Utskrift från www2.yimby.se
....

Promenadstaden är stendöd. Igen.

Stockholms stads senaste förslag för Årsta lämnar inte bara mycket att önska i arkitekturväg. Det är en dödförklaring av översiktsplanen om den utvidgade och levande innerstaden.

Byggnaderna inringade i röda cirklar motsvarar de planerade nybyggnationerna. Det finns iInga ambitioner att omvandla förorten till något som ens liknar stad. ?Årstastråket? blev till krokiga grusade gångvägar längs semipriata gårsdsmarker. Byggnaderna inringade i röda cirklar motsvarar de planerade nybyggnationerna. Det finns inga ambitioner att omvandla Årsta till något som ens liknar stad. “Årstastråket” blev till krokiga grusade gångvägar längs semiprivata gårsdsmarker.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YIMBY lämnar in yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Valla 1, Årstafältet del av fastigheten Årsta 1:1.YIMBY har lämnat in ett yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Valla 1, Årstafältet del av fastigheten Årsta 1:1.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
.
Plandokumenten kan läsas här.

Det är mycket glädjande att programmet för Valla 1 på Årstafältet nu har gått vidare till granskningsskede. Övergripande gläds YIMBY åt att läsa om en tät kvartersstruktur med stort fokus på varierande bebyggelse i höjder och fasader.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Fiasko för Årstastråket - och promenadstaden


Promenadstad enligt stadshusalliansen

Stockholms stad har, påstår man, stora planer på att utveckla Årstaområdet. Bland annat ska något som man kallar för "Årstastråket" byggas. Där ska man, enligt de egna utsagorna, skapa nya stadsmässiga områden.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Det framtida Årstafältet?

Stadsradhus
Stadsradhus i Stockholm. Bild: Stadsbyggnadskontoret

Den 16 januari höll SBK samråd för planerna på Årstafältets framtida bebyggelse. Eftersom jag själv bor i Årsta och är med i YIMBY kändes det väldigt angeläget att gå dit. Mitt första intryck är att planerna ser bra ut. Väldigt bra, till och med. Givetvis finns det en del frågetecken att räta ut och vissa punkter som kan förbättras, men överlag har staden tänkt rätt i väldigt många avseenden.

Årstafältet ska när allt står klart rymma bostäder för omkring 10 000 människor samt en del verksamhetslokaler. Bostäderna kommer att utgöras av både hyresrätter, bostadsrätter och studentbostäder, samt gruppboenden. Boendeformerna består av både större och mindre lägenheter och även stadsradhus, vilket vi bör se som ett välkommet tillskott för Stockholm.

Dessvärre ser det ut att nästan uteslutande vara fråga om just bostäder, om vi nu inte räknar in de verksamhetslokaler som kommer att husera butiker, matställen och andra serviceverksamheter.  Det innebär att området riskerar att bli lite av en sovstad om det dagtid töms på människor, och det kan i sin tur göra det svårt för vissa lokala verksamheter att gå runt pga dåligt kundunderlag. Samtidigt kan man räkna med att det ändå kommer att vara en del folk i rörelse i stadsdelen dagtid eftersom det finns gott om barnfamiljer i Årsta som gärna flyttar till någonting större men utan att för den sakens skull behöva lämna Årsta.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Årstad

Årstaberg är en knutpunkt mellan pendeltåg och spårvagn
Cirkeln markerar ett förtätningsmotiverat område inom radien av ett gångavstånd på 600 meter.

Årstaberg har möjlighet att bli en levande, tät blandstad eftersom förutsättningarna finns. Centralitet, knutpunkt för kollektivtrafiken, markreserv och gång-/cykelbro till Södermalm.

En planerad stadsdel väster om stationen riskerar nu att bara bli ett till monotont bostadsområde enligt DN.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Årsta holmar - Strandbad eller naturreservat?


Årsta holmar idag. Holmarna går bara att nå med båt.

Årsta holmar, mellan stranden nedanför Årsta gård och Tanto på Södermalm, är en plats som många sett, men få besökt.

Holmarna går inte att nå annat än med båt, trots att Årstabroarna går rakt över. De fungerar därför inte som rekreationsområde för Stockholmarna. Men de är inte heller skyddade som naturreservat. Området tycks befinna sig i en slags limbo.

Det har tidigare diskuterats att göra holmarna till just ett naturreservat, men dessa planer har aldrig realiserats. Det är dock något som oppositionen vill ändra på. Årsta holmar finns med bland de områden som de rödgröna vill göra till naturreservat. Den styrande alliansmajoriteten har inte givit något besked om holmarnas framtid, men centerpartiet i Stockholms stad går nu ut med sina planer för holmarna. Partiet vill bygga en strand på en av holmarna och bygga en ny gång- och cykelbro.


Illustration: Joakim Sturesson

Årsta holmar borde med sitt unika läge komma fler stockholmare till del. Vi skulle gärna se att man fräschade upp dem med en stor sandstrand och en bättre restaurang med nattklubb
Per Ankersjö, ordförande för Stockholmscentern.

Vad tycker du? Sandstrand och restauranger, naturreservat, eller kanske bara en ny bro?

Vinnaren i tävlingen om Årstafältet utsedd

UPPDATERAD: 15:00

Idag presenterades vinnaren i arkitekttävlingen om Årstafältet.

På Stockholm stads hemsida presenteras vinnaren: "Arkipelag" (Archi5, Michel Desvigne, Elioth/Iosis Group) med följande motivering:

"Arkipelag bygger på en övertygande och saklig analys av platsens förutsättningar och gestaltar ett konkret stadsbyggnadsförslag av hög arkitektonisk klass med originella drag som inspirerar till fortsatt planeringsarbete. Analysen i särklass den bästa som gjorts av de tävlande och utgör en mycket god grund för det kommande programarbetet. Arkipelag utvecklar en kvartersstruktur på ett sofistikerat sätt för att bygga upp en stor variation och potential hos olika stråk och platser. Arkipelag lägger en visionär grund för planeringen som kan ge Nya Årstafältet en betydelse i hela staden."

Så här skrev YIMBY om förslaget när finalisterna presenterades i november.

 

"Även här satsas på en storstadsmässig skala, med relativt hög och tät bebyggelse. Den del av området som bebygges har en tydlig struktur och upplevs som mer stadsmässigt än "NEVA". Även här skapas en mycket tydlig gräns mot parken, och en skarp och tydlig kontrast skapas mellan stad och park. Förslagets problem är dock att det inte lyckas så bra med att binda samman områdena runt Årstafältet med varandra. Förslaget har stor potential, men mer arbete behöver läggas för att den nya bebyggelsen inte skall uppfattas som en isolerad enklav."

 
 
 
 
 

Det är ett förslag som YIMBY såg som ett av de bättre när finalisterna presenterades som har vunnit, vilket naturligtvis är mycket glädjande för oss urbanister. Det ter sig uppenbart att Stockholms stad har en uttalad målsättning att bygga en tät och stadsmässig struktur, något som vi varmt välkomnar. Den attraktiva innerstadens tanke och struktur måste få växa upp i nya områden.

Stockholms stadsarkitekt, Per Kallstenius, sade på dagens presskonferens att "det blir en epokavgörande stadsdel och en park i världsklass". Det är en positiv och glädjande attityd, som vi hoppas blir mer än tomma ord.

Den nya bebyggelsen koncentreras i förslaget till den norra delen av Årstafältet och kommer att knytas samman med tvärbanan.
Det är en mycket viktig punkt. Att skapa en sömlös integration med den spårburna kollektivtrafiken, så att man från alla punkter i området kan ta sig till den utan att uppleva att man lämnar staden är vitalt för att få en hög nyttjandegrad.

Förslaget innebär 400.000 kvadratmeter lägenhetsyta (4000 bostäder) och en 50 hektar stor stadspark.
I förslaget ingår också 210.000 kvadratmeter verksamhets- och kontorsyta, vilket är mycket välkommet. Att blanda bostäder och arbetsplatser är mycket viktigt om vi ska kunna bygga fungerande stadsdelar. Att förslaget innehåller en sådan blandning bådar gott.

Att det vinnande förslaget skapar en tydlig och definierad stadspark är viktigt, och är något som exempelvis förslagen "Årsta händer" och "Årstafältet Valley" inte klarade av att uppfylla. Med det aktuella förslaget finns en stor potential i ett attraktivt och välbesökt Årstafält i framtiden. Det är dock viktigt att nu inte stupa på mållinjen. Det urbana stadslivet måste kopplas samman direkt med parken, utan avskiljande barriärer. Planeringsmissarna i Norra Stationsområdet, där man i planeringen skapar barriärer mellan stadsdelen och parken, får inte upprepas.

Byggstart sker tidigast 2011.

Förslaget ska nu bearbetas vidare, och skickas ut på samråd. Här vill vi från YIMBY:s sida upprepa vad vi tillsammans med Alternativ Stad skrev i september förra året: Tänk större än bara Årsta!

"Men om vi vill ha mer stad och binda ihop stadsdelar räcker det inte att bygga en förortsenklav på Årstafältet. Hela söder om söder måste omfattas av arkitekttävlingen.

Staden bygger på stråk. Ju längre obrutna stråk av attraktioner desto bättre stad. Låt gärna Årstafältet vara del av ett stråk – men det måste faktiskt börja redan vid Skanstull.

Staden bygger på täthet. Ju fler människor desto fler attraktioner. Det blir dåliga stråk och dålig sammanbindning om tätheten på människor utanför tullarna bara är en tiondel av tätheten innanför. Att bara planera för Årstafältet löser inte dessa problem, planeringen måste gälla hela Årsta. "


Förslaget har många positiva värden, men lider i huvudsak av två problem.

För det första: En dålig sammanbindning med den befintliga innerstaden. Detta behöver staden titta vidare på.

För det andra: Arkitekturen i förslaget är förvisso både storstadsmässig, tät och intressant. Här finns många bra och positiva idéer att jobba med. Men förslaget lider som alltid annars när hela områden planeras i ett svep av en arkitektonisk och planeringsmässig likriktning. Ett enskilt arkitektur- eller planeringsprojekt kan aldrig förutse alla de behov som kommer att uppstå i en stadsdel. Därför måste det i planen finnas en stor flexibilitet. Låt tävlingens vinnare lägga upp stadsplanen, och några av kvarteren. Men låt sedan andra aktörer och arkitekter fylla på. Så bygger man en stad.

Utan att ha fått tillgång till mer än några visionsbilder är det svårt att göra någon djupare analys av förslagen, men det är också intressant att notera att fordonstrafik verkar vara frånvarande. Här finns skäl till oro då  trafikseparation är ett synnerligen effektivt planeringssätt om man vill undvika ett urbant stadsliv. En integrerad trafik innebär att trafiken får anpassa sig till stadens villkor. Trafikseparation innebär att staden får anpassa sig efter trafikens villkor.
 
Juryns utlåtande kan läsas här. (YIMBY har ännu inte hunnit sätta sig in i hela materialet)
«
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter