Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Älvsjö - Kabelverket 11 m fl.

YIMBY har lämnat in ett yttrande om Älvsjö - Kabelverket 11 m fl.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
.
Plandokumenten kan läsas här
.
 

Allmänt

YIMBY har blandade åsikter till det aktuella planförslaget. Vi är positivt inställda till att antalet bostäder har ökat och att bebyggelsen mot Älvsjövägen vänder sig mot gatan med lokaler i bottenplanet. Däremot är vi kritiska till gatustrukturen i det aktuella planförslaget. Vi anser att en mer småskalig kvartersindelning skulle skapa mer stadsmässighet än det enorma kvarter som planförslaget förordar.

Synpunkter» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Dags att överge modernismen även för grönplanering

Förra veckan togs beslut om inrättandet av ännu ett naturreservat i Stockholms kommun. Älvsjöskogen på ett området på en yta ungefär 650 000 kvadratmeter på ett avstånd av 1 kilometer från Älvsjö centrum. Detta beslut ses troligtvis som enbart positivt av de flesta Stockholmare. Dock har det negativa effekter ur ett stadsplaneringsperspektiv. För att förstå varför måste vi först se tillbaka på modernismen.


Det planerade naturreservatet

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YIMBY lämnar in yttrande om Jutesprånget 9, ÄlvsjöFörslaget avser rivning av nedlagd bensinstation och att ersätta denna med större byggnad för kontor, butik, lager och serviceverkstad. YIMBY har lämnat in ett yttrande till stadsbyggnadskontoret.En rivning av den gamla bensinstationen och ett uppförande av ny bebyggelse bidrar till att göra området mer attraktivt att vistas i och att huset uppförs mot gatan och med affärslokaler i bottenvåningen är utmärkt.

Området bör kompletteras med ytterligare två smalare hus som byggs ihop med det föreslagna. Det ena bör byggas ut mot gatan i korsningen Sjättenovembervägen-Johan Skyttes väg och sträcka sig utmed Sjättenovembervägen till planområdets slut. Det andra bör byggas ut mot gatan från korsningen Segervägen-Johan skyttes väg till planområdets slut utmed Sergervägen. På så sätt skapas ett mer sammansatt stadskvarter med ett minimum av överblivna ytor.

Dessa hus kan med fördel innehålla en blandning av kontor, affärslokaler och bostäder. De bör även ha ett annat arkitektoniskt formspråk än den i planen föreslagna byggnaden och även avvika i höjd från denna för att skapa ett varierande stadsrum.

För att undvika exploatering av natur- och jordbruksområden i Stockholms län är det viktigt att de kollektivtrafiknära och centrala delarna av tätorten tillåts få en betydligt högre folktäthet. Därför vänder vi oss emot att parkeringar tillkommer på markplan inom fastigheten. I den mån parkeringar är nödvändiga bör de istället förläggas i gaturummet eller i underjordiska parkeringsgarage. Den gård som skapas genom uppförande av det östra huset samt borttagandet av parkeringarna kan på så vis bli en lummig plats för gemenskap och avkoppling för de som bor och arbetar i de tre husen.

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor

YIMBY:s Yttrande som PDF

Startskott för spårväg Syd

I dag togs ett första steg mot ett förverkligande av den mycket behövda snabbspårvägen i Stockholms södra region, spårväg syd. Spårvägen är planerad att gå mellan Älvsjö och Flemingsberg, via Skärholmen och Kungens kurva. Linjen kommer att knyta samman röda linjens Fruängen- och Norsborgsgrenar, samt med pendeltågen vid Flemmingsbergs- och Älvsjö station.

Trafiklandstringsråd Christer G Wennerholm(m) säger i tidningen City:

"Spårväg Syd är en miljövänlig och modern spårvägslinje som kommer att locka över 30 000 resenärer. Det är ett ytterligare steg att förbättra Stockholms kollektivtrafik som gör det möjligt för ännu fler att resa miljövänligt"

Byggandet av linjen kan påbörjas tidigast 2013.

Byggandet av Spårväg Syd kommer att innebära ett stort lyft för kollektivtrafiken i söderort och kommer att skapa goda förutsättningar för nya pendlingsmöjligheter och sammankopplingar mellan områden som idag upplevs som isolerade från varandra.Som synes på den föreslagna sträckningen går grenen vid Älvsjö mycket nära Gröna Linjens Hagsätragren, vilket öppnar för vidare sträckningsmöjligheter och ytterligare förbättrade sammankopplingar till en i sammanhanget liten kostnad, något som vi gärna ser att staden tittar vidare på. Det finns sedan tidigare också planer på att dra gröna linjen från Hagsätra vidare till just Älvsjö, en lösning som naturligtvis skulle vara ännu bättre. Att inte alls sammanbinda gröna linjen med tvärbana och pendeltåg vid Älvsjö vore naturligtvis en stor miss.

YIMBY är mycket glada över att se spårväg syd komma ett steg närmare förverkligande och hoppas att projektet prioriteras så att byggstart kan ske så snart som möjligt.
 
(Uppdatering: DN skriver också här)

YIMBY lämnar in yttrande om Älvsjö Centrum.I Älvsjö centrum planeras det nu för bostäder, affärer och ett torg alldeles intill pendeltågsstationen. Den utmärkta platsen slösas idag bort på en skrymmande infartsparkering (som kommer att flyttas), varför det är ett alldeles lysande förtätningsprojekt att bygga här.

Det uttalade målet för projektet är utmärkt:

"Centrala Älvsjö utgör ett av stadens tolv s.k. stadsutvecklingsområden. Översiktsplanen anger att området ska omvandlas till en sammanhållen stadsmiljö med en blandning av bostäder, service och arbetsplatser."

Det område som är aktuellt i planen gäller de tre kvarteren närmast i bild (vita och tegelröda byggnader, samt den gröna byggnadskroppen vid stationen):Vid en första anblick ser planen ganska tilltalande ut. Det är uppenbart att man här har haft målet att skapa en "stadsmässig" miljö, vilket stadsbyggnadskontoret förtjänar en eloge för. Men när planen studeras mer i detalj framträder en del problem. Stadsmässig är inte samma sak som stad. För det första är exploateringsnivån, med tanke på läget, låg. Det finns planer på en tvärbanedragning liksom möjlig tunnelbanestation i framtiden, vilket redovisas i plandokumenten. Pendeltåget går förbi bokstavligen utanför knuten. Läget är helt enkelt osedvanligt fördelaktigt ur transportsynpunkt. Detta tillfälle måste tas tillvara på. Överlag bör exploateringsgraden höjas, främst genom att öka antalet våningar i husen. Fem till sex våningar gör ingen fungerande stadsmiljö med tanke på avsaknad av gårdshus och de färre antalet lägenheter per våning som nyproduktion ger jämfört med den befintliga innerstaden. En ökning till åtta till tio våningar vore att föredra, med ett par huskroppar som sträcker sig högre.

Det uppsatta målet med en blandning av bostäder, service och arbetsplatser bör realiseras i planen. Med tanke på bullernivåer och de regler som finns kring detta för bostäder anser Yimby att det vore en bra lösning att låta de huskroppar som är placerade mot spårområdet vara kontor istället för bostäder. Detta skulle dessutom få som effekt att området lever upp på ett annat sätt; en stadsmiljö istället för bostadsförort. Dessa kontorshus bör placeras direkt mot spårområdet och eliminerar på så sätt också helt behovet av de bullerskärmar som har planerats. Här kan nya Norra Bantorget i Stockholm City tas som ett bra exempel.

Det torg som planeras presenteras med bland annat dessa bilder i planförslaget:

Bilder säger ibland mer än ord och det framstår här ganska tydligt att det inte är någon stadsmiljö som kommer att tillskapas. Det finns funktionsblandning med bostäder och affärer runt torget. Men den låga exploateringsnivån och den öppna strukturen skapar inget trivsamt stadsrum.
Torget som planeras verkar mest finnas bara för att en förort med pendeltågsstation ska ha ett torg. Torgets placering relativt bron över spårområdet är klart fördelaktig, men utformning i övrigt lämnar mycket att önska.

I plandokumenten tas frågan om potentiellt buller från Götalandsvägen upp, men samtidigt lämnar man torget mycket öppet ut mot just Götalandsvägen. Torget riskerar att bli något man springer förbi för att hinna med pendeltåget. Det finns affärer där och det finns boende där. Men det finns ingen anledning att stanna upp och njuta av torgets gestaltning. Att det är öppet i hörnen kan knappast vara bra ur bullersynpunkt oavsett vilken aktivitet man ska ha på torget.

En sammanhållen stadsmiljö betyder slutna kvarter och torg med tydlig platskänsla. De slutna kvarteren i planen är mycket trevliga att se, men torget bör förbättras. Vi föreslår att sidan mot Götalandsvägen byggs ut, men med en portal i två plan för att skapa goda flöden till och från torget. Möjligheten att här skapa en högre byggnad bör också undersökas.

Yimby har tagit fram en egen idéskiss på alternativ utformning av torget.

Planförslag:


Yimbys skiss:


Möjligheten att nyttja husens tak som rekreationsyta bör ses över. Här kan det med fördel anläggas gemensamma utrymmen för de boende i husen eller för de kontorsfastigheter som vi föreslår.

Översiktsplanen gör gällande att detta är ett stadsutvecklingsområde. Yimby utgår från att det betyder att denna länga med bostadshus (förhoppningsvis ändrade till blandade funktioner) längs spåren inte är slutet för utvecklingen av Älvsjö med omnejd. De planer på förbättrad spårburen trafik som redovisas i planbeskrivningen bör genomföras så snart det finns de ekonomiska resurser som krävs, men detta får inte vara det enda som görs. Götalandsgatan bör ses över och göras till en urban gata och den befintliga bebyggelsen i närheten bör även den ses över med avsikt att urbanisera suburbaniteten. Nya täta stadskvarter bör sprida ut sig kring stationen och i framtiden även via en överdäckning över spåren (då spåren i sig är en rejäl barriär). Som den kärna Älvsjö är tänkt att bli bör det även tillåtas flera högre byggnader, dels för att öka tätheten men även för att skapa en tydligare identitet för området.

Med de utmärkta kommunikationer som pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och regionaltåg kommer ge finns här förutsättningar som på få platser i riket för att skapa just en sammanhållen stadsmiljö med en blandning av bostäder, service och arbetsplatser med sådana platsvärden att Älvsjö inte kommer säljas in som ”nära till stan” utan att Älvsjö i sig själv är lockande nog.

Hela planen kan läsas här.

Yimbys yttrande kan läsas här.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter