Utskrift från www2.yimby.se
....

Älvsjös stationsnära lägen

 
Centrala tomter i Älvsjö
Tomter i Älvsjö inom en 800 meters radie från stationen.

Älvsjö är redan en viktig station, men kan bli en knutpunkt för pendeltåg, tunnelbana och spårväg som t ex i Herbert Tingestens förslag på kompletterande spårdragningar nedan. Hagsätralinjen har ju alltid varit lite på väg tycker jag.

tunnelbanenät

Den inledande bilden visar alla tomter som till större delen ligger innom en radie av 800 meter. Det är vad man från SL beräknar gångavståndet till tunnelbanan. Man ser tydligt att villatomterna har en urban struktur trots krokiga gator och vissa skafttomter, medan de postmodernistiska tomterna närmast stationen snarare beskriver de specifika byggnaderna och de modernistiska tomterna överst med säckgator i närmast är kompositioner för suburbana anläggningar. Här syns tydligt problemet med detaljplaner upprättade för specifika funktioner och program.

Byggbranchens ständiga yrkande på tydliga och stabila spelregler för att underlätta byggandet är precis det motsatta. Planarkitekter ska inte rita husen och sedan göra detaljplanerna till tvångströjor för vad som kan byggas.

Ett kvarter med en tomt på får tre gator utan entréer och inget kan vara sämre för intensiteten i en stad. Villakvarterens kvarter kan däremot lätt tillåtas en högre byggrätt, vilket skulle öka taxeringsvärdet på tomterna och göra det värt att sälja dem till någon entreprenör som vill bebygga tomten med högre exploateringstal. Om man inte själv vill göra det förstås.

stadsvilla på Åsögatan 110
Åsögatan 110

I stadens urbana struktur tillåts stadsbilden förändras och är inte, till skillnad från vad vissa vill göra gällande, ett stelt museum. Ovan ser vi Åsögatan 110 med och nedan samma fastighet med en tätare bybyggelse. En förändring av stadsbilden som även är möjlig i villakvarter, men mycket svårare i modernistiska förortsområden. De är nämligen inte ritade för att förändras.

hyreshus på Åsögatan 110
Åsögatan 110
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+3
Rasmus (20 Maj 2012 19:09):
Väldigt bra artikel. Vi driver en byrå precis i kanten på den där cirkeln inne bland villakvarteren, som inte är villakvarter, eftersom ca 10% av fastigheterna är verksamhetslokaler och minst hälften av bostäderna ligger i flerfamiljshus. Så att kvarteren är urbana är helt sant. Ett annat område med urban karaktär är Älvsjö Industriområde som ligger längst ner i cirkelns underkant.

Just nu byggs också 3 kvarter med rutnätsstadsplan precis vi Älvsjö Station, vilka får en semiurban karaktär. Tyvärr är de enligt principen en fastighet per kvarter vilket har lett till att byggherrarna försöker komma undan med minsta möjliga antal butikslokaler i bottenvåningarna.

Det är första gången jag ser förslaget till nya spårkommunikationer, men spontant så känns det helt rätt. Det ligger i linje med hur trafikströmmarna ser ut och var man kan misstänka att de kommer att växa snabbt ifall man erbjuder nya linjer. Väldigt bra. Har några små detaljer som behöver justeras. Den nya tunnelbanan bör få en till station mellan Hagsätra och Älvsjö Station, lämpligen kallad Älvsjö Industriområde.

Spårvägen melllan Älvsjö och Telefonplan bör också få ytterligare en hållplats i Solberga precis där den gör en 90-graders krök, där ligger nämligen ett av de två affärscentrum som finns i Solberga.

Sen vad gäller byggrätterna i villaområdet så behöver de inte ökas, de är nämligen redan väsentligt generösare på de flesta av fastigheterna än vad som faktiskt är byggt. Det finns dock ett annat problem som borde lösas, och det är att man inte får bygga blandade hus. Dvs hud med både verksamhetslokaler och bostäder, eller bygga hus med lokaler i gatuläge på de tomter som är tillräckligt stora för att den befintliga villan skulle kunna fungera som ett gårdshus. Istället har det blivit så att en del villor rivits och där har byggts barackliknande bostadsrätter (av varierande kvalitét) enligt hus i parkeringsplatskonceptet. Visserligen kan man se den ökade tätheten som positiv men urbaniteten minskar samtidigt i och med den byggnadstypen och dessutom är det otroligt fula hus. Gällande stadsplan förbjuder i praktiken nybyggnation i gatuläge och det trots att det är en hustyp som redan finns insprängd bland villorna på många ställen i området och alltså har historisk förankring. Detta borde ändras.

Tre åtgärder som skulle lösa problemet med den negativa urban utvecklingen bland villorna vore:
- att stadsplanen ändras så att kompletteringsbebyggelse för blandad användning tillåts i gatuläge, dvs ända fram i tomtgränsen mot gatan. Man kan ställa krav på att sådan bebyggelse ska vara anpassad så att den kan alternera i användning mellan bostad och verksamhet alltefter ägarens önskemål.
- att införa generellt rivningsförbud för befintliga byggnader, då blir fastigheterna ointressanta för hus-i-parkeringsplats-exploatörerna, men i kombination med ovanstående ändring så stödjer det en organisk urban utveckling där blandstadskaraktären utvecklas över tiden
- att man inför ett generellt tillstånd att sätta upp obelysta skyltar på fasader eller fristående stolpar för verksamheter som bedrivs i fastigheterna. Belysta skyltar bör fortsatt kräva tillstånd men kanske med lite mindre restriktiva regler.

Sen finns en annan sak som borde diskuteras. Och det är att Mässvägen borde förlängas genom (eller under) Älvsjö Idrottsplats och sen gå i tunnel under Nynärbanan och knyta ihop med rutnätsgatorna i Älvsjö Industriområde. En sån lokalgata skulle skapa flöden mellan de olika områdena och generera en dynamisk urban utvecklingszon och en urban spridningskorridor. Kan man sen riva den groteskt överdimensionerade trafikapparaten i betong där Mässvägen korsas av Magelungsvägen/Älvsjövägen och göra en vanlig stadsgatukorsning istället så skulle man runt korsningen få plats med 6 stycken hotell av samma höghustyp som det nybyggda Rica Talk som ligger ett kvarter därifrån vid mässans huvudentré.
+2
Erik Sundin (20 Maj 2012 21:54):
Det är intressant med dessa förmodernistiska villaområden som ligger insprängda i den övriga förortsmattan av motorleder och säckgator. Vi måste använda dessa som en grund för stadsutveckling i förorterna och försöka knyta dem samman med stråk.
På andra sidan Mässan och Huddingevägen finns också Örby med sin semiurbana huvudgata Gamla Huddingevägen och med en genomgående rutnätsplan. Detta område måste kunna länkas samman med Älvsjö över det monofunktionella mässområdet och den groteska trafikkarusellen vid Huddingevägen/Magelungsvägen.
När man ser kartan här ovan inser man hur mycket byggbar impedimentmark det finns kring Älvsjö. Det måste ses som en resurs för en framtida utveckling av Älvjö som urban nod.
+1
zep (21 Maj 2012 09:53):
Intressant inlägg. detta är något som måste diskuteras mycket mer
+1
Niklas Öhrström (21 Maj 2012 10:09):
Utöka byggrätten och så kan de som så vill bygga. Men man kanske ska reglera det lite så det blir verksamhetslokaler. I längden ger detta en mer varierad, urbanare och tätare stad.

Vad gäller Älvsjö: Örbydragningen kan ju lätt göras som en förgrening av tvärbanan. På samma sätt kan Nybodatunnlarna användas för en förgrening mellan Liljeholmen och Älvsjö. Den grenen skulle då kunna kopplas samman med spårväg syd. Älvsjö skulle i så fall bli knutpunkt för två pendeltågslinjer, två tvärbanelinjer och en tunnelbanelinje.
+1
Jon Cederberg (21 Maj 2012 10:20):
@Rasmus. Lysande term; hus-i-parkeringsplats. Let´s call a spade a spade.
+1
Oscar A (21 Maj 2012 14:18):
Vilken tragedi att så många historiskt värdefulla trähus på Södermalm revs under rivninsvågen på 60- och 70-talen!
 0
Herbert Tingesten (21 Maj 2012 14:26):
Oscar: Historiskt värde bestäms av tillgången. Något som det finns mängder av har ett lägre historiskt värde än något som bara finns i ett fåtal ex. Jag är rätt glad att status quo-maffian inte fick härja lika fritt för hundra år sedan som nu, då hade Södermalm bara haft ca 10.000 invånare och varit befolkat uteslutande av extrema höginkomsttagare.
 0
Jörgen Sundström (21 Maj 2012 15:26):
Oscar: Trähuset i exemplet ovan revs troligen på 1930-talet. Huset i inlägget, Åsög. 110, byggdes då.
 0
Rasmus (21 Maj 2012 18:23):
@jon. Inte jag som ska ha cred för det begreppet, har snott det från Janne Wiklund, men jag vet inte om han var först, tror Anders Gardebring kan varit först.. Det används rätt flitigt i diskussionerna här på Yimbys webplats.
 0
Niklas Öhrström (21 Maj 2012 21:44):
 0
Oscar A (21 Maj 2012 23:31):
Herbert Tingesten: Anser ni att tillgången på trähus i Sverige från 1700- och 1800-talen är stor? Med tanke på hur låg expolateringen av Södermalm var så sent som på början av 1900-talet hade samma täthet kunnat uppnås med bibehållande av fler trähus om man byggt tätare i övriga delar.
 0
Herbert Tingesten (22 Maj 2012 06:28):
Oscar A: Runt förra sekelskiftet var den mycket god, ja. Det finns hyfsat många kvar just på Södermalm (på en höft skulle jag säga ett hundratal) men inte så många i andra stadsdelar. Det är inga speciellt märkvärdiga hus rent byggnadstekniskt och om man vill kan man smälla upp nya ganska lätt.
 0
Herbert Tingesten (22 Maj 2012 08:34):
Kanske skulle ha ritat in Spårväg Syd som fortsättning på Örbybanan efter Älvsjö, men sträckningen på den var inte bestämd då. I så fall går spårvägen rakt söderut från Älvsjö parallellt med järnvägen och ansluter till T-Fruängen via Vantörsvägen. Den passerar då genom ett stort villaområde och kanske kan bidra till att öka potentialen för förtätning.

Att återuppväcka Örbybanan genom centrala Örby tror jag inte skulle möta några enorma protester - banvallen finns kvar och när spårvägen las ner på 50-talet så ville de flesta ha den kvar, men den drogs söderut mot Bandhagen istället och blev t-bana. Sedan dess är Örby ett bakvatten, vilket är synd eftersom bebyggelsen delvis är ganska stadsmässig (fast låg). Man behöver inte vara så radikal att man implementerar hela förslaget ovan utan Örbybanan kan fortsätta mot Hökarängen och Skarpnäck via Örbyleden, som också skulle må bra av lite förtätning.
 0
Anders Norén (22 Maj 2012 08:40):
Niklas Ö: Använde inte redan Jane Jacobs uttrycket "hus i parkeringsplats"?
 0
Herbert Tingesten (22 Maj 2012 09:01):
Anders: En snabb googling ger inga träffar. Tror att uttrycket "hus i park" som det bygger på bara är känt i Sverige. Le Corbusiers förslag att riva alla hus i Sthlm och bygga en labyrint av gigantiska miljonprogramslängor med hektarstora gräsmattor emellan hette just så, och det har väl fastnat.
+1
Martin Ekdahl (23 Maj 2012 01:08):
Älvsjö är ett område med stor potential. Skulle kunna tänka mig fler höga hus i närheten av Rica Talk Tower, gärna med blandfunktioner, så att tornet inte förblir en höghussolitär.
+1
Tore Kullgren (23 Maj 2012 15:11):
Diskussion om Högdalen-Rågsved-området, och dess integration med Älvsjö: http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​656

Några raka förslag för Älvsjö:
* Omvandla Magelungsvägen till boulevard utan ramper, kantad av klassisk kvartersstad.
* Söderort har brist på gymnasieskolor. Bygg upp ett gymnasiecampus i Älvsjö, och flytta dit några av skolorna på Södermalm, t ex Globala gymnasiet och Bernadottegymnasiet.
* För att ersätta fotbollsplanerna, bygg ett idrottshus i flera våningar med fullstor inomhusfotbollsplan, som kan användas som annex till mässan.
* Återuppbygg Högdalens pendeltågsstation.
* Gör Älvsjöskogen och Långsjön till naturreservat.
* Utöka byggrätterna i Älvsjö och Örby, och tillåt kommersiell verksamhet i husen.
* Mer långsiktiga projekt är att dra ut T-banan till Älvsjö, och gräva ner Huddingevägen i cut-and-cover-tunnel.
 0
Niklas Öhrström (23 Maj 2012 15:40):
Huddingevägen behöver nog inte grävas ner. Trafiken är inte tätare där än på Sveavägen. Gör det till en boulevard med många korsningar och övergångsställen istället.
 0
Daniel Holm (24 Maj 2012 10:50):
Att gräva ner och göra fler planskilda korsningar blir ju lätt ett ytterligare motiv att åka bil. Men trafiken går riktigt slött idag på de delar där korsningarna är i ett plan med trafikljus, så att bara göra fler såna korsningar lär inte funka jättebra heller. Huddingevägen skulle behöva kompletteras med alternativa gator.

(Innan någon kommer och anklagar mig för nåt nu så flikar jag in att jag sitter och kör Huddingevägen själv varje dag.)
+1
Niklas Öhrström (24 Maj 2012 11:40):
Visst går det slöare att ta sig fram. Men fördelen är att det blir tätare mellan målpunkterna. Då minskar transportbehovet. Detta gäller i synnerhet om Huddingevägen kan bli en ny Sveavägen. Då har nämligen Älvsjö en stor potential att bli en nod. Huddingevägen används då inte i huvudsak för transporter in och ut från stan utan även för transporter och gångflöden till och från Älvsjö.

Sedan finns inte de ekonomiska resurserna att gräva ner gator med lika låga trafikmängder som Sveavägen. Sådant kan man reservera för de allra trafikerade vägarna, såsom Nynäsvägen och E4:an.

Håller med Daniel. Fler alternativa gator (inte vägar) behövs.
 0
Gluff (24 Maj 2012 15:01):
Något säger mig att den politiska smältbarheten skulle kunna vara aningen högre för en dragning upp till Liljeholmen (bytespunkt + förlängningspotential norrut Hornstull-Kungsholmen) istället för Telefonplan? Liljeholmen-Gullmarsplan-Älvsjö binds då samman i triangel. Det skulle kunna bli minskad belastning på Slussen och T-centralen.
 0
Tore Kullgren (28 Maj 2012 15:58):
Några till förslag:

* Bevara Solbergaskogen.
* Bygg gång- och cykelviadukter över spåren vid Älvsjöskogen.
* Bygg spårväg på sträckan Älvsjö - Hägerstensåsen - Axelsberg.
* Bygg nya kantplattformar vid Älvsjö station, för att ta emot regional- och fjärrtåg.

På så sätt tryggar man tillgången till natur och transporter.
+3
Tore Kullgren (31 Maj 2012 22:03):
En idé är att vi tar en Yimby-träff i Älvsjö, där vi vandrar runt, och sen sätter oss på ett fik och ritar ett nytt förslag till översiktsplan.
 0
Anders Gezelius (4 Juni 2012 20:15):
När Rica Talk var relativt nybyggt ringde jag och frågade om det var möjligt att göra ett besök för att titta på utsikten högst upp. Om det fanns en publik restaurang eller liknande.
Det fanns det inte men väl ett konferensrum och om jag bara hörde av mig en stund innan så skulle det gå alldeles utmärkt.
Detta är ett par år sedan men kvinnan jag talade med var väldigt tillmötesgående. Det kan ju vara värt att känna till ifall ni ska promenera.
 0
Tore Kullgren (4 Juni 2012 20:30):
Jag har mailat hotellet och frågat om man får titta in på takterrassen. Inget svar än.
 0
Anders Gezelius (4 Juni 2012 20:34):
För övrigt stör jag mig på att man tillät nån jävla byggherre att köpa upp småvillor i anslutning till Älvsjö-centrum och bygga jättekonstiga och felplacerade träradhus där. Otroligt dåligt av beslutande myndighet! Lite längre bort på andra sidan försökte man ju bygga stad.( Varför man inte byggde ett slutet kvarter mot en av södra Stockholms mest trafikerade gator är dock en gåta.)
 0
Anders Gezelius (4 Juni 2012 20:49):
Jag såg nu att radhusen hade kritiserats tidigare. sorry för upprepningen.
 0
Tore Kullgren (4 Juni 2012 21:04):
 0
Anders Norén (4 Juni 2012 21:55):
Anders Gezelius: Angående de nybyggda radhusen: Sannolikt en konsekvens av en äldre detaljplan med större byggrätter än vad som tidigare använts. Kommunen kan avslå en begäran att riva och bygga större, men bara om de också är beredda att ta fram en ny detaljplan för området, vilket de kanske inte har ekonomiska och/eller personella resurser till. Antagen plan är juridiskt bindande och bygglov ska därför utfärdas enligt antagen plan.
+2
Anders Norén (31 Juli 2012 18:01):
Herbert, 22 maj:

Jag har hittat Jacobs-citatet: det är från kapitel 18, "Erosion av städer eller utgallring av bilar", där hon talar om att Le Corbusiers "...vision av höghus i en park översätts i verkligheten till höghus bland parkeringsplatser." Hennes formulering, både på engelska och i svensk översättning, är onekligen klumpigare än det retoriskt eleganta "hus i park - hus i parkeringsplats".
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter