Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBYs betyg på partierna i Lidingö kommun

 
Valet till Lidingö kommun 2010 är viktigt, eftersom kommunen arbetar med en ny översiktsplan som ska gälla fram till 2030. YIMBY har satt betyg på partiernas handlingsprogram, men har ännu inte hunnit fråga ut partiernas företrädare.

YIMBY skickade in ett yttrande om översiktsplanen i januari i år, och gläds åt att inriktningsbeslutet från i juni uppfyller flera av våra önskemål. Vi stöder förtätning i området från Torsvik till Larsberg, utveckling av Lidingöbanan och pendelfärjor, fler cykelvägar, och bevarande av de stora naturområdena.

En knäckfråga är Södra Huvudledens passage vid Skärsätra. Kommunstyrelsen vill ha en bergtunnel som är tänkt att kosta 500 miljoner kronor, medan flera partier vill bevara nuvarande väg, eller bygga en ny väg i ytläge. YIMBY är överlag kritiska till nya motorleder där det i stället går att bygga ut kollektivtrafik på samma sträcka. Ett alternativ är utveckling av Lidingöbanan med ny vagnpark, ytterligare spår och sammanbindning med Spårväg City, och tät färjetrafik till Dalénum, Brevik och Gåshaga. Nya butiks- och kontorslokaler vid Lidingöbanans yttre stationer skulle hålla områdena levande en stor del av dygnet, och göra de boende på sydöstra ön mindre bilberoende.

De styrande partierna Moderaterna och Folkpartiet står bakom översiktsplanen, som tydligt förespråkar förtätning. Folkpartiet vill utveckla det kommunala bostadsbolaget Lidingöhem med nybyggen eller köp, medan Moderaterna vill tillåta ombildning till bostadsrätter. Detta är en känslig fråga där YIMBY inte tar ställning. Moderaterna vill underlätta för småhusägare att bygga till, medan Folkpartiet vill ha "bibehållen villastadskaraktär". Kristdemokraterna vill också förtäta vid Lidingö Centrum, och betonar Lidingös ansvar för bostadsförsörjning och infrastruktur i regionen. Dessa tre partier stöder tunnelförslaget för Södra Huvudleden.
Överlag ger YIMBY deras program för Lidingö betyget VG.

Centerpartiet vill "värna om Lidingös unika miljö och karaktär av småstad" och "gå varsamt fram med ny bebyggelse och nya trafikleder". De vill förtäta Centrum, men annars "värna om de gröna oaserna i våra bostadsområden". De är motståndare till tunnelprojektet, och får betyget G+.

Lidingöpartiets agenda är Not In My Backyard, NIMBY; de gör motstånd mot nästan alla byggprojekt på Lidingö. De vill att "befolkningen tillåts växa med 10%", det vill säga 4 000 invånare, utan någon tidshorisont. Denna kvot kommer fyllas av redan planerad bebyggelse. Samtidigt förväntar sig Lidingöpartiet att SL, Polisen och Systembolaget utökar verksamheten på ön, och att kultur-, fritids- och handelsutbudet ska utvecklas. Med konstant befolkning, en generation som går i pension med minskad konsumtion som följd, och ökad konkurrens från Ropsten och Värtastaden, är deras önskemål orimliga. Trots att de är kritiska till tunneln tvingas YIMBY ge dem IG.

Miljöpartiet vill bygga resurseffektiva hyresrätter och studentbostäder. De vill fördubbla kollektivtrafiken med utredning om ny spårväg och kommunala bilpooler samt stoppa vägtunneln.
Partiprogrammet nämner inga förtätningsområden, men inte heller motstånd mot översiktsplanen. Betyget blir VG.

Socialdemokraterna vill göra Torsvik till "ett attraktivt bostadsområde där alla har råd att bo". De föreslår stadsvillor i villaområdena, och avstyckning av befintliga villatomter. De är kritiska till de nya stormarknadshallarna på ön, och föreslår förtätning av bostadsområden genom att bygga på ytterligare våningar, eller att bygga ovanpå parkeringsplatser. De vill att Södra Huvudleden ska gå i ytläge med planskilda korsningar. Socialdemokraterna har tydlig YIMBY-profil och får utvärderingens enda MVG.

Vänsterpartiet vill låta bygga 150-250 nya hyreslägenheter om året, men nämner inga särskilda förslag förutom flerbostadshus i villaområdena. Liksom övriga rödgröna partier vill de att Södra Huvudleden ska gå i ytläge. Vänsterpartiet får VG.

YIMBY tar inte ställning i höger-vänster-frågor, men är positiva till att de rödgröna står enade i sin kritik mot tunneln och för förtätning. Vi beklagar att inget av de borgerliga partierna är något perfekt YIMBY-alternativ, men kan ändå rekommendera alla partier utom Lidingöpartiet.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (9 September 2010 22:42):
Jag vill inte gärna lägga mig i Lidingöbornas val av partier men ser av självklara skäl gärna att hela Stockholm växer proportionerligt så att inte ett fåtal kommuner blir tvungna att axla ansvaret att skapa en värdig huvudstadsregion för en kraftigt växande befolkning medan andra vägrar all förändring.
 0
Johan Eriksson (10 September 2010 06:26):
Håller med Martin och tillägger att Lidingö verkligen har förutsättningnarna när det gäller kollektivtrafik men Lidingöbanan bör kompletteras med dubbelspår på resterande nödvändiga sträckor inkl Lidingöbron, kopplas ihop med Cityspårvägen och tvärbanan när den från Solna via Universitetet nått Husarviken och Ropsten.

Men det gäller bara södra delen av ön och för att kunna erbjudna inbitna bilister miljövänliga direktresor bör Norra Lidingöbanan återuppstå men i en delvis ny anpassad sträckning:

-Ropsten-Lidingöbron (dubbelspår!) - från brofästet upp till Torsviks torg - Lidingö C - Kyrkviken - Rudboda.

Tror fler på Lidingön blir intresserade av denna vision när väl 21an går hela vägen in till stan (igen)!
 0
Niklas (10 September 2010 10:59):
Jag håller inte med om att kommunerna ska växa proportionerligt. Själv vill jag se en förtätning av de centrala delarna. Lidingö kommun ligger i allra högsta grad centralt i regionen.
 0
Göran Grahn (10 September 2010 14:02):
Anledningen till att många människor vill flytta till Lidingö är dess karaktär av öppen och grön trädgårdsstad. Om man tillåter för mycket exploatering förstörs dessa värden. Såsom företrädare för Lidingöpartiet tycker jag nog att YIMBY:s utvärdering inte är helt rättvis. Vi har godkänt omvandlingen av Dalenumområdet med ytterligare 1000 lägenheter och är även positiva till överdäckningen av Torsvik. Lidingö är Sveriges 5:e tätast befolkade kommun och c:a 60 procent av Lidingös innevånare bor i flerfamiljshus. Med de områden i Larsberg, Skärsätra och Näset som byggdes på 1960-talet har vi redan bidragit till bostadsbyggandet i regionen. Vårt parti bildades när det fanns hot om att hela ön skulle omvandlas till miljonprogramsområde, och har sedan 1973 bidragit till att värna om småskaligheten och de bevarade naturområdena som är till glädje för hela Stockholmsregionen.
 0
Paul Lindquist (10 September 2010 16:12):
Det är trevligt med människor som är positiva till utveckling och inte bara ryggradsmässigt säger nej till all förändring. Låt mig bara komma med två kompletteringar til er analys:

1. Ett beslut om upprustning av Lidingöbanan med nya vagnar, dubbelspår på delar av sträckan (vilket kommer att snabba på resan med 2-3 minuter) och sammankoppling med Spårväg City är redan taget. Arbetena kommer att påbörjas 2012 och ska vara klara 2014.

Vi är övertygade om att detta kommer att öka kollektivtrafikåkandet, men det minskar inte behovet av en vettig väglösning genom Skärsätra. Hela Lidingöbanan har idag 10 700 passagerar medan det bara i snittet genom Skärsätra kör drygt 12 000 bilar varje dag.

2. Vi planerar ingen "motorled" utan det är en 50-väg av normal standard som är tänkt att byggas. Att den förläggs i tunnel under bostadsområdet i ca 300 meter är för att förbättra trafiksäkerhet och boendemiljö.

Paul Lindquist (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Lidingö
 0
Niklas (10 September 2010 17:21):
@Göran G:
Om det som Tore K skriver stämmer, kan ni, bortsett från det som redan planerats, inte tänka er någon befolkningsökning på Lidingö. Detta samtidigt som befolkningen i resten av regionen beräknas öka med 25% den kommande 20-årsperioden. Om vi går till SCB ser vi att Storstockholms sammanlagda befolkning under perioden 051231-100630 ökade med 7,6%. Under samma period ökade Lidingös befolkning med bara 4,1%. Att Lidingö är tätbefolkat är naturligt, då det gränsar mot Stockholms innerstad (enligt den administrativa indelningen). Sundbybergs kommun är 2,5 gånger mer tätbefolkat och Solna kommun är nästan dubbelt så tätbefolkat som Lidingö. Den del av Stockholms kommun som ligger utanför innerstaden och kallas Västerort har den dubbla folktätheten jämfört med Lidingö. Söderort är 2,5 gånger mer tätbefolkat än Lidingö.

Naturligtvis kommer folkökningen på många håll innebära att områdenas karaktär ändras. Ofta antas det att en sådan förändring är till det sämre. Men varför måste det vara så? Jag ser det som er, politikers, uppgift att skapa förutsättningar att låta staden växa på ett bra sätt. Det går! Jag vill inte ha några politiker som ger upp och säger att det inte går.
Tänk om alla kommuner i Storstockholm fick för sig att säga stopp och belägg som ni säger er vilja göra? Det finns idag knappast något hot om att göra om Lidingö till ett enda miljonprogramsområde. Däremot har ni en möjlighet att skapa vackra och intressanta urbana stråk längs vattnet mellan Larsberg och Torsvik och utveckla dessa delar av Lidingö.

För övrigt kan jag tillägga att jag gärna skulle vilja bo på Lidingö. Anledningen är det centrala läget. Dock skulle jag undvika trädgårdsstäderna om det gick. Det ultimata vore stadskvarter med goda kommunikationer till Ropsten eller Loudden.
 0
Tore Kullgren (11 September 2010 16:16):
@Göran: Villor finns i hela stockholmsregionen; i Norrtälje kommun kostar de dessutom en bråkdel av vad de kostar på Lidingö. Lidingös attraktivitet handlar om det centrala läget; Lidingö Centrum ligger 4½ kilometer från Stureplan.

Dalénum kommer få minst 2 000 nya invånare. Tillsammans med Torsvik, Rudboda och andra redan beslutade förtätningsprojekt, så är kvoten om 10% befolkningstillväxt redan fylld. Lidingöpartiets program är i praktiken ett nej till alla framtida byggprojekt.
 0
Michael Diamant (12 September 2010 14:07):
Som f.d. Lidingöbo (och moderatväljare till riksdagen) är jag åtminstone glad över det "lilla". Borgeliga villakommuner brukar vanligtvis vara tokigt utvecklingsfientliga där mycket handlar om att inte skapa traffikköer för de bilberoende lokalborna.

Lidingö har flera fula "sår" från 60-talet och inflyttningen till Stockholm är ett utmärkt sätt att läka dessa sår. Några grönområden behöver inte offras utan det enda man behöver göra att förtäta och knyta samman befintliga halvt ödsliga bostadsområden (ej villaområdena!).

Den lilla förtätning som redan skett i ex Bodal och Larsberg har varit mkt positiv men potentialen är mycket större och varje förändring höjer livskvaliten för områdenas innevånare.
 0
Jonas Lundgren (v) (12 September 2010 20:44):
Jag tycker att YIMBY har gjort en bra analys i det stora hela. Dock vill jag påpeka att Vänsterpartiet agerar som pådrivare till all förtätning. I översiktsplanen har avsiktligt undanröjts möjligheterna som kom fram i Agenda21 med en förtätning i Larsberg/Bodal/Högsätra/Dalénum. Uppenbarligen är en sådan förtätning inte lika intressant längre. För Vänsterpartiet Lidingö är en sådan förtätning fortfarande aktuell. Vi är intresserade av att ge Lidingö en större mångfaldsprägel. Nybyggnation av hyresrätter i form av radhus är ett exempel på hur man kan variera boendeformerna i de största villaområdna. Vänsterpartiet vill ha mer folk till Lidingö, därför ser vi också gärna att man bygger på höjden för att få in mer folk. För att variera den socioekonomiska statusen i områdena mer vill vi exempelvis öka andelen hyresrätter i Dalénumområdet och utöka bostadsbeståndet i kommunala bolaget Lidingöhem Ab.

Gällande Lidingöbanan så stöder vi den överenskommelse som träffats med SLL nyligen och som innebär ett tryggande av banans framtid. Vi vill också öka turtätheten för bussar i området, bland annat ut till Bosön för spontanidrottarna. Detta sker också i dialog med våra representanter i SL:s styrelse och Landstinget.

Vill man veta mer så hänvisad man till Vänsterpartiet Lidingös hemsida och till bloggarna (v)alombudsmannabloggen - Lidingö http:​/​/​lidingovanstern.​blogspot.​com och Världen-Sverige-Lidingö: http:​/​/​jonaslundgren.​blogspot.​com

Mvh
/Jonas Lundgren
valombudsman
presstalesman
styrelseledamot
Vänsterpartiet Lidingö
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter