Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om bostäder för unga i Råcksta

 
Illustration: QA Arkitekter
Illustration: QA Arkitekter
 

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som medger uppförandet av ett punkthus om 13 våningar samt tre lamellhus om 2-3 våningar. Detaljplaneförslaget rymmer ca 109 lägenheter som är riktade mot unga vuxna.

YIMBY ställer sig mycket positiva till att uppföra bostäder för unga vuxna vid Björketorpsvägen. Behovet av bostäder riktade till unga vuxna i Stockholm är mycket stort och kommer att fortsätta växa. Vi ser oerhört positivt på initiativet från

jagvillhabostad.nu

tillsammans med Stockholmshem och AQ arkitekter och hoppas att få se fler liknande projekt i framtiden.

 

Placeringen av den planerade bebyggelsen är utmärkt då den ligger mycket nära tunnelbanestationen Råcksta. Närhet till kollektivtrafik är viktigt vid alla nybyggnationer framförallt när de är ämnande för unga vuxna som inte är lika benägna att äga eller använda bil.

 

På sidan 7 i planbeskrivningen går att läsa:"Stadsbyggnadskontoret anser att 71 parkeringsplatser är fullt tillräckligt då föreslagen bebyggelse ligger i kollektivnära läge, samt att boendet vänder sig till unga vuxna, som i stor utsträckning inte äger någon bil."

YIMBY ser positivt på att antalet parkeringsplatser har minskats med hänvisning till de planerade bostädernas målgrupp men tror också att det är fullt möjligt att sänka dessa ytterligare. Det faktiska parkeringstal på drygt 0,65 som 71 parkeringsplatser för 109 lägenheter innebär är avsevärt större än det faktiska bilinnehavet bland unga vuxna idag.

 

Om vi utgår från de siffror som finns tillgängliga i resvaneundersökningarna Riks-RVU och RES finns en del intressanta siffror i sammanhanget att tillgå.

 

Hushåll som disponerar bil i flerfamiljshus i Stockholm: 48%

 

Ungdomshushåll som disponerar bil: 38%

 

Ensamhushåll som disponerar bil: 37%

 

Ensamhushåll, icke förvärvsarbetande, som disponerar bil: 24%

Att inom ramen för planarbetet komma fram till att det utifrån dessa premisser är lagom att bygga parkeringsplatser för drygt 65% av hushållen är onekligen kreativt. Däremot är det knappast ett exempel på en välfungerande planprocess. Istället för en seriös hantering av parkeringsfrågan får vi istället se ännu ett exempel på hur den ursprungliga idén om hus-i-park blir till hus-i-parkeringsplats. Att Stockholms stad inom ramen för detta projekt kräver parkeringar för drygt 65% av hushållen är direkt oseriöst.

Det är anmärkningsvärt att staden inte ens i ett så angeläget projekt som detta klarar av att släppa mer på parkeringskravet än man gör. I just detta projekt är det extra allvarligt då kolonilotter ersätts med parkeringsplatser. Det ökar risken för konflikt inom planprocessen och risken för överklagande och därför en försenad byggstart för detta synnerligen angelägna projekt. Då det föreslagna antalet parkeringsplatser ligger markant över det faktiska bilinnehavet hos målgruppen är också risken stor för onödiga prispåslag för ett projekt med det uttalade syftet att tillskapa kostnadseffektiva lägenheter för unga. Man kan ställa sig frågan om Stockholms stad anser att tomma parkeringsplatser är viktigare än bostäder för unga.

Vad gäller bebyggelsens utformning så har vi förståelse för att tanken har varit att minimera påverkan på utsikten för de boende i kvarteret Långskeppet. Vi föreslår dock vissa justeringar. Vi ser gärna att exploateringsnivån tillåts vara något högre och vi föreslår därför att huskroppen närmast 13-våningstornet ökas till 6 våningar istället för de föreslagna 3 och huset intill från föreslagna 3 till 4 våningar. Det skapar dessutom en mer varierad taksiluett och därför en mer varierande miljö.

Det är problematiskt att bebyggelsen, som anges i plandokumenten, "ansluter till 1950-talets intentioner beträffande trafikseparering i Råcksta". Denna syn på trafikfrågan har i efterhand visat sig vara behäftad med problem, bland annat i form av en otrygg och utglesad miljö (och de negativa miljöeffekter detta för med sig) samt en miljö som inte uppmuntrar de boende att röra sig till fots eller med cykel. YIMBY menar att människors levnadsmiljöer måste få gå före kulturhistoriska klassningar, speciellt när det handlar om helt ny bebyggelse. Våra boendemiljöer befolkas av människor och är inte i första hand till för att vara museiobjekt. Överhuvudtaget är synen på många av våra områden som strukturmässigt "färdiga" problematisk. I det aktuella projektet får denna olyckliga syn på trafikplaneringen resultatet i att bilen lyfts fram som det mest viktiga, med parkeringsplatser på framsidan av husen. En avvisande mur placeras mellan parkeringsplats och trottoar. Först bortom parkeringsplatsen förläggs sedan husen. Varför de unga vuxna som ska bo i husen ska tvingas gå över en ödslig parkeringsplats på mörka höstkvällar framgår inte.

De problem som vi tar upp kan dock mycket enkelt åtgärdas genom att bebyggelsens placering förskjuts västerut och ansluts till Råckstavägen.

Planförslag
Planförslag
 

YIMBY:s alternativförslag. De nya parkeringsplatserna är ditlagda för att tillfredställa kommunens krav på parkeringar och illustrerar inte den minskning av antal parkeringsplatser som vi anser lämplig.
YIMBY:s alternativförslag. De nya parkeringsplatserna är ditlagda för att tillfredställa kommunens krav på parkeringar och illustrerar inte den minskning av antal parkeringsplatser som vi anser lämplig.
 

Detta skulle skapa ett gaturum längsmed Råckstavägen samtidigt som man frigör mer grönyta bakom den planerade bebyggelsen och kv. Långskeppet. Vi menar också att de tre första husen bör kopplas samman för att skapa ett mer sammanhållet stadsrum. Det minskar också bullerpåverkan från Råckstavägen mot befintlig bebyggelse och grönytan bakom husen. Om möjlighet finns bör också en lokalyta anläggas i 13- eller 6-våningshuset i vårt förslag. Med tanke på det aktuella bostadstillskottet, och med redan genomförda och kommande bostadstillskott, torde det finns gott underlag för någon form av närlivs eller liknande. De ändringar som YIMBY föreslår passar väl in med planområdets markanvändning som "natur, park samt tät stadsbebyggelse" enligt Översiktsplan 1999. Med våra ändringar finns det också fog för planförslagets formulering om att skapa en ny "stadsmässig karaktär utmed Råckstavägen", något som bebyggelsens placering i originalförslaget inte förmår att göra då den är karaktäristiskt icke stadsmässig.

Avslutningsvis vill vi återigen från YIMBY:s sida hylla initiativet och hoppas att få se betydligt fler projekt för unga bostadssökande och gärna också i centralare delar av Stockholm. Stockholms centrala delar är enligt flera undersökningar en plats som lockar många unga men som sällan erbjuder boende för denna mindre kapitalstarka grupp. Därför behöver fler bostäder för unga vuxna byggas när innerstaden nu expanderar med flera nya stadsutvecklingsprojekt. Ur integrationsaspekt så behövs boende ämnade för olika grupper blandas och vi hoppas att staden tar detta till sig för att jobba aktivt med att försöka blanda bostäder av olika upplåtelseformer och dessutom bostäder ämnade för människor i olika stadier i livet.

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor

YIMBY:s yttrande (PDF)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Theodor Adolfsson (5 Oktober 2009 18:24):
Ett bra yttrande på ett av de mest absurda förslagen hittills (inte läget, men resten). Kan det bli tydligare att pratet om promenadstad och minskad miljöpåverkan inte är något annat än tomma ord? "Tack för att ni cyklar! Men glöm inte att betala för den parkeringsplats som vi har tvingat på er."
 0
Anders Gardebring (5 Oktober 2009 18:51):
Ett förtydligande: Det är alltså inte jagvillhabostad.nu som vill ha dessa parkeringsplatser, tvärtom har de gjort vad de kunnat för att få ner antalet parkeringsplatser. Ändå landar det alltså på en sådan absurd nivå som drygt 0,65.
 0
Jörgen Sundström (5 Oktober 2009 19:17):
Klockrent yttrande.
Som vanligt tvingar man fram överdrivet många parkeringsplatser vilket gör lägenheterna dyrare. Extra korkat när man har unga vuxna som målgrupp.
Men det allra bästa i yttrandet är helt klart:
"YIMBY menar att människors levnadsmiljöer måste få gå före kulturhistoriska klassningar, speciellt när det handlar om helt ny bebyggelse. Våra boendemiljöer befolkas av människor och är inte i första hand till för att vara museiobjekt.".
 0
Lars Backhans (5 Oktober 2009 21:48):
Tack Anders och Jonas för en bra artikel.

Varför tvinga på unga människor en bil? Varför lägga på flera hundra tusen på kostnaden för att bygga en lägenhet genom att knyta parkeringsplatser till den. Alla nya parkeringsplatser som byggs i Stockholm göra att bilar kommer att öka markant under de närmaste åren. Dessutom släpper ju en svensk snittbil ut 3 ton koldioxid!

Fortsätt bevaka parkeringsfrågan!

Jag kan själv inte sluta skriva om höga parkeringstal och hur dåligt det är för urbaniteten och miljön. Känns angeläget. Här är mitt bidrag om "hus i parkeringshus".

http:​/​/​www.​godbostad.​org/​artikel/​hus-​i-​parkeringshus
 0
Mattias Woldu (6 Oktober 2009 10:46):
Som insatt i projektet så vill jag också meddela att detta inte är studentbostäder utan bostäder som unga har företräde till men som dom sedan får bo i hur länge dom så vill. Anledningen till att detta är viktigt att påpeka är att Stockholmshem bygger bostäderna inte bara för unga personer som inte kommer vilja ha bil utan också för (om högst 10 år) 30åringar som kanske helt plötsligt vill ha bil. Dock så är parkeringstalet ändå onödigt stort. Stockholmshem är inte direkt förtjusta i parkeringsplatser utan gör det för att dom måste.
 0
Martin Ekdahl (6 Oktober 2009 11:53):
Ett utmärkt yttrande. Det är bra att Yimby är så tydliga i sin markering mot den absurt höga parkeringsnormen samt att man kritiserar den av planförslaget så omvurmade trafiksepareringen. Jag är glad att det byggs bostäder för unga vuxna och har i detta exempel heller inga invändningar mot att det i detta fall tycks bli punkthus och lamellhus med slutet gatuplan.
 0
Anders Gardebring (6 Oktober 2009 13:48):
Mattias Woldu:
Visst är det som du säger. Samtidigt är ju en norm på 0,65 för högt även om det uteslutande bodde folk som var 30+ i huset. Jag vet inte om det finns något område med dominans av flerbostadshus med så högt bilinnehav som 0,65 i Stockholm?
 0
Fredrik Grufman (10 Oktober 2009 22:18):
I mitt bostadsområde (Upplands Väsby) byggt 1981 har vi garage under huskropparna. Det innebär att gatorna är helt fria från bilar och att alla (nästan) har garageplats, som dessutom är varmt. Garaget har dessutom uppgång direkt till fastigheten. I dessa garage får det plats ungefär 30 bilar, och vi har 4-5 garage. Vad är problemet med att bygga garage under husen? Det finns ju inget skräpigare än att ha 100-tals p-platser framför husen. Anders: Föreslå att man gräver ner bilarna istället. Mkt bättre. Man behöver bil om man bor i råcksta!
 0
Anders Gardebring (10 Oktober 2009 22:32):
Fredrik:
Att bygga garage är mycket dyrt. Det kostar uppemot 200.000 per parkeringsplats, vilket naturligtvis inte kan komma ifråga för ett kostnadspressat projekt som detta. Vidare är inte problemet endast att bilarna står framför husen på en parkeringsplats där, utan också att parkeringsplatserna är för många. Siffrorna för bilinnehav hos målgruppen redovisas ovan och är inte så mycket mer att orda om. Vidare är det inte sant att man behöver bil om man bor i Råcksta, däremot är det lättare att se behovet av bil om man bor i Råcksta än i en tätare miljö (som ju har underlag för mer service). Lösningen på det problemet är naturligtvis inte att fortsätta att bygga glest och bilberoende, utan tvärtom att bygga tätare och skapa en miljö som gör bilen till ett val istället för ett upplevt tvång. I det aktuella fallet ligger bebyggelsen mycket nära tbanan så det bör fungera bra även i närtid.

"Det innebär att gatorna är helt fria från bilar"
Mja, fast bilarna kör ju på gatan, eller hur? Men det är inget problem, det tillhör en fungerande och attraktiv stad att det finns bilar på gatorna. Parkeringar på gatan är normalt sett inte heller ett problem, problemet i det här fallet är att husen inte får ansluta till trottoaren utan att det placeras en parkeringsplats-barriär mellan hus och gata.
 0
Fredrik Grufman (11 Oktober 2009 10:29):
1981 byggdes mitt bostadsområde i Runby (Ett bo 81-område). Terrasslägenheterna kostade ungefär 50 000kr/st för en 4a vilket i dagens penningvärde motsvarar 150 000kr. Några år senare byggdes kopior av dessa hus på andra ställen i väsby för ungefär 200 000kr st, vilket motsvarar ca 350 000kr idag - med garage och allt. Att det skulle kosta 15 extra millar att bygga garage under bostadshusen känns väldigt dyrt - så mycket dyrare att bygga kan det omöjligt ha blivit på så kort tid, men det är klart, kostar det så mycket så funkar det ju knappast. Bilar skall dock stå i garage och inte stå ute och skräpa, så jag håller med om att det är fel. Dessutom så gör det faktum att man bygger en barriär mellan gata/hus att man inte kan exploatera bottenvåningen för kommersiella lokaler. Trist!
 0
Fredrik Grufman (11 Oktober 2009 10:32):
Vill bara tillägga att effekten av att minska antalet p-platser känns som ett slag i luften. Bilarna kommer fortfarande stå parkerade framför husen, oavsett om det är 5 eller 10 bilar färre än i ursprungsförslaget. Så länge man tvingas ha kvar platserna kan man lika gärna bygga så folk får plats med sina fordon - och gör att gäster kan parkera sina bilar.
 0
Anders Gardebring (11 Oktober 2009 19:28):
Siffran 200.000 är till och med lågt räknad. I Stockholm kostar det upp till 400.000 per parkeringsplats i garage:
http:​/​/​insyn.​stockholm.​se/​mark/​document/​20​0​5-​12-​15/​Dag.​.​

Vidare förstår jag inte din kommentar om att en minskning av antal p-platser skulle vara ett slag i luften. Som jag redan påtalat flera gånger är helt enkelt inte bilinnehavet inom målgruppen så högt som drygt 65%. I vårt förslag vill vi både minska antalet platser för att efterspegla faktiskt bilinnehav hos målgruppen, och också flytta parkeringsplatserna så att de läggs på sidan av huset, inte framför det.
 0
Niklas (12 Oktober 2009 00:13):
Fredrik:

Man får inte glömma att p-normen är ett påbud för att politiker anser sig bättre på att bedöma behovet av p-platser än vad marknaden gör.

Planekonomi kan man ha många synpunkter på, men i detta fall förstår jag inte varför skulle politiker vara bättre att bedöma p-platsbehovet bättre än marknaden (marknaden = producenter och konsumenter)?
 0
Johannes Scherman (12 Januari 2013 18:06):
Planen blev överklagad och Länsstyrelsen upphävde stadens beslut i juni. Stockholms stad överklagade i september till mark- och miljödomstolen. Vi får se var detta slutar.

Det överklagande som Länsstyrelsen tog hänsyn till grundade sig på "ett principiellt förbud att ändra
eller upphäva en detaljplan under dess genomförandetid mot en berörd fastighetsägares
vilja (5 kap. 11 § ÄPBL)." (Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut, 2012-09-10)

Det är detaljplan 2002-12850 vars genomförandetid går ut 2019 som åsyftas. Den som vill läsa mer kan göra det på här: http:​/​/​insynsbk.​stockholm.​se/​Byggochplantjansten/​Pagae.​.​
 0
Anders Gardebring (12 Januari 2013 19:42):
"ett principiellt förbud att ändra eller upphäva en detaljplan under dess genomförandetid mot en berörd fastighetsägares vilja"

Det är ju fullständigt bisarrt!
 0
Johannes Scherman (12 Januari 2013 21:00):
Det är en genomförandetid på 15 år, och detaljplanen 2002-12850 vann laga kraft 15 juli 2004.
 0
Anders Norén (13 Januari 2013 12:22):
Ja, genomförandetiden är själva kärnan i detaljplanens juridiska giltighet. Under genomförandetiden förbinder sig kommunen att utfärda bygglov enligt gällande detaljplan. Kan kommunen inte det så måste fastighetsägarna kompenseras ekonomiskt för den tänkta förlust de gör i och med att exploatering inte kan ske enligt fastställda planer. Det är i grunden en fråga om rättssäkerhet och förutsägbarhet i myndighetsutövningen.
 0
Johannes Scherman (16 Maj 2019 18:56):
Planen blev i slutändan upphävd eftersom Mark- och miljööverdomstolen inte beviljade prövningstillstånd. Mål nr P 6114-13. Genomförandetiden går dock ut nu i sommar, den 15 juli, men det är nog tveksamt om de relevanta aktörerna är sugna på en omstart.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter