Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Enskede Gård 1:1

 
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Enskede Gård 1:1
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.

Du kan också lämna in ett yttrande på förslaget, senast 15/5, genom att skicka ett mail till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se med ämnet: Synpunkter om pågående plan dnr 2015-18102

Allmänt

YIMBY är positiva till förtätning i området. Bolidenvägen är en av de få förbindelser in till Slakthusområdet och det är bra att denna utvecklas till ett mer urbant stråk. Det är en mycket central plats i staden och det är viktigt att dess centralitet tas tillvara med tät, urban bebyggelse.

 
Planområdets lokalisering


Synpunkter

Planens innehåll
Den föreslagna blandningen av funktioner är mycket bra, med bostäder, förskola och mycket krav på lokaler i bottenvåningen mot Bolidenvägen. Det är också bra att parkering sammordnas underjord och att parkeringsplatserna även ersätter ett befintligt parkeringshus i Slakthusområdet. 

Illustration från planbeskrivningen av ny bebyggelse längs Bolidenvägen (Brunnberg & Forshed)

Områdets struktur
YIMBY tycker att föreslagen struktur i området är dålig. Den är uppbruten med mycket halvprivata ytor där varken boende eller allmänheten kommer att känna sig helt välkomna.  Enligt forskning (Eva Minoura - "Uncommon Ground: Urban Form and Social  Territory",  2016), används öppna gårdar mindre av boende, känslan av gemenskap minskar och känsla av otrygghet ökar. Vi förstår att området begränsas något av höjdskillnaderna i området och att ramptunneln till Södra länken går under del av området, intill skulptörvägen. Trots det tycker vi att det finns större möjligheter än vad föreslagen plan tar tillvara på. 

Planbeskrivningen anger att föreslagen bebyggelse har anpassats för att möta befintlig bebyggelsestruktur.  Vi anser inte att befintlig bebyggelsestruktur är någon bra vägledning för vad som är god bebyggelse. Den uppfördes på 1940-talet, då kunskapen om vad som skapar god bebyggd miljö var mycket mer begränsad än vad den är idag och målsättningarn för planering helt annorlunda. Den bebyggelse som planerades då var en reaktion mot stad. Urbana kvalitéer såsom invånartäthet, funktionsblandning, ett  sammanhängande gatunät och blandning av olika trafikslag sågs som något  icke önskvärt som ansågs skapa ohälsosamma, osäkra miljöer. Ambitionerna  var istället färre invånare per yta, uppdelning av olika funktioner och trafikseparering. Att bygga vidare på strukturer som planerats med dessa målsättningar är att gå emot de mål vi har idag med vad en stad ska vara. 


Illustration från planbeskrivningen, över tillkommande bebyggelse längs
Konstgjutarvägen. Vy mot söder (Alma arkitekter)


Strukturen har även anpassats för att bevara en del större, befintliga träd. Att bevara natur i området presenteras som ekologiskt hållbart men vi menar att det mycket väl kan vara till större miljönytta att tillåta att ta ner träden, om det innebär plats för fler bostäder, eller andra funktioner, i området. Det här området är mycket centralt beläget, med tillgång till kollektivtrafik och gångavstånd till det framtida utvecklade Slakthusområdet.  Alternativet är att motsvarande bostäder byggs längre ut i pereferin med sämre tillgång till kollektivtrafik och annan sammordning av resurser. Den inventering som har gjorts av träden anger att ingen av dem kan definieras som "särskilt skyddsvärda träd" utan att de endast är värdefulla ur ett lokalt perspektiv. 

Alternativt förslag
Vårt förslag är en tydligare uppdelning av bebyggelse och allmän platsmark.

YIMBYs förslag på struktur

Detta ger mer BTA, trevligare bostadsgårdar och en riktig park. Förskolegårdarna kan placeras in mot gårdarna eller ut mot parken. Det bör även ställas krav på åtminstone en verksamhet i bottenvåning mot parken. På så sätt kan en helt ny typ av grön miljö skapas för de närboende. Halvprivata gröna gångstråk har de redan så det står ut ur öronen på dem, men en riktigt stadspark med offentliga funktioner runt om vore något nytt.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (10 Maj 2018 22:23):
Kan det vara så att det kostar en massa pengar att flytta på och fälla träden och att man beslutat att bevara dem av den anledningen? Eller gäller olika regler för privata och kommunala byggprojekt?
 0
Sofia Buhrgard (11 Maj 2018 10:53):
Att flytta på träden skulle vara väldigt dyrt. Men var är kostnaden i att fälla dem?
 0
Martin Ekdahl (11 Maj 2018 22:01):
Ja jag vet ju inte om det kostar lika mycket att fälla träd i Sthlm som i Uppsala men något annat skulle förvåna mig: http:​/​/​mobil.​unt.​se/​nyheter/​uppsala/​kommunen-​kraver-​66.​.​
+1
Jan Wiklund (17 Maj 2018 18:00):
Man skulle för övrigt kunna trädplantera Bolidenvägen för att kompensera för de träd man fäller. Jag kan inte föreställa mig att det är dyrt att flytta träd om man har utrustning för detta; tidigare arkitekten på parkförvaltningen sedermera stadsträdgårdsmästare i Linköping Klaus Zwirner framhöll i början av 80-talet att det som är dyrt är att plantera ut små träd som ofta dör. I Tyskland har man plantskolor med stora träd som transporteras och planteras med specialbyggda fordon, I USA också, enligt den här bilden: http:​/​/​diamondtreemoving.​com/​

Ett utmärkt inlägg annars. Trycker på de två saker vi får hamra på tills de går in: att gårdar är bra, och att alternativet till att bygga tätt nära är att bygga perifert med mer trafik och längre resor som följd.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter