Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om fördjupad översiktsplan för Storängen, Huddinge

 


Storängen ligger i centrala Huddinge, nära Huddinge centrum. Området är omgärdat av bostäder och på senare år har man börjat se en omvandling av området i och med att bostadsbebyggelsen kryper allt närmare. Bland annat har 55+ bostäder byggts i kvarteret Asken och i kvarteret Palmen pågår planläggning för bostäder. Närheten till bostads­bebyggelsen innebär att utvecklingsmöjligheterna för industrierna i Storängen är begränsade.

Nätverket YIMBY ställer sig mycket positiva till planerna att omvandla Storängen från industriområde till blandad stadsbebyggelse. Vad som är extra positivt är att kommunen tycks ha målsättningen att skapa ett blandstadsområde med tydlig stadsmässig struktur och relativt hög exploateringsgrad. Detta är precis vad YIMBY strävar efter. Att fokus ligger på att skapa gaturum som tydligt skiljer det privata från det offentliga är även det mycket positivt, här finns det dock problem då de illustrationer som finns i planförslaget alla innehåller en öppen kvartersstruktur.Som vi redan påtalat är vi till största del positiva till planen. Kommunen vill skapa tät stadbebyggelse vilket är mycket positivt. Tyvärr finns vissa otydligheter i de gestaltningsprinciper som föreslås, där man vill åstadkomma en tydlig separation av offentlig och privat mark, men likväl väljer att illustrera detta med kvarter med en öppen struktur.

I förslaget anges att förgårdsmark får uppföras med max 5 meters bredd. Då en maxbredd föreslås utgår vi från att man från kommunen har identifierat en för tilltagen förgårdsmark som ett problem.

Vi menar att förgårdsmark i stort helt bör undvikas om en stadsmässig miljö ska kunna tillskapas. För att erbjuda bra tillgång till butiker och andra verksamheter i husens bottenplan måste dessa lokaler få en direkt koppling med trottoaren. Förgårdsmark skapar en fysisk barriär i miljön och minskar också exponeringen av lokalytornas skyltfönster, vilket drabbar de verksamheter som kommer att verka i husens bottenvåningar. Denna regel bör också efterlevas längsmed fasader mot gata som saknar lokalytor, för att i ett senare skede möjliggöra nya lokalytor. Att skapa förgårdsmark innebär en låsning i den fysiska strukturen som gör det svårare att tillskapa lokalytor i ett senare skede om sådana behov uppstår.

Förgårdsmark är i allt väsentligt en oanvändbar yta som inte kan användas som rekreationsyta av de boende i husen samtidigt som den tar upp onödig fysisk plats som kan nyttjas bättre, exempelvis genom större gårdar. Förgårdsmarken kommer också att skapa ett odefinierat, otryggt och otydligt stadsrum där förgårdsmarken avskärmar huset från trottoaren. Förgårdsmarken blir en tydlig barriär och ett ingemansland. För gångtrafikanter uppfattas också förgårdsmarken som otrygg ur trafiksäkerhetssynpunkt då intrycket blir att man går längs med en trafikled istället för en gata.

Målsättningen i stadens stadsbyggnad bör vara att läka de urbana såren och skapa navigerbarhet och trygghet i våra boendemiljöer, inte att tillföra nya problem. Vi saknar överlag en motivering till varför förgårdsmark ska anläggas, och om kommunen anser att sådan ska tillskapas bör det också motiveras varför. Här är det viktigt att komma ihåg att även om förgårdsmark kan te sig trevlig på visionsbilder med strålande solsken en vacker sommardag, så ser verkligheten ofta radikalt annorlunda ut, vilket behöver återspeglas i planeringen.

Förgårdsmark används ofta som ett enkelt verktyg för att tillföra grönska i gaturummet. Ett avsevärt mer välfungerande, platssparande och uppskattat sätt att göra detta på är att istället plantera träd längsmed gatorna.

YIMBY vill också ifrågasätta användandet av termen "bostadsområde". Då planens uttalade mål är att skapa en stadsmässig struktur där en del av de befintliga verksamheterna ska kunna finnas kvar bör målsättningen vara att skapa en stadsdel, inte ett bostadsområde. Termen bostadsområde förknippas normalt sett med monofunktionella områden uppförda som isolerade enklaver. Om målet är stadsmässighet måste målet istället vara just en stadsdel. Om kommunen har för avsikt att tillskapa ett nytt bostadsområde är användningen av termen stadsmässighet inte korrekt.

I planförslaget föreslås ett medeltal av 5 våningsplan. YIMBY ser det som viktigt att ett medeltal inte innebär att alla byggnader får samma höjd, utan att en variation tillåts. Det finns också viss risk att en så låg exploateringsgrad kan visa sig problematisk ställt mot målet om stadsmiljö, inte minst vad gäller möjligheterna att tillskapa underlag för verksamheter i husens bottenplan. Även upplevelsen av den fysiska miljön blir mer stadsmässig om medeltalet ökas något. Likaså riskerar underlaget för en attraktiv kollektivtrafikförsörjning med täta avgångar att ta skada om exploateringsnivån tillåts vara för låg.

Det uppsatta målet med blandning av bostäder, handel, service och övriga verksamheter bör realiseras i planen. Det finns således skäl att se över att hela kvarter planeras för samma typ av verksamhet. Verksamheter bör blandas, även inom samma kvarter.

Områdets kvarter bör uppföras i sluten form med en offentlig gata och en privat sluten innergård. Om behovet av ljusinsläpp anses vara ett hinder för att uppföra slutna kvarter kan med fördel lägre byggnadskroppar användas i vissa delar av ett kvarter, för att erbjuda ljusinsläpp men samtidigt skapa ett slutet gårdsrum. Forskning visar att slutna innergårdar är attraktivare än öppna. (Se exempelvis Rådberg, Attraktiva kvarterstyper, KTH 2000). Ur barnsynpunkt är öppna kvarter också problematiska då barn som lämnas utan uppsikt riskerar att springa ut i gatan. Likaså hjälper slutna kvarter till att minska buller på innergården och skapar också en tryggare gårdsmiljö.

Publika lokaler bör finnas i husens bottenplan ut mot alla större gator. Mot mindre gator bör bottenplanen förberedas (så kallad bokal eller liknande) så att takhöjd och annat anpassas så att det senare går att tillföra lokaler även där.

Gällande förgårdsmark anser vi att sådan inte bör tillåtas, grönska bör istället finnas på innergårdar, i parker och i form av träd längs de större gatorna.

YIMBY föreslår ett medeltal av 7 våningsplan, med inslag av såväl högre som lägre bebyggelse. I närområdet finns redan högre bebyggelse.

Det är glädjande att se att det finns en målsättning att undvika stora ytparkeringar samt friliggande handelslokaler. Sådana är, som påpekas i planförslaget, inte förenliga med målsättningarna om stadsmiljö. Parkering längsmed gata ser vi dock inte som något problem.

Tanken att området skall utvecklas under en längre tid och kvarter efter kvarter är god. Detta ger förhoppningsvis en blandning av arkitektur och ett mer levande gaturum. Vi hoppas även att denna stadsbebyggelse i framtiden skall tillåtas växa utanför det aktuella planområdet.

Plandokumenten kan hittas här.
YIMBY:s yttrande som PDF kan laddas ner här.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Micke (21 Maj 2009 23:11):
Snyggt! Känns rutinerat och initierat att läsa, med alla vanliga invändningar adresserade, och emfas på sånt som lätt schabblas bort i bemötandet. Hade ingen aning om att det planerades bygge där, men det finns helt klart en stor potential. Framförallt östra delen (förutsett att kartan har norr uppåt) är väl rätt svag, med dålig hänsyn till framtida behov av utbyggnad. Ganska perspektivlöst med återvändsgränder där.
 0
Niklas (22 Maj 2009 00:04):
Man får intrycket att viljan att bygga stadsmässigt finns, men att man hindras av... invanda principer och annat.

Bra att de påminns om små, enkla, men viktiga detaljer att åtgärda för att kunna infria den uttalade viljan.
 0
Theodor Adolfsson (22 Maj 2009 00:45):
Bra yttrande i sak. Dåligt förslag. Det är ledsamt att det egentligen inte finns någon vilja att bygga blandstad trots att det så ofta påstås vara ett mål. Jag antar att kompetensen om begreppen i regel saknas från de som planerar områdena.
 0
Alf . (22 Maj 2009 09:00):
Det var ett bra yttrande från YIMBY, hoppas dom lyssnar.
 0
Ronnie Forsberg (22 Maj 2009 10:23):
Det första som slår mig är att återigen går en gyllene chans att skapa blandstad förlorad!
Både på flygfotot och den existerande plankartan ser man en bebyggelsestruktur med lager och industrilokaler som skulle kunna utgöra en bra bas för den kommande bebyggelsen.
I stället väljer man i det nya förslaget att illustrera med enbart helt nya byggnader, allt det gamla verkar utraderat!
Ska vi någonsin få en stadsmässighet i sådana här sammanhang måste man se till att spara utvalda byggnader som det nya byggs kring. En lagerlokal kan bli livsmedelshall, en kontorsbyggnad kan förbli kontor, en liten industri kan bli glasmästeri eller vad som helst!
Rädslan för så kallade industrimiljöer verkar stor i dagens samhälle. Man ser potentialen men man raderar ut allt i ivern att skapa något nytt och "fint".
Bland de mest urbana miljöer man idag kan hitta utanför Stockholms innerstad är Ulvsunda industriområde och Västberga industriområde.
Det förslag som lades för Slakthusområdet för ett tag sedan (som tack och lov verkar ha förpassats till papperskorgen) var även det ett tecken på ovilja att spara något av den gamla byggnadsstrukturen, allt var utraderat och ersatt med likformiga bostadslängor i en som man tyckte "urban" struktur.
Var ska alla dessa småföretag hålla hus om vi ständigt rycker bort de få områden som finns?
 0
Anders Anttonen (22 Maj 2009 10:43):
Ronnie Forsberg:
Det finns inga byggnader i området värda att bevara. Möjligtvis g:la Elverket vid Förrådsvägen (och det enbart för att det är en funktionell kontorsfastighet i rött tegel, två våningar hög och med bibehållet 50-tals-stuk) Annars är det låga lador från mitten av 1900-talet. Riv!
Bertäffande ersättningstomter så har flesta företag erbjudits tomter i Visättra arbetsområde, Länna industriområde och Kungens Kurva södra, allt inom Huddinge kommun.
 0
Anders Anttonen (22 Maj 2009 11:01):
Jättebra yttrande.
Jag tror att i Huddinge har man aldrig haft "stads-tänket". Huddinge C fick för all del ett gyttrigt centrum på 80-talet, men det är det enda. Till och med Fullerstaområdet, på andra sidan järnvägen blev förort trots tätheten.
 0
Ronnie Forsberg (22 Maj 2009 11:11):
Anders Anttonen:
OK jag känner inte till byggnadernas skick i detalj men oavsett det tycker jag bebyggelsen borde inventeras och kanske till viss del sparas. Varför måste allt vara något speciellt för att sparas?
Besökte förra helgen London och upptäcke det fantastiska Trumans Brewery vid Brick Lane.
Det såg ut om man bara lagt ner verksamheten och låtit andra verksamheter flytta in i de lokaler som fanns, marknader, krogar, klubbar och butiker! Sådant kommer vi inte i närheten av i Sverige tyvärr.
 0
Anders LP (22 Maj 2009 11:26):
Bra ambitioner med stadsmässighet i hela Storängen och bra yttrande. Ja förgårdsmarker tar bort en hel del stadsmässighet, det är verkligen något vi inte behöver mer av. Så yttrandet är bra, men jag saknar dock ett påpekande om att man bör omvandla återvändsgränderna till en del i ett rutnät och ha fler gator som löper ända ner till Storängsleden, en led som bör bli mer som en urban gatan. Nu finns det 2 vägar ner dit, iom detta blir det 3. Men enligt planens rutmönster så finns det möjlighet för 3 till, dvs en fördubbling. Med detta så kommer trafiken på Storängsleden att flyta fram i en mer stadsmässig takt.
 0
Anders Anttonen (22 Maj 2009 11:31):
Ronnie, min vän:
Åk till Storängen och inventera själv då. Och fotodokumentera. Det kanske skulle kunna bli ett intressant forum-tema här i YIMBY.
Själv tänker jag inte åka dit eftersom jag är uppvuxen i området under 60- och 70-talet. (Hade friluftsdagar på Storängsvallen, osv....)
 0
Ronnie Forsberg (22 Maj 2009 11:39):
Anders:
Jag ska passa på att göra det vid min återflytt till Stockholm!
Tror det finns mer potential än man först vill inse.
 0
Peter D (22 Maj 2009 12:51):
Ronnie: Jag håller med om att några gamla industribyggnader bör sparas och jag tror att det är möjligt att göra detta, det enda problem jag ser är att de gamla byggnaderna är ganska långt indragna från gatan.
 0
Johannes Hulter (22 Maj 2009 18:11):
@ ronnie/peter/anders: Håller med Ronnie. Även om man förr eller senare river byggnaderna så är det bättre att inte riva allt på en gång (totalsanera). Som Ronnie är inne på så behövs gamla, dassiga lokaler för att få en variation i utbudet. Många sorters verksamheter (ofta de roliga) behöver billiga lokaler. Vi måste bort från storskaligheten i byggandet - fem myror är fler än fyra elefanter you know...
 0
Anders Anttonen (22 Maj 2009 22:07):
Peter D, Anders G:
Ni har gjort ett jättefantastiskt arbete i detta yttrande.
Huddinge har aldrig upplevt hus fram till trottoar förut.
Måste bli en AHA-upplevelse för nämnden!
Ronnie:
Får nästan lust att följa med dig på inventeringsrundan ifall du skulle inbjuda mig till det. Jag känner till området, är uppväxt i krokarna. 073-619 91 00 är mobilnr.
 0
Ronnie Forsberg (23 Maj 2009 00:20):
Anders:
Jag flyttar inte hem till Stockholm förrän den 1 augusti tyvärr men om det fortfarande känns aktuellt då så visst!
 0
Anders Gardebring (23 Maj 2009 18:56):
Eftersom området är tänkt att förändras stegvis över en relativt lång tid, och viss verksamhet också är tänkt att stanna kvar även framledes, kommer det troligen att bli en del äldre bebyggelse kvar också, så det är så att säga "en del av paketet".

Anders LP:
Goda synpunkter, men lite sent inkomna då yttrandet redan är iväg. Jag vill passa på att uppmana dig, och alla andra yimby:iter, att då och då (varför inte just nu? :) ge sig in i forurumen och kolla vilka yttranden som just nu arbetas på, och där komma med synpunkter på det som man tycker sig kunna bidra med.
 0
Henrik Bejmar (24 Maj 2009 02:36):
Jag bor i området Sörskogen som omnämns i översiktsplanen. Det ligger precis söder om Storängsleden.
Idag finns det väl i princip tre saker som inte enbart är industrikopplade.
Huset - ungdomsgården och replokalerna som har många år på nacken. Ett kulturarv med en enormt bra scen.
Nyinflyttad Friskis och svettis. De har en parkering för ungefär 20 bilar. I området står det runt 100 bilar som tillhör personer som tränar där. Populärt!
En väldigt lukrativ second hand-butik som ligger i det nordvästra hörnet. Trevligt!
Vad beträffar resten så är det faktiskt inte så mycket att spara. Några tegelbyggnader kanske går att återanvända, men mycket är tråkig korrigerad plåt och indraget från gatan.

Anders Anttonen:
Storängsvallen har de byggt om under förra året! Nu står där en stor grå kloss som innehåller en stor idrottshall. Storängshallen.

Vad som inte framgår av yimbys sammanställning är att det faktiskt inte bara planeras handel/service i de orangemarkerade husen. I ÖP:n nämns även att "För resten av området föreslås att kvarterens hörn rymmer lokaler för boendeservice eller dylikt".

Detta ska bli spännande att följa!
 0
Anders Anttonen (24 Maj 2009 09:31):
Henrik B:
Jodå Sörskogen byggdes när jag var i 10-11-årsåldern, minns jag.
Jag har noterat att det byggs hall i Storängen, såg det på Eniros flygfoto. På min tid var det gräsmatta och löparbanor.
Kul med gym och second hand, men jag tror att bostäder skulle bli ännu populärare. Jag anser att även ICA Nära-huset borde rivas och ersättas med hörnhus i gatuliv. (Mataffären hette Bergfors Livs när jag växte upp, på 60-talet)
 0
Henrik Bejmar (24 Maj 2009 23:26):
Anders Anttonen, Jag känner den som Rimi. Det händer att man säger att man ska till Rimi fortfarande :D

Bostäder funkar, men de funkar ännu bättre MED second hand och gym.
 0
Ronnie Forsberg (25 Maj 2009 11:23):
Henrik B:
Håller fullständigt med, det är ju självklart att gym och second hand får leva vidare ihop med de nya bostäderna! Det är ju inte funktionszonering vi är ute efter!

Faktumet idag är att det som allmänt benämns industriområde nästan aldrig innehåller industrier i en stad som Stockholm, utan det är mer lager, grossister, små handlare osv.
Verksamheter som oftast går att kombinera med bostäder.
 0
Jan Wiklund (25 Maj 2009 13:24):
Ronnie: Jag skulle inte ha något emot att kombinera industrier med bostäder heller.

I en annan tråd efterlyste jag kunskap om varför industrier måste hålla till i envåningsbyggnader nuförtiden och på så sätt utesluta sig själva från stadsmiljön. Ingen hade någon, tyvärr, utom det ganska intetsägande "kostnader". Men vilka kostnader? Är de ofrånkomliga? Eller är det planbestämmelser som levt kvar från de stora industriella utsläppens tid som lägger sig hindrande i vägen?
 0
Ronnie Forsberg (25 Maj 2009 13:50):
Jan Wiklund:
Jag vet inte om det finns några planbestämmelser som hindrar s k industriverksamhet i flera våningar, det finns ju ett flertal hus i innerstaden där det ligger sådana verksamheter på höjden. T ex borta vid Svarvargatan på Kungsholmen.
 0
Martin Nilsson (25 Maj 2009 15:55):
Bra yttrande!

Hur kan man säga sig vilja skapa "tät stadsbebyggelse", men sedan planera öppna kvarter med 5 meter gräsmatta mellan hus och trottoar?
 0
Dan Edholm (27 Maj 2009 23:44):
Mycket bra yttrande. Jag flyttade till Huddinge för ett år sedan och trivs. Det finns ett levande lokalsamhälle i Huddinge C vilket är positivt, men det skulle kunna vara bättre. Centrumbygget på 80-talet innehåller både framgångar och misslyckanden. Det tråkiga är att man inte lärt sig av det som blev dåligt, och inte heller valt att bygga vidare på det som blev bra.

Undangömda affärskvarter är ett problem - man försöker maskera verksamhetsområden som bostadsområden. Nyligen, efter nästan ett år, fann jag av en slump att ett område, som jag dagligen passerar på 30 meters avstånd, innehöll flera intressanta affärer. Ingenting antyder från de publika vägarna att här bakom finns det verksamheter. Området ligger faktiskt bakom de trafikerade gångvägarna som istället kantas av bostadslägenheter i bottenvåningen...? I de fall verksamheter förekommer i denna plan ligger de dolda bakom det traditionella buskaget, ungefär 5 meter från stråket.

Att förlägga verksamheter till de ytor där folk rör sig, samt att de får ohindrad direktkontakt med stråket måste ju vara ett absolut minimum att vänta av en utbildad samhällsplanerare.
 0
Carl Wilhelmsson (11 Juni 2009 16:07):
Vad roligt att se ett så välskrivet yttrande om ett planärende i Huddinge som jag själv är uppväxt i!
Innan jag flyttade till Stockholm satt jag dessutom i Samhällsbyggnadsnämnden sedan senaste valet, vill minnas att vi hade något ärende kring Storängen redan då.

Som redan påpekat finns det inte så mycket roligt att spara på i byggnadsväg i området. Och om de näringsverksamheter som idag huserar i området har fått alternativa platser att etablera sig på verkar ju allt vara frid och fröjd.

För övrigt är den "gråa klossen" en multisporthall som jag också varit inblandad i dess uppkomst i Kultur&Fritidsnämnden föregående mandatperiod. Man kan ju ha olika åsikter om kommunen ska satsa skattepengar på sporthallar. Men när det väl ska göras så var hallen så som den är nu är utformad helt klart ett av de bättre alternativen och jag misstänker att den är uppskattad både av eleverna på Sjödalsgymnasiet som numera har en egen hall för idrott och dels av traktens idrottsföringar.

Information för den som önskar följa detta ärende kan vara att både fullmäktiges och alla nämnders sammanträden är öppna för allmänheten att delta på. Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder i Tekniska Nämndhuset (som ligger i ena kanten av just detta område) torsdagar kl 14 vill jag minnas. Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor innan sammanträdet börjar och får sedan sitta med till dess frågor om enskilda bygglov etc behandlas, dvs myndighetsutövning.
http:​/​/​www.​huddinge.​se/​Bygga-​och-​bo/​Samhallsbyggnads-​n.​.​
 0
Anders Anttonen (12 Juni 2009 12:44):
Jaså en till som lämnat Huddinge. Själv lämnade jag kommunen
-78 (under gymnasietiden) Mycket har ändrats sen jag drog. Industriområdet kommer ingen att sakna (hoppas jag) då jag växte upp helt bredvid. :)
 0
Peter D (15 Oktober 2009 09:39):
Den färdiga fördjupningen ligger uppe på kommunens hemsida nu. Tyvärr vill man fortfarande godkänna upp till 5 meters förgårdsmark.

http:​/​/​www.​huddinge.​se/​upload/​Bygga&Bo/​planering_​och_​b.​.​
 0
Anders Gardebring (15 Oktober 2009 09:52):
Finns det någon samrådsredogörelse?
 0
Peter D (15 Oktober 2009 10:07):
Nej underligt nog... Jag antar att den kommer att läggas upp senare.
 0
Dan Edholm (15 Oktober 2009 15:59):
"För att den slutliga miljön ska upplevas som en helhet bör området präglas av en gemensam stadsbyggnadsinriktning där de viktigaste principerna är stadsmässighet med tydliga gaturum samt kontinuitet och orienterbarhet i gatunätet. Förgårdsmarken ska vara max 5 meter och markeras tydligt med mur, nivåskillnad eller annan byggd åtgärd."

Hur får de ihop detta??? Stadsmässigheten rimmar inte alls med obligatoriska förgårdsmarker. Vad är syftet? Om man vill ha ett större avstånd mellan husen kan man istället göra gatorna/trottoarerna bredare, ha parkering på gata o s v. Detta och att förespråka stängda kvarter är de absolut viktigaste punkterna för yimbys yttrande. Alla andra missar kan åtgärdas senare (affärsplatser i bottenvåningar o s v), men självklart får det gärna bli rätt ifrån början. Påtalar vi för mycket blir det inget gjort.
 0
Anders Anttonen (15 Oktober 2009 16:41):
Kul att Storängen har aktualiserats här på YIMBY igen.
Det kommer nog bli lite av en centrumförskjutning ifall planen går igenom. Jag hoppas att det pålas den här gången! Marken har sjunkit ca 1 - 1,5 meter sen 50-talet. Åh jag minns dessa ständiga lappningar i asfalten för att det blivit för högt till nedersta trappsteget till kontorsbyggnaderna. Ingen slump att området även kallas Sjödalen.
 0
Peter D (24 November 2009 15:00):
 0
Dan Edholm (26 November 2009 01:38):
Saxat ur samrådsredogörelsen som svar på yimbys yttrande:
"Platser utomhus går att separera i privata, halvprivata och offentliga. Halvprivata platser är övergångszoner mellan privat och offentligt. Det är dessa som är mest betydelsefulla för livet mellan husen. Halvprivata platser bidrar till att skapa en känsla av tillhörighet och en positiv påverkansmöjlighet som i sin tur skapar trygghet"

I Huddinge håller vi hårt på modernismens stadsbyggnadsideal. Kom liksom inte hit och mästra oss från avgångsklass -80. Förgårdsmark är kanske att se som trottoar med gräsmatta - en plats att hänga och träffa folk helt enkelt, vissa blir ju ensamma på innergården.

Jordå, blir nog bra det.
 0
Niklas (26 November 2009 20:44):
Min tolkning av deras svar är att man bestämt sig för förgårdsmarken och inte tänker ändra sig på den punkten.

De bemöter inte ens referensen till Rådberg eller att slutna kvarter är mer barnvänliga.

Att de skriver "Stadsmässigheten ska ses ur ett Huddingeperspektiv och dess bebyggelsestruktur." är mycket problematiskt. Med detta tankesätt skulle de öht vara omöjligt att utvidga innerstaden utan att frångå den lokala bebyggelsestrukturen. Om det var skyskrapor som hade planerats hade jag gått med på det de skriver, men nu är det i stort sett slutna kvvarter, något högre exploateringsgrad och att förgårdsmarken skulle tas bort, som efterfrågades. Oerhört slappt från deras sida att inte ens bemöta det seriöst.

"gestaltning av privata/halvprivata/offentliga ytor och användningen av dessa kan variera och bidra stort både till bostäders/verksamheters värde och till stadsupplevelsen. "

Hmmm. Hur får han det till att bred förgårdsmark skulle bidra till verksamheters värde om de utgör ett hinder för dem?

"Halvprivata platser bidrar till att skapa en känsla av tillhörighet och en positiv påverkansmöjlighet som i sin tur skapar trygghet"

Och detta är bara flum. Varför skulle halvprivata platser i större utsträckning "skapa en känsla av tillhörighet och en positiv påverkansmöjlighet"? Man baxnar.

Huddinge kanske skulle må bra av en ny stadsarkitekt.
 0
Dan Edholm (28 November 2009 22:56):
Håller naturligtvis helt med Niklas. På något sätt måste man ju kunna se att förortscentra ser olika ut och att utseendet påverkar attraktiviteten. Centrala Sundbyberg har ett mera stadslikt utseende, i regel stängda kvarter, innergård och verksamheter i bottenplan. Är det någon på denna planet som tror att detta ligger området i fatet? Naturligtvis är det så att detta är vad folk vill ha. Problemet är bara att det finns för få sådana områden. Så få att stadsarkitekter kan få för sig att det bara ska vara förgårdsmark, allt annat är bara avant garde. Supertråkigt, och en av yimbys stora uppgifter att bringa änding i. Jag hoppas kunna göra något i Huddinge som är min hemkommun.
 0
Per Hagwall (28 November 2009 23:42):
Lite off-topic kommentar till Dans inlägg.

Som infödd (numera utflyttad) Sundbybergare kan jag bara hålla med dig om att Centrala Sunbyberg är ett attraktivt område. Tyvärr verkar inte ens de styrande i staden inse det unika i att de faktiskt har hand om Stockholms äldsta förstad. I stället har de arbetat för ännu en ny ny galleria. (Lorrygallerian - som vi kan tacka finanskrisen för att den slutligen begravdes...)
Sundbybergs unika företräde i handelshänseende är att de faktiskt har en genuin, sekelgammal affärsgata. Se till att utveckla den i stället för att försöka gå in i en galleriatävling mot Kista och Solna som man aldrig kan vinna.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8646 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark

@yimbysthlm på Twitter