Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om detaljplan för kv. Paternoster

 


YIIMBY har lämnat in ett yttrande om Förslag till detaljplan för del av kv Paternoster mm i stadsdelen Hammarbyhöjden.

YIMBY ställer sig i huvudsak positiva till det aktuella bebyggelseförslaget. Som framställs i planbeskrivningen är den befintliga bebyggelsen i närområdet olämplig som seniorboende varför ett nytillskott behövs. Ytan som skall bebyggas kan i huvudsak ses som överbliven impedimentmark och är således en utmärkt plats för ny bebyggelse.

I närområdet har det under en tid tillförts ny bebyggelse. Både längsmed Sofielundsvägen och på andra sidan Garagevägen. Detta är i huvudsak positivt. Merparten av den nya bebyggelsen har uppförts med ett mycket likartat formspråk, vitputsade fasader i en nyfunktionalistisk stil. Vi kritiserar inte primärt denna stil och formspråk i sig, problemet uppstår istället i att miljön lätt uppfattas som monoton och svårnavigerad när samtliga hus har ett likartat formspråk. Människor uppskattar variation i sin närmiljö, vilket knappast kan sägas vara fallet med det aktuella förslaget som istället är intill förväxling likt de byggnader som redan har uppförts i närområdet. Vi eftersöker en problematisering kring detta då man i planbeskrivningen endast kort konstaterar att bebyggelsen ”utformas så att den passar ihop med den omgivande äldre bebyggelsen". Vi menar att ”passa ihop med” inte bör jämställas med en monoton och kopierad bebyggelseidé. Tvärtom kan en byggnad med ett annat formspråk visa sig passa in avsevärt bättre genom att skapa en uppskattad variation i närmiljön. Ett absolut grundkrav, som inte heller på något sätt kommer att förändra kostnadskalkylen för bygget, torde vara att kräva en annan fasadkulör än vitt på en del av byggnaden.

Den andra punkten som vi vill ifrågasätta är att det enligt plandokumentet kommer att skapas en cirka 10 meter bred förgårdsmark mellan huset och Garagevägen. I planbeskrivningen saknas helt en motivation för denna förgårdsmark, trots att den medför ett flertal problem. Ett av dessa problem är att den tillgängliga gårdsytan på husets baksida avsevärt förminskas. Detta är extra allvarligt då den tillgängliga ytan på baksidan enligt situationsplanen kommer att bli ganska begränsad. Ytan på framsidan måste ses som i stort oanvändbar för de boende i huset. Det är en halvoffentlig och bullerutsatt miljö som mycket sällan, om någonsin, kommer att nyttjas. Det finns otaliga exempel på oanvänd förgårdsmark runtom i Stockholmsområdet, varför man bör fråga sig varför vi skall fortsätta med denna bebyggelseidé. Förgårdsmarken kommer också att skapa ett odefinierat, otryggt och otydligt stadsrum där förgårdsmarken effektivt kommer att avskärma huset från gatan. Förgårdsmarken blir en tydlig barriär och ett ingemansland. Som gångtrafikant uppfattas också förgårdsmarken som otrygg ur trafiksäkerhetssynpunkt då intrycket blir att man går längs med en trafikled istället för en gata. Målsättningen i stadens stadsbyggnad bör vara att läka de urbana såren och skapa navigerbarhet och trygghet i våra boendemiljöer, inte att tillföra nya problem.

Den tredje punkten som vi vill ta upp är behovet av lokalytor. Den nya bebyggelsen, längs med Sofielundsvägens södra sida, saknar helt butiksytor. Detta måste ses som anmärkningsvärt. Trots att det byggs förhållandevis mycket i närområdet, och att det också redan finns ett ganska stort bostadsbestånd, verkar det i stort saknas idéer om att från stadens sida kräva butikslokaler/närservice för de som faktiskt skall bo i dessa hus. Stadens målsättning att minska bilberoendet och att knyta samman staden förenklas knappast genom att inte bygga några lokaler nära de boende. Vi efterlyser således minst en lokalyta i det föreslagna bostadshuset.

I stadens översiktsplan Öp99, är Hammarbyhöjden angivet som tät stadsbebyggelse. Vi anser att den föreslagna planen inte uppfyller dessa krav. Vi menar att en tät stadsbebyggelse innebär hus som ansluter direkt till trottoar, utan förgårdsmarksimpediment, ett visst utbud av butikslokaler, liksom en variationsrik bebyggelse. Vi ser dock i grunden positivt på det aktuella planförslaget då de problem som vi identifierat med mycket små medel kan åtgärdas utan att i någon nämnvärd omfattning påverka kostnadskalkylen för bygget.

YIMBY har tagit fram en idéskiss på en förändrad bebyggelse. Denna skall inte ses som ett slutligt förslag, utan snarare som en illustration till hur en förändring med en butikslokal och en mer varierad arkitektur och färgsättning kan te sig. Observera att denna bebyggelse är tänkt att ansluta direkt till trottoar, utan förgårdsimpediment.

Planförslagets fasadillustration:


YIMBY:s förslag:


Klicka här för att se en jämförelse i större format


Planförslaget i sin helhet kan läsas här

YIMBY:s yttrande kan läsas här
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Lilleberg (8 Januari 2009 09:21):
Klockrena kommentarer. Idag byggs det billiga studentbostäder som till utseendet bidrar staden med mer variation än den här dyrare bebyggelsen.

Om vi ska leva ekologiskt hållbart i Stockholm måste vi även ha verksamheter såsom mataffärer, restauranger och andra varuaffärer på gångavstånd. Men det uppnår vi inte om det inte finns lokaler för verksamhet...
 0
Anders Gardebring (8 Januari 2009 10:18):
Tack Johannes.
Det är ju så enkelt ibland att rätta till misstagen, ändå missas det. Gång på gång på gång. Det skall bli intressant om vi får någon motivering från de projektansvariga här alternativt då allra helst att planen förändras såklart.
 0
Gustav Svärd (8 Januari 2009 11:38):
Svaret på våra idéer när vi påpekade i princip samma saker för projektet Kista Gård var "det är redan stadsmässigt nog" (kanske inte ordagrant, men så var andemeningen och så kortfattat var det).
 0
Jörgen Sundström (8 Januari 2009 11:49):
Välformulerad och bra kritik av problemen med den 10 m breda förgårdsmarken. Ska bli intressant att se vad svaret blir.
 0
Anders LP (8 Januari 2009 11:54):
Gustav Svärd, fast där hade väl etablerade företag en hel del NIMBY-yrkanden. Det har vi väl inte här, i alla fall inte på samma sätt. Håller dock med om att kommentaren var undermålig. Vi får väl hoppas att svaren blir mer tydliga i fortsättningen och att kritiken tas på allvar.

Uppenbarligen så kan man ändra planen pga våra yttranden. I Göteborg så har man tillexempel planerat in fler bottenplanslokaler pga ett yttrande av YIMBY GBG.
 0
Anders Gardebring (8 Januari 2009 13:09):
Fet G:
Visst är det så. Vi fick ju delvis positiv respons på vårt yttrande om Norra Station exempelvis. Sedan måste man alltid minnas att det är olika intressen som drar åt olika håll. Jag har dock ytterst svårt att se nödvändigheten av just vit fasad och förgårdsmark i detta bebyggelseförslag.
 0
Anders LP (8 Januari 2009 13:22):
Ja givetvis Anders, du har ju skrivit ett mycket bra yttrande trots tidpress och jag håller naturligtvis med dig om att fasaddesignen bör ändras och att förgården inte bör finnas där.
 0
Theodor Adolfsson (8 Januari 2009 15:11):
Bra yttrande. Jag tycker dock att bottenlokaler kan krävas utmed hela fasaden i de flesta nybyggda hus. Särskilt i ett sådant här som ligger relativt centralt och utmed en väg. Målet måste väl ändå vara att ersätta dessa bilberoende köplador med bottenlokaler och liknande stadsmässigt integrerade lösningar. Den här lokalen borde vi ju dock lyckas få igenom. Jag är bara lite rädd för att de går i taket när vi ersatt en garageport med en dörr för människor.

För övrigt är det väldigt konstigt hur lite motstånd man möter när man uppför rent fula, färglösa hus. Jag hoppas inte att vi är de enda som klagar på det.

Jag undrar också hur det ser ut med fönster på kortsidorna. I framtiden ser det faktiskt ut som att man skulle kunna göra ett slutet kvarter genom att bygga ihop detta hus med de på andra sidan skogsdungen.
 0
Johannes Hulter (8 Januari 2009 15:25):
Bra yttrande! Jag hade gärna sett ännu fler skiktningar vertikalt med fler färger, det skapar en mer varierad fasad. I äldre områden uppkommer det automatiskt eftersom det är olika fastigheter i rad. Ett av alla problem med lamellhus är denna trista fasadrepetition.

Bra att ni lagt in lokaler i gatuplanet, håller med Theodor om att det borde vara standard. Ett tips är att efterfråga lokalanpassade ytor (ex bokaler) istället för just lokaler. Det var det vi fick fram i det projekt FetG pratar om. Det viktiga är ju flexibiliteten. Att det inte är helt omöjligt att öppna en butik, föreningslokal etc i framtiden. Men utan att tvinga på fastighetsägaren en massa lokaler som kanske kommer att stå tomma.
 0
Niklas (8 Januari 2009 17:34):
Mycket viktigt att huset placeras an mot gatan. Detta gör det mer stadsmässigt och därigenom trevligare område.

Man får heller inte glömma att in inskjutning av byggnaden från gatan kan komma att locka fram NIMBYism hos boende på Paternostervägen 10. Det är bara onödigt att reta upp folk i onödan.

En onödig grej med orginalförslaget är att ingångarna sker från bakgården och inte via gatan. Om ingångarna lagts vid gatan, samtidigt som förgårdsimpedimenten togs bort skulle detta kvarter i framtiden kunna förtätas till ett äkta slutet kvarter. Nu finns det en risk att denna chans förstör iom detta förslag.
 0
Lars Petersson (8 Januari 2009 17:38):
Planerarna borde lätt kunna acceptera all kritik de får i det här fallet: Flytta ut huset till gatan bl.a. med tanke på hur det kommer att se ut och fungera i framtiden, fullt utbyggt som påpekats.
Om man gör en blek blend-in idag så är den utdaterad imorgon! Ang. fasaden borde t.o.m skönhetsrådet ha invändningar mot gällande förslag, det behövs kontrast mellan hus-element för att bli snyggt och det är skönhetsrådets ansvarsområde.
Även höjden är tveksam att hålla på samma nivå, inte speciellt snyggt. Det behövs en stadstänkande arkitekt som har bilden klar för sig hur området kommer att se ut om 10-20 år. Kanske man kan lämna ett yttrade om förslaget och efter debatt ytterligare ett: (de militanta tycker), som åtminstone kan fungera vägledande för nästa liknande projekt.
Så man får till ett "ja ja, jo jo, det har dom väl rätt i, iofs."
 0
Lars Petersson (8 Januari 2009 17:50):
Bokaler måste ja vara det rätta grundkonceptet att tackla bottenplan med. Antingen fungerar det som arbetsplatser och service, eller så hyrs det ut som bostäder. Jag blev fascinerad av att Stockholmshem i Råcksta lyckas med nybyggda hyresrätter för 100-lappen per kvadrat, 40kvm för 4000 SEK, 70kvm 7000 SEK. Så det går alltså.. Jag undrar vad som är den "billigaste" våningshöjden per kvm egentligen.
 0
Kalle (8 Januari 2009 20:18):
Kul att se min gamla skola få lite shine!
Kul att det händer saker runt Dalen, synd att allt ser ut som skräp. Vidrigt medelmåttigt.

Tycker staden borde ha tagit vara på möjligheten att göra Sofielundsvägen till att centralt stråk. Ett mer publikt innehåll skulle kanske kunna ha motiverat den symboliska Berlinmur som SB har byggt mot Dalen.

Ang. lokaler så står det om det i nya ÖP, om hur den svala lokalmarknaden har gjort det svårt för staden att "tvinga byggbolagen" att bygga multifunktionellt.

Det krävs ett ramverk (som inte finns idag) som gör det attraktivt att bygga multifunktionella byggnader. I nuläget ser de flesta byggherrar det som någonting krångligt och ekonomiskt tveksamt.

Att bara rent fysiskt klämma in lokaler i ett bostadshus när alla bifunktioner som parkering, tvättstuga, miljörum, förråd, etc, etc är lösta, utan att lägga till kostsamma källarvåningar, är svårt. Om dessutom byggaren inte ser det företagsekonomiska värdet i det så blir det en väldigt brant uppförsbacke..

DALEN POWER!
 0
Benny (8 Januari 2009 23:05):
Vem är det som ritar den här typen av utomordentligt menlösa hus? Är detta vad man kan åstadkomma? Visst det ska väl vara ett vanligt bostadshus men ändå. Lite variation i fasaden kan väl inte kosta skjortan eller? Med Yimbys förslag blir i alla fall acceptabelt men inte bra.
 0
Anders Gardebring (8 Januari 2009 23:42):
Benny:
Som det står så skall inte heller YIMBY:s förslag ses som ett slutligt förslag utan som en illustration till hur en mycket enkel förändring förbättrar situationen.
 0
Johan Eriksson (9 Januari 2009 02:35):
En våning högre eller två skulle inte skada men det kanske är att begära för mycket i detta "landet lagom"....?
 0
Gustav (9 Januari 2009 09:48):
Har lite svårt att förstå vad ni egentligen vill. Ni har lagt till moderna-museet-rött (byggföretagens älsklingsfärg) på ett hus som annars ska vara vitt. Ni verkar tycka att all mark bör vara bebyggd så länge som den inte ser ut som en 1800-talspark. Och ni vill därigenom stå för ett slags nytänkande.

Ursprungsförslaget är den sedvanliga sjukhusarkitektur som SBK godkänner på löpande band. Men ert förslag är ju inte mkt bättre :-( Det är alldeles otroligt oorginellt.

Mitt tips till er: åk till andra nordeuropeiska städer och
undersök hur man bygger där. Vad är nytänkande i Köpenhamn, Oslo, Amsterdam, Berlin, Rotterdam och Hamburg? Hur arbetar deras arkitekter, byggföretag och stadsbyggnadsmyndigheter? Eller sök på nätet efter nya byggnader i dessa städer.

Som ni säkert förstår spelar det ingen roll om man kritiserar ett projekt i taget, utan det är hela det svenska byggsystemet som i grunden måste förändras. Låg kvalitet på arkitektur och materialval är norm i Sverige. Då spelar det ingen roll om man radar upp denna låga kvalitet längs 1800-tals-boulevarder eller om de står i en tallbacke i Hammarby. Resultatet kommer bli lika dåligt i båda fallen.

Ni borde inrikta er på att driva opinionsarbete mot:

1. arkitekternas usla rättsställning (helt maktlösa vid byggen enligt lag),

2. monopolsituationen i byggbranschen (noll konkurrens, alltså behöver de inte bry sig om kvalitet) och

3. frånvaron av en svensk byggnads- och hantverkstradition (försvann med miljonprogrammet, men kan återupprättas)

Detta borde ni göra istället för att byta färg på ett hus och prata om att det är Skönhetsrådets fel.
 0
Anna (9 Januari 2009 11:10):
Intressant! För er som är nyfikna på mer om Hammarbyhöjden och hur det är att bo här kan jag rekommendera min blogg som tar avstamp i Indianparken vid Hammarby bollplan.
http:​/​/​indianparken.​blogg.​se/​
 0
Niklas (9 Januari 2009 11:38):
Gustav:
Om du läser yttrandet kan du läsa står det att detta inte är ett slutgiltigt förslag. Man ska nog inte fästa större viktig vid det absoluta, utan snarare ta fasta på att YIMBY:s förslag innebär en större variation.

Att skriva yttranden är till stor del att angripa symptomen på något som i grunden kunde göras bättre (systemfel). Många bäckar små (dvs många yttranden) kan nog på sikt ändra kursen tror jag.

Men visst är det så att YIMBY kriticerar det du tog upp (grundproblem). Leta lite i arkivet så ser du nog bevis för detta.
 0
Marcus (9 Januari 2009 11:50):
Orginalitet oaktat, har jag aldrig uppfattat Yimbys idéskisser som annat än "man tager vad man haver" - dvs orginalets beståndsdelar.

Hur som helst syns nu klassiskt korsspröjsade fönster på den vita huskroppen. Fanns det någon tanke med det?
 0
Anders Gardebring (9 Januari 2009 12:30):
Hej Gustav!
Att YIMBY står för "nytänkande" är en lite förenklad beskrivning. Det finns sällan anledningar att stå för nytänkande för nytänkandes skull. Det måste finnas substans och anledning. Vi står för att man skall börja bygga urban stad igen. Det är ett nytänkande från modernismens idéer men samtidigt också delvis en återgång till tidigare stadsbyggnadsidéer. Idéer som, till skillnad från modernismens, visat sig fungera och vara eftersökta och attraktiva. Samtidigt är vi också tydliga med att det inte handlar om att gå tillbaka till något slags romantiserat 1800-talsideal i stadsbyggnadet.

Syftet med fasadillustrationen är inte att vara originell. Det är inte ens ett färdigt förslag (vilket tydligt påpekas). Det är endast till som illustration för en önskvärd riktning. Det är jag som har gjort illustrationen, och jag är ingen arkitekt. Jag har använt mig av originalbilden och gjort några ändringar i den i ett bildbehandlingsprogram. Om du själv är arkitekt, eller känner en arkitekt, som vill hjälpa till med illustrationer till yttranden så är du naturligtvis välkommen att hjälpa till!

"Mitt tips till er: åk till andra nordeuropeiska städer och
undersök hur man bygger där. Vad är nytänkande i Köpenhamn, Oslo, Amsterdam, Berlin, Rotterdam och Hamburg?"


Jag har besökt Köpenhamn, Oslo, Amsterdam, Berlin och Rotterdam. Hamburg är dock kvar på listan. Titta gärna t.ex. på vårt yttrande om Norra Stationsområdet där vi just tar upp många bra exempel från andra städer. Ta gärna också en titt på denna artikel som jag skrev i maj förra året:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​5/​stockholm-​var-​finns-​visio_​.​.​

Angående dina tre punkter så är det precis det vi gör. Du kan inte titta på detta enskilda yttrande och utifrån det skapa dig en helhetsbild av vad vi gör. Titta lite i arkivet så framträder den större bilden. Vad gäller skönhetsrådet så har vi både berömt och kritiserat dem. Varför du tar upp dem här vet jag inte, vi omnämner dem inte iaf.
Min personliga åsikt är att skönhetsrådet de senaste åren har gått i en positiv riktning, även om det fortfarande naturligtvis finns punkter att kritisera.
 0
Anders Gardebring (9 Januari 2009 12:33):
Marcus skriver:
"Orginalitet oaktat, har jag aldrig uppfattat Yimbys idéskisser som annat än "man tager vad man haver" - dvs orginalets beståndsdelar."

Det ligger mycket i vad du skriver. Det handlar om att få till en attitydförändring i rätt riktning. Det är sällan realistiskt att omkullkasta en plan i grunden och helt göra om den, en mer framkomlig väg är att påpeka de misstag som kan rättas till för att ta fram planens fulla potential. Förändringar sker stegvis, inte genom en stor revolution. Men till saken hör också att vi inte har arkitekter tillhands som kan hjälpa oss med förslagen, så om någon känner sig manad är de naturligtvis välkomna att höra av sig. Jag vet att det finns arkitekter som är medlemmar i nätverket, men kanske är det känsligt att delta i yttranden i relation till potentiella uppdragsgivare?

"Hur som helst syns nu klassiskt korsspröjsade fönster på den vita huskroppen. Fanns det någon tanke med det?"

Ingen annan tanke än att få till en variation i fasaduttryck med små och enkla medel.
 0
Johannes Lilleberg (9 Januari 2009 13:35):
Hej Gustav!

När det gäller dina 3 punkter så vill ja låta hälsa att vi på YIMBY just nu håller på med ett projekt där vi försöker ta reda på hur vi långsiktigt kan höja kvaliteten på Stockholmarkitektur. Vi diskuterar bl.a. lagförändringar.

Just nu intervjuar vi flera personer inom branschen för att ta reda på vad som kan göras. Du får gärna bidra med fler konkreta ideer angående detta om du vill!
 0
Niklas (9 Januari 2009 15:08):
Anders G och Gustav:
Det är också viktigt att ta med i beräkningen att flera yttranden på sikt kan åstadkomma en kursändring. Jag är övertygad att förslag som kommer från SBK idag är mer stadsmässiga än för fem år sedan. En stor del av detta kan vi nog tacka YIMBY för, dels genom att vi med yttrande visat att det finns folk som vill se stad (synliggjort). Samtidigt har stadens fördelar även kommit ut till det stora flertalet (genom att YIMBY genom idogt arbete fått en hel del publicitet). Fler av Stockholms invånare är idag säkerligen engagerade i stadens utveckling då YIMBY för upp detta på agendan.
 0
Patric Nilsson (9 Januari 2009 16:35):
Min idéskiss:

http:​/​/​www.​chictribute.​com/​patric/​Kv.​Paternoster.​20​0​8.​.​.​

Lagt in lite mer kommersiella lokaler och högre exploatering.

kl: 17:05 ändrade husfasadfärger
 0
Martin Ek (9 Januari 2009 16:39):
Vad jag har förstått är inte själva artitekturen i sig det som yimby lägger mest krut på. Snarare som nämt att vi vill ändra hur man lägger upp områden. Kan tilläga att den nästan största anledning att jag är med i yimby är att jag ser det som viktigt att vi utvecklar vår kollektivtrafik (speciellet den spårbundna) ordentligt. I och med det ser jag också vikten av att bygga tätt för att ha tillräckligt befolkningsunderlag. Tycker också att det är trevligare med kvarter och parker än dunkla gräsplättar kring funkishus.
 0
P-O (9 Januari 2009 17:01):
Det Gustav hävdar att vi borde göra är egentligen likvärdigt med den strategi som arkitekter haft i många år, utan resultat! Arkitektkåren har själva varit så funkisindoktrinerade att de inte förmått lyfta argumentationen högre än att beklaga sig över "byggsystemet" eller generellt undermålig arkitektur. Man har likt Gustav åberopat detta ständiga "nytänkande", utan att precisera mer än enskilda spektakulära (utländska) byggprojekt med större budget och större frihet hos arkitekterna än de gängse svenska prefab klipp- och klistrahusen.

Jag köper inte alls argumentet att det inte gör någon skillnad huruvida husen står längst en boulevard eller är placerade i en park. Detta gör mycket stor skillnad, det har Yimby visat vid upprepade tillfällen. Visserligen håller jag med om några av Gustavs påståenden men yimbys opinionsstrategi är mer omfattande, viktigare och mer konstruktivt inriktad än att beklaga arkitekturkvalitet. Att reda ut varför vi inte längre bygger stad har visat sig vara en härva som kräver att många stenar vänds.
 0
Johannes Lilleberg (9 Januari 2009 17:12):
P-O: Jag vill bara säga att man i Länder som Danmark och Holland bygger mycket varierad arkitektur utan högre budget. Så man kan bygga billiga "prefab klipp- och klistrahus" med mer variation än vi gör i Stockholm. Det kan också tilläggas att arktitekterna inte har haft så mycket att säga till om i Sverige sedan 60-talet. Så jag förstår om de klagar...
 0
Theodor Adolfsson (9 Januari 2009 17:25):
Patric:

Så ska det se ut. Tänk vad mycket trevligare det blir med olika hushöjder och -färger samt lokaler i bottenplanen.
 0
Anders Gardebring (9 Januari 2009 17:28):
Patric:
Lysande! Du får se till att scanna av yttrandetråden i forumen hädanefter... För nu är ju yttrandet redan inlämnat...
 0
Patric Nilsson (9 Januari 2009 18:04):
Anders: Ja jag missar alltid detta.

Theodor: Jag önskar fortfarande lite mer spännande arkitektur än förslaget. Jag har ju bara klippt och klistrat och färglagt.
 0
Oscar A (9 Januari 2009 21:48):
Jag tycker Yimbys förslag innebär en tydlig förbättring, men varför måste fasaderna alltid vara så kala och tråkiga på nybyggen nu för tiden? Varför inte lite möster? Hur enformigt får det bli?
Denna byggnad har lite dekoration, och ja jag vet att den förmodligen är en sekelskiftsbyggnad, eller tidigare än så.

http:​/​/​www.​bookings.​net/​images/​hotel/​max30​0​/​637/​637168.​.​

Det finns inget som säger att vi idag bör bygga tråkiga kala fasader bara för att man förr i tiden inte gjorde på det viset.
 0
Eric Thärnström (10 Januari 2009 10:54):
Jag tror att man får ta upp lite klassisk fasadkomposition på dagordningen. Proportioner, klassiska mönster och hederliga material. Det kan ju inte var fel att bilda framtida arkitekter i sånt också. Då kan man ta upp bollen där man lämnade den och kasta den vidare. Vi behöver inte fastna i sekelskiftets byggstil, men vi kan ju alltid jobba vidare på den.
 0
Patric Nilsson (10 Januari 2009 15:48):
Många av dessa klassiska utsmyckningselement kan ju prefabriceras och därmed bli billiga.

Håller med om att nybyggda hus borde ha mer utsmyckningsdetaljer klassicistiska eller annat spelar ingen roll, men modernismens rena fasader börjar bli lite väl tråkiga eftersom de numera nästan helt dominerar vårt byggande.
 0
Johannes Hulter (10 Januari 2009 18:34):
@ patric: Det där har jag gått och grunnat på ibland. Man borde kunna ta fram ett gäng olika "stilmoduler" som man kan montera på husen. Det finns en rolig bild i "acceptera" av ett hus som byggs med modern teknik med sedan får ett skal i gammal stil över sig. Acceptera-gubbarna tyckte förstås det var ett exempel på "följugenhet" och "kitsch" men man kan ju lika gärna se det som ett sätt att bygga både funktionellt och tilltalande.
 0
Johannes Lilleberg (10 Januari 2009 19:25):
Ett sätt att smycka fasaderna är att använda grafisk betong som i t.ex. det här höghuset på Telefonplan:

http:​/​/​www.​skyscrapercity.​com/​showthread.​php?​t=​557888

Vad tycker ni om det?
 0
Patric Nilsson (10 Januari 2009 23:20):
Johannes Lilleberg:

Personligen gillar jag inte den typen av utsmyckningar. Jag är mer för nyklassicism, art deco och jugend. Barock gillar jag också. Dessa stilar updaterade, som t. ex. nyklassicismen var under en kort period under postmodernismen, vore kul. För mig finns det alltid plats för en pelargång eller fasadelement som absider, pilastrar och korintiska kapitäl. För att inte tala om kupoler.

Johannes Åsberg:

Ja förbjude oss alla för förljugenhet och kitsch ASG. Tänk om folk skulle tycka att ett hus vore vackert??? Hur skulle det då gå för alla högtravande arkitekturkritiker.
Min inställning är att det finns plats för både asketisk stramhet och kitsch. Fast jag nu, dock, inte anser att bygga en modern nyklassicistisk byggnad är kitsch.
 0
Eric Thärnström (11 Januari 2009 14:05):
Patric Nilsson
Du och jag verkar vara väldigt överens om vad som behövs inom arkitekturen! Art Deco, Jugend, nyklassicism, barock... mer liv i fasaderna, mer eftertanke, mer stil! Enkelhet från Art Deco, organiska mönster från Jugend, eko från nyklassicismen och lite lyxigt överdåd från barocken.
 0
Patric Nilsson (11 Januari 2009 14:19):
Eric Thärnström:

Helt för lite lyxigt (och helt onödigt men vackert) överdåd. Speciellt som man med modern teknik bör kunna uppnå denna lyx till ett billigare pris än förr.

Men jag måste också säga att jag gillar en väl utförd glasfasad eller ett Guggenheim/Bilbao lika mycket.
 0
Johannes Lilleberg (11 Januari 2009 14:28):
 0
Patric Nilsson (11 Januari 2009 15:07):
Gillar Hunterwasser...
 0
Oscar A (11 Januari 2009 17:28):
Jag kan bara hålla med Patric Nilsson och Erik Thärnström angående behovet av Art Deco, Jugend, nyklassicism och barock.
Finns det ens något exempel på nybyggnationer i sådan stil i Stockholm?

Dessutom undrar jag varför efterfrågan på vad som skall byggas, verkar ha sådan liten inverkan på vad som byggs? För visst är dessa stilar betydligt mer eftertraktade.
 0
Martin Ek (11 Januari 2009 17:53):
Oscar A:

Svart på vitt; det finns ett extremt behov av bostädder, man tar (i princip) det första bästa man hittar. Detta gör självklart att man totalt skiter i hur utsidan på nybyggen ser ut, man ska va glad att man har någonstans att bo.
 0
Johannes Lilleberg (12 Januari 2009 10:49):
Martin:

Problemet blir då den dagen då det inte är bostadsbrist längre. Då kommer Stockholm få stora problem om de nya bostadsområden inte har samma attraktionskraft som de äldre delarna av staden eller som i andra städer som Köpenhamn där den moderna arkitekturen är både billigare och mer fantasifull.
 0
Eric Thärnström (12 Januari 2009 10:50):
Johannes Lilleberg
Jag tycker om Dancing House för att det är så oväntat. Sen tycker jag om Quai Branly Museum för den innovativa (?) fasaden.

Patric Nilsson
Vi tycker helt enkelt om arkitektur, där man lagt ner lite tid och själ i designen :-). I någon forumtråd togs Frank Lloyd Wright upp som en hemsk och osympatisk människa. Han var framför allt bilförespråkare, och kanske en av skaparna bakom trädgårdsstaden. Men själva arkitekturen, själva stilen, var väldigt intressant. Han designade hela hem, med möbler och allt, och stilen var om inte annat nyskapande på den tiden. Kolla bara upp Fallingwater. Sen får någon gärna kolla upp Bart Prince och hans Price House.

Martin Ek
Precis så är det. Det finns definitivt inget överskott på bostadsmarknaden, och då är det utbud som styr. Samtidigt vore det kanske inte så bra med ett överskott på bostäder heller. Tydligt är att det byggs för lite.
 0
Johannes Lilleberg (12 Januari 2009 10:55):
Oscar A:

Det finns faktiskt ganska många exempel på pasticher i Stockholm. I princip hela S:t Eriksområdet är pasticher av 1920-talsklassicism. Några av husen kring det nya Norra bantorget är pastischer. Under 80-talet härmade man många äldre stilar. Området över Järnvägen kring södra station är exempel på det. Jag skulle däremot inte kalla det för pastischer.

På senare tid har det dock blivit mer inne med 30-40-50-talspastischer. Det finns det hur många exempel som helst av och det byggs fortfarande många sådana. Paternoster här är ett exempel på detta tycker jag.
 0
Johannes Lilleberg (12 Januari 2009 11:06):
Ett land där man fresten älskar pastischer är USA. I Texas är det mycket vanligt med motel/hamburgerbarer längs motorvägarna som är pastischer av stilar från början av 1900-talet. Pastischer är där också mycket populärt bland bostadshus. För två somrar sedan var jag på Egyptiska semesterorten Hurghada. Där är nästan alla Hotell byggt i Gamla stilar (ofta europeiska) från tidigt 1900-tal.

Jag tycker det kan passa bra med pastischer ibland. Men jag tycker också att det finns moderna stilar som har samma fantasi och detaljrikedom.

Ett problem tror jag är att vi i Stockholm alltid legat nära modernismen där man inte bryr sig om utseende så mycket. Det tror jag är en orsak till varför många har en negativ bild av moderna arkitektur. Vi har inte fått se det bästa av arkitekturens världar ännu. Därför är jag i regel mer positiv till moderna stilar. Jag tycker att det är viktigt att vi lär oss de moderna stilarna i Stockholm så att vi tar oss framåt. Om vi bara bygger gammalt så blir det mindre mångfald...
 0
Oscar A (13 Januari 2009 22:29):
Intressant att höra att det trots allt i Stockholm förekommer pastischer på klassicism.
Att vi vågar bygga modernt i Stockholm tror jag är viktigt, men av lika stor vikt är att också bygga pastischer på äldre arkitektur. Den enformighet modernismen skapat i vissa områden kan inte vara av annat än ondo. Å andra sidan, en mer varierad modernism, med ett ökad hänsynstagande till utseendet, kan minska den annars vanliga enformigheten. Brutalism borde dock i lag förbjudas!
 0
Carl Johan Hall (15 Januari 2009 10:45):
Klart att huset ska stå nära gatan! Fast det ursprungliga arkitekturförslaget var snyggast. Stilblandning med spröjsade fönster här (vilket jag avskyr på nya hus) och hela fönster där ser ut som om man låtsas att det är två hus, fast det är ett... Huset kan mycket väl vara vitt. Det ligger ju hus i tegel och olika brunskala i närheten enligt flygfotot, om man suktar efter variation.
 0
Anders Gardebring (15 Januari 2009 12:54):
Carl Johan Hall:

Poängen är just att det skall se ut som två hus, inte ett. Stadsmässigt är det sällan lyckat om alltför lång del av gatan upplevs upptas av samma hus. Sedan så är (återigen) inte förslaget menat som ett färdigt förslag på fasad utan endast som en idéillustration. För egen del tycker jag att vårt förslag ser bättre ut än originalet, men så skiljer sig ju också åsikter om arkitektur som bekant från människa till människa :)
Vad gäller husets färg så finns de bruna husen längre in i området och inte ut mot det offentliga gaturummet. Det finns ett flertal nybyggda hus ute till vänster utanför bilden som står mot gatan och är just vita.
 0
Theodor Adolfsson (15 Januari 2009 15:27):
Jag tycker att Yimbys förslag är extremt mycket snyggare än det ursprungliga, trots att det inte är något färdigt förslag. Det är ju uppenbart att ursprungsförslaget bara har tagits från någon färdig mall och inte ägnats någon tid. Det ser ut som allt annat som byggs i stan: färglöst, idélöst och allmänt deprimerande. Garageporten nere till höger är bara kronan på fulhetsverket och visar att man absolut inte är ute efter att bygga stad.
 0
Carl Johan Hall (15 Januari 2009 15:56):
Klart att man ska ha garage på Garagevägen :-) En snyggt utformad garageport är lika snygg som en port eller butiksentré. Fast hade jag ritat huset hade jag lagt in flera enkelgarage med varsin port, som man byggde på 50-talet. Vill ingen ha dem kan man ju bygga om dem till butiker i framtiden.

Nu råkar nyfunkis vara min personliga favorit, men... det är väl rätt stor skillnad på den här nya arkitekturen och den som tidigare finns i området, gammfunkis från 30-40-tal?
 0
Anders Gardebring (15 Januari 2009 17:01):
Carl Johan Hall:
Tja, en snyggt utformad garageport är väl snyggt utformad. Nu tycker jag inte att den aktuella garageporten var så värst spännande, klipp-o-klistra från standardmallen. Som hela resten av huset alltså. Formatmall 1A utan någon som helst eftertanke om du frågar mig. Ser ut precis som allting annat.
Jag tycker helt enkelt att originalförslagets så kallade "arkitektur" (snarare standardiserad ingenjörsmall) är riktigt riktigt riktigt riktigt tråkig. Men problemet är ju (som vi också anger i yttrandet) inte nyfunkis i sig, utan att nästan allting som byggs nu är vit nyfunkis. Lite vit nyfunkis är helt okej, om allt är vit nyfunkis är det däremot inte alls okej.

För egen del föredrar jag en butikslokal före en garageport vilken dag som helst...

Angående befintlig äldre bebyggelse är det inte den som vi jämför mot i yttrandet utan just den nya som uppförts. Den gamla bebyggelsen står utkastad en bit in från vägen (typisk förortsenklav) medan nybyggena står ut mot vägen (vilket ju klart är en förbättring iaf även om vissa av dem separeras från gatan medels en menlös gräsmatta). I princip alla nybyggena i området är vit nyfunkis. Därav kritiken.
 0
Carl Johan Hall (15 Januari 2009 17:10):
Jag är nog lite miljöskadad, tycker om grejer som ser ut som ett industriområde, bara någon ingenjör som slängt ihop något som funkar. Sedan får det gärna vara rostigt och skitigt också, men då begär jag väl för mycket av ett nytt hus.

Nu såg jag att det hade byggts snarlika vita hus i krokarna; missade den delen av inlägget.
 0
Lars Petersson (19 Januari 2009 23:14):
Det som styr arkitekterna i förtätningsbyggen är "skräck lite" faktiskt. Det får inte sticka ut, då kommer någon att klaga och bygget går inte igenom.
Så enkelt är det här i världen. Arkitekten försöker att få det att verka som om det nya huset alltid stått där, bara 1 hus mer än tidigare, men annars är allt samma. Det är hela strategin. Man behöver ingen estetisk utbildning för att bygga så, det är bara att använda ritningarna från huset bredvid.
Fegis istället för Funkis.
Feghet som konstinriktning.

Stubbarna i stan, Svea torn och Söder torn är exempel på samma fenomen. Man vågade inte bygga ett fullt torn på söder så det blev ett halvt torn, en stubbe.
I och med Svea torn satsade den arkitekten på att plagiera Söder torn och göra stubben till en stockholmsstil, sk ny-fegis. Det behövs klokare beställare, som inte köper fegisarkitektur.
 0
Anders Gardebring (19 Januari 2009 23:19):
Fegfunkis. Träffande :)
 0
Anders LP (20 Januari 2009 12:59):
Men så har ju yimby föreslagit något fegurbant också :)
 0
Anders Gardebring (20 Januari 2009 14:18):
Babysteps... Babysteps ;)
 0
Lars Petersson (22 Januari 2009 13:59):
Ja nog skulle man kunna gå mer radikalt fram i Hammarby i alla fall. Johanneshov och Hammarby ligger dramatiskt relevant till som stadsförstoringsområden. Dom områdena måste byta karaktär helt och hållet och bli stadslika. Att spara varje klippa, gräsplätt och slybuske som finns, är inte försvarbart så nära stan. Ibland behövs det politik som använder sitt mandat och inte är undvikande. Som när tvånget kräver hanterar nej-säg så att utbyggnad ändå kommer till stånd. Annars går det inte.
 0
Eric Thärnström (22 Januari 2009 19:12):
Det är väldigt intressant, det här! Sånna här diskussioner brukar kunna leda in på en hel del demokratifrågor. Den klassiska inställningen är alltid "Måste vi verkligen fråga om lov?". När man snackar med de som bygger så ser de samråd och dylikt som nödvändigt ont istället för något konstruktivt. Inte många som faktiskt frågar sina grannar om åsikter eller råd. "Demokrati, för att vi måste" verkar vara devisen. Varför pratar inte folk med varandra längre?
 0
Anders Gardebring (22 Januari 2009 19:21):
Problemet är väl att det gått troll i samrådsprocessen. De som vill bygga vet att de enda som kommer säga något är folk som motsätter sig förändring, varför man ser till att gömma det man planerar så mycket som möjligt så att så få som möjligt skall komma och klaga..
Samrådsprocessen, som skall vara medborgarnas möjlighet att säga sitt, har kidnappats av bakåtsträvande förändringsrädda särintressen. Tyvärr.
Varför ju också vår uppgift är så viktig!
 0
Mikael Hörnlund (22 Januari 2009 19:27):
Anders:
Och det i sin tur har nog lett till en del rädsla hos stadsplanerarna, de vet vad som väntar när planen väl presenteras. Kommer ihåg själv när jag hade ett telefonsamtal med Solna Stad och en stadsplanerare där. Det lät som att de var väldigt förvånade över att någon överhuvudtaget var POSITIV och kom med konstruktiv kritik.
 0
Eric Thärnström (24 Januari 2009 10:26):
Det är väl bara för oss att dyka upp på fler samrådsmöten och lyckönska de som bygger :-)
 0
Niklas (29 Mars 2009 03:58):
Jag kom över foljande protokoll och kunde läsa på sid 9

http:​/​/​www.​stockholm.​se/​PageFiles/​93258/​stadsbyggnadsn.​.​ :

"Cecilia Obermüller (mp), att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka vidare planarbete samt att därutöver anföra följande.
Området utgörs av en skogsdunge, ett kvarvarande naturområde som helt uppenbart fungerar som en spridningskorridor mellan olika grönområden. Vid ett besök på plats var det gott om djur i den lummiga dungen.
Väster om dungen bygger staden flera hundra lägenheter i området Åstorp. Söder och sydost om kvarteret ligger Nytorpsskolan som fått barnens lekytor begränsade genom byggnation framför skolan.
Det är illa att närgrönområden ständigt ska byggas sönder. Det är extra viktigt för de yngsta och de äldsta i vår stad att ha tillgång till natur ”inpå knuten”.
Det kommer troligen att behövas fler förskolelokaler i samband
med Åstorpsområdets utbyggnad. Dessa förskolelokaler skulle
kunna placeras i hörnan mellan Garagevägen och Åstorpsringen i
anslutning till skolan. Skogen kunde då även bli en tillgång för förskolebarnen.
Med tanke på förtätningarna och bostadsbyggandet i det absoluta närområdet bör denna naturmark bevaras."


Det är inte enda gången man läser sådana tongångar från Cecilia O. Gång på gång agerar hon bromskloss så fort det är något som ska byggas där det finns lite gräs, eller om huset har mer än åtta våningar.

I detta fallet nämner hon att det uppenbarligen är en ekologisk spridningskorridor. Vad har hon för belägg för detta? Hon nämner att det finns djur, men detta är inte liktydigt med spridningskorridor. I väster finns en t-banedepå och nybyggnation av bostäder. I söder och sydväst konstaterar hon att det finns en skola, så den påstådda "spridningskorridoren" verkar inte vara mer än ett grundlöst påstående. Angående de hemska husen framför skolan, så avskärmar de skolgården från en trafikled. Cecilia O kanske tycker det är bättre att barnen får leka intill denna led?

Den exploaterbara plätten kallar C O för naturmark, men är det verkligen det? Används det verkligen för rekreation, då det ligger direkt intill en led? Går man verkligen dit när det är 200-300 meter till en "riktig" park (Nytorp) som är bättre skyddad från trafikbuller? Att hon vill att förskolebarn ska leka i en utsatt miljö vid en trafikled gör mig lätt fundersam.

Efter att ha gått igenom en del av vad hon står för i stadsbyggnad så blir jag orolig om (S+V+Mp) skulle vinna valet. Betyder det att (S) och (V) skulle sitta i knät på (Mp) och C O skulle kunna lägga in veto efter veto så fort man vill bygga något stadsmässigt?

Den stora frågorna är dock: Varför sitter man i stadsbyggnadsnämnden om man kategoriskt är emot byggande av stad? Varför kallar man sig miljöpartist när ens strävan går i riktning mot utglesad och bilberoende stad? Bygger hon sina ställningstaganden på rena tyckanden eller bygger hon det på att en utglesad stad skulle vara miljövänlig (vilken forkning bygger det på i så fall?)? Jag efterlyser en rikstäckande diskussion inom mp-rörelsen i deras förhållningssätt till staden. De måste kunna föra någon form av gemensam, miljövänlig stadspolitik.
 0
Anders Gardebring (29 Mars 2009 11:57):
Niklas:
Tyvärr är det så mp:s realpolitik i Stockholm ser ut. Deras ungdomsförbund, eller miljöpartiet på andra håll i landet, verkar ha en mer progressiv stadssyn så jag vet inte riktigt varför just MP i Stockholm har låst sig så.
 0
Bo Lundin (29 Mars 2009 13:38):
Tack Niklas, Du är så rätt på. Det måste bli en belastning för (S) i Stockholm om de skulle få möjlighet att styra.
Nästan varje beslut där MP yttrar sig, så pekar de på "påstådda spridningskorridorer". Ord som är påfund för att enbart bromsa utvecklande beslut. Det är verkligen synd eftersom det sitter även personer i SBN från (S) som är vettiga i sina beslut b.l.a Teres Lindberg, men nu har även hon genom det nya samarbetet hamnat i knät på MP och kläms därmed mellan partiets uppfattning och kommande valtaktik.
Om MP vore lika pålästa om miljögifter nersmutsning i sjöar och vattendrag,som de anser om "spridningskorridorer" med "gott om djur i dungen vid ett besök" och liknande uttalanden.
Då skulle stora insatser göras för att tillrättalägga ett renare Stockholm med minskat klotter och skadegörelse. Alla har vinster på att rätt bebyggelse kan ske och (där gör YIMBY en stor insats), att vi vårdar vår fina miljö med den ekologiska balans som finns bland djuren fiskarna, groddjuren,naturen etc.
Stockholmarna har de senaste åren fått stora grönytor i naturreservat, som är en otrolig tillgång för alla oss som gillar att vistas i naturen. Det ska vi glädjas åt men inte verka tillbakasträvande för viss bebyggelsutveckling med balans.
Det här är mera ett agerande från MP som hämmar Stockholms utveckling. Vad vinner man för framgångar på den här sortens uppfattning? Säg istället att vi är emot all bebyggelseutveckling, om den inte sker inom de redan asfalterade ytorna.
Tips:
Läs gärna de protokoll som kommer från SBN, så kan Ni själva följa (MP) reservationer med liknade "särskilda uttalanden".
 0
Mikael Hörnlund (29 Mars 2009 16:07):
Jag kan heller inte förstå hur man kan kalla sig miljöpartist när realpolitiken blir just det motsatta. Det känns bara som att de häver ur sig floskler, precis som att dessa floskler skulle vara sanningar som gäller alla och allt i alla lägen.
 0
Niklas (29 Mars 2009 16:30):
Och som nämnts här (och som jag kan hålla med om) att Teres L verkar stå för en relativt god stadsbyggnadspolitik. Jag tycker även att (V) visat en del goda sidor i det avseendet. Mitt intryck av miljöpartister är att de överlag är pragmatiska och inte speciellt låsta vid dogmer och falska sanningar. Det är något som inte stämmer och jag har snarast intrycket av att mp:s stadsbyggnadspolitik har "kapats" av några få individer som vill driva sin personliga BANANA-linje.
 0
Anders Gardebring (29 Mars 2009 17:10):
Niklas:
Du sätter ord på tankar som jag själv har haft. Det känns som en liten kärna som hamnat snett, och som kanske inte har så jättestort stöd bland medlemmarna. YIMBY har ju ett flertal medlemmar från båda miljöpartiet och grön ungdom. Grön ungdom har ju dessutom gått ut explicit och nämnt YIMBY som något bra. Jag är övertygad om att MP även i Stockholm kommer omvärdera sin miljö- och stadsfientliga inställning, men det kan vara några år bort.
 0
Bo Lundin (29 Mars 2009 19:44):
Läsvärd information om "Grönstruktur" på denna länk
http:​/​/​www.​ab.​lst.​se/​templates/​InformationPage_​_​_​_​20​17.​.​

Apropå Stockholms "grönstruktur" och något som kan vara tänkvärt för (MP) när det gäller synen på "spridningskorridorer".
Redan idag har 7 % av landarealen i Stockholm ett lagstadgad skydd för kommande generationer av naturmark, därutöver kommer landareal för de sk "gröna kilarna" som utgör ytterligare grönområden.
Det kanske är rätt väl ordnat för oss som gillar naturupplevelser och även för ekologin i övrigt.
Är det möjligen så att djurlivet upplever en tryggare tillvaro än de tusentals hemlösa i Stockholm?

Naturreservat i Stockholms närhet.
I Stockholms län finns ca 240 naturreservat. Tillsammans med länets två nationalparker har reservaten en landarea av
ca 43 000 hektar = 430000000 kvm, vilket är knappt 7 procent av länets totala landarea.
 0
Gustav Svärd (29 Mars 2009 19:51):
Värt att tänka på är också att nästan alla grönytor i närheten av stan egentligen finns till för oss människor. Även djuren som lever där finns för att berika vår estetiska upplevelse av naturen. Kanske låter lite väl hårt, men om målet vore att rädda sammanhållen areal av naturmark med rik flora och fauna skulle man inte offra så mycket naturytor utanför stan för att rädda små ytor i stans närhet.
 0
Anders Gardebring (29 Mars 2009 20:17):
Det blir ju uppenbart fel om man prioriterar spridningsvägar för djur före spridningsvägar för människor i människors egen närmiljö.
 0
Niklas (29 Mars 2009 20:55):
Det tråkiga är att när vi diskuterar att göra områden mer trevliga och urbana, finns det folk, i maktposition, som på ren illvilja arbetar att göra stan mindre trevlig och urban. Man undrar vad som driver dem till detta. Är det ett uttryck för människoförakt eller desorientering?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter