Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om förstudie för Tvärbana Norr - Kistagrenen

 


SL har gått ut med en remiss av förstudien för Tvärbanans utbyggnad mot Kista till berörda kommuner, myndigheter och organisationer. Syftet med remissen av förstudien är att få in synpunkter om Kistagrenens utformning, sträckning och eventuella etappvisa utbyggnad. Kistagrenen börjar vid förgreningspunkten med Solnagrenen i Ulvsunda. Den sträcker sig sedan till någon av de alternativa bytespunkterna till pendeltåg och eventuellt regionaltåg vid Ostkustbanan: Helenelund, Sollentuna Centrum eller Häggvik.

YIMBY ser mycket positivt på att en förlängning av tvärbanan till Sollentuna via Kista planeras. De busslinjer som idag trafikerar delar av sträckan är ofta överfulla och underlaget ter sig därför som gott redan idag. Med tanke på den attraktionskraft som en spårväg dessutom har jämfört med busstrafik så finns det goda skäl att att anta att sträckan kommer att bli mycket populär.

Vid passagen förbi Stora Ursvik/Rinkeby är det mycket viktigt att det skapas ett sammanhållet tydligt stråk från Tvärbanan till Rinkeby Torg med dess handel, kultur och tunnelbana. Med detta menar vi inte en enstaka bro utan att det måste upplevas som ett sammanhängande stadsrum. Tyvärr ser detta ut att bli en svår uppgift på grund av den motorvägsbarriär som planeras mellan förorterna, vilket kan få som effekt att bussar mellan Kista och Rinkeby måste gå nästan lika ofta som idag och att Tvärbanan inte påverkar resmönstren annat än marginellt över Järvafältet.


Passagen förbi Stora Ursvik/Rinkeby

Den möjliga bytespunkten till Pendeltåg vid Solvalla ser vi som en stark möjlighet att styra om pendlarflöden, med många nya möjliga resor som endast kräver ett byte mot dagens två (eller fler). Vi ser inte denna nya pendelstation som absolut nödvändig i dagsläget, men vill trycka på att om en sträckning utan denna väljs så är det av vikt att inte förhindra en framtida bytespunkt här med vare sig hur Tvärbanans sträckning utformas eller hur platsen i övrigt ändras i framtiden. I övrigt ser vi, likt SL:s förstudie, fler fördelar med en dragning öster om kommunhuset i Rissne, med förbehållet att det förstärker karaktären av människoovänligt trafiklandskap mer än alternativet på Kavallerivägen.

Genom Kista ser YIMBY helst alternativ Torshamnsgatan då den både har hållplats mycket nära Kistamässan (vilket vi ser som avgörande för om Tvärbanan kommer ses som lyckad genom Kista) och samtidigt inte går långt ut i utkanten av området (vilket alternativ Esbogatan gör). Dessutom kan Tvärbanans sväng i korsningen Kistagången/Torshamnsgatan påskynda en plankorsning på platsen istället för dagens artificiellt planskilda lösning.Att Tvärbanan här kan ändra en trafikplats med mörka språng till en stadsmässig korsning ser vi som mycket positivt, inte minst med tanke på de nya möjligheter för busslinjer som öppnas. Vi vill även trycka på vikten av att även den del av sträckningen som kommer att gå över idag obebyggd mark utformas på ett stadsmässigt sätt. Detta för att sträckningen inte senare ska bli ett hinder för områdets framtida utveckling i den urbana riktningen (vilket är vad både Stockholm ÖP och RUFS har som mål). Även i banans sväng från Torshamnsgatan till E4:an vore det olyckligt om det skapas barriärer och döda ytor.

Hållplatsen Kistahöjden ser vi som mindre viktig med tanke på det bil-centrerade gated community som tyvärr planerats på själva höjden.

Då Kista pekas ut i både kommunal ÖP och i RUFS som sekundär kärna för storstadsregionen ser vi inte problem med att vissa sträckor dras i gator, tvärtom ser vi tydliga problem med separata banvallar då de kommer hindra Kistas möjlighet att bli en väl fungerande kärna av stadskaraktär. Banvallar förstärker den karaktär av trafikseparerad förort som många delar av Järvafältet idag har. Det är dock mycket viktigt att spårvägen får egna körfält och välfungerande trafikprioritering i de sträckor som förläggs i gata.

Ett orosmoment med planen i Kista är att hållplatsen hamnar relativt långt från tunnelbanan och busstorget. Vi inser dock de stora svårigheter som finns med att dra banan den vägen och anser att det är bra att det skapas ett inomhusgångstråk mellan dessa via gallerian.

Att alla alternativa sträckningar i Kista innebär en rivning av en (mindre) del av Kistagallerians senaste utbyggnad ser vi som minst sagt ögonbrynshöjande: hur kan stadsplanering gå till på ett sådant sätt? Tvärbanans Kistagren är något som varit med i planerna i ett flertal år. Det här illustrerar väl den problematik med detaljstyrd småplättsplanering samtidigt som man helt missar helheten som idag verkar vara norm inom stadsplaneringen.

Vad gäller sträckningen norr om Kista förordar vi Sollentuna Centrum-alternativet över Helenelund. Det innebär en större investering men det ger också en bättre avkastning med fler resenärer samt ändrade resmönster & ökad regionsammanbindning. Att inte göra denna investering idag är bara att flytta något som slutligen måste göras på framtiden, något som innebär högre kostnader i slutändan. En eventuell senareläggning av hela sträckan till Häggvik är inte lika problematisk då den delen inte kommer påverka passagerartalen lika negativt som Sollentuna C gör relativt Helenelundsalternativet.

Dragningen vid Sollentuna Centrum är, som SL påpekar i sin förstudie, problematisk ur utrymmessynpunkt. En breddning av järnvägen får inte hindras av Tvärbanans utbyggnad. Oavsett hur slutlösningen utformas är det av stor vikt att tvärbanans hållplats hamnar på mycket kort gångavstånd från både pendelstationen och även busstorget samt att de kopplas samman på ett bra sätt.

De framtida möjligheterna för tvärbanan i denna del av Storstockholm är flera. Här ser vi busslinjerna 178 och 179 som tydliga exempel på behövliga linjer som måste anpassas för planerade utvecklingsområden såsom exempelvis nuvarande Barkaby flygfält. En annan sträckning vi ser stora möjligheter för är en ny koppling österut från Kista via Helenelund & Silverdal över Edsviken till Mörby med Tunnelbanan och vidare till Roslagsbanan.

Slutligen: Vi ser med stor oro på att inga pengar har satts av för spårväg syd som är om möjligt än mer behövlig än Tvärbanans Kistagren. Man kan lätt få känslan av att de södra förorterna helt enkelt har blivit övergivna. Spårväg syd fyller ett verkligt behov och vi kan inte nog understryka hur viktig denna satsning är.

Stockholms stads hemsida om tvärbanans Kistagren
YIMBY:s yttrande som PDF
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Leonardo Frithunanthz (21 Mars 2010 16:06):
Fantastiskt bra yttrande!
 0
Jan Wiklund (21 Mars 2010 19:34):
Det finns en konflikt mellan stadsmiljö och effektiv kollektivtrafik, vilket berörs i yttrandet. En snabb effektiv förbindelse mellan, säg, Vällingby och Sollentuna kräver separat banvall där tågen kan blåsa på ordentligt och gå fortare än bil. Å andra sidan krävs också spårväg på gatan för kortare resor. Frågan är vad som är viktigast just här.

Jag skulle ha prioriterat den snabba kollektivtrafiken. Det behövs länkar på tvärs som fungerar som T-bana även om de inte behöver samma kapacitet som T-bana. Däremot ställer jag mig tvivlande till att det skulle behövas spårväg av innerstadstyp ännu på Järvafältet. I framtiden, kanske, om vi får mycket mer och tätare bebyggelse där. Men idag undrar jag om det finns så mycket folk som behöver åka dessa kortare sträckor som innerstadsspårväg är så bra för. Utan man är nog ute efter typ Tvärspårvägen - som alltså är alldeles för långsam.
 0
Anders Gardebring (21 Mars 2010 20:16):
Jan:
Naturligtvis har du helt rätt i att det finns en konflikt. I det här fallet har vi dock gjort avvägningen att tvärbanan inte bör förhindra den urbana utvecklingen av Kista till en regional kärna så som den utpekas i ÖP o RUFS. Möjligen kunde vi ha lyft möjligheterna att lägga i tunnel genom Kista.

Kista kommer få en utökad tillgång till tbana när Kymlingestationen öppnas, något som jag ser som ofrånkomligt på sikt.
 0
Martin Ekdahl (21 Mars 2010 20:21):
Jag körde i Leipzig idag. Där går spårbanan i gatan. Det fungerar bra även om jag som invand Stockholmsförare tycker att det är lite läskigt att dela körfält med spårvagnar. Dessutom ser det trevligt ut. I Prag, Helsingfors och Göteborg fungerar det fint. Borde utan problem fungera även i Kista.
 0
Martin Danell (21 Mars 2010 21:04):
Eftersom Kista idag har två "snabba" spårförbindelser i form av t-bana och pendeltåg håller jag definitivt med om att det är den stadsmässiga spårvägen som saknas.

Jag förstår inte riktigt varför Yimby i detta yttrande tar upp spårvägsyd och anser det mer prioriterat, just det sättet att ställa viktiga satsningar mot varandra trodde jag att man brukade undvika. Sen håller jag inte med om att man rakt av kan säga att spårväg syd är viktigare. Det beror helt på vilken dragning man väljer för respekvie väg. Spårväg syd kan antingen leda till förtätning eller till ytterligare utglesning beroende på vilken sträckning man väljer.
 0
Anders Gardebring (21 Mars 2010 21:12):
Martin:
Vi ställer inte spårväg syd mot tvärbana norr. Vi påtalar bara att spårväg syd är en mycket viktig satsning. Båda behövs!
 0
Martin Danell (21 Mars 2010 22:09):
Här står det ju faktiskt att spårväg syd är mer behövlig än Kistagrenen: "spårväg syd som är om möjligt än mer behövlig än Tvärbanans Kistagren."
 0
Anders Gardebring (21 Mars 2010 22:22):
Martin:
Absolut. Men på vilket sätt innebär det att vi skulle ställa den mot Kistagrenen? Förstår inte riktigt hur du resonerar?
Samma sak kan ju sägas om spårväg city. Egentligen är spårvägstrafik på linje 4 viktigare, men det innebär ju inte att vi ställer det mot spårväg city. Kommentaren är ett ställningstagande för spårväg syd, inte mot tvärbanans kistagren.
 0
Peter D (21 Mars 2010 23:41):
Martin Danell:
Efter alla satsningar på norrort och Kista är det dags att satsa på söderort som knappt ens har några tvärförbindande vägar. Det är nu viktigare att satsa på söderort än norrort.
 0
Leonardo Frithunanthz (22 Mars 2010 00:31):
Jag gillar i princip allt som skrevs i yttrandet. Det jag inte förväntade mig var slutklämmen där ni belyser södeorts eftersatta situation, det var starkt gjort! Jag blev lite fövånad, positivt förvånad dock för situationen söder om söder om söder... är minst sagt diger. Den är akut.
Jag gillar att ni förordar just den sträckningen mot Sollentuna C.
 0
Leonardo Frithunanthz (22 Mars 2010 00:35):
Martin Ekdahl:
Leipzig är en i raden av städer runt om i världen där det fungerar alldeles finfint. De är hur många som helst. Kan det fungera där så skulle det kunna fungera i Kista.
 0
Birdseed (22 Mars 2010 11:43):
Bra yttrande till stor del. Däremot tycker jag att det är alldeles utmärkt att hållplatsen i Kista läggs vid östra kanten på (det bisarrt namngivna) Jan Stenbecks Torg - här finns potential att skapa en levande torgmiljö av det slag som finns i t. ex. skärholmen, trots gallerian där. Genom att skapa ett flöde av människor över torget kan det etableras mycket fler verksamheter där, utanför gallerians restriktiva klor.
 0
Johannes Scherman (22 Mars 2010 15:32):
Sollentuna Kommun håller i huvudsak med om detta yttrande, verkar det som. http:​/​/​www.​sollentunax.​se/​protokoll/​meeting.​php?​meetin.​.​
 0
Jan Wiklund (22 Mars 2010 16:08):
Att Järva har goda kommunikationer med City är inte nog. Kommunikationerna på tvärs måste vara minst lika goda som t-banan för att bilen ska bli onödig. Och om inte bilen görs onödig kommer dess stadssprängande effekter att motverka allt positivt som en stadsspårväg kan åstadkomma.

Stadsspårväg är till för korta resor, t-bana (och pre-metro) för långa. I förorten är avstånden långa. Det talar för t-bana/pre-metro.

Tvärbanan Alvik - Nacka har en snitthastighet på 19 km/h. Sånt är acceptabelt i stadstrafik där ingenting går fortare än så. Men i förortstrafik där bilen går i 50-70 km/h är det patetiskt långsamt. Jag vet inte om Järvaspårvägen kommer att gå nåt fortare än 19 km/h (vilket vore intressant att veta), men om inte kanske det är en förbättring jämfört med nu - men inte en tillräcklig förbättring, den vi behöver för vrida stadsbyggnaden ur bilismens järngrepp.
 0
Gustav Svärd (22 Mars 2010 17:14):
Jan Stenbecks Torg har en hel del potential. I och med att Kista One (höghuset norr om torget) får butikslokaler ut mot torget och med Tvärbanan blir det en helt annan dynamik där än idag (nu är det ju i princip bara Kista Grossen som lockar ut folk ur centrum). Å andra sidan så bli Kista inte tillstymmelse till optimal bytespunkt, det är en rätt bra bit att gå från Tunnelbanan till JStorget.


Visst behövs det snabba förbindelser mellan förorterna för att de ska kunna konkurrera effektivt med bilen, men iochmed hur svår process det är i Stockholm att bygga om infrastruktur så ser jag det tyvärr som orealistiskt att ändra från förortsbana till stadsbana när det börjar komma hus vid sidan - om något så kommer dessa i så fall också vara helt anpassade för att Kista skall förbli en kontorspark (på den sidan Tbanespåren). Dessutom anser jag att om det byggs spårburen kollektivtrafik som är inriktat på att gå i höga km/h kan dessa inte gå i markplan pga den väldigt starka barriär som då bildas. I Kista är det bästa alternativet i min mening just att bygga en stadsbana från början, dels för att det är dit vi vill med Kista (enl. RUFS & ÖP) och dels för att jag inte alls ser det som så hemskt som en del gör med spårväg i gatan. Antalet hållplatser som planeras i Kista visar på att Kista anses vara/bli tätt nog med destinationer och resenärer att just motivera en mer stadsbaneaktig planering.

Visar det sig med tiden att det behövs större kapacitet så kan en ringlinje för Tbanan mycket väl läggas till IMO. Men för att det skall ens finnas i långtidsplanerna måste befolkningstätheten och destinationstätheten upp till långt högre än idag i dessa områden.
 0
Gustav Svärd (22 Mars 2010 17:20):
Vad gäller Tvärbana Syd så har Anders G svarat det rätt bra, men ville passa på att säga att om det var två planer som kommit lika långt och det var antingen eller så skulle jag nog välja TvB Syd - fast jag bor i Kista. Men nu är läget inte så. Kistagrenen är rätt nära att bli av och med den cyniskhet som lätt bildas av att följa spårsatsningar i Stockholm så vill jag pusha hårt för Kistagrenen tills vagnarna börjar rulla (först då går det att slappna av). TvB Syd behövs i framtiden och behövs redan idag. YIMBY handlar inte om att stoppa ett bra projekt för att pusha för ett annat bra projekt annorstädes, vår inställning är positivare än så: båda projekten är bra och behövs. Bygg båda! Självklart kan inte bägge bli av inom par år, men om vi satsade mindre på sprawl-framkallande motorvägsringar och mer på spårväg så skulle pengarna finnas för att komma igång relativt snabbt med båda.
 0
Johan Eriksson (22 Mars 2010 20:19):
Det talas i den inledande texten om barriären som bildas av befintliga och breddade vägar vid korsningen Hjulstavägen E18/Kymlingelänken/Rinkeby allé, och den är ju på alla sätt överdimensionerad låt vara att trafiksäkerheten vid (blivande) motorvägskorsningar också kräver sitt. Vore inte lösningen här att överdäcka Hjulstavägen mellan Enköpingsvägen och Kymlingelänkens kommande anslutning till Hjulstavägen/nordöstra Rinkeby?

-Man blir av med bullerbarriären
-Man knyter fysiskt ihop södra Järvafältet/Rinkeby med Ursvik
-Man skapar, något beroende av längden på överdäckningen, en framtida möjlighet att knyta ihop och bebygga stadsdelarna Rinkeby, Ursvik och Rissne liksom en hel del idag oanvändbar gräsyta utmed de hårt trafikerade vägarna
-Överdäckningen blir synlig från tre stora vägar (minst) och kunde bli ett alternativt Kista men betydligt mindre flashigt och med inriktningen på bostäder som bryter både klassgränser, enklaver och praktiskt påvisar att folk med olika bakgrunder kan knytas ihop i ett stråk från invandrartäta Rinkeby till de mer socialt välmående Ursvik (som även byggs ut) och Rissne.

Man kunde även passa på att göra en stadsmässig fortsättning österut av Rinkeby med klassiska stenstadskvarter där några av kvarterens delar redan finns i form av Rinkebys (östra) lameller.

-Eller är detta med att fysiskt "bryta klassgränser" just det som skrämmer hög- och medelklassgrupper med sin "trygghetsnarkomani" och allmänna rädsla för att komma för nära någon annan del av mänskligheten än sin egen?

Tycker området vid Ursviks blivande station och Rinkeby är ett skolexempel på behovet att sammanbyggande, även om det delvis sker på pelare....
 0
Gustav Svärd (22 Mars 2010 20:46):
Gillar hur du tänker där, Johan E. Om det går så bör den vägbiten överdäckas och Rinkeby sammanbindas med Ursvik. Om motorvägen läggs tillräckligt lågt bör det vara fullt genomförbart.
 0
Martin Danell (22 Mars 2010 23:00):
Anders G: Om man i ett yttrande säger att ett annat projekt är viktigare tror jag att det finns viss risk att det tolkas som att man ställer projekten mot varandra.
 0
Niklas (22 Mars 2010 23:10):
Vad jag inte förstår är att man på direkten gör om Ulvsundavägen till en stadsgata (gäller även Enköpingsvägen). Trafiken kommer i framtiden ändå ledas över kymlinglänken. Om det blir en gata får man automatiskt en sömlös integrering mellan Ursvik och Rinkeby. Som det är nu kommer Ursviksområdet att vända sig inåt från Ulvsundavägen. Självklart kommer detta att försvåra inte integration även om det i framtiden går två vägar över en eventuell överdäckning.

Vad gäller Kymlingelänken vore det utmärkt att i ett första skede låta den vara nedsänkt och gärna att trafikplatsen vid Silverdal får snäva påfartsramper som inte tar sådan plats.
 0
Martin Danell (22 Mars 2010 23:14):
Peter D: Norrort har också usla tvärförbindelser. Jag testade en gång att gå mellan Rinkeby och Kista. Det kommer jag inte att göra om. Bland annat blev jag genomvåt. Eller testa nån gång att ta dig mellan Täby C och Sollentuna C så får du se hur fantastiska tvärförbindelser det är mellan dessa två relativt närbelägna och befolkade orter.

Jag kan i och för sig också tycka att det kan finnas andra projekt som är viktigare än tvärbana till just Kista, men jag tyckte bara inte att just yttrandet om tvärbaneförlängningen inte är rätt forum. Just här ser jag det som viktigare att stödja det projektet så att det blir av.
 0
Jan Wiklund (23 Mars 2010 11:58):
Johan m.fl: Som Jerker Söderlind har påpekat är trafiken t.o.m. på E18 inte större än den på Sveavägen, vilket innebär att t.o.m. E18 skulle funka utmärkt som aveny och alltså kunna vara sammanbindande istället för avskiljande.

Övriga trafikleder i grannskapet har förstås ännu mindre trafik och skulle därmed också de kunna göras om till gator.
 0
Birdseed (23 Mars 2010 14:46):
MArtin: Det finns numera en utmärkt upplyst gångväg på den kortaste punkten mellan Kista och Rinkeby. Tar runt sex-sju minuter mellan områdena, kanse 25 från centrum till centrum.
 0
Johan Eriksson (23 Mars 2010 15:42):
Jan:
Du har helt rätt ang Enköpingsvägen, tänkte inte på att E18 ska dras via Kymlingelänken vilket underlättar en utbyggnad av Rinkeby i östlig riktning mot Ursvik om man nu skulle vara på "intergreringshumör"....
 0
Martin Danell (23 Mars 2010 18:38):
Birdseed: Det låter ju trevligt, tack för upplysningen!
 0
Anders Berg (24 Mars 2010 15:29):
Läser gärna dessa herrars yttrande för att de är så välskrivna numera. Bra jobbat! :)
 0
Gustav Svärd (24 Mars 2010 20:47):
@Anders B Man tackar :)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter