Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Södermalm - Persikan 5.

 
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Södermalm - Persikan 5.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
.
Plandokumenten kan läsas här.

 

Allmänt

YIMBY ser mycket positivt på att området utvecklas och omformas från bussdepå till ett nytt område med ambitionen att bli en ny del av Stockholms inner- och blandstad. Ur många aspekter är planförslaget en fullgod implementation av Promenadstaden och har just de kvaliteter YIMBY brukar efterlysa: Högt exploateringstal (2,6), rutnätsstruktur med slutna kvarter, lokaler i bottenplanet samt relativt lågt p-tal (0,42). Förslaget har även en ambition att skapa arkitektonisk variation, vilket vi ser som mycket lovvärt.

Bebyggelse

Marken är anvisad till nio olika byggherrar, och enligt planförslaget borgar det för god variation i arkitektur inom området. Vi håller med om att det är mycket bättre än den traditionella principen att bara ha en enda byggherre, men skulle gärna se att staden gick ett steg längre och blickade tillbaka på principerna som styrde byggandet när den idag oerhört populära stenstaden byggdes runt förra sekelskiftet.Vi rekommenderar framför allt att man överger principen om stadsplan och byggnadsplan (för att använda två gamla uttryck) i samma dokument att beslutas vid samma tillfälle, med politiska beslut om vem som ska bygga vad. Förfarandet befäster monopoliseringen inom svenskt byggande, en monopolisering som bidrar starkt till att göra byggandet dyrt och det byggda enformigt och tråkigt.

Bättre är att först besluta om stadsplan och tomter och sedan upplåta dessa tomter till den som önskar bebygga dem, inom ramen för generella bestämmelser. Det ökar konkurrensen, och skapar en mer omväxlande stad. Det minskar också arbetsbelastningen på Stadsbyggnadskontoret och ökar möjligheten för detta att ägna sig åt sin kärnverksamhet - att planera nya byggbara tomter och ny infrastruktur - något det uppenbarligen inte hinner med idag. Vi förordar också en småskaligare fastighetsindelning för att öka variationen och ge mindre byggherrar en chans. Det nordöstra kvarteret avses få en fasad som simulerar smalare byggnader, vilket är ett acceptabelt substitut, men det bästa är givetvis att uppföra verkliga hus. Mindre acceptabel är den över 100 meter breda fasaden på det sydöstra kvarteret mot Tegelviksgatan. Fasadbredder på över 50 meter är ett säkert recept på motsatsen till det varierade fasaduttryck som planen eftersträvar, och av plankartan framgår att åtta av husen avses få en bredd som är större än så.

Vi vill också sätta ett frågetecken för de öppna portikerna in mot gårdarna, den sista resten av förortstänkandets öppna kvarterstruktur. Att lämna en glipa in mot innergården minskar den upplevda tryggheten, inte minst för den förälder som vill låta sina barn leka där, och gör den mer bullerutsatt. Några av husen avses också få förgårdar men av illustrationerna att döma tar de bara upp minimalt med gatuutrymme och får därför anses som acceptabla, speciellt om de kompenseras med den överhängande utbyggnad åt gårdssidan som föreslås. 


Sen och nu

"Accenterna" på utvalda platser i form av några extravåningar har vi inga invändningar mot, och vi vill understryka vikten av att utforma dem på ett sätt som ger den nya stadsdelen en karaktäristisk siluett. Förslagets sneda tak är ett steg på vägen men vi rekommenderar att det ses över för att åstadkomma något mer unikt.

I planförslaget framhålls det som en fördel att stadssiluetten "inte påverkas i någon större omfattning" men vi menar att ett tillskott till skylinen inte i sig är något negativt. I förslaget nämns "stadssiluettens begränsade höjd" som något som bör bevaras men i närområdet finns redan ett flertal byggnader som når en högre höjd: "Pennhusen" på Danviksklippan, tornet på Sofiaskolan, bebyggelsen på Erstaberget, Åsöberget och Bondegatans krön m fl, och i fonden syns Skattehuset, Sofiakyrkan, Erstakyrkan, Globen, höghusen i Hammarby Sjöstad och Folksamhuset.

Gatustruktur


Det är positivt att området tillförs en ny park i form av Persikoparken. Vi skulle gärna se att dess funktion som naturlig förbindelse mellan Mandelparken och Vitabergsparken stärks genom att "flyglarna" tas bort så att det skapas ett tydligt sammankopplande och genomgående gångstråk.

Promenadgatan genom området (Persikogatan) är ett i grunden positivt initiativ men vi bör lära oss av erfarenheterna från Södra stationsområdet. Planen måste ställa mycket tydliga krav på lokaler i bottenplanen ut mot detta stråk, annars riskerar det att bli ett "dött" och otryggt stråk, på samma sätt som vi har sett i Södra stationsområdet.

Stadsplanen. Notera avbrottet i slutet av Bondegatan

Det enskilt största problemet med planen som vi ser det är att Bondegatan inte kopplas samman med sin naturliga slutpunkt Tegelviksgatan. Här försvinner en möjlighet till sammanhang i Promenadstadens mening, och området förblir en barriär helt i onödan.

Argumentet som anförs är att lutningen på ca 9 % gör dragningen olämplig ur tillgänglighetssynpunkt, vilket ytligt sett låter rimligt, men alternativet är nu att inte bygga någon trappfri förbindelse alls, en lösning som varken gynnar rörelsehindrade eller andra. Gator med likartad lutning finns i närområdet (t ex Skånegatan mellan Renstiernas och Borgmästargatan) och den som inte klarar lutningen behöver bara ta parallellgatan, i det här fallet gatan med arbetsnamnet Norra gatan, som även i planförslaget tjänar som tillgänglighetsanpassad förbindelse.

Vi förordar starkt att sexmetersstupet bryggas över och att gatan blir en del av gatunätverket på östra Södermalm snarare än ännu en död stump som ingenstans leder.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Göran (28 Juni 2015 10:57):
Jag har nog uppfattat planförslaget mer uttalat som en förortsenklav än Yimby, och därmed varit mer uttalat kritisk. Det vi är överens om är Bondegatans katastrofala slut mot Tegelviksgatan. Där har samfundet S:t Erik gjort bedömningen att lutningen kan minskas och tillgängligheten förbättras om den sluttande delen inleds något väster om Barnängsgatan, vilket inte torde hindras av befintlig bebyggelse.
 0
Martin Ekdahl (30 Juni 2015 19:34):
Jag håller med om det mesta i yttrandet. Är personligen ganska positiv till förslaget även om jag ser risker med enklavisering med tanke på att Bondegatan inte är kopplad till Tegelviksgatan. Utformingen tilltalar mig och är ett jättesteg bort från brutalmodernismen.

Halvöppna gårdar är enligt mitt tycke inte alltid av ondo. Här i Tyskland och även i Helsingfors har jag sett många halvöppna innergårdar som används för många olika verksamheter (alltifrån verkstäder till föreningar eller lekplatser) och är till glädje för både boende och besökare.

Det är bra att yttrandet nämner problematiken med dagens system med stadsplan och byggnadsplan (även om jag betvivlar att planförslagets författare kan göra så mycket åt den saken).
 0
Martin Kolk (1 Juli 2015 12:30):
Det hela känns onekligen lite som Dalen som låtsas vara Södermalm.

Man borde verkligen offra några parkeringsplatser och förlänga Bondegatan på riktigt, även om det bara skulle bli för gående.

Jag har svårt att se problemen som framförts om varierad bygghöjd, dock blir det ju som vanligt i Stockholm trist enfald eftersom det blir en kvartersborg per byggherre, istället för att skapa riktig variation i kvarteret.

Formuleringar i planbeskrivningen som nedan missar helt poängen.

"Då marken är anvisad till 9 olika byggherrar borgar det för en god variation i arkitektur inom området."
 0
Bo (7 Juli 2015 21:56):
Tycker också det mest blev bostadsförort. Inne i området är det ingen biltraffik och inga affärer. Då blir det inget stadsmyller, utan endast ett område för de boende. Parken är ganska instängd och det finns inga verksamheter där, bara portingångar. Den allén kommer bli lika död som södermalmsallén. Lägg parken mot nackagatan istället så den blir öppen med gator runt, som nytorgsparken.
+2
Gabriel GADD (23 Juli 2015 06:20):
Stockholms förtätningsprinciper borde inspireras t.ex. av dem som tillämpas i Stralsund. Se artikeln "Stralsund-modern tradition" på Stockholm Skyline av den 20 Juli 2015 om projektet "Quartier 17" vars varierade och täta stadsmässighet saknas i Stockholm sedan 100 år tillbaka.

Kan inte projektet "Persikan 5" på Södermalm omgestaltas i den riktningen?

Stockholm borde även såsom Stralsund värna om sin traditionella stadssilhuett och inte följa nuvarande lättsinniga tendens att uppluckra den. Vi har förmånen att äga en annan bakgrund än historielösa, amerikaniserade städer!
 0
Anders Eriksson (13 Augusti 2015 23:30):
Det främsta stråket är ju Bondegatan och det verkar mycket olyckligt att avsluta gatan på det här viset. Då skulle jag hellre göra "en Barcelona" och dra in hörnen i korsningen Bondegatan/Persikogatan.

Då kan vändplatsen läggas i nära anslutning, öster om den skapade platsbildningen. Det kan vara gårdsgata på såväl platsbildningen som den intilliggande vändplatsen.

Den allra sista delen av Bondegatan (cirka halva kvarteret) kan då bli en lite pampigare, östvänd trappa varvid kvarteret Einar Mattson kan få ett extra bebyggt hörn istället för att trappan byggs där och således tar upp kvartersmark i onödan.
+1
Arnbert (27 Augusti 2015 06:26):
Fler butiker

Pubar , barer och restauranger i bondegatans förlängning

Och inte en intetsägande låda till m platt tak i kalla färger

Så blir detta nog bra

Bu:Tinnar och torn o brutna tak o varierade fasadmaterial huvudsakligen i stickholmsks jordfärger!
 0
Arnbert (27 Augusti 2015 06:27):
Ja mer variation o tinnar o torn
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter