Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Tobaksmonopolet på Södermalm

 
Stadsbyggnadskontoret har i samråd med fastighetsägaren NCC Construction Sverige AB valt att i en planprocess utforska möjligheterna att komplettera kvarteret Tobaksmonopolet med bostäder vid bergklacken i det nordöstra hörnet av fastigheten kosrningen Rosenlundsgatan - Maria Skolgata.

Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet. Området ger idag ett splittrat intryck och marken utnyttjas inte bra. Genom tillförsel av bebyggelse i området sluts gaturummet till och en tydligare och mer tilltalande gatumiljö kan tillskapas. Den grönyta ut mot gata som idag finns i planområdet nyttjas inte som rekreationsyta och vi ser därför inget problem med bebyggelse på denna plats. Det finns dessutom mycket god åtkomst till parkytor på mycket nära håll.

Att bebyggelsen planeras med publika bottenvåningar som direkt får ansluta till gatan är utmärkt och ett grundkrav för att kunna skapa en attraktiv och tilltalande gatumiljö.

Att tillföra bostäder på detta mycket centrala läge är utmärkt. Speciellt positivt är att stombusslinje 4 har en hållplats precis i anslutning till bebyggelsen. Det är glädjande att se en framtida konvertering av linje 4 till spårväg omnämnas i plandokumenten.

YIMBY har några synpunkter på det aktuella förslaget.

I tjänsteutlåtandet står att läsa:
"Möjligheten att bevara matsalsbyggnaden i Tobaksmonopolet 4, genom att bygga om den till bostäder och samtidigt bevara en stor del av trädgårdsanläggningen, har studerats. Detta har inte lett till att någon ekonomiskt eller tekniskt godtagbar lösning kunnat skapas."

Det är beklagligt att stadsbyggnadsnämnden kommit fram till att matsalsbyggnaden mot Maria skolgata måste rivas. Detta är en arkitektoniskt intressant byggnad som tillför positiva värden till gaturummet. Byggnaden innehåller också en värdefull frescomålning av Bo Beskow. I planbeskrivningen anges att Frescomålningen ska bevaras, men oklart hur. YIMBY ser här att andra vägar för att spara frescomålningen och byggnadens fasad mot gatan bör undersökas. En möjlig lösning som finns är att spara fasaden mot gatan och inlemma denna i den nya byggnaden. En annan är att spara byggnaden, men riva taket och låta ny bebyggelse läggas till uppåt. Naturligtvis bör också möjligheten att inlemma andra verksamheter än just bostäder i den befintliga byggnaden utredas. Vi vill här poängtera att vi inte ser det som viktigt att spara byggnaden i sin helhet. Det som framförallt bör bevaras är fasaden ut mot gata samt frescomålningen.

Enligt planförslaget ska det öppnas upp ett hålrum mellan den nya bebyggelsen och den befintliga bebyggelsen ut mot Maria Skolgata. Någon motivering till denna öppning anges inte. Denna lösning ser vi som mycket märklig då den sänker antalet möjliga bostäder som kan uppföras och dessutom skapar en otydligare och mindre sammanhållen gatumiljö. Vidare gör det att innergården riskerar att upplevas som en halvoffentlig yta snarare än en innergård för de boende. Vi noterar här att en byggnad på precis samma plats föreslås rivas för att möjliggöra fler lägenheter, samtidigt som en del av den yta som byggnaden tidigare stod på plötsligt lämnas outnyttjad. Denna öppning måste slutas till. Om en passage mot gården anses nödvändig kan en sådan med fördel tillskapas genom en portal genom den nya bebyggelsen. Så centralt belägen mark som denna får inte förslösas på omotiverade slentrianöppningar i fasadlivet.

I planbeskrivningen anges:
"Två slanka punkthus ramar in gårdsmiljön för bostäderna"

Denna beskrivning vill vi ifrågasätta. Punkthus är per definition punktvis bebyggelse i den byggda miljön och kan således svårligen rama in någonting överhuvudtaget. Tvärtom skapar de i detta fall en splittrad gårdsmiljö som gör det svårare att visuellt läsa av gårdsmiljön. Vi föreslår istället att det punkthus som står närmast Rosenlundsgatan införlivas med den stora byggnadskroppen genom en tillkommande bebyggelsevolym. Det andra punkthuset föreslår vi att det tas bort från planen. Även här kan en portal skapas i den tillkommande bebyggelsevolymen för att tillåta passage in mot gården.

Arkitekturen i förslaget upplever vi som stadsmässig vad gäller de delar som gränsar mot gata. Den är dock något platt och en viss vidarebearbetning bör ske. Hörnet ut mot Maria Skolgata/Rosenlundsgatan bör ges en egen utformning och kan med fördel få skjuta upp ett par våningsplan för att skapa en tornbyggnad. Vi saknar information om färgsättning i planbeskrivningen och vill påtala att byggnaden bör färgsättas med annan kulör än vitt eller grått då dessa färger idag nästan helt dominerar all nyproduktion. Takytan bör utnyttjas bättre genom att ge de boende tillgång till takterasser.

YIMBY har tagit fram skisser på hur de justeringar som vi föreslår skulle kunna gestalta sig:

Planförslagets gestaltning
Planförslagets gestaltning
 


YIMBY:s justerade planförslag
YIMBY:s justerade planförslag
 

Ladda ner

Detaljplaneförslag
Detaljplaneförslag
 


YIMBY:s justerade detaljplaneförslag
YIMBY:s justerade detaljplaneförslag
 

Ladda ner (PDF)

Parkeringsnormen på 0,58 platser per lägenhet ser vi relativt positivt på. Den kan dock sänkas något ytterligare till 0,5, inte minst med tanke på det särdeles bra kollektivtrafikläget.

Ladda ner YIMBY:s yttrande (PDF)

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Michael Lindgren (26 November 2009 17:48):
Klockrent! Blir förvånad om de inte tar YIMBY:s ändringar rakt av. Små ändringar, stor skillnad!
 0
Anders Ryding (26 November 2009 20:54):
Har man helt övergivit tanken på ett högre hus ut mot Ringvägen? Trist isåfall. Någon som vet och är det inte något att kommentera i så fall i yttrandet?
+1
Alf . (26 November 2009 21:40):
Yimbys förslag var bra.

Men
Stadsbyggnadens förslag som håller sig inom stenstadens skala och ansluter till omgivande kvartersbebyggelse är för glest.
Detta är mycket central mark och man borde öka till 10 vanliga våningar +2 indragna (Istället för 6 vanliga +2 indragna.) Tornuppbyggnaden med 8 vån I hörnet Rosenlundsgatan Maria Skolgata kan dubblas till 16 våningar.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (26 November 2009 21:52):
Tomten ut mot Ringvägen där det ska byggas höghus ingår inte i det här ärendet, även om tomten syns i kanten av gestaltningarna.
 0
David (26 November 2009 22:06):
Yimbys synpunkter är i stort sett godkända men eran justering är alldeles för lamm. Det gröna huset borde föreslås uppdelas i tre fastigheter av varierande höjd och design, det röda höjas till 25 våningar och bli ett landmärke för det annars ganska trista området.
 0
Erik Johansson (26 November 2009 23:54):
Anledningen till att inte höghuset mot Ringvägen är med är att Skanska, Stockholms stad och den eventuella köparen/hyresgästen inte är överens. Denna del kommer att bli föremål för en egen detaljplan när tiden är inne. Tycker att Yimbus förslag är bra men jag vill gärna se någon typ av gårdsbebyggelse.
 0
Johan Eriksson (27 November 2009 02:47):
Helt rätt och inte ens särskilt överdrivet påbyggt, snarare känns Yimbys motförslag mer anpassat och mer naturligt stadsmässigt än orginalet. Det här tänkandet borde vara mer utbrett men riktigt så etablerat är inte "kompaktplanerandet" ännu, bostadsbristen till trots, utan det ska fortfarande till påtryckargrupper för att påvisa sådana alternativ. Alltså finns här två orosmoln: dels att SBK är för lama och anpassade redan i utgångsläget, dels nimbysarna som redan babblar om "grön park" och bevarande av delbyggnader i ett kvarter vare sig de eller nån annan knappt haft ett ärende till hitills!
 0
Linda Kummel (27 November 2009 09:30):
Bra att införliva de "slanka punkthusen" i en mer stadsmässig struktur. Uppsplittade gårdsytor gör ingen nytta. Hoppas SBK tar till sig synpunkterna!
 0
Mattias Woldu (27 November 2009 10:18):
Det absolut viktigaste är att dom slopar punkthusen. Det gynnar inte någon. Jag tycker verkligen att Yimby bör ringa upp ansvariga för detaljplanen och fråga hur dom tänker när det gäller "inramning" genom punkthus. Det blir ju per definition INTE inramning om man använder punkthus.

Jag ställer mig 100% bakom detta yttrande.
 0
Martin Ekdahl (27 November 2009 11:12):
Mycket bra yttrande. Matsalsbyggnaden bör definitivt behållas, och frescomålningen skall givetvis bevaras. Jag gillar Yimbyförslaget skarpt.
 0
Jonas (27 November 2009 13:10):
Mycket bra förslag! Genialiskt att "sammanfoga" punkthusen med gatuhusen. Intrycket blir mindre uppsplittrat och mycket mer användarvänlig gårdsyta. Kunde man inte låta den grönfärgade huskroppens västar ände få en vinkel söderut, om ni förstår hur jag menar: ännu fler/större lägenheter utan att förstöra eller skugga för andra. Det stora trädet kunde då flyttas några meter sydost. Gillar höjdvariationen i gatuhörnet (ännu högre?) och takterrasserna! Gillar t o m färgsättningen :)
 0
Peter Sörensen (28 November 2009 13:28):
Mycket intressant och tveklöst en klar förbättring. Mer dynamik och stadsmässighet. Davids idé att med enkla medel som t ex annorlunda färgsättning mm, bryta upp den gula och den gröna fastighetskroppen i flera, förslagsvis 2 respektive 3 identiteter, tror jag ytterligare skulle förbättra förslaget. Det skulle öka dynamiken och mångfalden i gatu- och stadsrummet.

Innegården (idag husets gårdssida) känns dock i båda förslagen alltför dåligt genomarbetad, övergiven och fjärran stadsmässighet. Vore intressant att se ett förslag som istället anammar kvartersstadens struktur, dvs med gårdshus och en kringbyggd gård. Den ser stor ut och skulle tom kanske kunna brytas upp i två separata kvarter med separata innegårdar. Exploateringsgraden, antalet boende och lönsamheten skulle öka enormt och innergården skulle kunna ges en intim, trygg, privat karaktär med planteringar,grusgångar och uteplatser som med stor sannolikhet skulle uppskattas av de boende. Helt i enlighet med den täta, ekologiska staden.

Det skulle förvåna mig stort om inte såväl SBK som byggherren lyssnar till de idéer YIMBY framför.
 0
Per Hagwall (28 November 2009 15:10):
När vi hade en dragning för något år sedan framställdes det som väldigt komplicerat och dyrt att bevara fresken. Nu verkar det glädjande nog kunna bli av. En lösning där man bevarar både fasaden och fresken vore verkligen bra.

Jag gillar också Yimbys förslag, med sammanhållen fasad och roligare färgsättning. (Om man gillar ännu starkare färger så kan man förresten titta på en del av planerna för Norra Djurgårdsstaden). Det bör naturligtvis byggas stenstad med ordentlig exploateringsgrad och riktiga kvarter när det nu är stenstaden det byggs i.
 0
Jan Jörnmark (28 November 2009 15:27):
Ja, Yimbyförslaget är naturligtvis mycket bättre. Planförslaget (som väl kommer att forma det vi får se om tio år) påminner om de normala plandeformationer som fått ersätta hus i den svenska stadsutvecklingen. Uttrycket "punkthus som ramar in" är rent magnifikt.
 0
JA (30 November 2009 09:03):
Yimby verkar fortsätta i samma stil, föreslå några våningar till och ta bort allt som heter punkthus. Om detta kan man tycka olika, men ni är konsekventa. I detta fall tycker jag att allergin mot punkthusen är obefogad. De stör inte någon utanför kvarteret. Men många här verkar ju vara påhejjare av utspelet om punkthusförbud så varför bli förvånad. Istället för mångfald föreslås enfald.

Att någon har gjort en förändring av en bild av en detaljplanekarta är bara att beklaga. Kommunens karta har diarienummer och har planchefens namn på. Jag undrar var Tomas Enqvist tycker om att ha sitt namn på ett dokument som han inte står bakom. Nej skärpning där, skriv tydligt över hela bilden att den är modifierad. Jag tror knappast att erat förslag är godkänt av SBN.. Jag vet inte om detta kallas för förfalskning, men det är nog ganska nära.

Kalla detta för småsaker, men det är grundläggande demokratiska regler i ett rättssamhälle.
 0
Per-Ola Karlsson (30 November 2009 13:16):
JA:
Ja, det är konsekvent! Det handlar inte om punkthusförbud utan att få bukt med den slappa punkthussjukan. Kanske kan du förklara hur två punkthus kan rama "in gårdsmiljön för bostäderna"?

Vad jag kan se så står det tydligt under den modifierade bilden att det är "YIMBY:s justerade detaljplaneförslag".
 0
Niklas (30 November 2009 13:23):
JA:
Det finns många andra ställen, där punkthus gör sig betydligt sämre än i detta läge. Exempel på det är när man förstör parker genom att bygga punkthus i dem.

Vad gäller gårdshus måste det ändå vara betydligt mer yteffektivt att göra som YIMBY föreslår.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter