Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Isafjord 1 i Kista

 

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att den västra delen av fastigheten Isafjord 1 i Kista får ökad exploatering och ändrad användningsbestämmelse så att handel kan anordnas i bottenvåning. En del av bussgatan Grönlandsgatan ändras till allmän gata så att kvarteret Isafjord kan angöras från denna. Ett mindre område av Torshamnsgatan ändras till huvudgata.

Förslaget innebär att kvarteret Isafjord utvecklas med ny kontorsbebyggelse i 7-8 våningar och ett nytt parkeringshus i 10 våningar. Nya kontorsbyggnader placeras med fasader i gräns mot omgivande gator och med bottenvåningar som är möjliga att använda för publika verksamheter. Kvarteret kommer till större delen att byggas under med två parkeringsvåningar. Enligt stadens riktlinjer är parkeringsbehovet för kvarteret fullt utbyggt 1050-1580 bilplatser. Byggherren bedömer att behovet av parkeringsplatser är större och planerar för ca 2300 bilplatser. Bilplatsbehovet tillgodoses genom ett nytt parkeringshus, ombyggnad av f d fabrik till garage och genom att större delen av kvarteret kommer att kunna underbyggas med garage.

Inom planområdet kommer den framtida exploateringsgraden att bli ca e=3,14 vilket motsvarar den exploatering som planerats i intilliggande kvarteret Hekla.


YIMBY ser positivt på förslaget. Exploateringsgradens ökning med cirka 50% är ett steg i rätt riktning. Det är också bra att det bereds plats för handel ut mot den ena huvudgatan, vilket är ett stort steg mot ett mer attraktivt Kista. Vi ser det också som mycket positivt att byggnaderna placeras direkt mot gata, utan förgårdsmark.

Att planområdets del på andra sidan Torshamnsgatan ändras från park till huvudgata ser vi som positivt och ett tecken på att Torshamnsgatan i framtiden kan komma att bli en gata istället för den trafikled den i praktiken är idag.

YIMBY ser mycket positivt på det gatugestaltningsprogram som tagits fram för Kista, där nya lokalgator ska förses med trädplanteringar, trottoarer och längsparkering.

Sammantaget ser vi detta förslag tillsammans med andra planer för Kista som en bra utveckling som har potentialen att förädla en kontors- och industripark till en trevlig och attraktiv stadsdel.

Grönlandsgatan har idag en utformning som inte inbjuder till vistelse, och passar med sin nuvarande utformning dåligt in i målsättningarna att omforma denna del av Kista till en mer stadsmässig miljö. Grönlandsgatans rekreationsvärde som grönt stråk är, med untantag för Grönlandstorget, ringa. Dess relevans som spridningsväg för flora och fauna torde också vara begränsad. På mycket nära avstånd finns det gott om andra gröna rekreationsytor.

Grönlandsgatan
Grönlandsgatan
 

YIMBY ser gärna att Grönlandsgatan framöver får bli en spridningsväg även för människor. Det fotomontage som presenteras i planbeskrivningen uppvisar en lösning som inte kommer att fungera bra, utan istället lämna ett mörkt och otryggt område, en baksida, som många kommer att undvika både före och efter mörkrets inbrott. I planen beskrivs framtida planer för bostadsbebyggelse för vilka Grönlandsgatan skulle kunna fungera som sammanbindningsstråk. Vi finner det därför mycket viktigt att påtala att Grönlandsgatan med den utformning den idag har inte kommer att fungera som ett sådant. YIMBY föreslår därför att Grönlandsgatan omformas till en stadsgata med riklig trädplantering. Kontorsbyggnaden vid Grönlandsgatan bör för att ansluta till denna gatugestaltning också anslutas direkt till Grönlandsgatan.

 
 
 

Att exploateringsgraden hamnar nära den som planeras i kv. Hekla ser YIMBY som i huvudsak oväsentligt. Det är i Kista inte viktigt att satsa på en helt jämn exploatering över stora ytor, tvärtom är det lämpligt att släppa fram en avsevärt högre exploateringsgrad om intresse hos den som planerar nybyggnationer finns.

Att så många parkeringsplatser planeras i ett så pass bra kollektivtrafikläge, som i framtiden ytterligare kommer att förbättras med tvärbana, är problematiskt. Det är dock bra att det inte är av staden påtvingade parkeringsplatser. Då det är ett krav från byggherren är det naturligtvis svårt att komma runt detta, även om YIMBY har svårt att se varför behovet är så pass stort. Därför vill vi påtala att det är en god lösning att använda ett separat parkeringshus som, när behoven förhoppningsvis förändras, kan användas för mer produktiv bebyggelse. Vi tror att det med tiden kommer att finns en ekonomisk motivation att byta ut detta parkeringshus mot kontors- eller bostadsbebyggelse som tar tomtens fulla potential i anspråk.
 
Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor

YIMBY:s yttrande (PDF)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8646 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark

@yimbysthlm på Twitter