Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om kvarteret Lagern i Solna

 


Solna har tagit fram ett planförslag där området där Råsunda fotbollsstadion nu ligger bebyggs med bostäder och kontor. Föreslagen stadstruktur innebär att fler stråk skapas genom området, så att sambanden mellan Solna centrum och Råsunda stärks.

YIMBY ställer sig mycket positivt till Solna stads planer, att bygga stadsmässiga kvarter där Råsunda fotbollsstadion idag ligger. Som konstateras i planbeskrivningen är utrymmet för litet för en ny arena som kan möta dagens krav. Dessutom ligger planområdet inom det som enligt både RUFS 2001 och RUFS 2010 definieras som den centrala regionkärnan. Tanken är att området på sikt ska bli en del av samma stadsstruktur som dagens övriga innerstadsdelar, såsom exempelvis Norrmalm och Östermalm.

Idag kännetecknas området kring Solna C mestadels av förortsbebyggelse. Längs med Råsundavägen finns dock ett antal stadsmässiga kvarter och en ansats till stadsmässig struktur. För att lyckas med målen som utstakats i både RUFS 2001 och 2010 krävs en radikal omgestaltning och ny stadsstruktur söder om Råsundavägen, med Frösundaleden och Solnavägen som framtida ihopbindande stadsstråk, jämförbara med dagens Sveavägen, Odengatan och Götgatan. Att bygga stadsmässiga kvarter som fortsättning av existerande stadsstruktur, som led i omgestaltnings- /omstruktureringsprocessen, är därför alldeles utmärkt. YIMBY ställer sig dessutom positivt till att konceptet shared space/gångfartsgata provas även här i Stockholmsregionen. Vi har dock ett par synpunkter som tar upp själva stadsplanen och gestaltningen.

Det är positivt att Bollgatan förlängs genom området. Detta innebär att man på allvar arbetar för att skapa stadskvarter integrerade i en omgivande stadsplan, istället för en isolerad enklav. Bollgatan saknar idag liv, mycket pga. att kvarteren intill till stor del saknar verksamhetslokaler i bottenplan. Att förlänga Bollgatan genom området kan innebära ett större gångflöde på den idag existerande gatubiten, eftersom de nya kvarteren kan agera målpunkt i och med nya verksamhetslokaler i bottenplan.

YIMBY håller med om intentionerna i RUFS:en och Solna stads översiktsplan, att Solnavägen och Frösundaledens omgivningar ska förtätas utifrån principen att bygga fram en tydligare stadsmässighet. Det är med förvåning YIMBY noterar att man inte ens gör en ansats till att utnyttja den stadsmässiga potential som Solnavägens och Frösundaledens korsning har. Istället för ett livligt gatuliv intill korsningen planerar man att anlägga ny vegetation, likt den vegatation som idag återfinns mellan Solnavägen och Västra vägen, och som planen för Solna city är tänkt att åtgärda. Resultatet av detta blir en mörk gångväg intill ett anonymt kontorshus, som kommer upplevas som otryggt under dygnets mörka timmar.

Mellan bostadskvarteren ska enligt planen anläggas en gånggata. Syftet är att möjliggöra passage för gångtrafikanter genom de uppbrutna kvarteren. YIMBY har dock svårt att se en motivation för detta. Gångpassagen kommer inte att förkorta gångavståndet till någon målpunkt utanför kvarteret för någon. Den kommer inte innebära att färre bilvägar kommer behöva passeras. Den innebär däremot att man försätter chansen att skapa en trygg och bilfri miljö för de mindre barnen, i form av en sluten innergård.


Illustrationsplan som visar den föreslagna bebyggelsen.

Att bryta upp kvarteret innebär att gränsen mellan privat och halvprivat område luckras upp. Innergården upplevs som mindre trygg för de boende, medan utomstående ändå uppfattar området som halvprivat och ogästvänligt. En sluten innergård är dessutom bättre skyddad mot omgivande buller, vilket skulle vara till fördel eftersom området är relativt bullerstört. Behov av "tyst sida" är något som uttryckligen nämns i planprogrammet. YIMBY menar att fördelarna med att bygga ett slutet (istället för uppbrutet) kvarter, i detta fall vida överväger eventuella nackdelar.

Avståndet till närmaste tunnelbanestation och tvärbanestation kommer vara mellan 100 och 300 meter. Med tvärbana kommer man ta sig till Solna Station (pendeltåg) eller Sundbybergs station (tunnelbana/pendeltåg/regionaltåg) på ett par minuter. Med t-bana tar man sig till både Kista och T- Centralen på under 10 minuter. Planområdet kommer således vara välförsörjt på kollektivtrafik och YIMBY har svårt att se hur en så pass hög parkeringsnorm som 1,1 kan motiveras i detta läge, om syftet är att i linje med RUFS:en göra detta till en del av den centrala regionkärnan. Som jämförelse är bilinnehavet i dagens centrala regionkärna, dvs Stockholms innerstad, mindre än hälften. Att anlägga parkeringsplatser under bebyggelse innebär högre byggkostnader och i förlängningen högre bostadspriser. YIMBY föreslår att parkeringsnormen sänks väsentligt. En parkeringsnorm på 1,1 innebär att mer än en parkering per hushåll ska byggas. Är den som inte vill eller kan köra bil inte välkommen i Solna?

YIMBY känner en viss oro över de illustrationer som presenteras i planprogrammet. Kontorshuset ut mot Frösundaleden är helt enkelt inte inbjudande, utan kan liknas vid det som i folkmun kallas för "skokartonger". Byggnaden kommer att hamna i blickfånget om man rör sig längs både Solnavägen och Frösundaleden. YIMBY förordar att man i detta exponerade läge inbjuder ett par välrenommerade arkitektbyråer till en arkitekttävling. Tävlingens förutsättningar bör vara tydliga och YIMBY föreslår att man närmast korsningen bygger ett riktigt högt hus (runt 120 -140m högt), som pendang till såväl Tors torn i andra änden av Solnavägen, som det intilliggande Dallashuset. En visuell markör som syns från den ena till den andra änden i stråket kan förkorta det mentala avståndet mellan de två stadsdelarna och på sikt skapa bättre förutsättning för urbana samband.

Bostadskvarteren verkar enligt de tillgängliga illustrationerna vara av den standardtyp som byggts de senaste 10-15 åren. Avskalad nyfunkis är per definition inte fel, men så länge variation saknas leder det till ett tråkigt stadsrum. YIMBY förordar små markanvisningar så att fler byggherrar samsas om samma kvarter, vilket i sig ger bättre förutsättning för gestaltningsmässig variation. I Råsunda bör varken nydanande arkitektur eller pastischer på 20-talsklassicism, jugend eller funkis uteslutas.

Som utgångspunkt i de synpunkter som framförts på planprogrammets förslag, har YIMBY utarbetat ett alternativt förslag som diskussionsunderlag. Detta redovisas i nedanstående bild.


YIMBY:s alternativplan.

Skiss på YIMBY:s alternativa planförslag: Mörkgrått betecknar ny bebyggelse medan ljusgrått betecknar befintlig. Till skillnad från originalförslaget innebär det alternativa förslaget att bostadskvarteren blir helt slutna kvarter. Det sydligaste kvarterets kontakt med Frösundaleden förstärks för att inte bryta mot RUFS och översiktsplan. Dess sydöstliga hörn utgörs av en höghusaccent på 120-140 meter (utformning sker genom arkitekttävling). Gränsen ut mot Frösundaleden och tvärbanetråget utgörs av trottoarmark. Verksamhetslokaler förläggs ut mot denna trottoar.

Kamhusets små inhägnade gårdar byggs igen med envåningslokaler. Om tekniska möjligheter finns kan man överväga att låta kamhuset få ytterligare en eller två våningar med bostäder. I YIMBY:s förslag bryts även Kamhuset upp i två delar, då Bollvägen förlängs mot grönområdet. Syftet är att låta de boende i omgivande kvarter få bättre parktillgång. Detta är givetvis beroende av om markägaren ger sitt medgivande. Ett sådant förslag innebär att områdets totala kontorsyta minskas, något som skulle kunna kompenseras med fler våningar på det sydligaste kvarteret.

Läs YIMBY:s yttrande om som PDF
Plansidan hos Solna kommun

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Niklas Öhrström (23 Februari 2011 12:03):
Något man bör påminna sig om är att de uttalade visionerna i RUFS:en inte är något som kommer utav sig själv om 19 år. Om innerstaden år 2030 (som RUFS:en säger) även ska omfatta Solna (upp till Råstasjön), Sundbyberg (öster om Duvbo), Ulvsunda, Alvik/Traneberg, Stora Essingen, Gröndal, Aspudden, Midsommarkransen, Liljeholmen, Årsta, Hammarbyhöjden, Sickla-Järla och Norra Djurgården, är det kvartersstad vi ska bygga där nu - inte om 15 år. Då är det försent. Att bygga mer av förortsstruktur gör det till slut praktiskt omöjligt att uppnå dessa mål.
 0
Henrik (23 Februari 2011 16:15):
"Avskalad nyfunkis är per definition inte fel" betyder inte det jag tror att författaren egentligen menar.
 0
Niklas Öhrström (23 Februari 2011 17:51):
Henrik:
Du hittade en språkmiss. I sin kontext kanske författarens avsikt framgår bättre?
 0
Henrik (23 Februari 2011 19:04):
"Du hittade en språkmiss. I sin kontext kanske författarens avsikt framgår bättre?"

Förhoppningsvis förstår alla avsikten trots språkmissen, men om man sätter uttalandet i kontexten av vad som verkar populärt att bygga så skulle en oförsiktig läsning ändå kunna ge upphov till missförstånd.
Måhända förespråkas nyfunkis i såväl svarta och bruna som gråa och vita toner? Nyfunkis icke enbart i 5-6 våningar utan även i 2-3 våningar? Inte bara halvöppna kvarter i nyfunkis utan även fina punkthus i parkmiljö i vacker nyfunkis?

Sarkasm åsido, min kommentar var endast avsedd att uppmärksamma vikten av att alltid korrekturläsa texter.
 0
Anders Norén (23 Februari 2011 21:31):
Jag är övertygad om att "avskalad nyfunkis är per definition inte fel" betyder precis det. Inte fel per definition, men jättefel när det enda som byggs är avskalad nyfunkis.

Philadelphiaost är per definition inte fel, men tro mig, det går att föräta sig på philadelphiaost. Jag har prövat.

Tidskriften Arkitekten har förresten en artikel om likriktningen i februarinumret:

"Nya flerbostadshus, som till väsentliga delar är bostadsrätter, liknar varandra. Det tycks spela liten roll vem som bygger dem. Samma slutsatser gång på gång. Ljusa putsfasader med påhängda balkonger och kanske ett och annat fält i någon dekorativ färg. Bara ett projekt avviker från det hela. Mörkt tegel. Symptomatiskt är det byggt av den minsta byggherren som jag ser har sin skylt uppsatt i området."

"Jag blir gång på gång tvungen att bekräfta samma sak som under mitt besök i Annedal: skillnaden mellan de olika byggbolagens produkter är liten. Vid ett tillfälle står jag i ett gathörn i Järvastaden. Jag har tre hus, eller kvarter, i blickfånget. De är byggda av tre olika byggherrar, alla stora. Det är svårt att förstå utifrån vem som har byggt vad."
 0
Martin Ekdahl (23 Februari 2011 22:11):
Solnas planförslag ser rätt trist ut. Jag gillar yttrandets förslag med små markanvisningar så att fler byggherrar samsas om samma kvarter för att få bättre förutsättningar för variation i gestaltningen. Det är dödligt tråkigt med alla dessa lådor som pluppar upp i oändliga rader. Ja, det är upprepningen, inte formen, som skapar denna visuella tristess.

Avskalad funkis är per definition inte fel. Avskalad funkis in perpetuum är definitivt totalt fel. Jag vill åter påminna mig om guiden på Arkitekturmuseet som stolt påpekade att där Åhlénshuset i Klara idag ligger låg minsann 25 kvarter innan rivningarna. Man lyckades med bedriften att ersätta mångfald med enhetlighet. Sen är det bara att lägga enhetligt kvarter till enhetligt kvarter. Så många arkitekturideologers, byggherrars och politikers våta dröm. Repetition istället för originalitet.
 0
Axel (23 Februari 2011 23:13):
Enformigheten är en svår nöt. Byggbolagen tänker numera moduler och strömlinjeformat byggande för att optimera ekonomin.

Så alla byggbolag, stora som små, bör uppmuntras att tänka "utanför boxen". Men då krävs också uppmuntran från politiskt håll, och tydliga estetiska ambitioner överlag. Det är ett ansvar och en utmaning att bygga stad...
 0
Niklas Öhrström (24 Februari 2011 00:44):
Axel:
Jag tror en del har att göra med att byggmarknaden består av ett fåtal gigantiska aktörer, för vilka varje enskilt projekt är betydelselöst (om det inte handlar om någon större arena eller dyl). Om vi fick in fler och mindre byggherrar skulle färdigställandet av varje projekt, stort som litet innebära någon form av yrkesstolthet.

Ju mindre markanvisningar desto lättare blir det i längden för mindre byggherrar att etablera sig.
 0
Micke (24 Februari 2011 11:03):
Jo, oligopolsituationen är såklart tillsammans med överdriven reglering (vilket såklart hänger ihop) en stor orsak till både bostadsbristen och bristen på kontraster. På en bakbunden fastighetsmarknad blir estetisk trivsel lågt prioriterad. Men det finns också villfarelser bland både arkitekter och tjänstemän inom det offentliga att kontraster är oönskat, och att nybyggnation ska "smälta in" i den befintliga miljön, vilket tvärtom ofta får den att sticka ut genom att vara ohistoriskt mesigt. Idén att arkitektur utan egen personlighet skulle vara ett ideal måste krossas, och helst så brutalt som möjligt.
 0
Sven Markelius (24 Februari 2011 13:30):
Redan i andra meningen avslöjar YIMBY sin okunnighet: "YIMBY ställer sig mycket positivt till Solna stads planer, att bygga stadsmässiga kvarter där Råsunda fotbollsstadion idag ligger. Som konstateras i planbeskrivningen är utrymmet för litet för en ny arena som kan möta dagens krav."

Det går alldeles utmärkt att få in en modern och internationellt certifierad fotbollstadion på Lagern 1 och 2 förutsatt att den har en kapacitet om c:a 35.000 åskådare.

YIMBY är ute och cyklar - rejält.

Frågan är varför?
 0
Niklas Öhrström (24 Februari 2011 15:10):
@Sven M:
Om dagens krav är att bygga en arena för 50.000 så är området för litet. Dock är detta en petitess i själv yttrandet. Att Råsunda ska rivas har man redan beslutat om (under förutsättning att jag inte minns fel).

Den viktiga frågan är således vad som ska ske med platsen efter det. Har du några åsikter om det?
 0
Johanna Graf (24 Februari 2011 16:39):
Det är klart att man ska bygga stad i kollektivtrafiknära lägen, men varför tar de inte hänsyn till områdets historia? Se hur engelsmännen har byggt om Arsenals gamla arena Highbury, som för övrigt stod förebild för Råsunda när det byggdes? http:​/​/​www.​highburysquare.​com/​gallery.​html
Highbury är lyxlägenheter, men man behöver ju inte bygga fullt så lyxigt. Och hellre färre och dyrare än det trista och totalt historiedemolerande gyttret som finns inritat nu.

Håller med Martin om att påpekandet om mindre byggherrar som får chans att vara med och bjuda ökar chansen till variation är bra, men vet ingen hur det gått till när PEAB fått dessa byggrätter? Fotbollsförbundet äger marken och får rundligt betalt av PEAB som i sin tur får en massa byggrätter av Solna stad. Så haussas priset upp ordentligt genom ett avancerat ryggkliande, där PEAB köper dyrt mot att Fotbollsförbundet lägger in pengarna i den nya arenan, (som PEAB har kontrakt på att bygga), och att Solna stad förser tomten med byggrätter motsvarande ett halvt Blåkulla.


De enda som är riktigt glada är väl PEAB, som ska anlitas för att bygga både Solnas och Stockholms nya arenor.
 0
Daniel (24 Februari 2011 16:44):
Med tanke på att Solnas stadsdirektör jobbat som konsult åt arenaprojektet så kan man nog hitta några anledningar där till att Peab har fått vissa byggrätter, även om inget olagligt har skett.
 0
Sven Markelius (25 Februari 2011 11:47):
Niklas Öhrström :

Nej, detaljplanen är ej antagen. Det är väl rimligen därför YIMBY självpåtaget skriver en remiss?

Fotbollstadion i Råsunda är en av världens 10 mest klassiska fotbollsarenor enligt FIFA.Som Johanna Graf beskriver så påminner stadsdelen Råsunda mycket om London-stadsdelen Highbury med en VM-final-arena inkilad i stadsbebyggelsen. En unik miljö.

Nu vill Solna (uppmuntrade av ett byggbolag med besynnerliga kopplingar till kommunens ledande politiker och tjänstemän) riva detta för anonyma bostäder och kontor. Vidare bygger man ett projekt som kallas "Arenastaden" som mest av allt liknar en Finlands-färja.

Kul för alla controllers på PEAB som kan fakturera. Mindre kul för Solna och Stockholm.

YIMBY står med sitt remissvar vid sidlinjen och viftar uppmuntrade utan att vara med i matchen.
 0
Alf . (25 Februari 2011 15:19):
Johannas länk var helt klart bra. Men istället för allt sly i mitten borde de ha haft fotbollsplanen kvar också.

Det är viktigt att det skapas massor av lägenheter och annan yta i Råsunda men det skulle vara synd om fotbollsplanen och arenan bara förintas och glöms helt bort.
 0
Fredrik (25 Februari 2011 17:25):
Jag som hammarbyare tycker att det är synd att det inte blir något spår kvar. En del av planen kunde man väl behålla som park. Med ett gyllene mål... Göra en läktare till bostäder. Iallafall en symbolisk gest.

Så pass viktig är platsen att jag faktiskt blir lite ledsen över att man kommer att kunna promenera förbi där utan att ha en aning om att det i över hundra år låg en fotbollsplan där. En fotbollsplan där alla våra stora spelare lirat, där Pele debuterade i landslaget. Bara en sån sak.

Jag inser att fotboll inte är något med samma status i Sverige som i andra länder. Men någon gång kan den väl få lite respekt. Jag känner engelsmän som troligen skulle få en tår i ögat av planerna...
 0
Niklas Öhrström (26 Februari 2011 11:38):
Sven M
Lite klargöranden är nog på sin plats.

Det finns ett rivningsbeslut på arenan och det är inte samma sak som en detaljplan, som i sig handlar om vad platsen är tänkt att innehålla i framtiden.

YIMBY har skrivit ett yttrande. Det är inte samma sak som att vara remissinstans. Även privatpersoner brukar ha rätt att skriva yttranden. Information om hur man går tillväga och vart yttrandena ska skickas brukar finnas på de sidor där kommunens detaljplaner presenteras.

Vad gäller att återanvända lokalerna verkar det som att det är något som övervägts eftersom "Dallashuset" och "Kamhuset" bevaras. Enligt planprogrammet anges att de andra byggnaderna är i så dåligt skick att "det inte är ekonomiskt och tekniskt rimligt att bevara".

http:​/​/​www.​solna.​se/​sv/​stadsbyggnad-​trafik/​pagaende-​de.​.​

Så den viktiga frågan (som du missar) är vad som ska vara på platsen i framtiden. Och det är det som YIMBYs yttrande handlar om.

Vad gäller "Arenastaden" har YIMBY redan lämnat in ett yttrande och detta kan diskuteras på följande tråd: http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​7/​yimby-​lamnar-​in-​yttrande-​_​.​.​
 0
Sven Markelius (26 Februari 2011 15:35):
Niklas Ö :

Och du missar konsekvent att ert yttrande innehåller en mängd sakfel där ni upprepar sakfelen från Solna stads dokument.

Det hade gått alldeles utmärkt att behålla Fotbollstadion och den urbana miljön kring denna. En numera fd stadsdirektör som utreds för mutbrott, ett byggbolag och lite politiker ville annorlunda.

Istället kommer området omvandlas till ett intetsägande bostads- och kontorsområde som folk möjligen kommer besöka av misstag eller om de har kört fel.

Är det den här låga och oinitierade nivån på YIMBYs övriga yttranden?
 0
Niklas Öhrström (26 Februari 2011 15:56):
Sven M:

"Och du missar konsekvent att ert yttrande innehåller en mängd sakfel där ni upprepar sakfelen från Solna stads dokument."

Om det är sakfel i Solna stads planbeskrivning får du gärna visa vilka dessa är och på vilket sätt du kommit fram till att de är sakfel (dvs yttranden från oberoende sakkunniga och inte rent tyckande).

"Det hade gått alldeles utmärkt att behålla Fotbollstadion och den urbana miljön kring denna. En numera fd stadsdirektör som utreds för mutbrott, ett byggbolag och lite politiker ville annorlunda."

Det finns någorlunda urban miljö norr om arenan. Söder därom är det inte särskilt urbant (snarare suburbant). Vad gäller påstått mutbrott gäller det såvitt jag vet arenastaden så det får du gärna diskutera i den tråden. Här diskuterar vi istället kv Lagern.

"Istället kommer området omvandlas till ett intetsägande bostads- och kontorsområde som folk möjligen kommer besöka av misstag eller om de har kört fel. "

Det är möjligt att du har rätt i det. Och det är ju faktiskt här YIMBYs yttrande kommer in. Om du bemödar dig att läsa igenom det vi skrivit, ser du att vi tar upp problematiken kring intetsägande bostadsområden och förortsproblematiken. Har du överhuvudtaget läst igenom yttrandet, utan att haka upp dig på första stycket?

"Är det den här låga och oinitierade nivån på YIMBYs övriga yttranden? "

En mycket konstig fråga du ställer här. Om du ska kunna bilda dig en uppfattning om YIMBYs övriga yttranden bör du nog först och främst läsa igenom dessa (och även detta).
 0
Alf . (28 Februari 2011 19:51):
Om arenan eller delar av den ska vara kvar borde den användas på ett annat sätt än som arena, ungefär som ett gammalt minnesmärke fyllt med nya saker.
 0
Niklas Öhrström (28 Februari 2011 20:33):
Alf.:
Håller med dig. Men de delar av arenan som ska sparas har inte ens idag någon arena-funktion. Att spara resten som man gjort i Highbury låter visserligen spännande, men är troligtvis inte möjligt pga byggnadens skick. Debatten bör istället handlar om vad som ska vara där istället (i likhet med Slussendebatten).
 0
Rasmus Kaj (1 Mars 2011 07:28):
Om man tar bort Råsunda, är då de tre träningsplanerna söder om Max relevanta att ha kvar? Om man tar även den ytan i beaktande finns det gott om plats att bygga stad i området. Då kanske man kan tänka sig att ha en (kanske inte fullstor) fotbollsplan för spontanspel och kanske korpmatcher ungefär där den nuvarande planen ligger. Stadskvarter, stadskvarter, fotbollsplan, stadskvarter.

Vill man vill bevara och hylla platsens fotbollshistoriska värde har jag nog svårt att se ett bättre sätt än att låta folk faktiskt spela fotboll där.
 0
AIK-are (1 Mars 2011 19:56):
Mitt namn tror jag sager tillrackligt vad jag tycker om de vidriga planerna att riva en arena som klassas som en av varldens mest klassiska arenor enligt FIFA. Skrota Skytteholm istallet, mer mark.
 0
Martin Ekdahl (1 Mars 2011 19:58):
AIK-are: Ja, det är argument som kan respekteras ;)
 0
AIK-are (1 Mars 2011 20:06):
A andra sidan trodde jag YIMBY inte ville riva gamla, historiskt viktiga byggnader nar det man lika garna kan tara ner planerna bredvid :)
 0
Herbert Tingesten (1 Mars 2011 20:15):
Jag tycker också det är en lite underlig prioritering. Bygg på Skytteholm och ge den bollspelande allmänheten fri tillgång till Råsunda istället! Visserligen är en arena dyrare i drift men det borde väl gå att finansiera genom att hyra ut delar av anläggningen för kommersiella ändamål.
 0
Niklas Öhrström (1 Mars 2011 22:31):
AIK-are och Herbert:
Om vi utgår ifrån att de inte ljuger i plandokumenten så är det inte möjligt. Arenan är tyvärr i så dåligt skick att det inte går att bevara. Vad det beror på är en annan fråga. Om bygget av Swedbank arena någon kilometer bort är en bra satsning också en helt annan fråga.

Jag hade istället hoppats på en diskussion om vad som platsen ska fyllas med efter att arenan rivits.

Rasmus Kaj:
Jag tycker ditt förslag låter mycket bra. På något sätt måste Frösundaleden få angränsande kvarter och/eller park om man menar allvar med översiktsplanen. Jag tror nog att en del av planerna kan tas bort. Dessutom bör man kunna bygga intill vägen där Solnahallen och Lidl ligger (sydöst om Ankdammsrondellen, som ska bli korsning). Där slösas ytan bort på impediment och ytparkering.
 0
Dan Edholm (2 Mars 2011 01:32):
Det enda jag reagerar på i yttrandet är det viktiga med en pendang till Tors torn som ska vara 120-140 m högt. Det förekommer två gånger och omintetgör det seriösa i de övriga förslagen. Allt ser klokt ut fram tills dess, därefter börjar man undra vilka pojkrumsdrömmar allt annat baserats på.

Jag är inte emot höga hus på något sätt, men i yttrandet blir de överdrivet detaljerade instruktionerna om höghuset så fel. Det hade räckt om man nämnt att det sydöstra hörnet av kvarteret kan tåla en högre huskropp. Allt annat låter rimligt och välavvägt.

Lägg krutet där striden kan vinnas. Annars tunnsår vi linjerna och kommer ingenvart. Det blir lätt att kasta detta yttrande i papperskorgen - från de där galna skyskrapsivrarna som jämt yrar om skrapor. Inget uträttat.
 0
Sven Markelius (2 Mars 2011 14:23):
"Om vi utgår ifrån att de inte ljuger i plandokumenten så är det inte möjligt. Arenan är tyvärr i så dåligt skick att det inte går att bevara."

Jadu. De ljuger faktiskt i plandokumenten från Solna stad. Östra läktaren på Råsunda Fotbollstadion behöver rivas och byggas om från grunden för att hela fotbollstadion ska kunna härbärgera allsvenska och internationella cupmatcher. I övrigt gåt det använda Fotbollstadion, efter smärre renoveringar, i det skick den är idag.

Detta intresse finns emellertid ej hos Solna stads ledande politiker, men det är inte detta som står i Solna stads plandokument. Tjänstemännen försöker ge sken av att något är omöjligt när det i själva verket är fullt möjligt.

Min irritation över YMIBYs yttrande grundar sig i att ni sysnes godta Solna stads yttrande vid första påseendet.

Den stadsdirektör som är misstänkt för mutbrott, och utreds av åklagarens riksenhet mot korruption ligger bakom såväl planeringen av Arenastaden som rivningen av Råsunda Fotbollstadion. Visst är det relevant att ett sakligt felaktigt underlag har tillkommit bl a under óversyn av mutåtalad stadsdirektör?

Särskilt när mutan i sådant fall betalades ut av det byggbolag som tjänar pengar på såväl Arenastaden som rivningen av Råsunda.

FIFA listar betongpalatset Råsunda Fotbollstadion som en av världens 10 mest klassiska fotbollsarenor... Nu ska politikerna i Solna riva denna attraktion. Ren idioti.

Du ville ha synpunkter på YIMBYs aningslösa yttrande. Nu har du fått det.
 0
Niklas Öhrström (2 Mars 2011 18:43):
Sven M:
Det är inte omöjligt att du har rätt, men om man ska kunna ta ställning till det du skriver vore det på sin plats om du styrkte ditt påstående med källor (se min fråga ovan).

Tyvärr har du knappast haft några synpunkter på själva yttrandet, utan på några för dig (och säkert för en del andra), olyckliga omständigheter kring själva planprocessen.
 0
Niklas Öhrström (2 Mars 2011 18:50):
Dan E:
Anledningen till att höghuset nämndes är det faktum att ett sådan har följt begynnelsen av planerna sedan "Solna City". Om man ska bygga något högt är det en bra plats just för orienteringens skull.

Att ett höghus kräver stor omsorg vad gäller gestaltningen torde heller inte komma som någon överraskning eftersom ett sådant syns vid omkring. Risken är annars att en upprätt kloss a la kvarteret Brovakten (Kungsholmen) byggs.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter