Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Isafjord 1 i Kista

 
 

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att den västra delen av fastigheten Isafjord 1 i Kista får ökad exploatering och ändrad användningsbestämmelse så att handel kan anordnas i bottenvåning. En del av bussgatan Grönlandsgatan ändras till allmän gata så att kvarteret Isafjord kan angöras från denna. Ett mindre område av Torshamnsgatan ändras till huvudgata.

Förslaget innebär att kvarteret Isafjord utvecklas med ny kontorsbebyggelse i 7-8 våningar och ett nytt parkeringshus i 10 våningar. Nya kontorsbyggnader placeras med fasader i gräns mot omgivande gator och med bottenvåningar som är möjliga att använda för publika verksamheter. Kvarteret kommer till större delen att byggas under med två parkeringsvåningar. Enligt stadens riktlinjer är parkeringsbehovet för kvarteret fullt utbyggt 1050-1580 bilplatser. Byggherren bedömer att behovet av parkeringsplatser är större och planerar för ca 2300 bilplatser. Bilplatsbehovet tillgodoses genom ett nytt parkeringshus, ombyggnad av f d fabrik till garage och genom att större delen av kvarteret kommer att kunna underbyggas med garage.

Inom planområdet kommer den framtida exploateringsgraden att bli ca e=3,14 vilket motsvarar den exploatering som planerats i intilliggande kvarteret Hekla.


YIMBY ser positivt på förslaget. Exploateringsgradens ökning med cirka 50% är ett steg i rätt riktning. Det är också bra att det bereds plats för handel ut mot den ena huvudgatan, vilket är ett stort steg mot ett mer attraktivt Kista. Vi ser det också som mycket positivt att byggnaderna placeras direkt mot gata, utan förgårdsmark.

Att planområdets del på andra sidan Torshamnsgatan ändras från park till huvudgata ser vi som positivt och ett tecken på att Torshamnsgatan i framtiden kan komma att bli en gata istället för den trafikled den i praktiken är idag.

YIMBY ser mycket positivt på det gatugestaltningsprogram som tagits fram för Kista, där nya lokalgator ska förses med trädplanteringar, trottoarer och längsparkering.

Sammantaget ser vi detta förslag tillsammans med andra planer för Kista som en bra utveckling som har potentialen att förädla en kontors- och industripark till en trevlig och attraktiv stadsdel.

Grönlandsgatan har idag en utformning som inte inbjuder till vistelse, och passar med sin nuvarande utformning dåligt in i målsättningarna att omforma denna del av Kista till en mer stadsmässig miljö. Grönlandsgatans rekreationsvärde som grönt stråk är, med untantag för Grönlandstorget, ringa. Dess relevans som spridningsväg för flora och fauna torde också vara begränsad. På mycket nära avstånd finns det gott om andra gröna rekreationsytor.

Grönlandsgatan
Grönlandsgatan
 

YIMBY ser gärna att Grönlandsgatan framöver får bli en spridningsväg även för människor. Det fotomontage som presenteras i planbeskrivningen uppvisar en lösning som inte kommer att fungera bra, utan istället lämna ett mörkt och otryggt område, en baksida, som många kommer att undvika både före och efter mörkrets inbrott. I planen beskrivs framtida planer för bostadsbebyggelse för vilka Grönlandsgatan skulle kunna fungera som sammanbindningsstråk. Vi finner det därför mycket viktigt att påtala att Grönlandsgatan med den utformning den idag har inte kommer att fungera som ett sådant. YIMBY föreslår därför att Grönlandsgatan omformas till en stadsgata med riklig trädplantering. Kontorsbyggnaden vid Grönlandsgatan bör för att ansluta till denna gatugestaltning också anslutas direkt till Grönlandsgatan.

 
 
 

Att exploateringsgraden hamnar nära den som planeras i kv. Hekla ser YIMBY som i huvudsak oväsentligt. Det är i Kista inte viktigt att satsa på en helt jämn exploatering över stora ytor, tvärtom är det lämpligt att släppa fram en avsevärt högre exploateringsgrad om intresse hos den som planerar nybyggnationer finns.

Att så många parkeringsplatser planeras i ett så pass bra kollektivtrafikläge, som i framtiden ytterligare kommer att förbättras med tvärbana, är problematiskt. Det är dock bra att det inte är av staden påtvingade parkeringsplatser. Då det är ett krav från byggherren är det naturligtvis svårt att komma runt detta, även om YIMBY har svårt att se varför behovet är så pass stort. Därför vill vi påtala att det är en god lösning att använda ett separat parkeringshus som, när behoven förhoppningsvis förändras, kan användas för mer produktiv bebyggelse. Vi tror att det med tiden kommer att finns en ekonomisk motivation att byta ut detta parkeringshus mot kontors- eller bostadsbebyggelse som tar tomtens fulla potential i anspråk.
 
Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor

YIMBY:s yttrande (PDF)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Niklas (14 Juli 2009 00:35):
Håller med allt i yttrandet. Specillt ställer man sig frågande till att "Grönlandsgatan/Grönlandsgången utgör ett grönt samband genom Kista verksamhetsområde, från Kymlinge öster om verksamhetsområdet till f d Kista IP i väster,"

Finns det verkligen behov av ett sammanhängande grönt samband mitt i ett stadsutcecklingsområde. Varför ser vi inga sådana gröna samband mellan centralen och Norrtull. Förmodligen för att sådana samband dödar urbaniteten. Det som kallas för "gröna samband" är egentligen inget annat än mäsnkliga barriärer som inte fyller någon funktion. I Kista får man inte heller glömma att Järvafältet ligger runt hörnet.

Här får man verkligen hoppas att de tar intryck.


För övrigt är det bra med 7-8 våningar kontor. Det skulle vara kul att se 10-20 våningar bostäder ovanpå detta.
 0
Tore Kullgren (14 Juli 2009 01:35):
Hur går det med Tvärbanans Kistagren?

Det känns som det mest angelägna projektet för Järvafältet.
 0
Micke (14 Juli 2009 03:19):
Är det bara kontor som ska byggas i hela området? Alltså att man i Kista fortfarande kör på konceptet med bostäder på ena sidan tunnelbanan, och kontor på den andra. Istället för lite av varje utefter behov inom samma kvarter.
 0
Anders Gardebring (14 Juli 2009 09:08):
Micke:
Det finns inga bostäder planerade i detta projekt, men det finns bostäder planerade på denna sida tunnelbanan i andra projekt. (Det behöver dock planeras in en hel del fler för att det verkligen ska bli blandat).
 0
Anders Anttonen (14 Juli 2009 09:36):
Micke:
Man ska bygga bostäder på kontors-sidan av tunnelbanan också.
Fast runt och bakom Kista Gård, i Gallerian (Kista Torn) och på Kistahöjden.

Jag håller med om att kontorshusen inte behöver ha samma höjd som i Hekla, utan kan varieras. Det är alltid bra när YIMBY lämnar in yttranden till samråden. Själv har jag varit dålig på det.
 0
Peter D (14 Juli 2009 13:31):
Det största problemet med denna plan är att det är kontor man planerar för, Kista behöver bostäder inte fler kontor.
 0
Ronnie Forsberg (14 Juli 2009 15:05):
Detta är en perfekt del av Kista för blandning av bostäder och kontor, hur tänker man när det enbart planeras för kontor?
Zoneringen av Kista är verkligen beklaglig.
En stor utmaning är att knyta ihop de två delarna i norr och söder, dvs bostäderna i söder och kontoren i norr.
Hanstavägens utformning är en avgörande gestaltningsfråga.
Kistahöjden t ex är ytterligare exempel på illa planerad enklavstadsdel där bilen blir i princip oundviklig.
 0
Gustav Svärd (14 Juli 2009 20:55):
Jag håller inte med Peter D, Kista behöver inte inte kontor. Kista är idag två olika förorter: Kista Bostadsområde och Kista Arbetsområde. För att Kista i verkligheten skall bli en yttre kärna (ett stort centrum räcker inte) måste både bostadsområdet och arbetsområdet förändras. Funktionerna måste blandas. Alltså: bygg arbetsplatser och bostäder blandat i båda delarna av Kista. Ronnie F slår huvet på spiken: zoneringen är beklaglig. Inom projektet Kista Terrass finns det både bostäder och kontor, så det finns ljuspunkter :) trist nog bli dessa bostäder i huvudsak i rätt tydlig förortstappning vad jag minns och sen har vi ju Kistahöjden (aka Töjnanberget, IBM-skogen) det närmsta Stockholm Stad kommer till ett helt bilberoende "gated community" (det är i princip bara staketet runt som saknas).

Kista har möjligheter, men då måste byggbolag och kommun sluta sabotera regionplanens och översiktsplanens intentioner och kommunen och statens klimatmål.
 0
Peter D (14 Juli 2009 22:40):
Gustav S: Kista har idag ca 30000 arbetsplatser medan antalet boende är ca 10000. Att bygga fler kontor just nu är helt fel, bostadsbyggandet måste komma ifatt först.
 0
Gustav Svärd (14 Juli 2009 23:47):
Det är inte där problemet ligger. Kista är i praktiken inte 1 förort utan 2! Vi 10 000 boende bor i ena delen, kontoren finns i andra. De två hör inte ihop annat än att de ligger nära varandra. Det är mycket få som arbetar OCH bor i Kista.

Dessutom ser jag inget större problem i att en stadsdel har fler arbetande än boende, så länge den urbana strukturen och infrastrukturen finns. Problemet ligger enligt mig alltså inte i 10 vs 30 (förstår egentligen inte fokuset på dom siffrorna), utan i att det är så himla stark funktionsseparering (som inte ser ut att släppa) tillsammans med avsaknaden av en urban struktur. Dessutom bör den starka kärnan som Kista kan bli även tillåtas hjälpa områdena kring Kista. Låt kontoren sprida ut sig i bostadsområdet, i Husby och in i Helenelund.

Varför komma med ett förbud som mest nog skulle stjälpa hela utvecklingen av Kista som en (sekundär) kärna i storstaden?
 0
Jan Wiklund (15 Juli 2009 16:18):
Det verkligt sjuka med planförslaget är att stadsbyggnadskontoret tar sig orådet att bestämma att där ska vara kontor och inget annat. Vad i helvete har stadsbyggnadskontoret att göra med det? Det skulle, som flera här ovan har sagt, bli en bättre stad om det istället byggdes bostäder där. Det skulle också förmodligen bli en bättre stad om det inte var bestämt på förhand vad som skulle byggas utan att det vore tillåtet att bygga lite vad som helst.

Över huvud taget är dagens praxis, där stadsbyggnadskontoret bestämmer vilken funktion ett kvarter ska ha, skadlig för mångfalden och därmed för stadsdelens attraktivitet. Bättre vore om det funnes stadsplanebestämmelser som sa t.ex. att alla kvarter - alt enheter större än kvarter - måste innehålla minst en viss ytandel bostäder och minst en viss ytandel arbetsplatser. Och att sen eventuella exploatörer fick leva upp till detta på det sätt de ansåg bäst.

Det vore bra om Yimbys yttrande tog upp ett resonemang om detta.
 0
Ronnie Forsberg (15 Juli 2009 18:55):
I Stockholms City har ju SBKs policy senaste åren varit att ha villkorade kontor, att byggherren tvingats skapa en viss andel bostäder för att kunna bygga mer kontor (t ex kvarteret där Akademibokhandeln ligger vid Regeringsgatan). Detta för att man ansett att city domineras/ats av kontor sedan omvandlingen på 50- och 60-talen.
För mig ter det sig lika naturligt att bryta kontorsdominansen i t ex Kista norr om gallerian/tunnelbanan. Men känslan är att man inte har lika höga "stadslivsambitioner" i perifera områden som Kista vilket är beklagligt. Planeringen följer samma mönster som då Kista började byggas på 1970-talet.
 0
Ragnar Lind (15 Juli 2009 22:00):
Kan inte annat än hålla med ovanstående, och jag tyckte likadant när Kista byggdes på 70-talet. Bostäder här, kontor där, och ett tråkigt köpcentum däremellan. Kista centrum skulle ju kunna vara levande gator och torg istället. Sitter de som planerar kvar där, i 70-talets separeringsplanering, eller vad är det frågan om? Vafför är det på detta viset?
 0
Anders Gardebring (15 Juli 2009 23:47):
Bra poänger från många, och jag önskar att vi fått med detta i yttrandet. Som jag påtalat flera gånger tidigare, alla är välkomna att bidra med synpunkter, det är bara att titta in i forumen någon gång i veckan och se vad som är på gång.
http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​forum.​aspx?​id=​50​

Poängen om Kista ställt mot hanteringen i City är ett utmärkt argument, och ett som iaf jag tycker att vi borde ha i åtanke i framtida yttranden om Kista.
 0
Jan Wiklund (18 Juli 2009 17:31):
Visst Anders, och jag beundrar verkligen er alla som sliter med att skriva yttranden. Det är svårt att få med allt.

Kanske skulle man göra en lathund - både för att komma ihåg allt man måste tänka på, och för att göra det lättare för nya yttrare som brinner för att yttra sig om projekt de bryr sig om. T.ex. lite kort:

1. Skapar det täthet eller gleshet?
2. Inbjuder det till mångfald eller enfald? Funktionellt och utseendemässigt.
3. Öppnar det nya stråk eller skapar det nya barriärer?
 0
Anders Gardebring (19 Juli 2009 01:28):
Bra idé att ha en liten lathund om de frågor man ska ställa sig. Kanske en diskussion vi borde flytta till just yttrandeforumet?
 0
Jan Wiklund (19 Juli 2009 10:39):
Kanske skulle det gå att göra ett formulär för yttranden så småningom, där lathunden finns med?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter