Utskrift från www2.yimby.se
....

Slussenmyter del 13: "Det går att bygga upp Slussen igen inom gällande detaljplan"

 
Det här påståendet är populärt bland bevararförespråkare, och projektet "Slussen Plan B" hänger upp hela sin marknadsföring på det. Vi ska undersöka hur det förhåller sig med den saken.

Gamla Slussen t v, nya t h.

Gällande detaljplan är sedan september 2013 planen för Nya Slussen. Det går helt uppenbart inte att återuppbygga Gamla Slussen inom den nya detaljplanen eftersom praktist taget allt ändras utom Katarinahissen, tunnelbanan och dess överdäckning Ryssgården, men det kanske finns någon undantagsregel som kan åberopas?

Tankegången lanserades ursprungligen av Gösta Blücher, f d generaldirektör för Boverket och engagerad Slussenbevararförespråkare. Han argumenterar för att Plan- och Bygglagen 9 kap 30§ är just en sådan undantagsparagraf:

Plan- och bygglagen ger också staden möjlighet att riva den skadade konstruktionen och återuppbygga Slussen, i stort som den ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad.

"30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser"


Kommentar: Det är det fetstilta (under punkt b) i denna paragraf som ger rätt att fortsätta bruka en byggnad och återuppföra om den rivs. Det gäller bygglovspliktiga åtgärder, men man kan dra en parallell med klöverbladet.

Blücher är en auktoritet och det räcker för många. Säger han "Det går att bygga upp Slussen igen inom gällande detaljplan" så är det så. Eller?

Det är nog ingen som tror att Blücher inte kan Plan- och Bygglagen utan och innan, och citatet ur PBL är ordagrant. Den som har följt serien Slussenmyter vet dock att auktoriteter och sakkunniga påfallande ofta kommer med påståenden som håller väldigt dåligt för en granskning, så det är viktigt att kolla källorna.

Vad säger PBL 9 kap. 30§ om vi läser vidare i lagtexten? Vi finner att det finns fler villkor som måste vara uppfyllda för att få lov att bygga enligt en äldre detaljplan.


Ur PBL 9 kap. 30§

Blücher väljer att inte citera villkor 2, som vänder upp och ner på hela hans resonemang, och sällar sig därmed till den långa raden av auktoriteter som missbrukat sin position för att sprida felaktiga uppgifter i Slussenfrågan.

Även om Blücher hade haft rätt så hade den gamla detaljplanen från 1933 inte gått att använda för att bygga "Slussen Plan B" eftersom de skiljer sig på alltför många punkter. I sin senaste version har Plan B tre nya broar (två klaffbroar i kajplanet och en gc-bro över Stadsgårdsleden), utökad bussterminal och galleria, nya underjordiska brokonstruktioner som ska bära upp spåren i station T-Slussen, flyttad station för Saltsjöbanan, ett nytt betongdäck på 70 * 100 meter över Strömmen som ska täcka de nya breda utloppskanalerna och dammluckorna, 70 cm högre kaj i hela anläggningen och mycket annat.  

De delar av "Slussen Plan B" som inte stämmer överens med någon detaljplan, nuvarande eller tidigare

Blücher menar att staden som enda fastighetsägare vid Slussen inte är bunden av detaljplanen och kan göra lite som den vill, men det är en djupt odemokratiskt syn, för en nutida detaljplan är resultatet av en lång process där alla får säga sitt enligt lag. Miljökonsekvensbeskrivningar upprättade man inte på 30-talet och några samråd med kringboende hölls knappast heller. Tillgänglighetsprövning fanns inte ens på kartan. Det fåtal som tilläts säga sitt när 30-talsstadsplanen antogs var säkerligen liksom Blücher (årsbarn med anläggningen) bildade och välmeriterade herrar, men de är till yttermera visso alla döda. Det är svårt att se hur demokratin skulle gagnas av att låta deras ställningstaganden väga tyngre än de levandes, och då vet man ändå inte hur de skulle ställa sig om de levde idag, med en radikalt annorlunda trafiksituation vid Slussen.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Karl (5 Maj 2014 01:40):
Hehe... Det var en tunn soppa. Det finns inga belägg för att åtgärden skulle strida mot detaljplanen. Ändå lägger HT allt krut på det och hoppas att ingen ska märka nåt. Åtgärden kan givetvis lika väl vara i linje med detaljplanen.
 0
Bo Lagerqvist (5 Maj 2014 09:14):
En fråga för domstolarna att avgöra om saken skulle ha blivit aktuell.
+3
Herbert Tingesten (5 Maj 2014 09:55):
Karl: Bara en sån sak som att gamla Slussen har en extra 45 meter bred bro över slusskanalen. Strider inte det mot gällande detaljplan så vet jag inte vad som skulle göra det.
 0
Erik (5 Maj 2014 11:22):
Ligger inte Katarina Hissen inom planområdet? Den är ju inte staden ensam ägare till(dock delägare sen någon månad), så där har väl Blücher också fel.
 0
Karl (6 Maj 2014 00:45):
Ja du Herbert, vill man bara hitta fel är det lättast att stanna på kammaren. Be om en intervju istället och ta reda på fakta. Tror att Blücher menar att det är tillåtet att renovera befintlig fastighet.
+3
Herbert Tingesten (6 Maj 2014 01:15):
Säkert, men som du kan läsa i PBL så medges inte bygglov om renoveringen strider mot detaljplanen. Kom också ihåg att i Slussenfallet så handlar det inte om någon renovering utan om en återuppbyggnad eftersom anläggningen är i så dåligt skick att den måste rivas, och det är alla överens om.
 0
Ole Settergren (7 Maj 2014 08:06):
En förnyelse av Slussen behöver inte avvakta en ny planprocess

Gösta Blücher, som är en av landets främsta experter på Plan- och bygglagen (PBL), svarar här de som påstår att det krävs en ny lång planprocess innan man kan påbörja en förnyelse av Slussen:

”Den lydelse som nu finns i PBL sedan 2011 och som även jag redovisat skiljer sig från tidigare PBL, ofta förkortad ÄPBL, men avsikten är inte någon förändring i sak. Det framgår bl.a. av Didons m.fl. lagkommentar till nya PBL. Det är ju självklart att en åtgärd som avviker från detaljplanen strider mot planen. Poängen med “rätten till pågående markanvändning” är att åtgärder inom den ramen inte ska underställas någon planprövning överhuvudtaget. Didon m.fl. citerar i sin lagkommentar vad departementschefen skrev i den ursprungliga propositionen:

“Principen bör alltså vara att fastighetsägaren bör få fortsätta att använda byggnaden för det ändamål som den lagligen har använts till förut. Det finns inte anledning att hindra en fastighetsägare från detta genom att undandra honom möjligheten till förbättringar som inte förändrar plansituationen.

Kort uttryckt är syftet med undantagsbestämmelsen att medge lättnader för fortsatt användning av befintlig bebyggelse och att låta dessa inre och yttre ändringar ingå i den grupp av åtgärder som den enskilde enligt PBL har en principiell rätt att utföra utan planmässig prövning.”

Det gäller både för byggnader och anläggningar. Det som kan diskuteras är om Slussenkarusellen är en anläggning.

När det gäller demokratin, så är det klart att ett beslut att rusta upp den befintliga konstruktionen bör förankras i kommunfullmäktige. Samtidigt bör man uttala att man inte avser genomföra planen för nya Slussen och uppmana Stadsbyggnadsnämnden inleda arbetet för en planändring. Poängen med “rätten till pågående markanvänd-ning” är att man inte behöver avvakta en ny planprocess.

Det kanske också ska tilläggas, med anledning av skriverierna, att bestämmelsen i paragrafen är att bygglov ska ges för en åtgärd som inte strider mot detaljplanen. Den säger inte att bygglov inte får ges för en sådan åtgärd. Denna punkt i paragrafen upphäver alltså inte undantaget mot planenlighet i punkten före.

Ett annat citat av departementschefen i anslutning till införandet av rätten till pågående markanvändning 1987, som är intressant och relevant:

“Utvecklingen har emellertid gått i en annan riktning och i dag sker en allt större del av stadsförnyelsen genom att befintliga byggnader rustas upp. I denna situation kan huvudregeln snarast sägas ha blivit ett hinder för stadsförnyelsearbetet. Det synes därför befogat att nu tillåta vissa värdehöjande investeringar i befintliga byggnader oberoende av planförhållandena.”

Hälsningar

Gösta Blücher

Tekn Dr h c, tidigare Generaldirektör för Boverket och ledande vid arbetet med Plan- och bygglagen
 0
John Doe (7 Maj 2014 12:14):
Vad tröttsamt det här är. Hade det varit Göteborg hade man väl byggt en tunnel 2x2 filer mellan Stadsgården och Skeppsbron, medan övrig trafik fått gå på en lika bred bro ovanpå. Sedan hade man reserverat för kollektivtrafik efter behov. Mitt i allt hade man byggt något stort hus och så lite p-platser och några gamla båtar runtomkring.
 0
David Nylund (7 Maj 2014 14:05):
Men Ole, problemet är ju att hela det där resonemanget utgår från att saker ryms inom befintlig detaljplan. Nu när planen ändrats så att gamla Slussenplanen ersatts kan man ju inte gärna hävda att reparationer eller ombyggnationer inom den skulle vara ok; det strider ju som Herbert skriver uppenbarligen mot punkten 2.
 0
Herbert Tingesten (7 Maj 2014 22:51):
Klart man kan käbbla om lagars tolkning i det oändliga, i synnerhet luddigt och illa skrivna som PBL. Jag tolkar termen "förutsättningar" som "förutsättningar", Ole tolkar den som "valfria legala påfund som man kan sätta sig över". Även om det vore så att man kunde det, så skulle Gamla Slussen inte komma förbi kravet på miljögranskning, och där skulle det spricka eftersom 30-talslösningen medför kraftigt förhöjd risk för översvämningar i Mälardalen.

Ole förbigår en viktig punkt i artikeln med tystnad, en tystnad som är väldigt talande: Att "Slussen Plan B" inte på några villkors vis kan betraktas som "gällande detaljplan". Ändå är det argumentet helt centralt varje gång Ole uttalar sig i Slussenfrågan. Ett av många exempel:

"Ombyggnad av slussen enligt plan B innebär:[...] omedelbar byggstart eftersom plan B bygger om slussen innom gällande detaljplan "
http:​/​/​eliasgranqvist.​moderatblogg.​se/​20​13/​0​8/​0​2/​debat.​.​
 0
Fredrik (8 Maj 2014 07:37):
Varför slösa tid på denna oviktiga bit av det hela? Tekniskt mumbo jumbo som Sverker skulle säga. Det är ju inte aktuellt eller ens önskvärt.

Skulle en rymdbas få plats? Ungefär samma relevans.
 0
Daniel (24 Maj 2014 11:46):
Detta får mig att tänka på en viss kategori människor i samhället. Gamla söndercurlade hens som är så bortskämda med att få hela sin vilja igenom rakt igenom livet att när dom sedan blir gamla och inte längre är några auktoritärer längre så börjar dom känna sig kränkta. Göteborg lider fruktansvärt av dessa bortskämda tyckare som alltid kräver att få sin vilja igenom och dessutom inte skyr några medel för att få det.
 0
Sven Renquist (26 Maj 2014 08:00):
Daniel: Du syftar förmodligen på Vägvalare och andra som inte delar din socialistiska samhällssyn. Men nu är det de rödgröna som styr i Göteborg. Och Göteborg faller på kommunrankingen i de flesta grenar. Så låt oss tala klarspråk, det är misslyckad rödgrön politik som Göteborg lider av.
 0
Daniel (26 Maj 2014 21:38):
Sven, som vanligt så sysslar du med personangrepp. Givetvis syftar jag inte på vägvalare då jag inte vet deras partitillhörigheter, men sådana som föreslagit central under gårda, att alla "grönområden" ska bevaras, att heden är livsviktig för den där årliga enveckasfotbollstuneingen, diverse bevara dittan och bevara dattan-grupperingar och sådana som i praktiken påstår att Göteborg är färdigbyggt m.m. Och gärna slänger sig dessa människor med sina fd-titlar. Så även i slussen-argumentationen.
 0
Daniel (26 Maj 2014 21:44):
För övrigt så är du faktiskt rätt barnslig, Sven. Du kanske ska sluta gymnasiet?
 0
Sven R (27 Maj 2014 01:12):
Det här är ju bara för komiskt. Du skriver att Göteborg "lider fruktansvärt" av fri debatt. Och när jag kommenterar saker du tar upp så blir du kränkt och kallar det personangrepp. Precis som om dina förklenande omdömen om "en viss kategori människor" inte är just personangrepp. Om du har så svårt för att folk har andra åsikter än du, varför överhuvudtaget vara här då? Starta en egen blogg som inte går att kommentera, så får du odla dina fördomar ifred. Ditt inlägg hade ändå inte något med Yimby Stockholm att göra.
 0
Daniel (4 Juni 2014 07:15):
Som sagt så behöver sven nog mogna lite och sluta med sina personangrepp.
 0
Daniel (4 Juni 2014 07:27):
Och för övrigt, sven, så var det inlägg med bilder såsom denna:
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​debatt/​1.​2390​817-​vastlanken-​f.​.​ som visar att debatten i Göteborg är inte direkt frisk utan precis som i Stockholm är oerhört vinklad och man drar sig inte för att manipulera bilder och ljuga för att få folk på sin sida. Sedan kanske dom är vägvalet-politiker, men det framgår ingenstans så det tar jag givetvis inte för givet.

Jag har inga problem med människor med andra åsikter, jag tycker dock inte om att bli pålagd andra åsikter än vad jag har. Detta är något som du sven har väldigt svårt för att inte göra. Som tidigare sagt är jag liberal, men du fortsätter att kalla mig socialist, men det är väl för att jag inte är batongliberal och hyllar den stora liberala ledaren ovillkorligt, vilket krävs numera av liberalerna och som dom också lydigt gör.
 0
Sven Renquist (9 Juni 2014 17:47):
Daniel: "jag tycker dock inte om att bli pålagd andra åsikter än vad jag har."

Det förstår jag. Grejen är att jag inte tycker du är värd den respekten eftersom din grej på yimby är att frossa i nedvärderande stereotyper om andra debattörer. Respektlösheten understryks bara av att du talar om dem (och även mig) i tredje person.
 0
Mikael Johansson (12 Juni 2014 12:10):
Det är väldigt konstigt att tolka PBL på det sättet som Gösta Blücher gör. Det verkar dessutom aldrig ha testats. Det är också otroligt att stadsbyggnadsnämnden skulle gå emot ett beslut den själv har tagit så snart utan att göra en ny detaljplan, vilket alltså först skulle kräva en detaljplaneprocess för att ta bort nya Slussen.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter