Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Vällingby parkstad

 
 
Förslag på individuellt utformade byggnader, en utmärkt målsättning!

Inledning

Förslaget syftar till att bebygga kvarteret Vattenfallet i Vällingby. Målsättningen är att skapa en ny stadsdel vars koncept bygger på en vidareutveckling av ABC-staden. I den upparbetade versionen (ABC 2.0) är det tänkt att ABC-funktionerna ska integreras snarare än separeras. Områdets planering kännetecknas av stor individuell frihet vad gäller utformning och innehåll.

 

Idag är Vällingby effektivt separerat ifrån den närliggande 50-talsförorten Blackeberg genom att man låtit en trafikled (med få korsningar och övergångar) skära rakt mellan de båda kommundelarna. En uttalad ambition med förslaget är att, i enlighet med promenadstadsvisionen, åstadkomma ett stråk som på ett bättre sätt binder samman de båda förorterna. Det är en utmärkt ambition som vi stöder, även om vi är tveksamma till att den aktuella planen kommer att kunna nå målet.

En mycket intressant detalj med förslaget är inslaget av stadsradhus där köparna själva kan styra utformningen. Det innebär även att verksamheter kan förläggas till dessa. Den större individuella valfriheten i utformningen av bostaden kommer med största sannolikhet att innebära en större variation i stadsbilden och är ett mycket välkommet avbrott från den monotona "områdes"-planering som under lång tid präglat Stockholms utveckling. De höghus som idag används av Vattenfall kommer i framtiden att utnyttjas enligt principen att brukaren själv bestämmer innehållet. Även här ställer sig YIMBY positiva. Det motverkar zonering mellan bostäder och andra verksamheter och det kan bli en mycket intressant mix. Vi ser gärna att idéerna om individuell utformning och nyttjande får sprida sig till fler platser. Idén att skapa urbana biotoper på höghusens tak är också ett intressant inslag.

Synpunkter

 
Den tänkta strukturen ger ett splittrat och otydligt intryck. 60-talets SCAFT-planering lever kvar genom att området mycket tydligt separeras från trafikstrukturen och omgivande områden genom avståndsskapande impedimentgrönytor. Området blir en isolerad enklav, trots uttalade målsättningar om motsatsen.

Zonering

Enligt förslaget kommer stadsradhusen att placeras i den södra delen av planområdet medan stadskvarteren kommer att förläggas till den norra delen. Detta är en olycklig zonering då inslaget av verksamhetslokaler kan antas vara relativt begränsat i radhusområdet. Radhusområdets placering blir i utkanten av planområdet, längst bort ifrån T-banestationen.

Det naturliga flöde av människor (mot stationen och verksamheter inom och utanför området) som finns i ett blandat område kommer på grund av radhusområdets placering göra det till ett bostadsområde främst till för de som bor där. Avsaknaden av blandad bebyggelse kommer heller inte främja ambitionen att skapa promenadstråk mot Blackeberg. Det har kommit YIMBY tillkänna att indelningen av lägre bebyggelse i den södra delen av planområdet har att göra med att tillmötesgå kraven i riksintresset att stadsbilden med de höga dominerande kontorshusen inte får suddas ut. YIMBY menar att riksintressen i vissa fall kan vara befogat när det t.ex. gäller att upprätthålla viktiga samhälleliga funktioner eller skydda unik bebyggelse. Vi har dock svårt att förstå varför riket skulle ha ett intresse av att förhindra en god stadsutveckling i Stockholms nordvästra förorter.

Inom radhusområdet kan även bebyggelse med andra funktioner provas även om exploateringsnivån där skulle bli begränsad på grund av riksintresset. Målsättningen bör vara att ingen del av planen skapar nya "-områden".

Bergslagsvägen

Ett av syftena med förslaget är att skapa bra förbindelser mellan Blackeberg och Vällingby. Det är en utmärkt målsättning som tyvärr inte åstadkoms fullt ut i förslaget. Ska man till fots ta sig från Råcksta till Blackeberg har man endast ett alternativ, att passera Råckstarondellen. På denna punkt gör inte denna plan någon skillnad, Bergslagsvägens roll som barriär kommer således att bestå. På sträckan mellan Åregatan och Råckstavägen (en sträcka på mer än en kilometer) kan man endast korsa Bergslagsvägen på tre ställen (vid rondellerna och genom en gångtunnel). I översiktsplanen eftersträvas att Bergslagsvägen ska bli ett mer urbant stråk. Detta ser YIMBY som fullt rimligt. Trafikflödesmätningar har visat att trafikmängden på denna del av Bergslagsvägen inte är större än vid Sveavägen. Genom att integrera Bergslagsvägen i en stadsstruktur öppnas också nya trafikstråk upp, och trafiken på Bergslagsvägen sprids ut istället för att som idag centreras. YIMBY hyser en förhoppning att man följer översiktsplanens intentioner och låter Bergslagsvägen bli ett riktigt urbant stråk, vilket innebär att den får adresser och fler korsningar, samt att angränsande mark utgörs i huvudsak av kvarter eller parker. I Vällingby parkstad bör man ta detta i beaktande och inte låta området avskärmas från trafikleden med standardmall 1A "tom
gräsremsa" utan istället förbereda för framtida korsningar.

Trafik

Enligt planförslaget ska Vällingby parkstad vara relativt befriad från biltrafik, då parkeringsplatser främst placeras i stadsdelens yttre delar. Här vill vi gärna påpeka att biltrafik i ett område inte behöver vara ett problem i sig. Problemet uppstår när det blir mycket biltrafik. Ett helt trafikseparerat område upplevs lätt som otryggt om flödena av människor inte är stora. Lösningar med t.ex. gångfartsgator kan vara ett bra sätt för att begränsa mängden biltrafik.Men denna formulering är också problematiskt då den hänger kvar vid ett zoneringstänk- ett områdestänk. Underförstått är att i området går du, utanför åker du bil. För att detta synsätt ska fungera förutsätter det naturligtvis att området rent mentalt slutar vid en punkt, för att där övergå i den helt trafikcentrerade struktur som idag finns utanför det. Detta synsätt går således stick i stäv med målsättningen att koppla samman de idag från varandra isolerade områdena. Målsättningen bör vara att integrera området med omgivningen, inklusive de omgestaltningar och omledningar av trafik som då krävs.

Alternativ arbetsgång

Då planarbetet befinner sig i en relativt tidig fas vill YIMBY passa på att ge sin syn på hur området (och andra områden) kan planeras. Vi ger även ett förslag till plan som illustrerar hur vi tänker. För det första bör en stadsplan fastställas, som syftar till att binda ihop befintliga områden på ett bättre sätt. I en stadsplan bestäms inte enskilda byggnaders utformning eller funktion. Istället analyseras områdets förutsättningar i form av befintlig bebyggelse och barriärer som behöver överbryggas. Sålunda bör planen omfatta ett betydligt större område än det som nu diskuteras. Planen bör tydligt visa hur stadsdelen hänger ihop i form av gator och stråk. Planen bör dessutom ange vad som är kvartersmark och vad som är parkmark. När gator dras tas givetvis hänsyn till redan existerande bebyggelse. Bild 1 (på nästa sida) visar en flygbild över det aktuella området och bild 2 visar hur man med hjälp av en stadsplan kan binda samman de olika kommundelarna.

Nu är Bergslagsvägen en led för transport av farligt gods, vilket gör att kvarteren enligt gällande praxis måste ligga på ett visst säkerhetsavstånd. Dock vill man undvika en alltför bred stadsaveny, varför transport av farligt god kan överväga att tillåtas på endast de inre körfälten.

Bild 3 visar hur stadsplanen öster om tunnelbanespåren sedan fyllts med kvarter och gestaltats med träd och trottoarer. Här ser man tydligt vad som är den befintiga bebyggelsen (ljusbrunt) och den nya (rött).

 
Bild 1. Flygbild över området.

 
Bild 2. Förslag till stadsplan. Grått anger gatumark, gult anger kvartersmark och grönt anger parkmark. Planförslaget tar hänsyn till befintlig bebyggelse.

 
Bild 3. Stadsplan med ytterligare gestaltning av området öster om tunnelbanan. (skiss) Olika nyanser av grönt anger park, inner-/kvartersgård och träd. Ljusbrunt anger befintlig bebyggelse. Rött anger ny bebyggelse. Ljus- resp. mörkgrått anger vad som är trottoar-/torgmark rep. gatumark för fordonstrafik.

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor
.

YIMBY:s yttrande som PDF
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Henrik Johansson (9 Mars 2010 10:03):
Mycket bra yttrande! Kritiken mot de missade sambanden är minst sagt befogad. Jag tycker även att det förslag som ni gav ser väldigt bra ut. Snacka om att parken i väst skulle få ett uppsving genom ert förslag! Annars så är ju detta ett försiktigt steg i rätt riktning för Sverige när det kommer till nybyggnation. Förhoppningsvis kan man släppa på lite fler gamla SCAFT-sanningar inför kommande projekt och då faktiskt bygga urbant fullt ut med allt vad det innebär.
 0
David Almqvist (9 Mars 2010 10:44):
Håller med föregående talare. Borde vara dags för en massiv pensionsavgång på samtliga stadsbyggnadskontor i vårt avlånga land snart?

Tycker dock förslaget om att utformningen av husen får bestämmas inviduellt kan skapa mycket intressanta gestaltningar. Men men men, vägarna måste integreras med kommande för att få en levande stad och skapa spontana besök i verksamheterna man hoppas få dit.

Skulle ni själva svänga av stora vägen för att åka in i området ifall ni ej hade parkstaden som slutdestination?
 0
Micke (9 Mars 2010 12:11):
Riktigt bra yttrande som betonar det vitala i stadsplanering, saker som tyvärr brukar bortses från helt. Gillar också upplägget med text som beskriver generella principer för en stadsplan, följt av en odetaljerad idéskiss för området, följt av ett fullt utvecklat exempel. Seriöst, tydligt och trevligt!
 0
Peter D (9 Mars 2010 12:38):
Känner inte till så mycket om området men jag gillar iden med stadsradhus. Detta bör kopieras i andra områden i kvarterstruktur och i betydligt större skala.
 0
Jan Wiklund (9 Mars 2010 13:39):
Instämmer. Återstår bara att skicka en artikel uttryckt i lite lättare och folkligare språk, tillsammans med bilderna, till Mitt i Vällingby. Gärna underskriven av nån som bor i Vällingby.
 0
Martin Ekdahl (9 Mars 2010 13:48):
Vällingby av idag har kvaliteter som jag sällan tillskriver modernistiska förorter. Det är minst sagt en välplanerad ABC-förort av sin tid. Att komplettera förorten med stadsvillabebyggelse och nya höghus tror jag kan vara ett lyckat projekt. Det viktiga är att man går från ord till handling vad avser visionerna om att skapa en diversifierad arkitektur. Risken är att man tänker Amsterdam men gör Hammarby Sjöstad av projektet.
 0
Lucas Stensö De Marie (10 Mars 2010 07:16):
"Stadsmuseet bedömer att den föreslagna
detaljplanen påverkar riksintresset och anläggningens kulturhistoriska värde på ett
negativt sätt. Den höga exploateringsgraden innebär att Vattenfall som en solitär
och ett känt landmärke påtagligt försvagas."

Var det bostadsbrist i Stockholm sa ni? Undrar vad det kan bero pa?
 0
Ragnar Lind (10 Mars 2010 08:58):
Väldigt bra arbete. Den alternativa planen ser mycket bra ut, som riktig stad. Vad gäller den översta bilden kan i alla fall jag inte se några "stadskvarter". Bara förortsbebyggelse av miljonprogramstyp.
 0
Martin Ekdahl (10 Mars 2010 13:20):
Visst är Vattenfallshuset ett solitärt och kännt landmärke - en monolitisk koloss är vad det är.
 0
Niklas Öhrström (10 Mars 2010 20:38):
Trevligt att ni gillar förslaget till stadsbyggnadstänk. Som sagt så avser översiktsplanen att detta ska bli ett urbant stråk. För att detta sak bli verklighet krävs ett helhetstänk istället för adhoc-lapptäckestänk.
Att bygga bostadsområden intill Bergslagsvägen gör den inte per definition mer urban.
 0
Kalle . (14 April 2010 18:52):
Arkitekttävling om del av V-by Parkstad:
http:​/​/​vallingbyparkstad.​se/​#/​574
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter