Det är bara att köra på! :)
 0
Hans Berglund (3 Oktober 2008 00:12):
Jättebra kommentarer som jag hoppas att politikerna får ta del av.
 0
David M (3 Oktober 2008 01:24):
Förstår inte riktigt var motsättningen mellan att odla grönsaker vid husen och stadsliv skulle finnas. Kolonilotter är kända i svensk stadsmiljö sedan sena 1800-talet, med rötter från de medeltida odlingslotter som fanns inom stadsgränsen och försörjde stadens borgare med huvuddelen av sin kost.
 0
Gustav Svärd (3 Oktober 2008 07:54):
Motsättningen finns i all yta detta tar upp. Kolonilotterna du nämner ligger inte i staden, de ligger utanför. Titta på var Tantos sommarstugor ligger: på utkanten en bit från det urbana södermalm. Titta på var Stadshagen (som visserligen var för djur, inte odling) ligger i förhållande till var staden då tog slut. Kolonilotter är inte förlagda i det urbana eftersom det är en orimlig plats för dem.
 0
Anders Gardebring (3 Oktober 2008 08:15):
David M:
Förrutom Gustavs kommentar så finns ju naturligtvis också problemet med att ha en massa utrymme mellan husen. Det skadar den urbana stadsväven. Det pulserande urbana stadslivet lär knappast kunna uppstå om det finns en stor plätt av kolonilotter mellan varje hus.

Kolonilotter må vara kända i svensk stadsmiljö sedan 1800-talet, men idag ligger de i stadens utkant, eller i parker. Inte mitt i den urbana staden.

Tänk dig City eller Södermalm, men med stora mellanrum mellan varje hus som upptas av kolonilotter.

Eie säger ju: "Man ska kunna ha odlingar mellan husen". En kolonilott är dessutom inte till för alla, utan skapar en isolerad yta vars utformning säger "det här är min yta". Det är inga problem i ett koloniområde, eller på landet. Mitt i en ny stadsdel är det däremot ett stort problem.

Yimby föreslår istället att man skall kunna odla på takterasserna till husen om man så önskar, det kombinerar det odlingsintresse som finns utan att förstöra möjligheten att skapa stadsliv.
 0
Johannes Lilleberg (3 Oktober 2008 08:20):
Jag kan tycka att det är bra att förlägga stora utegårdar på taken. Jag kan förstå att det kan vara kul att odla och sköta om en trädgård. Om föreningarna vill ha kolonilotter på taken är upp till dem tycker jag.

Däremot tycker jag att det är bättre att ha stadsparker än kolonilotter på allmänna delar inne i städerna. Stadsparkena är till för alla medan kolonilotterna är för dem som betalar och har stått länge i kö. Eftersom det finns begränsat med utrymme i städerna och stadsmässig stadsplaneringar kräver plats så bör kolonilotter placeras utanför de täta stadsdelarna.
 0
Carl Johan Hall (3 Oktober 2008 08:35):
När det gäller P-normen: Det kanske finns något sätt att bygga "flexibla" parkeringsfaciliteter, som senare lätt kan byggas om till något annat om efterfrågan på P-platser sjunker? Eller någon väldigt yteffektiv parkeringslösning i stil med "P-snurran", den där lilla gasklockan vid Rörstrandsgatan.

Hmm, gasklocka... nu fick jag en idé. Det kanske går att bygga P-snurror av Ferdinand Bobergs K-märkta gasklockor utan att förstöra exteriören?
 0
P-O (3 Oktober 2008 08:53):
Det är ju lustigt att de partier som i andra sammanhang betonar värdet av offentliga platser som är till för alla, i det här fallet förespråkar att sådana potentiella platser istället ska privatiseras.

Att däremot lägga privata odlingslotter eller växthus på taken tycker jag är en mycket lysande idé som borde prövas i större utsträckning. Även uteserveringar eller gemensamma rekreationsytor borde kunna förläggas till tak. Ingen politiker har någon vettig vision om sådant idag.
 0
Anders Gardebring (3 Oktober 2008 10:28):
P-O:
Mycket träffande analys där. Visst är det märkligt?
Vad gäller caféer så kan de förvisso förläggas på tak, framförallt då för utsiktspotentialen, men det är ju också oerhört viktigt att sådant ges plats i gatunivå. Vad gäller rekreationsytor så ser jag framförallt att privata sådana (som hör till resp. hus då) kan förläggas på taken. Allmänna rekreationsytor bör förläggas i gatunivå, via torg och stadsparker.
 0
Johannes Hulter (3 Oktober 2008 11:08):
Ang stadsodling: I riktig kvartersstad med slutna kvarter är ju ca halva tomtytan innergård och där kan väl grannarna också odla sina grönsaker om de känner för det, tex i växthus. Det är väl dessutom bättre luft och mindre buller där. Och så kan barnen leka bredvid, det låter väl mysigt? Och varför inte odla gemensamt istället för var och en för sig? Det är väl roligare att göra saker tillsammans?
 0
Adam Blomberg (3 Oktober 2008 13:59):
Galant skrivet!
Klartänkt och analytiskt.

Jag hoppas dock att PO H`s önskan om flera olika byggherrar och variabel höjd på husen inte glöms bort nu, och att Yimby inte endast nöjer sig med att politikerna "vill börja bygga stad"
 0
Anders Gardebring (3 Oktober 2008 14:12):
Adam:
Yimby påtalade i sitt yttrande om norra station mycket tydligt om viktigheten i variabel hushöjd och blandad arkitektur. Vi kommer fortsätta att bevaka frågan naturligtvis!
 0
Martin Nilsson (3 Oktober 2008 14:58):
Yvonne Ruwaida(mp) anförde bl.a att området borde utformas som en klimatneutral stadsdel, med effektiv kollektivtrafik och miljöeffektiva hus. Det är ett utmärkt initiativ som Yimby gärna ser att staden fångar upp och jobbar vidare med.

Ruwaida anförde också:

"För att minimera trafiken bör bilsnål planering tillämpas. Det innebär att stadsdelen bör erbjuda bilfria kvarter, bilpoolssystem, goda cykelmöjligheter och spårbunden kollektivtrafik i världsklass. P-normen bör inte vara högre än 0,8."

Lätt att kräva att andra skall leva bifritt, köra bilpool, cykla etc när man själv åker gratistaxi för hundratusentals kronor...

http:​/​/​www.​svd.​se/​nyheter/​inrikes/​artikel_​41678.​svd
 0
Eric Thärnström (3 Oktober 2008 15:04):
Angående taken
I en annan tråd länkades det till en artikel i SvD med olika byggprojekt. En intressant grej är ju villorna på taken på husen i nordvästra Kungsholmen med en oslagbar utsikt. Detta har prövats på många andra orter med varierande resultat. I Uppsala byggdes parkeringshuset Grimhild om (för den som talade om multifunktionen med P-hus) till ett i sig väldigt lyckat kvarter med fyra radhus på taket. Radhusen blev inte så lyckade, men det kan bero på att de blickade ut över Samariterhemmet och ligger vid Uppsalas hårdast trafikerade gata. I Söderköping byggdes en gammal spanmålssilo i betong om till bostäder:
http:​/​/​archive.​corren.​se/​archive/​20​0​5/​2/​24/​i297k8rp0​mi.​.​
En fantastisk utsikt vid Göta Kanal (och närhet till den underbara glassbaren Smultronstället) gjorde det till ett otroligt lyckat projekt.
Husen i Norra Station borde helt klart utnyttja taken till terrasser och eventuella odlingar. Här ser jag inget fel med att bara de boende har tillgång till dessa. Som någon påpekat är det svårt att ha offentliga rum i flera plan, även om det hade varit häftigt med en restaurang högst upp med utsikt över parken, bort mot Nationalstadsparken och ut över takterrasserna. Det borde nästan vara krav på att man utnyttjar taken på något sätt.

Angående variationen i byggandet
Att dela upp området i kvarter från början, och eventuellt även dela upp kvarteren i mindre sektioner vore nog väldigt effektivt för mångfalden. Ett lapptäcke av olika byggplatser. Jag kan förstås förstå SNPJ (Skanska, NCC, PEAB, JM) som hellre vill ha större sammanhängande områden, men det gör ju också att mindre byggherrar släpps fram i ett sånt här projekt. Det ska bli mycket intressant!
 0
Martin Nilsson (3 Oktober 2008 15:19):
Man vet inte om man skall skratta eller gråta när man hör dessa landsbygdsmuppar som vill ha odlingar och självhushållning i innerstan...

Vad gäller kolonilotter så borde man egentligen bebygga alla koloniområden som ligger inom i alla fall 1 mil från Sergels torg. Ofta ockuperar ju dessa jordlappar mycket attraktiva lägen. Jag menar, hade det inte varit bättre att bygga hus i t ex Tanto?
 0
Mike (3 Oktober 2008 16:19):
Hoppas att de iallafall, även om det inte blir aktuellt att integrera Uppsalavägen, drar gatorna på ett sätt så det i framtiden blir möjligt. Den liggande planen har ju en avrundande båge mot öster där alla gator liksom knyts ihop, och verkligen markerar att staden är färdig i den riktningen. Det skulle vara bättre om de bara drog en yttersta tvärgata parallellt med Uppsalavägen, så är det enkelt att någon gång i framtiden bara låta gatorna fortsätta ett kvarter till. För det är ju så man verkligen vidgar en innerstad - genom att låta motorvägen börja längre ut.

Sen är det ju intressant vad det främst är i Yimbys förslag som de säger sig vilja ta hänsyn till. Är det bara den varierade byggnadshöjden eller även förhoppningen om integration med Solna Centrum?
 0
Anders Gardebring (3 Oktober 2008 17:35):
Mike:
Som jag tolkar det är det främst de urbana värdena samt variationen i arkitektur som SBK tagit intryck av. Däremot motsägs inte en vidare integration mot Solna, det är endast förslaget om bebyggelse närmare nationalstadsparken som man kommenterar.
 0
Mr Outside Looking In - OLI Blir UTI (3 Oktober 2008 18:50):
Till Martin Nilsson:

Du skriver om "landsbygdsmuppar" här ovan.

Hur seriös är du egentligen?

Är detta en officell YIMBY-inställning till alla som inte tycker som dom?
 0
Anders Gardebring (3 Oktober 2008 19:13):
Mr Outside Looking In:
Yimby har nästan 3000 medlemmar. Utifrån det faktumet kan man snarare fråga om din fråga är seriös? Det är väl alldeles uppenbart att bloggkommentarer inte är officiella kommunikéer från nätverket? Är mina ställningstaganden officiella inställningar som Carl Bildt ställer sig bakom om jag kommenterar på hans blogg? Är dina kommentarer på den här bloggen officiella kommunikéer från nätverket Yimby?

Med det sagt så förstår jag Martins frustration, även om jag inte skulle använda det ordvalet.

Det är naturligtvis så att alla människor inte eftersträvar den typ av boendemiljöer som Yimby efterfrågar. Yimbys plats i debatten är att vara ett språkrör för urbanister, vanliga medborgare som gillar staden. Något sådant har inte funnits tidigare. Språkrör för de som skyr staden som idé finns det däremot redan gott om. Sedan är det ju faktiskt så att det finns ganska gott om sådant som inte är stad redan, så man kan ju fråga sig varför man tvunget skall blanda in landsbygden i staden? Jag har ytterst svårt att tro att tillgången till kolonilotter är prio ett för potentiella inflyttare till Norra Stationsområdet...
 0
Oscar A (3 Oktober 2008 20:13):
Landsbyggdsmuppar var ordet :D Så ska det låta!

Eie Herlitz (mp):
"Man ska kunna ha odlingar mellan husen. Det är bra om människor kan skapa sin föda" Hahah, detta gav mig ett riktigt skratt. På vilket sätt skulle det vara bra om människor skapar sin egen föda? Anledningen till dagens välfärd beror till stor del på att människan kan ägna sig åt annat än att anskaffa mat. Eie kanske vill att vi skall återgå till vårt levnadssätt på bronsåldern?

Stackars dessa miljöpartister...
 0
Mr Outside Looking In - OLI Blir UTI (3 Oktober 2008 20:46):
Anders Gardebring:
Min fråga är seriös, eftersom Martin M är medlem i YIMBY. Jag är inte medlem i YIMBY. Orsaken till att jag ställer min "oseriösa" fråga är att jag sett flera liknande uttalanden här på YIMBYs sidor om "naturmuppar", "tomtar" m.m.

Eftersom jag kommer utifrån och tiitar in här så ville jag bara få klarhet i om det är YIMBYs åsikter, Det kan var lätt att tro det om det är medlemmar som skriver så.

Om du skriver på Carls blogg är det inte en officiell kommuniké eftersom du inte jobbar för Carl Bildt eller på utrikesdepartementet.

Det är bra att du har empati med Martin men verkar sakna det för de som kallas muppar och tomtar. Det är många människor, om jag utgår från er definition av icke YIMBYs.

Den sista satsen instämmer jag i och det är inte det jag vänder mig emot. Fortsätt på den goda vägen!
 0
Martin Nilsson (3 Oktober 2008 21:00):
Googlade lite på Eie, och här låter han ju riktigt vettig! Det är bara när han kommer in på stadsjordbruk som det spårar ur... ;-)

http:​/​/​64.​233.​183.​10​4/​search?​q=​cache:​SobQgGXXmwcJ:​www.​.​.​
 0
Anders Gardebring (3 Oktober 2008 21:19):
Mr Outside Looking In:

Varje medlem står naturligtvis för sina egna ställningstaganden och uttalanden. Officiella ställningstaganden från nätverket görs via yttranden, debattartiklar, mediaframträdanden och via de blogginlägg som inte är markerade som krönikor.
Att hålla en öppen debatt som släpper in alla är någonting mycket viktigt och en grundläggande del i en demokratisk process. Att det ibland blir hätska ord ser jag inte som något märkligt, men grova personangrepp är naturligtvis inte tillåtet (det ser jag dock knappast att det skulle ha varit fallet här).
 0
Mr Outside Looking In - OLI Blir UTI (3 Oktober 2008 21:46):
Anders Gardebring:

Håller med dig där!

En öppen och ärlig debatt är det bästa för utvecklingen av Stockholm.
 0
Oscar A (3 Oktober 2008 22:46):
Fast antag att Eie, mot förmodan, skulle bli medlem; vad skulle det tillföra yimby?

http:​/​/​www.​troint.​stockholm.​se/​troint/​politiker/​images.​.​
 0
Anders Gardebring (4 Oktober 2008 00:11):
Nu tycker jag att diskussionen kommer bort från ämnet.
Tillbaka till sakfrågan tack!
 0
Gustav Svärd (4 Oktober 2008 08:19):
Läste i SBK:s svar att många påpekat behovet av samband med grönområden vilket också kommer ses över, med fokus på mer "gröna stråk". Detta ser jag som ytterst beklagligt, då det i praktiken de senaste 70 åren har inneburit att man gärna slår sönder den urbanintet som ändå finns i planen. Sksall Norra Station bli en ny stadsdel eller ännu en ny förort?

Mike Visst är det intressant att man talar om att utvidga innerstan och sedan presenterar planer som så effektivt skapar en ny yttre gräns som försvårar vidare utvidgning?
Gärna med en hel del grönytor som ska ta bort urbanitet? en stadspark är grönt som faktiskt kommer utnyttjas, men istället pratas det till och med om biologiska spridningsvägar för djurlivet. Vilket djurliv? ska vi locka in rådju, älg & björn in till stan, eller vad menas? det viktigaste är väl ändå den biologiska mångfalden i naturen, inte i staden?
 0
Anders Anttonen (4 Oktober 2008 09:33):
Norra Stationsområdet borde få bli det "Manhattan" som Södra Stationsområdet aldrig blev. (Jag minns debatterna på 70-talet)
Kul att stockholmscentern ställer sig positiva till höga hus i aktuella området.
 0
Jörgen (4 Oktober 2008 10:54):
Om man kollar på tredje bilden uppifrån i inlägget, alla hus exakt lika höga och med platta tak, kan man nästan tro att området ska döpas till "Stubbängsbotten", (jmf. Storängsbotten).
 0
David M (4 Oktober 2008 13:24):
För inte så länge sedan (tills för hundra år sedan ungefär) fanns det gott om jordbruk inne i städerna. Under medeltiden odlade de flesta stadsborna sin egen mat, med tidiga industrialismen gick man över till att köpa av bönderna som reste in från omlandet medan transporthästarna fanns kvar. De sista bryggarhästarna försvann ca 1955, sedan gick man över till bilar och till att köpa mat transporterad över långa avstånd till affärer istället för att köpa från bönderna runtom staden. Att inte syssla med sin egen livsmedelsförsörjning eller hålla med djurhållning i städer öht är alltså ett relativt nytt fenomen.


"Urban agriculture" på ren svengelska kan se ut på många sätt. Ett förslag jag har sett från Liverpool är att låta kor gå på ödetomter. Inget alternativ för växande städer precis, men skall man få till en hållbar matförsörjning måste man även fundera över hur man ska kunna producera mat inom/nära städer. Äpplen som importeras från Nya Zeeland lär med ökade transportkostnader bli en omöjlig dyrbarhet samtidigt som få äppleodlingar i närheten av Stockholm finns kvar.

http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Urban_​agriculture

Innegårdar i stadskärnan skulle kunna lämpa sig väl för fruktodlingar, för att ta ett exempel.
 0
Anders Gardebring (4 Oktober 2008 16:17):
David M:

Att odla i städerna ser jag definitivt inte som ett omöjligt scenario i framtiden. Däremot är jag starkt tveksam till idén om att individer som har något helt annat som yrke skall producera sin egen föda. Självhushållning med födan alltså. Det är ju dock precis det som Eie talar om. Vi lever inte längre i ett samhälle där alla producerar sin egen mat, och det är en ytterst positiv utveckling som har lagt hela grunden till den välfärd och långa livslängd som vi idag har.

Skulle jag ha tid att producera min egen föda? Inte en chans! Skulle jag göra det lika effektivt och ha samma potential att göra det miljövänligt som en yrkesarbetande jordbrukare? Nej, självklart inte.

Att eftersträva en ideologi som går ut på att alla återigen skall börja producera sin egen mat är en "tillbaka-till-naturen"-ideologi som jag är ytterst tveksam till. Jag menar tvärtom att det som bäst kan hjälpa oss mot miljöproblem och ett varmare klimat är just teknisk utveckling och det högteknologiska samhället.

Vad gäller att producera mat så ser jag dels att det finns ett regionalt perspektiv att titta på. Så länge inte Stockholm blir en megapolis så finns det trots allt ganska mycket mark hyfsat nära staden som kan användas för att producera grödor. Grejen är att man inte behöver stoppa in en massa jordbruk i staden om man tillåter staden att vara just stad. Om man däremot kastar ut en massa 3-våningshus i "hus-i-park"-strukturer går enorma arealer åt och vi får just ett problem med brist på odlingsbar yta nära våra städer. För att odla grönska är alltså inte städerna ett problem, de är en nödvändighet! Och om det blir väldigt ont om yta nära städerna så kommer man oundvikligen att börja behöva titta på vertikala lösningar, där man kan odla på höjden. Att lägga åkrar inne i en stad håller ju inte, då blir det ingen stad längre.
 0
Niklas (4 Oktober 2008 16:21):
^^
Ett alternativ vore att göra staden tillräckligt tät och att man undviker bygga villamattor och perifer förortsbebyggelse. Detta gör att man sparar ytor på relativt kort avstådn från centrum. Dessa ytor kan användas till odling eller sparas som naturytor. Ett exempel på detta var Riddersviks trädgårdar i Hässelby dit det förut gick tåg som transporterade frukten in till staden.
 0
Olle Jansson (4 Oktober 2008 20:59):
Att kombinera odlingar med ett relativt exploateringstal är inte alls en omöjlighet. Kom nyligen hem efter att ha bott två veckor i Bushwick. Ett område i Brooklyn som nästan uteslutande består av smala trevåningshus ut mot gatan med tre våningar och sex lägenheter. Bakom husen fanns oftast en inhägnad gård som var alltid ifrån ett igenväxt skrotupplag till uppodlade små koloniträdgårdar - beroende på vilka som bodde på nedre botten helt enkelt. Bor själv i ett slutet kvarter med såväl gemensam innergård och mindre uteplats och rabatter för de med lägenhet direkt mot innergården. De är dock för små för det mesta utom lite kryddodlingar och blommor.

Uppodlade innergårdar innebär att det inte blir så mycket plats över till annat och, som i fallet med Bushwick, hänvisas leken till gatan. Skulle dock tro att det i stort sett omöjligt att bygga så i Sverige idag.

Impediment i form av gräsmattor för att ge vinklar för sol och minskad insyn är de facto standard. Så fort ett träd börjar få lite ålder och karaktär huggs det ner för att inte hindra solen. Att låta lägenhetsboende få fritt utrymme att göra vad de vill på några av dessa ytor i ett land där man i princip försöker förbjuda parabolantenner måste la uppfattas som störning av ordningen.
 0
Anders LP (4 Oktober 2008 21:02):
Sossarna är som vanligt kompromissvänliga och har nog inget emot den urbana staden i sig så länge man kan tillfredställa de krav som jämtin nämnde. Och det tror jag defenitift att man kan. Däremot borde de kanske uttrycka sig lite tydligare.

Moderaternas krav på hög parkeringsnorm går emot visionen om att staten ska hålla borta sina fingrar från marknaden. Som ett av sveriges mest marknadsliberala parti så borde de vara det parti som kräver minst parkeringsnorm, om ens någon.

Miljöpartiets vurmande för hus i park får nog ändå betraktas som mycket skumt. Den yta de kan vinna i ökat utrymme mellan husen förlorar de i innergård. Igentligen borde de förlora mer med tanke på all extra asfaltering. De vinner ingen extra odlingsbar mark!
 0
Sven R (5 Oktober 2008 23:07):
Odling i staden till försörjningbehov ser jag som rent flum. Det skulle bara ytterligare bidra till gleshet. Och det finns ju hygieniska problem, de flesta köper nog hellre sallad som vuxit på landet. Maten vi äter idag fraktas hundratals mil trots att oljepriset är rekordhögt. Det sätter saken i perspektiv, vinsten att flytta in odlingen i staden för att förkorta transporten en mil eller två är helt försumbar. Det kommer att vara så även när oljan har tagit slut.

Odling som hobbyföreteelse är däremot en annan femma, det är ju en av de vanligaste fritidssysselsättningarna. Staden vi har ärvt erbjuder väldigt bra möjligheter, med en vanlig villaträdgård kan man bli självförsörjande om man vill och orkar. För dom som bor i flerbostadshus kan mer göras, jag tycker nog trots allt att det finns mycket mark i de glesa stadsdelarna som skulle kunna användas till koloniträdgårdar. Men jag tror inte det är kommunen som sätter P, det är nog mer en fråga att hitta privata eldsjälar som orkar ta sig an uppgiften att skapa nya odlingsområden i samarbete med markägare. Så enorm stort är ju faktiskt inte intresset för att odla.
 0
Niklas (6 Oktober 2008 09:17):
Så här enkelt är det:
Inne i storstadskärnan är marken dyr (gäller iaf Stockholm). Strax utanför är den mycket billigare.

Ger plantor mer avkastning för att marken är dyr? Nej
Kan exploatering anpassas efter markvärdet? Ja

Slutsats:
Ska vi börja odla i större skala inne i stadskärnor? Nej
Ska vi bygga tätt i stadskärnor? Ja
 0
P-O (6 Oktober 2008 09:19):
Martin

Det Eie Herlitz säger i Kerstin Wickmans artikel i Miljömagasinet är till 99% YIMBY. Helt klart är också att personer som han egentligen borde hyllas för de insatser som trots allt gjordes vid den period då Stockholm verkligen var ett slagfält (rivningsfält)!

Problemet är bara att Eie och många andra debattörer inte återhämtat sig från Klaratraumat, utan ser med misstänksamhet dagens progressiva tankar kring stadsbyggande och stadsförändring. Det är sannolikt därför som Eie, som egentligen säger sig villa ha "klara kvartersindelningar, hög exploatering, mångfald av verksamheter och fasader, halvprivata gårdar, tydliga gaturum, av torg och parker", uttrycker sig så klumpigt och tröttsamt i kommunfullmäktigedebatten.

Någon "landsbygdsmupp" är man inte om man likt Eie mernar att "staden [också] ska följa den naturliga topografin med krokiga gator, levande torg och parker. Det ska vara spännande att gå i staden. Hushöjderna kan gärna variera. Ett och annat höghus, inplacerade med omsorg, kan ge en bra variation. Jag gillar inte enformighet, spikraka gator och räta vinklar".

Jag tycker rent generellt att både MP, S och V borde konkretisera sina tankar bättre kring stadsutveckling och stadsbyggande. Som det är nu finns goda idéer och goda ansatser men i debatten agerar de motsägelsefullt och uttrycker kontraproduktiva önskemål som visar att de inte förstått komplexiteten i frågan.

Tilläggas ska att samma kontraproduktivitet också finns i M:s syn på staden i förhållande till motorvägar och parkeringsplatser.
 0
Anders Gardebring (6 Oktober 2008 09:54):
P-O:
Helt rätt analys. Som du säger, klaratraumat sitter i.
Jag skulle vilja se att stadsbyggnadsfrågorna lyftes i samtliga partier. Vad vill man göra rent konkret? Hur skall stadens positiva värden återskapas och utvecklas? Hur kan PBL reformeras så att den stöder städer, istället för att som idag motarbeta dem? Mindre flum, mer konkretiserande helt enkelt. De största paradoxerna finns idag inom moderaterna och miljöpartiet som jag ser det. Moderaterna säger sig med ord vilja ha den täta staden, och driver också på för planering av täta områden, men verkar helt ha förlorat perspektivet på trafikfrågan. Alla kan inte köra bil i en tät stad. Vi pratar naturlagar här. Miljöpartiet å sin sida verkar inte ha tagit till sig forskning och empiri om den täta stadens miljövänlighet utan ser istället plätt för plätt, träd för träd, och motsätter sig mycket av exploatering just för att en gräsplätt eller ett träd försvinner. Här gäller det ju att kunna lyfta blicken och förstå att det försvinner ett träd på den oanvända plätten nära tunnelbanestationen för att ge plats åt ett flerbostadshus med 30 lägenheter är avsevärt bättre än att bygga 30 villor i en bilberoende villamatta utanför stan.

Vi har en jordbruksminister. Varför har vi ingen stadsbyggnadsminister?
 0
Sven R (6 Oktober 2008 14:18):
Vi hade ju en samhällsbyggnadsminister som hetter Mona Salin. Man hon gjorde bara om PBL i en anti-urban riktning... Som P.O så bra uttryckte det, vi har många politiker som "uttrycker kontraproduktiva önskemål som visar att de inte förstått komplexiteten i frågan".
 0
Eric Thärnström (6 Oktober 2008 17:23):
Anders Gardebring
Tja, vi har ju Nyamko Sabuni (fp) som är storstadsminister (utöver integrations- och jämställdhetsminister). Vi har Mats Odell (kd) som har hand om bostadspolitiken. Vi har Maud Olofsson (c) som har hand om regional tillväxt. Vi har Åsa Torstensson (c) som har hand om infrastrukturen.
 0
Anders Gardebring (6 Oktober 2008 17:29):
Att vi hade något som heter "storstadsminister" hade jag faktiskt ingen aning om. Bostadsminister och infrastrukturminister har ju tyvärr inte nödvändigtvis så mycket med urbanistiska stadsbyggnadsfrågor att göra. Tjänsten storstadsminister har tydligen inte heller hjälpt så mycket.
 0
Leonardo Frithunanthz (6 Oktober 2008 17:40):
"storstadsminister" klingar mer som ett ornament, en fin liten detalj bara för utseendets skull för än så länge har vi inte sett mycket av något arbete inom den fronten.
 0
Sven R (6 Oktober 2008 18:06):
Närmast till hand är väl att "bostadsminister" får nytt namn, t.ex "stadsminister"? Nej, redan upptaget... "byggminister" är enkelt och kärnfullt. Det handlar ju faktiskt inte bara om städer.
 0
Anders Gardebring (6 Oktober 2008 18:31):
Sven:
Stadsminister är inte alls uppdaget. Däremot statsminister.
Fast det är nog aningen för likt för att det skall funka ;)
 0
Gustav Svärd (6 Oktober 2008 19:38):
En egen minister tror jag inte är lösningen i sig. Att frågan tas seriöst och kommer fram i politiken, det är viktigare än att en av ministrarna också har titeln "storstadsminister".
 0
Eric Thärnström (7 Oktober 2008 07:46):
Gustav Svärd och jag delar uppfattning, som så ofta annars. En speciell minister för städers uppbyggnad tror inte jag heller på för en stad är mer komplex än så. Det är just storstädernas betydelse som måste upp på agendan på regeringsnivå. Maud Olofsson, som näringsminister med ansvar för regional tillväxt, borde göra lite mer där och ta upp städernas utveckling istället för att försöka rädda varje liten ort i vartenda landskap (*host*Gotland*host*).

Nyamko Sabuni's ansvarsområden som Storstadsminister:
"Storstadspolitiken främjar en långsiktig hållbar tillväxt i storstäderna och bidrar till att utveckla de mest utsatta stadsdelarna."
 0
Anders Gardebring (7 Oktober 2008 09:09):
... så de stadsdelar som inte är mest utsatta skall inte utvecklas då?
 0
Eric Thärnström (8 Oktober 2008 07:38):
Anders Gardebring
De får i varje fall inte extra hjälp att utvecklas. Som jag sa så tycker jag att det snarare är Maud Olofssons ansvar, eftersom hon har hand om den regionala tillväxten. Hon borde fokusera mer på att hjälpa städerna, istället för att försöka rädda döende småorter. Sen är det ju politikerna i respektive region som ska få städerna att växa enligt mig.
 0
Anders LP (8 Oktober 2008 23:39):
Det är viktigt att vi håller Norrland vid liv på något sätt. Det finns många trevliga urbana miljöer där uppe.
 0
Eric Thärnström (9 Oktober 2008 07:40):
Fet g_
Om inte annat så finns Sveriges största exportresurser i Norrland. De kan vara värda att ta hand om.
 0
Niklas (9 Oktober 2008 10:48):
Eric,
Håller med här. Men sats i första hand på att utveckla de största städerna (Gävle, Sundsvall (som har goda förutsättningar), Umeå o Luleå). Frågan är vad vi har att vinna på att "rädda" varenda liten by i inlandet.
 0
Anders Gardebring (9 Oktober 2008 13:17):
Jag ansluter mig här till de senaste skribenterna. Att avfolka Norrland är knappast vare sig en bra eller önskvärd strategi. Det finns flera förhållandevis stora tätorter i Norrland som har stor potential att utvecklas och frodas. Däremot ser jag också en mycket liten poäng att hålla småorter under armarna. Hela världen befinner sig en mycket stor urbaniseringsprocess där städerna växer och småorter avfolkas. Att hålla emot en så stor global trend med hemsnickrad protektionism är knappast hållbart i längden. Jag tror också att det just pga denna trend är viktigt att man i Norrland just koncentrerar resurserna till de större städerna. Annar blir risken annars just att Norrland fortsätter att avfolkas då folk då flytar till Stockholm/Göteborg/Malmö istället. (Inget ont i det förvisso men även Norrland måste finnas med på kartan).
 0
David M (16 Oktober 2008 01:31):
Enligt en kulturgeograf som jag samtalade om detta med "avfolkningsbygder" menade hon att bilden av att folk/ungdom från små byar söker sig till någon av de tre storstäderna är rejält överdriven. De flesta söker sig antingen till residensstaden/större stad i det egna uppväxtlänet (Karlstad om du är från Värmland, Östersund om du är jämtlänning osv), de riktiga långflyttarna är de som i huvudsak flyttar för att studera (Lund, Uppsala, Umeå).
 0
Magnus Orest (16 Oktober 2008 08:46):
David, jag tror mycket väl att den här kulturgeografen har rätt i sak. Det är vanligtvis till den närmsta staden man flyttar när man flyttar hemifrån. För det är ju om det som detta handlar, att flytta hemifrån och börja ett eget liv.

Men det är också ett faktum att landsbygden tappar befolkning, samtidigt som storstädernas folkmängd ökar - sådant är nettot. Och det är för det vi bygger våra städer.

Jag ser en del risker i att tänka på det vis som den här kulturgeografen gör. Det är lätt att missa skogen för alla träd som är i vägen, så att säga, och därmed teoretisera bort verkligheten. Vad som är viktigt och intressant är ATT vi får nya invånare, inte vilken väg de tar när de flyttar hit.
 0
Anders LP (16 Oktober 2008 12:24):
David M, det är skillnad på att frivilligt söka sig och flytta dit det finns jobb.

Hur många invånare finns det i storstadsregioner per jobb som är utsatt på platsbanken jämfört med övriga Sverige?

Stockholms län: 1.964.805/5.373=366
Västra Götalands län: 1.552.168/2409=644
Värmlands län: 273.772/256=1069
---
Stockholm: 802.611/3662=219
Göteborg: 495.563/1336=371
Karlstad: 83.726/146=573

Ju färre som slåss om ett jobb, desto större blir behovet att plocka arbetskraft utanför regionen.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter