Utskrift från www2.yimby.se
....

Krönika: Vacker död stad. Om gentrifieringen av Stockholm som en linjär och ostoppbar processDå och då skrivs artiklar i lokaltidningarna om hur olika stadsdelar gentrifieras, ofta enligt en etablerad dramaturgi där småsunkiga tobaksaffärer och kemtvättar trängs undan av surdegsbagerier och yogastudios som i sin tur ersätts av multinationella butiks- och kaffekedjor. På samma sätt prisas låginkomsttagare ut från den lokala bostadsmarknaden i takt med att mer penningstarka kulturarbetare får upp ögonen för en stadsdel, innan också de tvingas lämna och ge plats för bankirerna och de högre tjänstemännen.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YIMBY lämnar in yttrande om Södermalm - Persikan 5.

YIMBY har lämnat in ett yttrande om Södermalm - Persikan 5.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
.
Plandokumenten kan läsas här.

 

Allmänt

YIMBY ser mycket positivt på att området utvecklas och omformas från bussdepå till ett nytt område med ambitionen att bli en ny del av Stockholms inner- och blandstad. Ur många aspekter är planförslaget en fullgod implementation av Promenadstaden och har just de kvaliteter YIMBY brukar efterlysa: Högt exploateringstal (2,6), rutnätsstruktur med slutna kvarter, lokaler i bottenplanet samt relativt lågt p-tal (0,42). Förslaget har även en ambition att skapa arkitektonisk variation, vilket vi ser som mycket lovvärt.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Swedenborgsgatans förlängning till Ringvägen


Länge har Götgatan och Hornsgatan varit överbelastade huvudgator på Södermalm. Nu planeras bebyggelse i läget mellan Swedenborgsgatan och Grindsgatan som uppenbarligen kan blåsa liv i de segregerade bostadsområdena mitt på Söder. Men av planerna att döma ser varken stadsbyggnadskontoret eller arkitekterna potentialen, utan förstärker bara förortskaraktären.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YIMBY lämnar in yttrande om Tobaksmonopolet på Södermalm

Stadsbyggnadskontoret har i samråd med fastighetsägaren NCC Construction Sverige AB valt att i en planprocess utforska möjligheterna att komplettera kvarteret Tobaksmonopolet med bostäder vid bergklacken i det nordöstra hörnet av fastigheten kosrningen Rosenlundsgatan - Maria Skolgata.

Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet. Området ger idag ett splittrat intryck och marken utnyttjas inte bra. Genom tillförsel av bebyggelse i området sluts gaturummet till och en tydligare och mer tilltalande gatumiljö kan tillskapas. Den grönyta ut mot gata som idag finns i planområdet nyttjas inte som rekreationsyta och vi ser därför inget problem med bebyggelse på denna plats. Det finns dessutom mycket god åtkomst till parkytor på mycket nära håll.

Att bebyggelsen planeras med publika bottenvåningar som direkt får ansluta till gatan är utmärkt och ett grundkrav för att kunna skapa en attraktiv och tilltalande gatumiljö.

Att tillföra bostäder på detta mycket centrala läge är utmärkt. Speciellt positivt är att stombusslinje 4 har en hållplats precis i anslutning till bebyggelsen. Det är glädjande att se en framtida konvertering av linje 4 till spårväg omnämnas i plandokumenten.

YIMBY har några synpunkter på det aktuella förslaget.

I tjänsteutlåtandet står att läsa:
"Möjligheten att bevara matsalsbyggnaden i Tobaksmonopolet 4, genom att bygga om den till bostäder och samtidigt bevara en stor del av trädgårdsanläggningen, har studerats. Detta har inte lett till att någon ekonomiskt eller tekniskt godtagbar lösning kunnat skapas."

Det är beklagligt att stadsbyggnadsnämnden kommit fram till att matsalsbyggnaden mot Maria skolgata måste rivas. Detta är en arkitektoniskt intressant byggnad som tillför positiva värden till gaturummet. Byggnaden innehåller också en värdefull frescomålning av Bo Beskow. I planbeskrivningen anges att Frescomålningen ska bevaras, men oklart hur. YIMBY ser här att andra vägar för att spara frescomålningen och byggnadens fasad mot gatan bör undersökas. En möjlig lösning som finns är att spara fasaden mot gatan och inlemma denna i den nya byggnaden. En annan är att spara byggnaden, men riva taket och låta ny bebyggelse läggas till uppåt. Naturligtvis bör också möjligheten att inlemma andra verksamheter än just bostäder i den befintliga byggnaden utredas. Vi vill här poängtera att vi inte ser det som viktigt att spara byggnaden i sin helhet. Det som framförallt bör bevaras är fasaden ut mot gata samt frescomålningen.

Enligt planförslaget ska det öppnas upp ett hålrum mellan den nya bebyggelsen och den befintliga bebyggelsen ut mot Maria Skolgata. Någon motivering till denna öppning anges inte. Denna lösning ser vi som mycket märklig då den sänker antalet möjliga bostäder som kan uppföras och dessutom skapar en otydligare och mindre sammanhållen gatumiljö. Vidare gör det att innergården riskerar att upplevas som en halvoffentlig yta snarare än en innergård för de boende. Vi noterar här att en byggnad på precis samma plats föreslås rivas för att möjliggöra fler lägenheter, samtidigt som en del av den yta som byggnaden tidigare stod på plötsligt lämnas outnyttjad. Denna öppning måste slutas till. Om en passage mot gården anses nödvändig kan en sådan med fördel tillskapas genom en portal genom den nya bebyggelsen. Så centralt belägen mark som denna får inte förslösas på omotiverade slentrianöppningar i fasadlivet.

I planbeskrivningen anges:
"Två slanka punkthus ramar in gårdsmiljön för bostäderna"

Denna beskrivning vill vi ifrågasätta. Punkthus är per definition punktvis bebyggelse i den byggda miljön och kan således svårligen rama in någonting överhuvudtaget. Tvärtom skapar de i detta fall en splittrad gårdsmiljö som gör det svårare att visuellt läsa av gårdsmiljön. Vi föreslår istället att det punkthus som står närmast Rosenlundsgatan införlivas med den stora byggnadskroppen genom en tillkommande bebyggelsevolym. Det andra punkthuset föreslår vi att det tas bort från planen. Även här kan en portal skapas i den tillkommande bebyggelsevolymen för att tillåta passage in mot gården.

Arkitekturen i förslaget upplever vi som stadsmässig vad gäller de delar som gränsar mot gata. Den är dock något platt och en viss vidarebearbetning bör ske. Hörnet ut mot Maria Skolgata/Rosenlundsgatan bör ges en egen utformning och kan med fördel få skjuta upp ett par våningsplan för att skapa en tornbyggnad. Vi saknar information om färgsättning i planbeskrivningen och vill påtala att byggnaden bör färgsättas med annan kulör än vitt eller grått då dessa färger idag nästan helt dominerar all nyproduktion. Takytan bör utnyttjas bättre genom att ge de boende tillgång till takterasser.

YIMBY har tagit fram skisser på hur de justeringar som vi föreslår skulle kunna gestalta sig:

Planförslagets gestaltning
Planförslagets gestaltning
 


YIMBY:s justerade planförslag
YIMBY:s justerade planförslag
 

Ladda ner

Detaljplaneförslag
Detaljplaneförslag
 


YIMBY:s justerade detaljplaneförslag
YIMBY:s justerade detaljplaneförslag
 

Ladda ner (PDF)

Parkeringsnormen på 0,58 platser per lägenhet ser vi relativt positivt på. Den kan dock sänkas något ytterligare till 0,5, inte minst med tanke på det särdeles bra kollektivtrafikläget.

Ladda ner YIMBY:s yttrande (PDF)

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor.

Milano - Italienarnas världsmetropol

Milano är en av Europas största städer och innehåller allt som förväntas av en världsmetropol. Leonardos Da Vincis gamla hemtrakt är en smältdegel, kulturellt centrum och ekonomisk stormakt med många olika ansikten. Staden bjuder på fantastisk arkitektur men parkerna är för få.

Jag besökte Milano under 10 dagar. Jag hade skyhöga förväntningar men blev inte besviken. Man kan inte tröttna på en stad med så många ansikten. I staden finns många olika typer av stadsdelar med olika personligheter och roller. En av mina favoriter är kanalstaden. Stadsdelen ligger söder om centrum och är ruffigare och billigare än övriga Milano som annars är ganska dyr. Stadsdelen lever dygnet runt. På dagarna ställer antikhandlare och konstnärer ut sina skapelser. På kvällarna öppnar restaurangerna och trendiga barer. Stadsdelen kan liknas vid Milanos Södermalm.


Kanalstaden.

Milano är Italiens mest multikutlurella stad och det sägs Milaneserna vara stolta över. I staden finns olika etniska stadsdelar som China Town. Men i motsats till Stockholm så är dessa stadsdelar inte fysiskt isolerade miljonprogram. Utan i Milano finns de olika etniska grupperna mitt i staden. Medan man i Stockholm får gå kilometer genom skog och motorvägar till nästa stadsdel så kan Milaneserna bara gå över gatan. I Milano kan man därför njuta av mångfaldigheten på ett helt annat sätt än i Stockholm. I Milano lever olika människor från olika delar av världen närmare varandra. De möter varandra på gatan och äter på varandras restauranger. På så vis påminner Milano om Manhattan.

Jag är inget stort fan av lyx. Men jag kan inte låta bli att fascineras av Quadrilatero della moda. Vart man än vänder sig ser man överflöd av extravagans. Ett besök i "the Quad" räcker för att förstå varför Milano tävlar mot Paris om titeln som världens modecentrum.


Även om man inte är intresserad av prål så är det svårt att inte låta sig imponeras av Milanos lyxkvarter.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YIMBY i Radio Stockholm om förtätning och grönområden

Kvarteret plankan på Södermalm, med Stockholms största innergård, är återigen aktuell för bebyggelse.Förslaget på på- och tillbyggnader av den befintliga bebyggelsen är i stort sett bra. Vad gäller det nya huset på innergården är det inte en helt enkel fråga då YIMBY ser innergårdar som en mycket viktig del i den täta blandstad som vi efterfrågar. Samtidigt är det också så att det handlar om en mycket stor innergård varför det inte är orimligt att diskutera bebyggelsekompletteringar. Det kan dock finnas skäl att diskutera bebyggelsens placering och utformning.

Inte oväntat stöter förslaget på patrull. Hans Edler, som vi skrivit om tidigare här på YIMBY och som bor i kvarteret, kommenterar förslaget på bebyggelse i P4 Radio Stockholm.
Jag anser att tar man den här parken, då går man in och tar alla andra parker också för den här är mest olämpligast att bygga på. De ställer det här huset mot oss som bor här. Det är ungefär, vi upplever att de ställer upp kanoner mot alla barn och gamla härinne.

Att man som boende ska kunna ha synpunkter på ett byggprojekt i sitt kvarter ser YIMBY som självklart. Dock är argumentationen i det här fallet aningen magstark, inte minst då det planeras för studentlägenheter i projektet.

Hans Edler fortsätter:
Man ska kunna ha de här ytorna att kunna coola ner sig på, ladda psyket framförallt. Man kan inte bara ha trafik och människor omkring sig hela tiden.

Och i det ligger det naturligtvis en del, inte minst är det av dessa skäl som YIMBY ofta påtalar vikten av just gröna innergårdar. Samtidigt får man nog också räkna med att det finns både trafik och människor i närheten om man bor i Stockholms innerstad. Problemet är att Hans Edler här verkar mena att all form av bebyggelsekomplettering per automatik leder till en försämring av dessa värden. Så behöver det naturligtvis inte vara, inte minst då innergården kommer att genomgå en ordentlig upprustning i samband med projektet. Hans Edlers syn är inte den enda. Det finns också boende i kvarteret som tycker att förslaget är bra.

Radio Stockholm tar i sammanhanget också upp den generella diskussionen om förtätning i Stockholm där Kristina Alvendal, Stockholms stadsbyggnadsborgarråd, Hans Edler, samt södermalmsboende Theodor Adolfsson från Nätverket YIMBY får komma till tals.

Theodor Adolfsson säger:
Vi tycker att det måste till en diskussion om vad som menas med park. Många områden som kallas parkmark är bara mark som har blivit över när man har byggt

Och fortsätter:
Det är ofta en brist i stadens planering att man inte söker en dialog med de boende för att komma fram till en bra lösning utan kommer fram med ett projekt och sen låter de boende ta ställning.

Yimby lämnar in yttrande om bebyggelse i Stäket 1/Lilla Blecktornsparken

Invid lilla Blecktornsparken på Södermalm planeras en liten infill med ett fyravåningshus samt i bottenplan en förskola. Det råder stor brist på förskoleplatser på Södermalm och behovet av bostäder är som bekant stort i hela Stockholmsområdet. Huset som planeras är mycket modest och tyvärr utpräglat icke-urbant:


Protesterna har naturligtvis inte väntat på sig. I Södermalmsnytt beklagar sig signaturen "Lasse" över det nya dagiset och bostadshuset med orden:

"Det är en katastrof med husbygget vid Lilla Blecktornsparken."

I ett tidigare nummer presenterades följande protester ihopsamlade:Katastrof, vansinne och inget grönt kvar. Och luft mellan husen är "unikt". Superlativen verkligen haglar.

Enligt uppgift i Södermalmsnytt skall det "picknickas" mot byggplanerna på Söndag den 18 maj kl. 15-16 i Lilla Blecktornsparken.

Låt oss ta en titt på denna "betongöken" där det snart inte finns ett träd inom synhåll:
Klicka på bilderna för att se en större bild. Den rödmarkerade ytan är det aktuella huset som planeras att byggas.

Frågan man kan ställa sig är om inte detta är ett nytt lågvattenmärke för Nimbyismen i Stockholm? Klagomål över brist på grönområden saknar naturligtvis all form av relevans här, det finns mer park än stad. Vad det handlar om här är klassisk Nimbyism. Inga nya grannar där jag bor. Inga förskolor. Jag var här först, andra göre sig icke besvär. Egoism.

Det här är som bekant inte första gången som det protesteras mot förskolor på Söder.

Den påstådda omtanken om barnen faller snabbt när man läser plandokumenten från stadsbyggnadskontoret:

"Den planerade förskolan med sina tre avdelningar kommer få en egen förskolegård på platådelen av Lilla Blecktornsparken. I parken återfinns även en plaskdamm, tennisbana och grusplan vid sidan av övriga gräsytor. Buss 76 och 59 som angör sin slutstation på den västra sidan av Katarina Bangata medför också att förskolebarnen inte behöver korsa trafikerad väg vid utflykter annat än om stombusslinje 3 västerut väljs som färdmedel. Vidare finns i Stora Blecktornsparken en parklek och en avdelning med djur, bland annat kaniner och får."

För att citera Leonardo Frithunanthz från Yimby i Södermalmsnytt nummer 16 2008 angående planerna:

"- Jag kan förstå att man protesterar mot disko eller spelhall, men motsätter man sig ett dagis borde man skämmas. Det är helt absurt, maken till själviskhet har man inte varit med om."

Naturligtvis bör här heller inte miljöfrågan glömmas bort. Våra städer måste förtätas för att minska miljöpåverkan, något som inte nog kan understrykas.

Yimby har valt att lämna in ett yttrande till stadsbyggnadskontoret om bebyggelsen. Dels för att påtala bristerna i planen och dels för att agera motvikt mot protesterna.
I yttrandet kritiseras bristen på urbanitet och den låga exploateringsnivån samt det faktum att en byggnad placerad en bit in i parken gör att det upplevs som att större parkyta tas i anspråk än om byggnaden istället lyfts upp och läggs mot Metargatan.

Vi föreslår en alternativ placering av huset, samt två ytterligare huskroppar strax sydöst om det nu aktuella planområdet:Byggnad 1 och 3 föreslås ansluta i skala till Katarina Bangata med en byggnadshöjd på 6-7 våningar.
Byggnad 2 föreslås som ett urbant integrerat högre hus med både bostäder och kontorsytor. Överlag efterlyses också kommersiella ytor i bottenplanen på de nya byggnaderna, något som idag i stor grad saknas. Tillkomsten av nya affärs- och serviceytor gör dessutom att nybyggnationen även kommer de i dagsläget boende i området till del.

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor finns här.

Hela Yimby:s yttrande kan läsas här.

Om du själv vill lämna synpunkter på SBK:s förslag skall du skicka dem till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

eller stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

senast den 21 maj 2008.
Ange dirarienummer 2007-36022.

Uppdatering:
Tidningen City skriver om protesterna under rubriken "De vill ha kvar oasen på Söder".
Onekligen en intressant tolkning.

Mattias Öjebro, en av de protesterande säger:
"-
Man räddar ingen bostadskris med 16 lyxlägenheter eller fixar någon dagiskris"
Mattias får gärna upplysa oss andra hur man löser brist på förskoleplatser på andra sätt än att bygga förskolor...

Uppdatering 2:
Artikeln ligger nu här tillsammans med en omröstning om det är rätt att bygga. Resultatet just nu (21:56, 19 maj)  visar på en hoppfull inställning hos Stockholmarna:

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter