Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Tvärbana norr - Kistagrenen

 
SL har haft samråd om Kistagrenen av Tvärbana norr. YIMBY har lämnat in ett yttrande.

Nätverket YIMBY ställer sig mycket positiva till en ytterligare gren av Tvärbanan/Snabbspårvägen, i tillägg till den sedan lång tid planerade Solnagrenen som är en del av hästskon i det halvcentrala bandet, för att det dels ger en mer rationell drift i den aktuella korridoren men också för den positivt strukturerande effekt som den ger på bebyggelsen i banans närområde.

Valet av spårväg som trafikslag i den aktuella korridoren synes väl avvägt då det ger stor flexibiltet i valet av spårdragning och en hög tillgänglighet.

Vi ser det som viktigt att det ges en god och bekväm anslutning till Bromma flygplats från hållplatsen "Norra Brommafältet", helst med ett obrutet takskydd fram till flygplatsens terminalbyggnad.

SL bör utreda möjligheten att anlägga en ny spårvagnsdepå i anslutning till, eller ovanpå, den tomt där verkstaden för tunnelbanans ovanjordiska verkstadsbyggnad i Rissne ligger. Då det råder ett stort tryck på bostads- och kontorsbyggande i de än mer centrala delara av länet bör SL utnyttja de tomter som landstinget redan äger/disponerar för trafikverksamhet än mer effektivt. Oavsett behovet av en depå eller ej i Rissne bör en spårförbindelse till tunnelbanan finnas på platsen för övergångstransporter av spårburna underhållsfordon osv.

För den fortsatta sträckningen från Kista centrum förordar vi alternativ 2 till pendeltågsstationen vid Sollentuna centrum. Det ter sig för oss som naturligt att det finns en spårtrafiklinje mellan Sollentunas tätt befolkade kommuncentrum och den de facto regionala kärnan Kista. Möjlighet bör finnas för en framtida förlängning mot Häggvik och i en än mer avlägsen framtid mot t.ex. Roslags Näsby eller Täby.

Vi utgår från att SL och deras konsulter är väl bekanta med andra framstående snabbspårvägar och stadsbanor med en likvärdig teknisk standard som Tvärbanan, t.ex. i Köln, Porto och Stuttgart. Inte minst vad det gäller signalsäkerhetssystem och fordon.

Överlag anser vi att SL i den vidare projekteringen tillsammans med berörda kommuner bör sträva efter att undvika en upprepning av den sterila järnvägsestetik (präglat av tjocka kontaktledningsstoplar, betongslipers och grovkornigt makadam) som är ett dominerande inslag i den nuvarande Tvärbanans första utbyggnadsetapp, utan att tumma på vare sig säkerhetskrav eller driftsfunktionalitet.

SL:s sida för projektet finns här.

YIMBYS yttrande finns här.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
STYLE BY B'N (19 December 2008 12:30):
Nice blog ;) many hugs.. style by b'n!
 0
Johan Eriksson (19 December 2008 14:13):
Tycker att val av sträcka vid Ursvik/Rinkeby framkallar något av ett moraliskt dilemma, det heter att vi ska intergrera invandrarna och satsa på dom, tex Järvalyftet. Men när det väl kommer till kritan så är det bara snack!

Självklart ska tvärbanan dras via Rinkeby och sedan till Kista för att (do I have to spell it out?) förbinda de som inte åker in på en räkmacka in i det svenska arbetslivet med Kista Silicon Valley och den möjlighet till både jobb och intergrering som finns där, men icke....

Istället ska banan dras så långt västerut genom Ursvik som fortfarande saknar stadsplan och som knappast kommer att bli någon invandrarstadsdel, snarare tror jag där kommer att bli svensk "mysig" arkitektur med inslag av småhus/lägre bebyggelse lagom för datateknikerna. Rinkebyborna kommer alltså att se tvärbanan passera dem i fjärran och någon konkret "intergrerande" ny k-förbindelse mellan södra och norra Järvafältet blev det inte den här gången heller utan bara mycket snack och lite verkstad!

Så skriver SL i sin studie: "En viktig aspekt har varit att hållplatsen i Stora Ursvik ska vara tillgänglig för boende såväl i Stora Ursvik som i Rinkeby. Det nu föreslagna
alternativet ligger relativt långt västerut i Stora Ursvik för att ge tillgänglighet för boende även i Rinkeby. Slutsatserna från studier av ännu västligare dragningar är att tillgängligheten för boende i Stora Ursvik blir för låg."

= men att "tillgängligheten" för de som redan har en etablerad stadsdel att bo i sedan 1967 är det inte så viktigt med, det är ungefär som om man lagt T-stn Skärholmen i Kungens kurva, dvs nära men inte tillräckligt nära för att vara attraktiv och behovet av smarta bytespunkter i ett nät som sitter ihop orkar jag knappt upprepa....

Man får bestämma sig och välja alternativ och inte göra det som Sthlm redan tyvärr är experter på: halvmesyrer och kompromisser. Antingen de ca 10.000 i Rinkeby(+ närheten bl a via T-banan till Tensta och Hjulsta dvs ca 20.000 invånare till) eller idag 0 invånare i Ursvik, -inte blir där 10.000 kommande lgh iaf!

Avslutar med att rikta uppmärksamheten på det faktum att detta är första gången i tvärbanans historia som man medvetet undviker en redan stor och etablerad stadsdel för en något vagt kommande bebyggande av en grönyta, -kan det bero på att det, för att tala klarspråk och trots alla tjusiga ord, de facto finns en invandrarnoja tyvärr så ingrodd att den nu även spritt sig till kollektivstrafiksplanerandet?
 0
Anders Gardebring (19 December 2008 15:15):
Johan:
Jag kan bara upprepa det jag skrev i tråden om KS, titta gärna in i forumen och kommentera innan yttrandena skickas in.
Jag har själv inte varit involverad i detta yttrande utan bara sammanställt texten, men jag håller delvis med vad gäller Ursvik/Rinkeby nu när jag själv tittat i plandokumenten. Dock är det också viktigt att ha i åtanke att Rinkeby idag har tunnelbana, medan stora Ursvik inte har någonting alls om de inte får tvärbana. Bilberoendet riskerar att bli ganska stort i Stora Ursvik som det är, en tvärbana än längre bort skulle inte förbättra denna situation.
Lämpligast här hade nog varit en dragning som möjliggör station både i Rinkeby och stora ursvik, alternativt en samordnad stadsplan som i sanning knyter samman områdena.
 0
Birdseed (19 December 2008 15:34):
Stora Ursvik behöver någon form av kollektivtrafik i sin tätbebyggda ände så småningom. Tvärbanan skulle vara utmärkt och länka ihop stadsdelen med "norra centrum" i Kista och tunnelbanan i Rissne. Dessutom tror jag att Johan lite underskattar storleken på området, som ska bli ett av Sundbybergs största. Rådande planförslag:

http:​/​/​www.​sundbyberg.​se/​kommunalservice/​boochbygga/​st.​.​

Som boende i Kista måste jag också vända mig emot tanken på en spårväg rakt över Järvafältet från Rinkeby till Kista. Jag vet att YIMBY inte direkt är för gröna stråk men Järvafältet är relativt väl fungerande som sådant och borde inte skäras sönder av onödiga vägar och broar som hindrar naturupplevelsen. Kymlingelänken (med sina äckliga och illaluktande undergångar) är redan nu ett tydligt hinder för oss Kistabor att ta oss över till naturreservatet på andra sidan, och fler uppstyckningar är knappast en bra idé.
 0
Richard Jacobsson (19 December 2008 15:41):
Johan:
I SLs styrelseprotokoll 2004-03-30, som samrådsunderlaget indirekt hänvisar till, står det att läsa följande;
§ 31
Inriktningsbeslut avseende Tvärbanans förlängning
(Bilaga E)

I ärendet förelåg skrivelse 2004-01-28 från verkställande direktören.

Ordföranden lämnade rummet och deltog ej i beslutet.
Hans-Erik Malmros (m) yrkade bifall till verkställande direktörens förslag.
Gertrud Brorsson (mp) yrkade bifall till utdelat förslag, bilaga 3, kompletterat med att
redovisning ska ske i styrelsen senast under augusti 2004.
Maria Wallhager (fp) yrkade bifall till utdelat förslag, bilaga 4.
Michael Stjernström (kd) yrkade bifall till utdelat förslag, bilaga 5.

Styrelsen beslöt
att som utgångspunkt för fortsatt planering i huvudsak förorda Kymlingealternativet som
val av sträckning för Tvärbanan Norr, Kistagrenen, mellan Rissne och Kista Centrum,
samt
att SL skall utreda möjligheten att delvis förändra sträckningen av Kymlingealternativet så
att Tvärbanan Norr kan byggas närmare Rinkeby och därefter återkomma till styrelsen
och redovisa resultatet senast under augusti 2004.

Reservation från moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas ledamöter i styrelsen.


Som en kommentar till ovanstående så var vid den här tiden Ordföranden i SL Anna Kettner (s) som själv bor i Rinkeby.

Jag ser inget märkligt med att man väljer den mest raka sträckningen ovan jord från Solvalla till Kista med en t-baneanslutning på Hjulstagrenen vilken, som Anders tidigare påpekade, också täcker ett område (Ursvik) som idag saknar kollektikv spårtrafik.
 0
Gustav Svärd (19 December 2008 16:40):
Även jag bor ju i Kista och ser visserligen inget stort problem med en Tvärbana på högbana över fältet (hellre det än på marken om den ska rakt över), men den nu föreslagna dragningen är lika bra - så långe Stora Ursvik faktiskt blir någorlunda urbant i delen närmast Rinkeby. De delar som redan byggts är långt från urbana, det är lite funkisförort men mest radhusområde. Helt bilbaserade dessutom, verkar som bussen som finns är nått man kom på efteråt att det kanske nåra vill ha som av nån knasig anledning inte vill ha bil.
 0
Martin Nilsson (19 December 2008 18:03):
Vissa ser rasism i allt... Suck. Så tröttsamt.
 0
Richard Jacobsson (19 December 2008 19:00):
Martin Nilsson:

Alternativt så benämner man det som "strukturellt förtryck"! :)

Tröttsamt, men desto bättre när man kan driva med de som hyser sådana PK-åsikter!
 0
Eric Thärnström (19 December 2008 23:43):
Kista borde verkligen knytas ihop bättre med t.ex. Rinkeby och Tensta. Då får man en verklig regional kärna. Det är synd att E18's nya sträckning redan är klarlagd, annars hade man kunnat gräva ner den och gjort ett riktigt helhjärtat försök att binda ihop dessa stadsdelar.

Jag har funderat över spårdragningen också, och var först inne på Johan Erikssons spår (...) att den borde dras genom Rinkeby, bl.a. för att det "bara" finns en tunnelbanestation där. Det som gör Rinkeby till ett misslyckat område i planeringen är att det är en stadsdel som är isolerad, och där det enda transportmedlet (utöver bilen) är just en tunnelbanestation på en tunnelbana som går in till stan. Om spårvägen skulle gå närmare så skulle Rinkeby kunna knytas ihop med stadsdelar på tvären på ett helt annat sätt.

Men sen tänkte jag om. Hur man än skulle dra spårvägen så skulle det ändå bara bli en hållplats i Rinkeby, och inget mer. Det skulle inte hjälpa området, för det krävs mer än så. Jag tror på sikt att det skulle behövas en spårväg som täcker in alla dessa avskärmade områden och knyter ihop dem med andra stadsdelar, tangentiellt. En extra sträckning från Häggvik via bl.a. Hjulsta, Tensta och Rinkeby kanske vore något? Eller kanske inte, men ni förstår vart jag vill komma.
 0
Anette Furöstam (19 December 2008 23:55):
Stringent yttrande!
 0
Birdseed (20 December 2008 01:12):
Kul med lite okonstruktiva skällsord i en sån här kommentarstråd.

Om vi nu ska leta strukturellt förtryck (fast i såna här fall handlar det snarare om kalkylerat röstfiske, riktiga strukturer ligger djupare) så är väl just oviljan att göra något åt E18-dragningen förbi Rinkeby och Tensta det riktigt stora övertrampet på senare tid. Från vår sida är Järvafältet underbart och nära (och används i stor utsträckning av Husbyborna och andra), men från Rinkeby/Tenstasidan är det avblockerat och kan nås bara genom smutsiga gångtunnlar och en allt som oftast vattensjuk park. Dessutom dundrar trafiken i hela området.

Jag tror att en högbana skulle kunna ha lite liknande effekt, tyvärr, och det finns ingen riktig klockren lösning på problemet att sammanlänka Rinkeby och Kista. En andra sträckning av tvärbanan längs med tunnelbanan snett över järvafältet längs Akallalänken, som Erik Thärnström föreslår, löser ju inte det problemet tyvärr. Kanske är en bana på marknivå (insprängd i en gångbana) inte världens sämsta förslag ändå, om det kan göras snyggt och naturnära?

Annars vore det kanske dags att fundera på en yttre tvärbana. Att ta sig till Spånga och Vällingby från Kista är mycket krångligare än vad det borde vara. Vällingby-Spånga-Tensta-Hjulsta-Akalla-Häggvik eller nåt?
 0
Johan Eriksson (20 December 2008 03:40):
Javisst är det Järvafältet = högbana = barriär som är svårigheten med mitt förslag och det som bl a lett till en annan dragning, det har jag förståelse för. Samtidigt är det onekligen ett glapp mellan teori och praktik, Rinkeby är isolerat och Kista en magnet = en förbindelse verkar rimlig....

En "inbäddad" bana med spår i gräsbesådd banvall skulle mildra intrånget men det handlar om vad man vill släppa till för att uppnå en bra (även lokal) förbindelse och här bäddar den nya E18-dragningen till mostånd vilket är begripligt, en tunnel snarast tack!?

Ursvik ska förstås inte bli utan menar ungefär som Anders: "alternativt en samordnad stadsplan som i sanning knyter samman områdena" för intergration i flera bemärkelser, inte att Ursvik liksom Rissne och Rinkeby blir ännu en isolerad enklav.
 0
Eric Thärnström (20 December 2008 07:25):
Birdseed
Tanken med den andra dragningen var faktiskt att den skulle gå antingen genom områdena eller på deras sydvästsida, inte tvärs över Järvafältet. Men det gör det förstås inte enklare.

Vi kanske borde ta oss en ordentlig funderare över hur man skulle kunna göra i det här området, ur ett sambandsperspektiv.
 0
Leonardo Frithunanthz (20 December 2008 09:14):
Det är beklagligt att få ta del av plumpa kommentarer om strukturell diskriminering. Det gäller att vara riktigt insatt i problematiken. Man blir besviken. Den här tråden behandlar Tvärbanans Kista/Sollentuna-gren och inte något annat.


Birdseed:
Jag beklagar de okonstruktiva skällsorden.
Nu till tvärbanan. Vad jag har läst och hört så finns det långtgående planer på en tvärbana från Häggvik via Akalla till Barkarby. Då blir Järvafältet förbunden genom två t-banelinjer och två spårvägar på tvären. Det som handlar i mitten blir insluten som en fyrkant/cirkel.
Det som hamnar i mitten, själva "epicentrumet" av fältet skulle man kunna förvandla till en enda stor och riktig, stadspark med bra förbindelser till både västra och östra delen så att man får en riktig mötesplats för alla boende på Järvafältet.
 0
Johan Eriksson (20 December 2008 15:05):
Det var värst vad det var känsligt med invandrare då när det väl kom till kritan, så förbjudet att man inte ens får nämna dem utan att vara plump!?

Det är inte Johan Eriksson som satt regeringens mål för intergrering, eller tror ni att "det löser sig av sig självt" bara för att vi inte pratar om problemet?

Yimby känner mycket väl till behovet av att knyta ihop nya spår med befintlig spårstruktur och min inledande kommentar kom efter att jag läst om hur vissa som bor i Rinkeby påptalade problemet med isolering från Kista och pendeln i närheten. Det tycker jag är högst förståeligt och något politikerna kunde plocka poäng på = infrastruktur mot isolering s a s.

Så snälla hacka inte på mig för att det finns en politisk vilja, som är helt nödvändig om vi ska leva tillsammans på ett avspännt sätt, som jag här gav ett exempel på hur det skulle kunna omsättas i praktiken.

Det är tydligt att detta är ett känsligt ämne, känsligare än vad jag hade hoppats på på yimby!
 0
Gustav Svärd (20 December 2008 22:51):
Johan - jag skulle nog mer säga att det har att göra med språkbruket i ditt tidigare inlägg. jag fick känslan att det skulle vara en stor konspiration mot invandrare du talade om mellan raderna. DET känns helt fel ute. När du nu går in på praktiken i det hela med tal om vad Rinkebyborna faktiskt tycker om kontakterna hit till Kista och att de nu skulle kunna göras bättre som de boende vill... så känns det hela otroligt mer verklighetsförankrat och intressant.

Jag håller med om att kontakterna över fältet är bristfälliga. En stor del av det känner jag att bussarna som ändå finns nästan jämt är helt fulla och dessutom måste ta omvägarna runt fältet (tar en massa tid) samt att Rinkeby verkligen inte är byggt för att kunna köra bussar i, finns ju ingen hållplats vid centrum istället ligger den nere vid OK-macken...
 0
Johan Eriksson (21 December 2008 05:21):
Ber om ursäkt för min ton och för ev missförstånd.

Åker bort och vädrar nyttig lantluft ett tag, God Jul till alla!
 0
Anders Anttonen (21 December 2008 09:33):
Någon nämnde att tvärbanan skulle dela Järvafältet och någon önskade regntak från !Bromma norra! till flygterminalen. Enkelt; Gräv ner tvärbanan här och var! Funkar alldeles utmärkt i Frankfurt A/M, t ex. Kostar visserligen lite mer men är en klar investering på sikt
 0
Johan Eriksson (21 December 2008 22:25):
(Framskjuten avfärd till landet...)

Är självkritisk till stora utfall med orden, klantigt, men när jag tittar på övriga trafikplaner för Järva(lyftet) och ser det i sin helhet så återkommer man snabbt till samma slutsats:

Det ska satsas rejält på Järvafältet med både nya/kompletterande stadsdelar, upprustade hus och ny infrastruktur men inte bara Rinkeby utan hela södra järvafältet kommer ju enligt gällande planer/förslag att förbli isolerat i bägge ändar.

Ingen tvärbana i centrum, ingen T-bana den här gången heller Hjulsta-Barkarby P + kommande Sthlm Väst, ingen nergrävd E18 men väl en ny motorvägsanslutning till E4an och ett jättesår för Förbifarten i den västra delen.

Bägge Tvärbanorna (inkl den norra Barkarby-Sollentuns) har inte mycket med det existerande södra Järvafältet att göra och jag kände mig inledningsvis som en sur Rinkebybo (oavsett nationalitet!) som ser allt det nya komma de "rikare" delarna av Järva till godo men inte de existerande. Här dundrar trafikbarriären vidare, nya tvärbanor i fjärran och det är mest tomma ord som i praktiken når oss på S Järva...

Ur det perspektivet tycker jag inte "Järvalyftet" är så mycket att hurra för även om det finns andra bra bitar i den. Skulle vilja se mer förtätning och och oroar mig onödig sprawl om inte fältet sitter ihop bättre kollektivtrafikmässigt. Oro i onödan?

Finns som sagt inte någon "självklar" dragning vid Rinkeby/Ursvik utan man får välja men jag hoppas oavsett alternativ att den dras där den gör mest nytta. Den nu aktuella Kistagrenen är givetvis något positivt i sig, bara att den blir av som en avgrening Tvärspårväg Norr då Solna först inte ville ha den är en bravur och nu får vi två banor istället för bara en :)
 0
Gustav Svärd (22 December 2008 09:06):
Här kan jag nog hålla med dig Johan, Ingen av planerna som nu ligger skapar bättre kontakt mellan Södra och Norra Järva. Tvärbanorna missar Södra Järva. Inte bra alls. Som jag ser det finns det ett mycket tydligt behov av bättre förbindelser än idag: se bussarna 179, 514 och 517 som inte precis går tomma. Själv skulle jag gärna se 179an som ny Tvärbana den med. Gemensam sträckning med Kistagrenen från Sollentuna till Kista, men sen helst ny sträckning via RinkebyC (rakt igenom Rinkeby alltså istället för runt om) - Spånga station - Vällingby. Problematisk sträkning genom villområdet mellan SpångaS och VällingbyC, men lyckas med det så får vi en ny tungt använd tvärlinje.
 0
Eric Thärnström (22 December 2008 13:35):
Egentligen: Varför ska vi kompromissa?
Jag tycker att en dragning genom Rinkeby skulle vara bättre. Det är ett område som förtjänar bättre kommunikationer och som alltid har satts i sista rummet. Kommer Ursviks boende att påverkas märkbart av en tvärbana? I ett villaområde gör den knappast någon större nytta, jämfört med vad den kan göra för Rinkeby. Helt plötsligt skulle det finnas tvärförbindelser över Järvafältet, mellan Kista och Rinkeby, och helt plötsligt satsas det på det här området. Vi vet inte vad som blir av Ursvik, men vi vet vad vi har i Rinkeby och vad vi kan få.
 0
Leonardo Frithunanthz (22 December 2008 14:19):
Personligen så tycker jag att banan borde dras via Rinkeby av de anledningarna som Eric tar upp. Rinkeby är en ganska fattig ort där många använder sig av kollektivtrafiken. Och som Eric skrev, ett område som alltid har satts i sista rummet. Och sådana områden har vi väldigt många av i Sverige. Som det blir nu blir det en tvärbana i södra delen där det knappt bor några och som kommer att passera det planerade villasamhället Ursvik och så i framtiden en längst i norr mellan Häggvik och Barkarby via Akalla/Hjulsta. Och ingen bana som korsar fältet på mitten. På vardera sidor av det mittersta området i Järvafältet är det där det bor flest människor, Rinkeby/Tensta på ena sidan och Kista/Husby på andra sidan.

Gustavs förslag på en förgrening vidare mot Vällingby är en väldigt bra idé. Jag vet att det tidigare har funnits planer på en tvärbana från Vällingby vidare mot Spånga och att väcka den idén till liv tycker jag vore bra.


"Egentligen: Varför ska vi kompromissa?
Jag tycker att en dragning genom Rinkeby skulle vara bättre. Det är ett område som förtjänar bättre kommunikationer och som alltid har satts i sista rummet. Kommer Ursviks boende att påverkas märkbart av en tvärbana? I ett villaområde gör den knappast någon större nytta, jämfört med vad den kan göra för Rinkeby. Helt plötsligt skulle det finnas tvärförbindelser över Järvafältet, mellan Kista och Rinkeby, och helt plötsligt satsas det på det här området. Vi vet inte vad som blir av Ursvik, men vi vet vad vi har i Rinkeby och vad vi kan få."


Superbt skrivet.
 0
Niklas Öhrström (22 December 2008 14:55):
Jag håller med om att Rinkeby bör ha tvärbana, men jag håller inte med om att tvärbanan inte skulle gör nytta i Ursvik, vars västra del inte är villabebyggelse, utan snarare ett taffligt försök till att bygga stadsmässigt.

Mitt första alternativ:
Om man tar en titt på planen för Ursvik (http:​/​/​www.​sundbyberg.​se/​images/​18.​60​19e74910​f821fb10​4.​.​) ser man tydligt att Rinkeby allé kommer att förlängas över E18 till Ursvik. Det borde vara möjligt att låta tvärbanan svänga västerut in på allén mot Rinkeby C och sedan Rinkebystråket norrut, över fältet till Själlandsgatan/Ärvinge och sedan Kista.

Alternativ 2:
Avståndet mellan Ursvik och Rinkeby är minimalt. Iom att Kymlingelänken i framtiden kommer att svälja en stor del av trafiken bör man överväga att göra om Ulvsundavägen och Enköpingsvägen till rena stadsgator. I så fall skulle Ursvik och Rinkeby vara ihopbyggda (detta borde genomföras även om alternativ 1 verkställdes).
 0
Gustav Svärd (22 December 2008 16:20):
Jag gillar ditt Alternativ 2, Niklas. Gör om planen för den delen av Ursvik som inte har byggts än så att den blir urban, inte bara lite från luften utan även när man går i området, samt bind ihop den med Rinkeby genom att befintliga E18 görs om till stadsgata därimellan istället för de på/avramper som det ska bli enligt pdf:en Niklas länkar till.
 0
Johan Eriksson (22 December 2008 16:20):
Gustav: 179 som tvärbana tids nog tror jag på: Vällingby-Spånga J-Rinkeby T-Ursvik-Kista T-Helenelund J eller Sollentuna J, om man står fast vid nuv sträckning via Ursvik. På så sätts bryts "isoleringen" med ny spårförbindelse åt två håll.

eric: Vi vet inte vad som blir av Ursvik, men vi vet vad vi har i Rinkeby och vad vi kan få. = huvet på spiken!

Leonardo: Nu tror jag du förstår vad jag menade bättre, helt överens.

Niklas: Intressant karta, jämför med den här, klicka på "Remissen del 2 (pdf, 7 MB)" till höger: http:​/​/​www.​stockholm.​se/​Fristaende-​webbplatser/​Fackfor.​.​ och titta på omslaget, ännu glesare i Ursvik på den! Observera även den andra/nya tvärbanan Barkarby-Helenelund.

Ditt alternativ 1 är det självklara om det inte vore för barriäreffekten över Järvafältet. Jag tror den är överkomligt beroende på hur det byggs, men varligt oavsett med tex gräsbesådd bana. Alt 2 = bygg ihop Rinkeby och Ursvik som sagt istället för fler isolerade enklaver...
 0
Niklas (23 December 2008 13:31):
Johan:
Hmm... Men järvafältet är ju idag en stor barriär mellan Ärvinge/Kista och Rinkeby. Med tvärbanan över fältet skulle en ny stadsdel kunna byggas där (och ringa in parken) som skulle binda ihop Kista och Rinkeby.
 0
Johan Eriksson (26 December 2008 19:33):
Detta sista stycket i den inledande yimbytexten är mycket tänkvärd och tyvärr något man inte lyckats med särskilt bra hitills, men det är inte försent när man nu bygger vidare:

"Överlag anser vi att SL i den vidare projekteringen tillsammans med berörda kommuner bör sträva efter att undvika en upprepning av den sterila järnvägsestetik (präglat av tjocka kontaktledningsstoplar, betongslipers och grovkornigt makadam) som är ett dominerande inslag i den nuvarande Tvärbanans första utbyggnadsetapp, utan att tumma på vare sig säkerhetskrav eller driftsfunktionalitet."

Det har varit många debatter om utformingen av den hitills färdigställda delen av tvärbanan och jag kan bara beklaga att inte Staden/SL/politikerna insett värdet av en mer omfattande fysisk omgestaltning av hållplatsområdena, främst de större terminalerna. Med tanke på den stora motvilja som fanns mot "snabbspårvägen" innan den byggdes genom tex Gröndal så hade man kunnat ta några stadsmässiga gratispoäng på utformandet, -det är just dessa som gett många av de nyöppnade spv systemen i Europa status och karaktär.

Nu gick det bra ändå i Gröndal för själva spårvägen men det är både slående, iögonfallande och trist att denna del av infrastrukturen (hitills på TvB) inte ansetts som särskilt viktig. Vet någon om man tänker satsa mer på (främst) stationernas utformning längs norra TvB? -Lite fler spännande landskapsarkitekter inom k-trafiken vore välkommet!?

Vi fick ingen gräsbesådd bana genom Sjöstaden men enormt klumpiga stolpar i Gröndal och intetsägande hpl som tex Linde, lite lågbudget samtidigt som arbetet var forcerat och det var viktigt att banan kom igång. Nu när olika centrum/kärnor/noder vill profilera sig och de flesta är positiva till TvB (Solna tex) så kanske man även vill satsa mer på den fysiska omgestaltningen av spårvägshållplatserna? Konstnärlig utsmyckning är ett stort nummer i T-banan (och det utvecklas fortfarande vidare!) men ovan jord.....?
 0
Eric Thärnström (26 December 2008 23:42):
Kanske kan vara lagom som lågkonjunkturprojekt, eller inför högkonjunkturerna. Kanske ligger ganska bra i tiden.
 0
Fredrik (27 December 2008 02:15):
Att ingen påpekat det här än... "Roslags Näsby eller Täby".

Roslags Näsby ligger ungefär så centralt i Täby som man kan komma :)

(jag är medveten om att det inte är det viktigaste i texten och att ingen gillar en besserwisser, men här har det ju blivit lite galet)
 0
Gustav Svärd (27 December 2008 11:53):
Nja, är väl TäbyC som avses med "Täby".
 0
Leonardo Frithunanthz (27 December 2008 14:18):
Man måste åka ut och hämta inspiration från intressanta spårvägshållplatser- och stationer som finns ute i vida världen. Estetiken på tvärbanehållplatserna är inte det minsta intressant.
Tjänstemännen/kvinnorna och politikerna borde ta sig en sväng nere på t.ex. kontinenten.
De kan väl åtminstone göra det via nätet, det finns bilder utlagda.
Har man en gång lyckats dekorera t-banan så borde man väl kunna göra detsamma med tvärbanan.
 0
Leonardo Frithunanthz (27 December 2008 14:20):
Johan: Ang. det tidigare, bra att du förstod. Ta det lugnt. :-)

Eric: Ja, absolut! Det vore väldigt passande.
 0
Johan Eriksson (27 December 2008 22:11):
Roslags-Näsby bör ha en station om man ska kunna byta till Roslagsbanans Kårstagren, likaså Täby eftersom där finns ett stort centrum m m. Inte idealiskt planerat direkt då de ligger så nära varann men så är det och väljer man bara det ena läget så blir de vid den andra sura osv....

Ang stensättningar och andra utsmyckningar vid stationerna a lá utländsk modell så vore det typiskt om man la allt krut på Kista (vilket jag inte vet om man ska men troligt om teknikcentrumet ska "profilera sig") och de andra blev utan.

Undrar om det här öht finns med i budgeten/anses viktigt eller om SL ser det som fördyrande kosmetika? Själv är jag mest förvånad att man inte tidigare lindrade kritiken mot nya spårvägar genom utsmyckningar av gaturummet och om det sätter standarden för framtiden? Synd isaf då just omgestaltningen av gatuområden betytt väldigt mycket för stads- och rumskänslan i de städer där de genomförts!

Leonardo: Förstod dig, lite Julstressad/uppjagad bara, nu är det betydligt lugnare och hoppas att det så ska förbli! ;)
 0
Mats Glaad (30 December 2008 22:26):
Förundras en aning av några kommentarer här.

Är inte hela idén med ny spårbunden kollektivtrafik att den ska förse platser som tidigare inte hade någon med en dylik. Mig veterligen har Rinkeby en alldeles utmärkt tunnelbaneförbindelse med såväl Sundbyberg som Stockholm.

Ursvik, däremot, har ingen spårtrafik alls.

För mig ter det sig därmed fullt logiskt att Ursvik därmed prioriteras i sträckningen.
 0
Johan Eriksson (31 December 2008 00:39):
Mats Glaad: Jovisst är det så men den har också som uppgift att förbinda existerande områden med varandra på tvären, det är därför den heter "tvärbanan"!
 0
Gustav Svärd (2 Januari 2009 20:36):
Ursvik som redan finns är värt en egen spårvagnshållplats, ja, men det är inte det det är fråga om utan ett område som inte finns än. Dessutom ett område som redan säljs med devisen "stadens gröna hörn"... och är ett i princip helt bil-baserat radhusområde. Grönt för att Järvafältet ligger där ja, men miljövänligt är det inte. Och byggt för kollektivtrafikanter är det avgjort inte.
 0
Johan Eriksson (2 Januari 2009 22:00):
Tack Gustav för bra sammanfattning av Ursvik!
 0
Richard Jacobsson (3 Januari 2009 18:45):
Precis som Mats Glaad sa ställer jag mig djupt förvanad och starkt kritisk till den märkliga inställningen som vissa i traden har i fragan om dragning förbi Ursvik eller Rinkeby.

Västra Ursvik med ett upptagningsomrade i östra Rinkeby, precis som SL och Sundbybergs förslag, är väl knappast fel - en tunnebanekoppling till Hjulstagrenen kommer ju att finnas i Rissne?

De som har fört den överagerade agendan i den här traden har uppenbarligen inte läst tillgängligt material om vare sig Kistagrenens dragningar eller Sundbybergs framtidsplaner för Ursvik. Tvärbanans Kistagren bör i första hand vara en konkurenskraftig tangentiell förbindelse i det nord-nordvästra förortsbältet, krystade formuleringar om integrationsaspekter är helt malplacerade.

Fragan är redan väl utredd och ett inriktningsbeslut i SL ligger (samt Yimbys samradsskrivelse är redan insänd).
 0
Johan Eriksson (4 Januari 2009 01:04):
Richard Jacobsson:

Nu när jag backat och ursäktat tycker jag det är du som går igång på för höga växlar och tar allt som myndigheterna skrivit som absolut till 100% självklart, -ingen större poäng med debatt om man sväljer allt helt okritiskt.

Undrar vad det är som är så himla "malplacerat" (och på nåt sätt taskigt av mig eller?) att vilja täcka ett område, Rinkeby, som är en etablerad stor förort med hög invandrarandel och som på olika sätt borde stödjas? Upprepar att det inte är jag som hittat på begreppet "intergration" och fattar fortfarande inte vad det är som är så hemskt med det?

Inget har sagt nåt om att det är "fel" med en koppling till Hjulstagrenen i Rissne, det blir bara ett extra byte för de som bor i den största förorten i området men det hoppar du däremot över.

Du accepterar östra Rinkeby som ett helt godtagbart när centrum ligger en bra bit västerut och man får gå över motorlederna för att komma dit.

Det är ett starkt argument att Kistagrenen "i första hand bör vara en konkurenskraftig tangentiell förbindelse i det nord-nordvästra förortsbältet" men om det är det man i detta fall vill uppnå så är det mer eller mindre onödigt med både "alternativ", "samrådsmöten" och denna yimbytråd. Då borde det istället vara den gamla "vi gör som vi vill SL-stilen" som borde gälla!?

För att klara ut ev missförstånd så ser jag visst poängen i den valda sträckningen men jag var inte beredd på turbolensen som dök upp så fort ordet "invandrare" nämndes, det var visst en väldigt öm tå tyvärr...
 0
Leonardo Frithunanthz (4 Januari 2009 10:51):
Jag måste hålla med och ge Johan mitt stöd. Är man inte insatt i en fråga - oavsett vad den handlar om - så ska man inte lägga sig i den. Det är mycket bättre att fördjupa sig i den en lång tid och väl efteråt kunna diskutera den. Om inte, är det då som det kan bli verkligen malplacerat.
 0
Richard Jacobsson (5 Januari 2009 07:11):
Johan:

Jag tycker inte att jag sväljer allting fran ovan okritiskt: men man ska inte ga i opposition bara för sakens skull när förslaget som ligger är bra och väl genomtänkt!

En sak som jag tror attt en del här helt bortser fran med det redan avfärdade alterntivet via Rinkeby är att det inte finns särskilt manga exploateringsbara tomter för ny bebyggelse som det gör i bade Ursvik och Rissne.

God kollektivtrafik kan till en viss del vara integrationskapande, men det är helt fel att tro att enbart kollektivtrafik kan astadkomma detta, det krävs nog betydligt mer. Att relegera trafiksystemet pa dessa lösa grunder är enbart kortsiktigt och dumt.
 0
Lasse Kärrbäck (5 Januari 2009 14:54):
Det finns en tunnelbanestation mellan Hallonbergen och Kista.
Den har aldrig använts, "Kymlinge Station". Vore väl lämpligt att öppna denna nu när det byggs i området, eller varför inte bygga en ny i Ursvik istället för den stängda stationen.
Kymlinge station finns inte med på kartan, man kan skymta den på Hitta.se som några tjocka blå streck. Sök på Kymlinge...
 0
Johan Eriksson (5 Januari 2009 21:48):
Richard:

Jag går inte i opposition bara för sakens skull utan för att sätta fart på de små grå! Till skillnad från somliga andra forum behöver man på yimby inte heller bli helt salig av det faktum att det byggs spårväg utan hur och få en sund respons på det. Det är befriande skönt tycker jag!

Sen om du och ev fler fått för dig att jag är så naiv så jag tror att intergrationen och hela invandringspolitiken löser sig för att Rinkeby får spårväg så får det stå för dig/er. Vad jag säger är att man måste börja nånstans med nånting och då kan tvärbanan vara ett möjligt sätt, och faktiskt något steg i rätt riktning som är bättre än inget alls!

Är upppriktigt sagt rätt trött på den här lata stilen där man inte ens orkar fråga vad jag menar utan istället lägger ord i mun på mig eller "tror" sig veta vad jag menar utan att ha frågat = stop please!

"Hellre fråga och verka dum än inte fråga alls och förbli dum"! ;-)
 0
Eric Thärnström (9 Januari 2009 18:10):
Den föreslagna exploateringen i Ursvik kan väl ändå inte mäta sig med det befintliga underlaget i Rinkeby?

Om vi inte börjar nu med att dra en spårväg genom Rinkeby: När ska vi börja ta tag i Rinkeby? Ska vi bara lämna området åt sitt öde som tidigare, mura in området och låta det självdö? Eller ska vi ta ett lite större ansvar och rätta till våra historiska misstag?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter