Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne.

 
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne. 
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.

 

 

 

 

 


 

 

YIMBY - Yes in my backyard
Diarienummer: KS-0460/2015
2018-01-31

YIMBY gillar när stadens mark används effektivt. Det är helt enkelt bra stadsplanering att samförlägga två depåer för spårtrafik i princip utan att mer mark behöver tas i anspråk. Att också få in en fotbollsplan på taket till depån är ett riktigt bra sätt att försöka kompensera för depåns negativa effekter i form av barriärverkan, visuellt intrång och kanske även minskad upplevd trygghet i gaturummet. Att samtidigt med Tvärbanans utbyggnad genom området också möjliggöra för en tydlig stadsmiljö med ny bebyggelse längs med dess sträckning ser YIMBY som mycket positivt. Det gäller dock att tänka efter nu, medan tid finns, så att infarten till Tvärbanans depå verkligen hamnar där den är mest lämplig.

Av planhandlingarna framgår att Tvärbanan planeras ledas in till depån längs med Rissneleden mot Hallonbergen, något som YIMBY finner vore mycket olyckligt för såväl stadsbilden som möjligheten till stads­liv i området. En sådan lösning motverkar också förverkligandet av de goda ambitioner för området som Planprogrammet för Norra Rissne stakar ut. Efter att ha läst detta yttrandet till sitt slut hoppas vi ha visat på vad i samrådsförslaget som borde utvecklas, vad vi tror gjort att förslaget blivit som det blivit och inte minst ett förslag till hur det kan förändras för att bättre bemöta platsens och invånarnas behov.

Detaljerade synpunkter
Korsningen Rissneleden/Artelleri­vägen är en viktig nod i västra Sundbybergs gång- och cykelvägnät och insatser i en trevlig och trygg stadsmiljö här har potentiellt mycket stor påverkan på invånarnas rörelsemönster och upplevda tillgänglighet. Korsningen är alltså strategiskt viktig för staden som livsmiljö och det innebär att den bör utvecklas till något mer än en stor korsning med spårvagnar.

 

 

 

 

 

Fasader är särskilt viktiga för stadslivet i knutpunkter mellan större stråk. Rissneleden/Artellerivägen är just en sådan plats där publika fasader som ger stadsrummer liv (gult) behövs.

Figuren ovan visar för stadslivet särskilt viktiga fasader i gult, och särskilt viktiga miljöer som inte bidrar till stadslivet i rött. YIMBY:s slutsats är att förutsättningarna för stads­liv kraftigt försämras av att Tvärbanan försvårar en omvandling till bostäd­er kontor och service på norra sidan av korsningen. I sin tur försämrar det även kopp­ling­en mot Hallon­bergen ytterligare. Detta då Tvärbanans spår in till den långsträckta depån skapar en mycket lång “död” sida med få målpunkter. Att leda in Tvär­banan i kanten av Rissne­leden gör också att potentiell mark för bostäder och kontor i direkt anslutning till korsningen får spårtrafik på inte mindre än 3 av 4 sidor.  

Ändrade förutsättningar
I Planprogrammet för Norra Rissne går det att se en tidig skiss av hur Tvärbanans Rissne­­depå var tänkt att utformas. Det är utifrån den även lätt att se hur dessa tidiga skisser påverkat kommunens förslag till detaljplan. När nu utformningen av depån arbetats om rejält hos SL och blivit mer yteffektiv så ser kommunen ut att vara kvar i de gamla förutsättningarna. Att leda in Tvärbanan till depå via Rissneleden mot Hallonbergen är inte längre det enda alternativet nu när Kallhallen (byggnad 1) fått en mer öst-västlig oerientering och därtill gjorts genomgående.
Utsnitt ur tidig skiss över Tvärbanans Rissnedepå, från Planprogrammet för Norra Rissne. Infart till depån via Rissneleden mot Hallonbergen var tillsynes ända möjligheten i början.

Om Tvärbanan istället skulle ledas in till depån längs med tunnelbanans västra infart till Rissne­depån, skulle betydande markarealer kunna omdisponeras till förslagsvis bostäder och kontor.
 
Förslag på ändringar

 

 

 

  • En infart längs tunnelbanan möjliggörs genom att den västligaste av Tvärbanedepåns hallar (Byggnad 1) roteras något norrut och spåren sedan ansluter planskilt via en bro över denbefintliga vägen in till tunnelbanedepån. På detta sätt blir det möjligt att också framöver köra in och ut från Rissnedepån planskilt via Rissneleden mot Hallonbergen, utan risk för att riva ned kraftledningen eller för den delen krocka med en spårvagn. Vi förespråkar en justering av detaljplaneområdets gränser för att hantera denna ändring.
  • Transformatorstationen i Artellerivägens förlängning omlokaliseras, exempelvis till den markreserv som omdragningen av Tvärbanans depåinfart frigjort, se nedersta bilden och följande sida. Vattenfalls verksamhet är även ivägen för en möjlig förlängning av Artellerigatan på bro över depåområdet, ett sätt att binda ihop markområdet mellan Rissne­leden och Enköpingsvägen genom överdäckning med en blandad kvartersbebyggelse.

 

 

 

 

Den nya utformningen av Tvärbanans depå gör att infarten kan flyttas och frigöra för stadslivet strategisk mark. Det är viktigt att stadsrummet blir tydligt avgränsat för att stärka platsens orienterbarhet och trygghet.
En liten vridning av kallhallen i mitten av bilden (Byggnad 1) tillsammans med att Tvärbanans spår in till depån förläggs längs med tunnelbanans frigör mark, men framför allt öppnar det många möjligheter till stadsutveckling.

Anpassa depån till visionen och inte tvärt om
Skiss av vilka möjligheter som öppnar sig  om man väljer att leda in Tvärbanan bakom sporthallen


Sammanfattning
YIMBY anser att för att korsningen Rissneleden/Artellerivägen ska kunna nå sin fulla potential som en självklar och trevlig mötesplats för folkströmmar till och från Rissne, Hallonbergen, Ursvik och den kommande stadsmiljön längs Enköpingsvägen så bör Tvärbanan ledas in till sin depå längs med tunnelbanan. Depåområdet effektiviseras och transporter till och från depån kan även i fortsättningen ske planskilt från spårtrafiken. Den mark som vinns vid effektiviseringen av depån gör att transformator­stationen kan få en ny plats inom depåområdet. Detaljplanen bör också ta höjd för eventuella överdäckningar eller broar över depåområdet. 

 

 

Gå med i YIMBY Stockholm

YIMBY Stockholm om:

Bloggar om:

Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Jonas (10 Februari 2018 18:44):
Så om jag förstår det rätt så vill YIMBY inte ha spårväg i gatumiljö utan vill att den ska gå på egen banvall?
YIMBY är alltså NIMBY här då man inte vill ha spårvägen i gatumiljön.
Ute i världen finns många exempel på hur man integrerar spårväg snyggt i en gatumiljö utan att hindra gång- och cykeltrafik.
Så vill man ju även göra på Klarabergsviadukten i Stockholm. Det är lättare att integrera gång- och cykeltrafik med spårvagnar än med bilar och bussar.
Men här vill man alltså inte ha spårvägen i gata utan vill att den går längs med tunnelbanan. Man vill alltså INTE ha spårvägen i gata, där den hör hemma?
+1
Jonas (10 Februari 2018 18:49):
Glömde en sak:
Så man kan alltså inte köra in till en depå utan att riva kontaktledning? Ni vet om vad fri höjd innebär? Om man är över fri höjd kan man inte köra under en viadukt då den är för låg för ens för höga fordon. Kontaktledning hänger över den tillåtna lägsta höjden
Och man bör nog också kunna köra i gatumiljö utan att krocka med spårvagn, annars får man lämna in körkortet.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter