Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Spårväg City

 
Nätverket YIMBY har lämnat in ett yttrande om spårväg city, den nya stadsspårvägen genom centrala Stockholm, till SL.

I yttrandet ställer vi oss mycket positiva till att spårvägen nu gör sin comeback som ett reguljärt trafikslag i Stockholms innerstad. Vi menar att nedläggningsbeslutet av det gamla spårvägsnätet, som togs i stadskollegiet 1957, var mindre genomtänkt och vi ser framför oss fler spårvagnar i Stockholmsregionen, där Spårväg city utgör en del.
Vidare ser vi det som mycket glädjande att man har valt att utöka sträckningen från att vara en benägenhet för i huvudsak besöksnäringen med en sträckning från Centralstationen till Djurgården, till att nu omfatta en avsevärt större sträckning, från Ropsten till Nordvästra Kungsholmen, vilket gör att spårvägen kommer att knyta samman flera stadsdelar med varandra och utnyttjas av fler dagliga resenärer.

En nyckelfråga för projektet är den prioritering i gatunätet som spårvägen tilldelas längs med den aktuella sträckan. Samrådsunderlagets beskrivning att banan i huvudsak kommer att gå i blandtrafik är illabådande. Yimby anser att spårvägen, på grund av sitt mindre krävande utrymmesbehov samt avsevärt större kapacitet i antal resenärer jämfört med annan vägtrafik, måste ges en större tyngd i uppdelningen av gaturummet. Det har visat sig i utvärderingar av innerstadens bussnät att de trafikmässigt mest effektiva sträckningarna är där det finns reserverade körfält i gatans mitt och med hållplatser vid refuger i anslutning till dessa. Förutom Odengatan (mellan Odenplan och Roslagsgatan) samt på Skeppsbron, är det just på den befintliga museispårvägens sträckning mellan Nybroplan och Skansen som detta gynnsamma förhållande råder.

Yimby förordar att spårvägen i så hög utsträckning som möjligt förläggs i gatans mittpunkt, med eller utan reserverade körfält, för att ge gatorna med spårväg en enhetlig struktur som underlättar för andra fordonskategorier. Ingen annan spårplaceringsprincip kan på samma sätt ge spårväg i gatutrafik samma förutsättningar för god framkomlighet, motverka felparkering på spåren eller inte hindra det utrymme som behövs för angöring av fastigheter längs med trottoarkant. Vi har efter egna observationer på besök i städer, i både Europa och Nordamerika, där nya gatuspårvägar antingen byggts från grunden de senaste 20 åren, eller funnits hela tiden sedan 1800-talet, svårt att tro att det endast är en tillfällighet att den lösningen är så förhärskande.Längs med Lindhagensgatan ser vi gärna en boulevardlösning med spårvägen i den nu trädplanterade mittsträngen med en gräsbesådd banvall som både minskar buller och höjer den estetiska upplevelsen. På så sett ges också spårvägen ett reserverat utrymme längs en viktig del av sträckningen. Vid Sergels torg/Drottninggatan vill vi se saxade mittplattformar anläggas i bägge riktningar, gärna med trapp- eller hissförbindelse ner till tunnelbanans biljetthall om så bedöms möjligt.

I det nya stadsområdet Värtan/Frihamnen bör man ge banan en liknande utformning med gräsbesådd banvall som vi föreslagit för Lindhagensgatan. Det är oklart hur en spårvägslösning vid Ropsten är tänkt att gestaltas. En lösning som medger en integrerad koppling mellan Spårväg city, Lidingöbanan och en framtida förlängning av Tvärbanan ser vi som optimal. Den depå som kommer att krävas för trafiken anser vi bör tydligt integreras med omkringliggande bebyggelse.

Yimby anser också att spårvägen inte enbart bör betraktas som en ren transportlösning, utan också som en motor för en upprustning av gatumiljöns gestaltning längs stora delar av den aktuella sträckan. Betydande synergieffekter torde finnas att låta det utföras i samband med anläggningsbygget.

Yimby ser potential för stadsspårväg även på andra sträckor i Stockholms innerstad. Närmast tillhands ligger en omvandling av stombusslinje 4 som i dagsläget är den mest belastade busslinjen i Sverige med över 60 000 dagliga resenärer. I enlighet med tidigare yttranden från nätverket Yimby till Stockholms stadsbyggnadskontor i samband med exploateringsprojektet i Norra Djurgårdsstaden så ser vi stor potential i att låta spårväg trafikera den nya stadsdelen.

I den andra änden av Spårväg city vid Lindhagen ser vi också en stor potential i att möjliggöra en framtida vidareutbyggnad som kan gå över Karlbergskanalen och koppla samman Lindhagen med Solna Centrum via Ekelundsvägen och Armégatan.

Yimby vill understryka att vi inte enbart förespråkar spårvagnar som trafikslag inom kollektivtrafiken. Stockholms tunnelbana är och förblir stommen i hela Stockholms kollektivtrafik. Vi hävdar att valet av trafikslag måste ske efter behovet – det finns inga enkla universallösningar, utan det gäller att hitta en så bra mix som möjligt för den bästa helheten.

I vårt remissvar på Regionplanen (RUFS 2010) som just nu arbetas fram finns det förslag på tunnelbane-, spårvägs- och järnvägssatsningar.

Hela yttrandet kan läsas här.

SL:s sida för projektet finns här.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Gustav Svärd (4 Oktober 2008 08:28):
Kan inte annat än hålla med. Även i påpekandet om att 4:an bör göras om till spårväg snarast som nästa linje i innerstan. Detta inte som ett dissande av planerade Tvärbanor (Öst, Solna & Kista-grenerna samt Tvärbana Syd) som alla även de behövs. Vad iaf jag vill se är mer investeringar i vår spårburna infrastruktur.
 0
Anders Anttonen (4 Oktober 2008 09:44):
Inte så mycket att synpunkta om...

Ifall dagens Tvärbanan drogs under vattnet, parallellt med Österleden, mellan Henriksdal och Djurgården med en underjordisk hållplats vid Waldemars udde, så skulle Tvärbana City bli yttermera intressant.
 0
Daniel Jonsson (4 Oktober 2008 10:40):
Som södermalmsbo känner jag mig mobbad när jag ser spårvägskartan över Stockholm på bilden där. De får fixa fyran nån gång!

Man kanske borde lägga ett skambud på nån nimby längs banans lägenhet? De kan omöjligt bo kvar med en bullrande spårvagn utanför och så räddar man dem :)
 0
Albin Törnberg (4 Oktober 2008 11:33):
Bra yttrande! Har också skickat in mina synpunkter som privatperson, vilket jag tycker att alla borde göra.

Tänkte bara på en liten sak: heter det inte "det politiska spektrat"? "Spektrumet" känns fel.
 0
Johannes Hulter (4 Oktober 2008 11:37):
Bra yttrande, snart har ni lika mycket spårväg som vi i GBG :)

@ albin: Spektra är väl pluralis av spektrum, vilket gör att "spektrat" bli lite konstigt. Jfr centrum/centra, forum/fora etc
 0
Johan Eriksson (4 Oktober 2008 13:49):
Bra skrivet yimby! Reserverade körfält så långt som möjligt, signalprioritering och fysiska ombyggnader för att förhindra olaglig och trafikfarlig parkering är ett måste och till stora delar stämmer våra uppfattningar/remissyttranden precis. Dessutom verkar vi båda ha med påpekandet att det snarast är dags för linje 4 att konverteras till modern spårväg.

Tror fortfarande spårvägen gör större nytta och har bättre framkomlighetsmöjligheter i Hantverkargatan än i Fleminggatan och sänt in de synpunkterna till SL som, hör o häpna, vill ha ett möte med oss i frågan, men på det stora hela är man ändå rätt tagen av att det här äntligen är på gång oavsett hur man gör på Kungsholmen.

Ett annat delämne i det här är placeringen av vagnhallen i Frihamnen, något jag finner bra men två saker här:

Dels verkar den för liten för att samla både nya 5an, "gamla" 7an (DjL), deras många museivagnar och 21an dvs Lidingöbanan i en o samma vagnhall. Dels är det centrala läget förvisso fördelaktigt för spårvägen men undrar lite hur det är med samplaneringen med övrig tänkt nybebyggelse i hamnen? Spårvagnar är avgasfria så man har friare händer vid en vagnhallsplacering än för stinkande bussar men samtidigt vill vi väl ha en intergrerad stadsbebyggelse i hamnen!? Erkänner att jag inte hunnit lusläsa följande Pdf som jag hittade igår i ämnet men tillsammans kanske vi kan reda ut frågetecknen och yimbys uppfattning om vagnhallens utformande/påverkan?:
http:​/​/​insyn.​stockholm.​se/​exploatering/​document/​20​0​8-​1.​.​
 0
Martin Nyberg (4 Oktober 2008 20:06):
Det är mycket bra att Yimby:s yttrande sätter fingret på det urbota korkade påståendet i samrådshandlingen - att "moderna krav på framkomlighet" skulle "kräva" blandtrafik är fullständigt nonsens eftersom det i verkligheten är tvärt om: moderna krav på spårvägens framkomlighet kräver kollektivtrafikfält i gatans mitt.

Ett annat problem med planen som den presenteras i samrådshandlingen är att sträckningen Hamngatan-Klarabergsgatan ökar belastningen på T-Centralen. Om man istället drar spårvägen där den tidigare gick - Birger Jarlsgatan-Kungsgatan - avlastas T-Centralen eftersom byten mellan spårväg och tub sprids till T-Östermalmstorg (Röd tub), T-Hötorget (Grön tub) och framtida uppgången från Citybanan vid Drottninggatan-Kungsgatan (Blå tub och pendeltågen).

Att ha hållplatsen vid Centralen uppe på Klarabergsvidukten känns också riktigt korkat eftersom pendeltågen ska bort från ytspåren på Centralen. Det blir också onödigt krokigt att komma ut på Kungsholmen, och omöjligt att svänga ut på Vasagatan mot Norra Bantorget eller Slussen.

Med spårvägen på Kungsgatan blir det alltså betydligt lättare att göra framtida förgreningar längs Vasagatan! (Och jag tror att en sådan sträckning berör, på ett eller annat sätt, samtliga blåbusslinjers framtida spårvägssträckningar.) Det enda som blir lite sämre är kontakten med fjärrtågen på centralen, men det viktiga är ju att täcka Tuben och pendeln på ett bra sätt.

Det går ju för all del att ha en vändslinga vid Centralplan och trafikera Ropsten-Centralen och Lindhagen-Centralen som två linjer om man nu nödvändigtvis vill ha spårväg vid Centralen redan från början - eller så väntar man tills man bygger ut längs Vasagatan från Södermalm till Norra Stationsområdet. ;-)

En annan fördel med att dra spårvägen där den gick för över 40 år sedan är att det på den sträckan redan finns mycket reserverade körvält för kollektivtrafiken. Ingen chans att handelskammarens argument mot dragning på Hamngatan upprepas där alltså! ;-)


En annan grej man kan invända mot i samrådsförslaget är den onödigt krokiga dragningen från Drottningholmsvägen genom en rondell för att komma ut på Lindhagensgatan, och vice versa. Det finns ju rätt gott om plats precis norr om Drottningholmsvägen vid S:t Görans sjukhus. Där borde det gå att dra spårvägen på egen gräsbevuxen banvall så man slipper extrakroken genom rondellen. Några träd eller någon cykelbana som kanske måste maka på sig, men det är inte omöjligt. Går det att göra på Skånegatan i Göteborg går det i Stockholm också! :-D
Eniros karta över området: http:​/​/​kartor.​eniro.​se/​query?​&what=​map_​adr&mop=​aq&sear.​.​
 0
Gustav Svärd (4 Oktober 2008 20:31):
^Just den plätten norr om Drottningholmsvägen vid S:t Göran är redan upptagen! Där ska det byggas bostäder, nämligen.

Vad gäller sträckningen på Kungsgatan så ser jag iaf det som en naturlig fortsättning senare eftersom jag helst vill se alla stombussarna (i innerstan åtminstone)omvandlade till spårväg. Tar nog ett tag, men Stockholm skulle tjäna på det.
 0
Johan Eriksson (5 Oktober 2008 14:11):
Martin: Du har fått det här om bakfoten, det finns inga andra "framkomlighetsproblem" på Hamngatan-Klarabergsgayan annat än de Handelskammaren och bilmaffian försöker tuta i dig! Dessa gator är kraftigt breddade under Citysaneringen är, tvärtom mot vad du skriver, lämpade just pga sin bredd för spårvägstrafik. Problemet ligger i Hamngatans östra del vid Norrmalmstorg där gatan inte är breddad men då en lång spårvagn tar lika många passagerare som de många men korta bussarna på främst linje 47E sommaryid så blir det totalt sett färre fordon som ska passera här.

Dessutom föreslår du alternativa gator som verkligen har framkomlighetsproblem pga av sin bredd! Visst, Kungsgatan är förhoppningsvis en kommande kandidat för spårväg (linje 1) och nedre delen av Birger Jarlsgatan (linje 2) också, men att börja med dessa "problemgator" när ett bredare alternativ finns som även är tänkt att vitalisera 60-tals City´s trafikmiljö (välbehövligt), är inte särskilt strategiskt!
 0
Eric Thärnström (6 Oktober 2008 07:38):
Gustav Svärd
Spårvagnar överallt istället för bussar vore en mycket intressant utveckling. Där borde man ta ett helhetsgrepp och se om linjerna kan läggas om, om två linjer kan bli en o.s.v.. Förenklingar är alltid intressanta, så länge standarden inte lider för mycket.
 0
Anders Gardebring (6 Oktober 2008 09:17):
Eric:
Spårvagnar överallt istället för bussar var iofs inte vad Gustav skrev, utan att våra stombusslinjer (1,2,3,4) borde bli spårväg.
 0
Eric Thärnström (6 Oktober 2008 17:14):
Anders Gardebring
Jag tror iförsig att jag egentligen menade stombussarna också, men när jag tänker efter så skulle det bli lite jobbigt att förenkla de linjerna ännu mer... My bad.
 0
Anders O (6 Oktober 2008 18:22):
Kul alterantiv är monorailsystem. Tar ju lite plats på gatan och man får fin utsikt när man åker.

http:​/​/​di.​se/​Artiklar/​Gulfstat_​storsatsar_​pa_​monorail.​.​.​1303241&words=bahrain&SectionID=Ettan&menusection=Startsidan;Huvudnyheter
 0
Gustav Svärd (6 Oktober 2008 19:43):
Tar nästan lika mycket plats på gatan, fungerar på annat sätt i hur det påverkar vad för transportmedel folk väljer (ta sig upp 5m över gatan å sen ner 5m, eller bara gå på/av i gatuplan?) samt skulle innebära ett stort ingrepp i stadsbilden (spårvagn är redan lite mycket för en del!). Monorail ser jag inte som ett realistiskt alternativ alls för den kortväga trafiken, vilket ju är den som spårvägen kommer ta över från mestadels bussar. Monorail kanske låter mer framtid, men spårvägen är klart överlägset - för DEN HÄR uppgiften som 5an tar.
 0
Peter D (6 Oktober 2008 20:30):
Bra skrivet, fram för spårväg i Stockholm. Hoppas de kommande stadsspårvagnarna blir av en mindre/smidigare modell mer lik de gamla museé vagnarna än den (feta) moderna vagn som gått på djurgårdslinjen i sommar. Jag ser gärna att spårvägen utökas även till smalare gator och då bör ju inte detta hindras av allt för monstruösa vagnar.
 0
Gustav Svärd (6 Oktober 2008 21:27):
Det finns ingen risk att det blir samma vagnar som på Tvärbanan då de inte klarar svängradierna som krävs. Inte heller någon risk att det blir några som liknar museivagnarna på dangens 7a. Mer troliga är nog:
http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Image:​Ireland_​-​_​Dublin_​-​_​.​.​
http:​/​/​commons.​wikimedia.​org/​wiki/​Image:​Bombardier_​Fle.​.​
 0
Johan Eriksson (7 Oktober 2008 00:30):
Anders o: Skrymmande betongpelare, skuggande dubbla balkar för små små fordon som man måste gå upp till och ned från dvs värdelösa för alla med barnvagn/rullstol, bara så att markytan -där vi av naturliga skäl befinner oss- kan frigöras för fler rullande eller parkerade bilar, dessutom ett nytt individuellt "system" helt okompatibelt med något av de redan existerande = "kul alternativ" till modern spårväg på linje 5 ?
= Nej!!!

(-folk tänker inte innan man skriver om monorailsystem, de har mest en illusion om något "flashigt" hämtat ur en filmmanipulerad idé om framtiden som mest verkar bökig).

Peter D: Har det något slags egenvärde att spårvagnarna går på "smalare gator"? Spårvagnarna bör gå på nuvarande stomnätet dvs på huvudstråken där det reser flest folk och där det finns störst behov av dem.

Tycker bägge inläggen mest verkar vilja veja och få bort spårvägen på något sätt och inte alls så positiva!? Betänk då alla som tror att spårvägstrafik är så skrymmande/störande att 1 "fet" spårvagn från i somras tar lika många resande som 3 vanliga bussar, så är det antal fordon man vill minska så borde man vara klart för spårvägstrafik!
 0
Jakob (7 Oktober 2008 12:14):
Johan Eriksson: Intressant tanke att dra spårvagnen via Kungsgatan. Frågan är bara vad som händer med stomlinje 1 när den nya spårvägen byggs. Den kommer att täcka in stora delar av ettans linje (Frihamnen-City och City-Fridhemsplan). Det är tveksamt om passagerarantalet räcker till både den nya spårvägen och en stombusslinje, framför allt om stombusslinjen också byggs om till spårväg. Det ska bli spännande att se vad SL väljer att göra med stomlinje 1 när spårvägslinjen är klar.

Framkomligheten är inte mycket bättre på Kungsgatan jämfört med Hamngatan, speciellt riktning mot Stureplan. Jag kör både linje 4 och linje 1 regelbundet och enligt min erfarenhet beror framkomligheten till stor del på var man valt att lägga kollektivkörfälten. På Odengatan till exempel ligger bussfilen i mitten vilket gör att trafiken flyter (förutom några dåligt inställda trafikljus). På Kungsgatan har man valt att lägga bussfilen till höger vilket gör den många gånger oanvändbar i praktiken. Bussfilen används som parkeringsplats och bilarna får inte flyttas om de inte står direkt trafikfarligt. Om man flyttade bussfilen till mitten av gatan skulle busstrafiken och eventuella spårvagnar komma fram snabbare. Det är bättre om bilarna kör runt en felparkerad bil genom att tillfälligt köra in i bussfilen än att bussarna tvingas att köra in bland bilarna i en bilkö.
 0
Johan Eriksson (7 Oktober 2008 12:56):
Jakob: Det är Martin Nyberg som till varje pris vill undvika Sergels torg och inte jag, delvis av de skäl du nämner!

Däremot är jag givetvis positiv till spårväg på linje 1 i ett senare skede, och då bör förstås k-fälten ligga i gatumitt på Kungsgatan.
 0
Peter D (7 Oktober 2008 14:40):
Johan Eriksson: Jag är absolut 100% för spårvagnar. Skulle gärna se att de var av en smidigare modell än många av de moderna vagnar som finns idag men detta betyder inte att jag motsätter mig spårvägen.
 0
Johan Eriksson (8 Oktober 2008 00:40):
Peter D: Jag förstod att du är för spårvagnar, mina kommentarer är delvis medvetet ifrågasättande därför att det är svårt för att inte säga omöjligt att få ekvationen att gå ihop om man inte samtidigt accepterar moderna vagnar som (typ) denna: http:​/​/​www.​se.​alstom.​com/​home/​products_​services/​transp.​.​ (-det var nog den här du menade?)

Något återuppbyggande av något gammalt nät med små vagnnar (om "smidigare" betyder mindre?) är det inte tal om. Dessutom var inte spårvägstågen särskilt korta före 1967 heller: http:​/​/​www.​tramways.​com/​tramways/​stockholm/​sthlm1/​19ma.​.​ utan det är mest en myt som uppstått därför att Djurgårdslinjen mer sällan kör med (mustang)släp än utan.

Upprepar poängen att en lång spårvagn tar fler än flera korta bussar -eller spårvagnar också för den delen- så totalt sett blir det färre kollektivfordon vid färre tillfällen!
 0
Anders Gardebring (8 Oktober 2008 00:53):
Mja. Fast iaf sommartid lär det inte bli mer sällan än idag ut till Djurgården, bussarna är ju överfulla sommartid nu.
 0
Johan Eriksson (8 Oktober 2008 02:12):
Till Djurgården blir det två linjer, "nya" 5an och "gamla" 7an, alltså fler vagnar på banan men det blir färre "Citadis" (eller vilken ny spårvagntyp som väljs) än nuvarande konvojer av 47or och insatsbussar på 47E.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter