Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Svea Artilleri på Ladugårdsgärdet

 
 
Den nya trappan ut mot Valhallavägen.

YIMBY har lämnat in ett yttrande om Svea Artilleri på Ladugårdsgärdet.

YIMBY ser det som glädjande att arbetet med en utveckling av området vid Svea Artilleri fortgår. Projektet har, med vissa nödvändiga justeringar, en god potential att levandegöra en idag ödslig och underutnyttjad del av stadsdelen, trots sitt ytterst centrala läge med oslagbar tillgång till kollektivtrafik i form av både tunnelbanestation Stadion, blåbussar samt en trolig framtida spårvägsutbyggnad. Även tunnelbanestation Karlaplan samt Roslagsbanan finns på kort avstånd från området varför en hög exploateringsnivå är önskvärt även ur miljösynpunkt.

 
Den ganska intetsägande lådan i korsningen Valhallavägen/Lidingövägen

Planen är i många aspekter bra, även om exploateringsnivån är i underkant och parkeringstalet i överkant för ett så centralt läge med utmärkt kollektivtrafiktillgång. Som vi redan tidigare påtalat är det viktigt att musikhögskolan får nya lokaler i detta läge. En flytt av skolan, som vissa yttrandeställare önskat, vore djupt olyckligt. Denna del av gärdet är i mycket stort behov av en levandegörande verksamhet som musikhögskolan, annars förvandlas området till ren sovstad. Det finns dock skäl att poängtera att den övergripande formen för området tycks ha planerats från helikopterperspektiv snarare än gatunivå. Stadsdelar upplevs som bekant normalt sett av gående och inte från helikoptrar.

 
Helikopterperspektiv


Synpunkter på samrådet

Remiss- och samrådsredogörelsen är inte upplyftande, men ändå ganska munter läsning.

De boende i bostadsrätterna i det nya höghuset Svea Torn, där putsen knappt torkat, beklagar sig över de nya "höghusen" och undrar varför höjdbegränsningen i gällande plan från 1946 inte beaktas...

Andra menar att trafiksituationen kommer att förvärras, trots att alla trafikprognoser pekar på en kraftigt minskat trafikbelastning när Norra länken står kvar, något som också redovisades i samrådsmaterialet.

Förbundet för ekoparken hävdar att planen strider mot PBL:s portalparagraf om "goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktigt hållbar livsmiljö". Vad som är en god livsmiljö är förstås en i allra högsta grad subjektiv fråga, individer som vi är, men vi i YIMBY tycker att det är bättre att använda central mark i kollektivtrafiknära lägen, istället för att låta den stå inhägnad och oanvänd. Alternativet är nämligen att lägga ny bebyggelse längre ut i orörd natur. Det om något är knappast ett gott recept för goda sociala levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Skönhetsrådet har däremot en mycket konstruktiv synpunkter i sin kritik av det geometriska planmönstret som en forma för urbanitet. Precis som skönhetsrådet skriver riskerar området att bli en sluten enklav som avgränsar sig mot omgivningen. Bättre samband behövs, framförallt mot Lidingövägen. Däremot delar vi inte skönhetsrådets syn på att en hög exploateringsnivå riskerar att reducera upplevelsen av Svea Torn.

Länsstyrelsen påtalar att den tydliga gränsen mellan stenstaden och institutionsmiljöerna försvagas och identifierar detta som ett problem. YIMBY delar inte den ståndpunkten utan menar tvärtom att en sådan försvagning är ytterst välkommen och innebär än mycket önskvärd urban sammankoppling mellan Östermalm och Gärdet. En fungerande miljö för människorna i staden måste få vara viktigare än att stoppa klockan för att historiskt kunna utläsa varje steg i historien.

 
Valhallavägen

Gestaltning och stadsmiljö

I gestaltningsprogrammet kan vi läsa att "stor enhetlighet eftersträvas för hela området med så få fönstertyper som möjligt" samt att "stor enhetlighet eftersträvas materialmässigt för att arkitektoniskt hålla samman kvarteret.". Vi i YIMBY menar att detta ingalunda är något positivt, trots att gestaltningsprogrammet försöker påstå det. I större områden som planeras i ett svep bör istället ett stort arbete läggas på att få en varierad gestaltning med olika fasaduttryck, bebyggelsehöjder, fasadfärger och fönster. Det skapar en intressant och varierande levnadsmiljö, i linje med vad vi idag vet ifrån forskning om hur människans psyke fungerar. Området kan trots denna variation hållas samman arkitektoniskt, men på ett mer levande och attraktivt sätt än att alla hus ser precis likadana ut. Vi vill här samtidigt poängtera att gestaltningen av den nya bebyggelsen i många fall är mycket god, men en större variation bör och kan ges.

I samband med vårt tidigare yttrande om det aktuella planområdet noterade vi att det i miljökonsekvensbeskrivningen angavs att musikhögskolan ges en "framträdande plats i hörnet Lidingövägen-Valhallavägen". Vi gav medhåll i denna synpunkt vad gäller Valhallavägen, men riktade skarp kritik mot gestaltningen av områdets möte med Lidingövägen. Tyvärr har inget förbättrats på denna punkt, trots att ärendet nu blivit ännu mer angeläget i ljuset av diskussionerna om en ny arena för Djurgården fotboll. Vår kritik har inte heller kommenterats från kontorets sida i samrådsredovisningen. Istället för en förbättring har planförslaget försämrats på denna punkt genom att den tydliga arkitektoniska markering som hörnet tidigare utgjorde har filats ner och gjorts mer osynligt. Som vanligt med andra ord. I Stockholm hade vi tidigare en tradition av arkitektur som tog plats och uppmärksammades, men mot slutet av 1900-talet kom en ny tradition. Inget får synas. Med ett fåtal undantag är det denna idé som driver både planering och arkitektur. Tyvärr är standardsvaret från byggare, politiker och stadsbyggnadskontor när planer kritiseras att göra om planerna så att de blir mer utslätade. Några år efter att byggena står klara så kritiseras de ofta för att vara för utslätade och intetsägande.

Tänk om vi någon gång kunde ändra på denna trista tradition?

 
Inne i området

Hörnbyggnadens gestaltning bör återfå något av sin tidigare markering. Det kan dock göras på andra sätt än med höjd även om YIMBY själva inte ser några problem med den högre byggnad som tidigare planerades i hörnet.

Förslaget lyckas inte alls med att skapa en framträdande plats för musikhögskolan mot den känsliga urbana spridningskorridor som Lidingövägen utgör. Inte heller får stadsrummet en god gestaltning i denna riktning. Idag karakteriseras den aktuella delen av Lidingövägen av bergskärningar och murar, och är en plats som man snabbt passerar utan att vilja stanna till. Principiellt innebär det aktuella förslaget ingen större förändring i denna aspekt. Den potential till att skapa goda kopplingar mellan stadion och planområdet, mellan Östermalm och Gärdet, till en framtida eventuell arena för DIF, det nya stadsutvecklingsområdet i Norra Djurgårdsstaden liksom att låta staden få röra sig norrut längsmed Lidingövägens östra sida utnyttjas inte. Istället skapas en direkt barriär ut mot Lidingövägen. Även fasadgestaltningen verkar här ha prioriterats ner och upplevs inte lika genomarbetad som i resten av området.

Stadion är en känslig byggnad av stort värde och vi har förståelse för den avvägning som gjorts när man valt att förskjuta bebyggelsen bort från Lidingövägen jämfört med tidigare framlagda förslag. Denna förändring gör dock inte att platsen för den skull kan och bör ges upp, vilket det aktuella förslaget i stora delar gör. Istället för den impedimentmark/grönyta som här planeras bör istället gaturummet få fortsätta i samma nivå som omkringliggande trottoarer hela vägen in till fasaden. Minst en lokalyta bör också anläggas mot Lidingövägen. Troligen är ett läge nära Valhallavägen mest fördelaktigt ur affärsidkarsynpunkt. Takhöjd och andra aspekter i bör anpassas så att möjligheten till ytterligare lokalytor är möjliga i framtiden. Ytan kan med fördel trädplanteras, så länge marknivån är hårdgjord. I framtiden när trafiken minskar har delen närmast Valhallavägen en potential som minitorg. Vi vill markera att vi ser gatunivåns gestaltning ut mot Lidingövägen som en mycket problematisk del i ett annars relativ väl utarbetat förslag.

 


Avslutning

Exploateringen av det aktuella planområdet är positiv. Men om de påpekade problemen inte åtgärdas är det inte bara en risk, utan ett faktum, att området kommer att upplevas som isolerat från Lidingövägen och Stadion. Det rimmar illa med idén om promenadstaden och stadens uttalade mål att skapa levande stadsmiljöer.

Yttrandet som PDF.

Plansidan hos stadsbyggnadskontoret

.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Niklas (6 September 2010 21:23):
Bra yttrande. Man undrar vad som är tanken med att låta området vända sig bort mot Lidingövägen. Redan nu är trafiken på denna gata likvärdig med de mest trafikerade innerstadsstråken. Iom Norra Länken kommer det att sjunka ytterligare. Det finns ingen som helst poäng i att i förtsättningen låta det förbli en motorled.

För övrigt är det intressant att förbundet för ekoparken har synpunkter för ett området som med all tydlighet ligger UTANFÖR nationalstadsparken. Medvetna om detta valde de att hänvisa till första bästa paragraf i PBL för att motarbeta projektet.
 0
Didde (6 September 2010 23:07):
Så vad hände egentligen med Yimbys kritik mot bevarandeintressena? All denna exploatering kan ju fortgå inom både riksintresse för kulturmiljövården och byggnadsminnesförklarade fastigheter.

Vidhåller Yimby fortfarande att bevarandelagstiftningen förhindrar byggande och höga exploateringstal, eller kan det vara så att bevarandesynpunkter till och med kan bidra till en bra stadsutveckling?
 0
Anders Gardebring (6 September 2010 23:24):
Didde:
Kritiken kvarstår. Problemet är inte att det finns byggnadsvårdande myndigheter, problemet är att man i Stockholm, och på andra platser, under alltförlång tid ensidigt har tittat på bevarandevärdena och missat helheten. (Med följden att en inte oansenlig mängd hus idag står och förfaller till ingen nytta. Utan kapital är det nämligen vad som händer med hus).

Just fallet Svea Artilleri har gått igenom en ganska absurd process. Först ville man bygga (och bevara bland annat stallbyggnaderna), men blev nekad detta på grund av bevarandeintressen. Eftersom det inte ansågs möjligt att bygga nytt utan att skada kulturvärden så bestämde man sig helt enkelt för att riva alltihop istället, vilket man också fick tillstånd till först [sic!]. Detta stoppades dock och man återgick till ritbordet och landade i detta.
YIMBY har aldrig varit kritiska till att gammal bebyggelse sparas. Tvärtom så är det något som vi aktivt förespråkar (vilket du kan se om du läser våra yttranden). Problemen, och där vår kritik är och förblir, är när områden inte får utvecklas i takt med sin tid genom nybyggnader och ombyggnader.
 0
Johan Eriksson (7 September 2010 05:15):
Det är möjligt att det finns kvalitéer i det här men det räcker med att se på kartan för att se att detta är ännu ett område som vänder sig inåt och inte utåt.

Kartan visar också tydligt en pågående mycket obehaglig trend där man i brist på visioner och översiktsplan bygger flera såna här moderna getton brevid varandra = vid tiden för Starrbacksängens planerande kunde/ville den stadsplanen inte ta någon hänsyn till ev framtida ny grannbebyggelse.

Jag tycker bägge stadsplanerna uttrycker Yimbys raka motsats = Efter jobbet går man hem till sin enklav där just stadsplanen i sig tycks säga: "du har nog med pengar för att bo här, sköt nu dig själv och skit i andra, omgivningen är ju så osäker ändå".

Fortsätter det här kan man lika gärna gå tillbaka till 60-talets "abc-städer" där man inte heller har någon inbjudande anledning att besöka enklaven brevid. Istället marginaliseras grannen på bekostnad av mer exalterande upplevelser via T-banan/bilen inne i City/innerstaden.

Ett "vi" och "dom" inbyggt i stadsplanen, ett totalt dissande av kvartersstadens sociala förmågor utan snarare är det bara grindar och murar som saknas för ett perfekt "gated community"....

Sammanfattningsvis är jag en starkt förespråkare av (Yimbys) resursnåla förtätade stad men jag kan tänka mig att säga totalt Nej till det här förslaget med motiveringen att Sthlm inte är förtjänt av ännu fler (uppmuntrade) egoister som när de konsumerat färdigt inte har någon som helst anledning att samspela med några andra än möjligtvis reklambyråkompisen på gården. Exakt så här skapas samhällets växande sociala och ekonomiska klyftor och jag är inte för ännu mer segregering redan på skisstadiet!
 0
Martin Ekdahl (7 September 2010 11:38):
Det är förunderligt att planerna alltid eftersträvar "enhetlighet". Har de aldrig läst de studier som säger att människor trivs bäst i variationsrika miljöer? Att sedan nimbyisterna reflexmässigt säger nej till allt nytt blir extra tydligt då det rör sig om boende i nybyggda hus som kritiserar byggandet av nya hus. Otroligt!
 0
Johan Eriksson (7 September 2010 13:15):
@Martin: Vem syftar du på?
 0
Andreas Nilsson (7 September 2010 13:33):
Martin syftar nog på de boende i det nybyggda svea torn som har synpunkter på höjden på den nya bebyggelsen. Står under stycket "Synpunkter på samrådet" i texten.
 0
Niklas (7 September 2010 15:23):
Bra att helikopterperspektivet tas upp. Samma problem kan man se vid Norra Station, men även vid St Eriksområdet, som ser bra ut ovanifrån. Jag undrar om man öht gjort en gångflödesanalys iom denna plan. Det måste ju finnas en vision om ökade gångflöden (iom promenadstaden) och då ska detta analyseras (precis som man gjort med Slussen). Hur återspeglas visionen i detaljaplanerna?
 0
Lucas Stensö De Marie (7 September 2010 19:47):
Oavsett hur lovande deras beskrivningar låter så räckte det med att titta på kartan för att inse att de inte alls gör som de målar upp.

Vad hände med promenadstaden? Att bygga riktig stad med lokaler i botten och knyta samman staden?

Varför kan vi inte för en gång skull göra det på riktigt? Är detta vad man vaskar fram på en av Stockholms mest centrala delar med väldigt bra kommunikationer ser det inte särskilt ljust ut för Stockholms övriga utvecklingsområden.

Är det pga Stadion som man inte drar bebyggelsen längst med Lidingövägen? Det går väl att dra bebyggelse där utan att riskera skador på Stadion?

Och vore det inte kanske bättre att dra EN central gata i området för att kunna bygga slutna kvarter runt, då bör man få plats med betydligt fler lägenheter än de 381 som nu är planerade samt ett mer levande gaturum. För mer än 381 lägenheter borde man väl lyckas klämma in?

Trots att intentionerna tydligen också var att länka samman Svea Artilleri med Starrbäckängen har jag svårt att se det gå ihop med det aktuella planförslaget. Det nya området knyts varken samman med Stockholms innerstad eller Starrbäcksängen.

Och varför i helvete skulle det vara dåligt att lyckas sudda ut den extremt tydliga gräns mellan Stenstad och övrig stad?

Som det ser ut nu är det inte frågan om någon promenadstad, snanare enklavstad, och jag hoppas verkligen de tar till sig detta välskrivna yttrande!
 0
Richard Allard (9 September 2010 12:20):
Bra skrivet.
Redan helikopterperspektivet visar på en otrolig fantasilöshet och hur man bygger för "vi och dom".

Jag skulle vilja att Yimby kompletterar yttrandet med t.ex enklast ett el flera bildförslag vad avser helikopterperspektivet. Detta för att konkret illustrera hur Yimby kan tänka sig planeringen.

Texten i yttrandet är enligt min mening mindre tydlig i den del som handlar om kontakten med kringliggande områden. Hur vill Yimby att den konkret ska åstadkommas?
MVH Richard A
 0
Niklas (9 September 2010 16:16):
Med kontakt skulle jag tolka det som att man skulle låta Brahegatan fortsätta rakt upp mot Lidingövägen, och Grev Turegatan upp mot Löjtnantsgatan.

Vidare skulle man dra Bo Bergsmans väg så att den med rät vinkel korsar de tidigarenämnda gatorna och slutar i en t-korsning med Lidingövägen. Med andra ord bör detta område bli en fortsättning på den andra omgivande områdena, inte någon ensam enklav.
 0
Anders Gardebring (9 September 2010 20:19):
Richard:
Yttrandet är redan inlämnat, så det är svårt att komplettera.
Som alltid, håll koll på forumen, där våra yttranden tas fram :)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter